12 Şubat 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29622

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF KABLO SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF LAMA VE I-U PROFİL SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ, SERVER (SUNUCU), LİSANS VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


PATLATMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


MÜLKİYETİ BATMAN BELEDİYESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN AÇIK HAVA REKLÂM ÜNİTELERİ 5 (BEŞ) YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Batman Belediyesinden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIK

Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Kendirli/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Derepazarı/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Kemalpaşa Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Kemalpaşa-Hopa-ARTVİN


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: İyidere/RİZE


YAŞ ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Araklı/TRABZON


4 KALEM POLYESTER BANT GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


5 KALEM PVC BANT KAYIŞI GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Hemşin/RİZE


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


24 ADET ELEKTRONİK KOTER CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


24 ADET AMELİYAT MASASI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


26 ADET NONİNVAZİV HASTABAŞI MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


MEZBAHA KİRAYA VERİLECEKTİR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nazilli Belediye Başkanlığından:


REVİZYONLARI YAPILACAK DE22000 VE DE33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 158 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Mersin Toroslar Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF KABLO SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/27562

1- İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  13 kalem muhtelif kablo (muhtelif ölçülerde) teknik şartnamelere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  26/02/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 26/02/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1173/1-1


MUHTELİF LAMA VE I-U PROFİL SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/27605

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  Muhtelif ölçü ve kalitede 7 kalem Lama ve I-U Profil satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  29/02/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 29/02/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1174/1-1


VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ, SERVER (SUNUCU), LİSANS VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Van Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Veri Depolama Sistemi, Server (Sunucu), Lisans ve Yazılım ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19/02/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1280/1-1


PATLATMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2016/29841

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

   Adresi                                  :  Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/Ankara

   Tel ve faks                           :  Tel (0312) 540 10 00     Faks (0312) 540 16 60

   Elektronik posta adresi        :  tkisatinalma@tki.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin;

a) Adı                                     :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Soma, Deniş ve Eynez Açık Ocak panolarında İdare tarafından hazırlanacak delikler için gerekli patlayıcı maddelerin ve malzemelerin temini, hazırlanması, nakli, deliklere şarj edilmesi, sıkılanması ve patlatılması.

b) (Fiziki) Miktarı ve Türü     :  1.700 ton Anfo, 250 ton Emülsiyon, Jel Bulamaç (Slurry) Tip Patlayıcı

c) Yapılacağı yer                     :  TKİ EGE Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA

d) İşin Süresi                          :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) takvim günü içinde yer teslimi yapılacak olup, yer teslimini müteakip 60 (altmış) gün içinde işe başlanacaktır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin yapılacağı yer       :  T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12   06330 Yenimahalle Ankara (İhale Komisyonu Başkanlığı Toplantı Salonu Kat: 2)

4 - İhale Tarih ve Saati            :  03.03.2016 - 14.00

5 - İhale Dökümanının Görülmesi ve temini:

a) İhale dökümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Kat: 11 Oda No:1108 Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) İhale dökümanı bedeli 100,-TL (KDV dahil) dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi İadeli – Taahhütlü Posta vasıtasıyla’da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii değildir.

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

1220/1-1


MÜLKİYETİ BATMAN BELEDİYESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN AÇIK HAVA REKLÂM ÜNİTELERİ 5 (BEŞ) YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Batman Belediyesinden:

Mülkiyeti belediyemiz tüzel kişiliğine ait Batman şehir merkezinin değişik yerlerinde bulunan 146 adet billboard, 104 adet CLP, 1 adet silindir kule (6 Face), 104 adet otobüs durağı ve 6 adet megalight açık hava reklam üniteleri, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35. maddesinin a bendine istinaden 2.802.000,00 TL. muhammen bedel ile 5 (Beş) yıllığına işletme hakkı, ihale usulü ile kiraya verilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Şirinevler mah. Atatürk bulvarını No: 2 Batman

b) Telefon-Faks Numarası      :  488 213 27 59/1209 - 488 212 37 47

c) Elektronik posta adresi       :  malihizmet@hotmail.com

2 - İhale konusu                      :  Kiralama,

a) Niteliği                                :  İşletme hakkı Kiralama işi (üst kullanım hakkı)

b) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmeden sonra 15 takvim günü içinde teslim edilecektir,

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Belediye encümen salonu,

b) Tarih- saat                          :  25/02/2016 - 10:00

c) İhale muhammen bedeli      :  2.802.000,00 TL.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

a) Yeterli görülebilmek için Yeterlilik Komisyonunca istenen belgeler

1 - İsteklilerin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olmak, (Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek) tüzel kişilerde ise T.C. Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

2 - Kanuni ikametgah sahibi olmak.

3 - Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4 - Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek.

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi getirmek.

d) İhaleye katılacak şirketlerin iştigal edeceği konular içinde; İhale konusu iş veya benzeri işler olması gerekmektedir.

5 - İmza sirküleri vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

6 - İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

7 - İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

8 - İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayan hafif suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge getirmek.(Suçun trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayan hafif suçlardan olduğu belgelenecektir. Belge olmaması halinde sabıka kaydı olduğu şeklinde değerlendirilecektir.

9 - Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

10 - İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla bağlı olduğu Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

11 - İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

12 - İhaleye ait şartname ve ekleri 250,00 (İkiyüzelli) TL. Karşılığından Batman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin etmek.

13 - İstekliler bu şartnamede sözü edilen kiraya verilecek olan ürünlerin işletmeciliğini en az iki (2) İl Belediyesinde son On (10) yıl içerisinde ifa ettiğini veya etmekte olduğunu gösterir belge

14 - Batman Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

974/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIK

Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Kendirli/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 7.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğü/Halaslar Mahallesi/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.02.2016 Perşembe günü saat: 14.00'e kadar Kendirli Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat: 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez

6 - Kısmı teklif kabul edilmez.Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

822/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Derepazarı/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 9.750.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu İşe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir. Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğü, Tersane Mah. Cumhuriyet Cad. Derepazarı / RİZE

3 - İhaleye katılmak İsteyen isteklilerin İdari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.02.2016 Salı günü saat: 14.00'e kadar Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğü, Tersane Mah. Cumhuriyet Cad. No: 36 Derepazarı RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat: 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1066/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Kemalpaşa Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Kemalpaşa-Hopa-ARTVİN

1 - Müdürlüğümüz tarafından 17.800.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - ÇAYKUR Kemalpaşa Çay Fabrikası Müdürlüğü Uzunyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 65 Kemalpaşa-Hopa-Artvin

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.02.2016 günü saat 14:00'e kadar Kemalpaşa Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Kemalpaşa-Hopa adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Kemalpaşa Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1177/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

İyidere/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 13.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir. Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğü Kalecik Köyü İyidere/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.02.2016 günü saat: 14.00'a kadar Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğü/İyidere/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat: 14.00'da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - İhale kısmı teklife kapalı olup, nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

778/1-1


YAŞ ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Araklı/TRABZON

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 12.700 ton yaş çay nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Yolgören mah. Araklı/Trabzon

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.02.2016 günü saat 14.00’e kadar Araklı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Yolgören Mah. Araklı/TRABZON adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00 de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilemez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (Opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV Hariç % 6 oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1067/1-1


4 KALEM POLYESTER BANT GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 4 kalem Polyester Bant Grubu Malzemeler %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.02.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

936/1-1


5 KALEM PVC BANT KAYIŞI GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 5 kalem PVC Bant Kayışı Grubu Malzemeler %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.02.2016 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

937/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

1 - Müdürlüğümüz tarafından 6.000.000 Kg yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğü / Pazarköy Köyü - RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.02.2016 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Pazarköy Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Pazarköy adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadırlar.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’ oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen ve kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

860/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Hemşin/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 1.800.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye Hizmet Alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğü / Ortaköy Mah. 53550 HEMŞİN/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.02.2016 Salı günü saat 14.00’e kadar Hemşin Organik Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Ortaköy mah. 53550 Hemşin/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, Teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında Kesin teminat alınır.

9 - İhale Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1065/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

MUHTELİF MALZEME (31 KALEM) alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Yapılacak mal alım ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                              :  2016/26524

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Cumhuriyet Caddesi 60300 Turhal/TOKAT

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  3562753530 - 3562753539

c) Elektronik Posta Adresi                     :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği

    İnternet Adresi (varsa)                       : 

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  MUHTELİF MALZEME (31 KALEM ÜRÜN)

b) Teslim Yeri                                        :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL MAKİNA FABRİKASI MALZEME AMBARI

c) Teslim Tarihi                                      :  İdaremizin vereceği termin programı doğrultusunda

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                    :  24/02/2016 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1223/1-1


24 ADET ELEKTRONİK KOTER CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :  2016/19993

1 - İdarenin:

a) Adı                                     :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adres                                 :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                               :  232 311 4270 - 4271

ç) Faks Numarası                   :  232 311 4322

d) Elektronik Posta Adresi     :  bapege@gmail.com.tr.

2 - İhale Konusu malın

a) Adı                                     :  24 ADET ELEKTRONİK KOTER CİHAZI Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları-Tıbbi Cihaz Alımları 24 Adet

c) Teslim Yeri                         :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                      :  60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı

      yer, tarih ve saat                :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu

İhale Tarihi - Saati                  :  24.02.2016 Çarşamba günü - 14:00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

3.c.2. İhaleye teklif veren istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek parça ve aksesuarların döviz cinsinden fiyatlarını ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

3.c.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

3.c.4. Son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

3.c.5. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Firmalar vereceği tüm ürünler ile aksesuarları orijinal kataloglarında göstermek zorundadır. Bu kataloglar ihale dosyasında mevcut olmalıdır.

4 - Her türlü Tıbbi Amaçlı Cihaz satışı yapmış olanlar benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

847/1-1


24 ADET AMELİYAT MASASI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :  2016/19350

1 - İdarenin:

a) Adı                                     :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adres                                 :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                               :  232 311 4270 - 4271

ç) Faks Numarası                   :  232 311 4322

d) Elektronik Posta Adresi     :  bapege@gmail.com.tr.

2 - İhale Konusu malın

a) Adı                                     :  24 ADET AMELİYAT MASASI Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları-Tıbbi Cihaz Alımları 24 Adet

c) Teslim Yeri                         :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                      :  75 (YetmişBeş) takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı

       yer, tarih ve saat               :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu

İhale Tarihi - Saati                  :  24.02.2016 Çarşamba günü - 10:00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b. 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

3.c.2. İhaleye teklif veren istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek parça ve aksesuarların döviz cinsinden fiyatlarını ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

3.c.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

3.c.4. Son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

3.c.5. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Firmalar vereceği tüm ürünler ile aksesuarları orijinal kataloglarında göstermek zorundadır. Bu kataloglar ihale dosyasında mevcut olmalıdır.

4 - Her türlü Tıbbi Amaçlı Cihaz satışı yapmış olanlar benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü -İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

848/1-1


26 ADET NONİNVAZİV HASTABAŞI MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2016/19699

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 4270 - 4271

ç) Faks Numarası                      :  - 232 311 4322

d) Elektronik Posta Adresi        :  bapege@gmail.com.tr.

2 - İhale Konusu malın

a) Adı                                        :  26 ADET NONİNVAZİV HASTABAŞI MONİTÖR Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları-Tıbbi Cihaz Alımları 26 Adet

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  60 (Altmış) takvim günüdür.

3.a) İhalenin yapılacağı

      yer, tarih ve saat                   :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu

İhale Tarihi - Saati                     :  24.02.2016 Çarşamba günü - 11:00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

3.c.2. İhaleye teklif veren istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek parça ve aksesuarların döviz cinsinden fiyatlarını ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

3.c.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

3.c.4. Son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

3.c.5. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Firmalar vereceği tüm ürünler ile aksesuarları orijinal kataloglarında göstermek zorundadır. Bu kataloglar ihale dosyasında mevcut olmalıdır.

4 - Her türlü Tıbbi Amaçlı Cihaz satışı yapmış olanlar benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

849/1-1


MEZBAHA KİRAYA VERİLECEKTİR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Manisa İli Turgut Özal Mahallesi 43’üncü Sokak No: 11 adresinde bulunan (20N.3C Pafta 3398 Ada 5 Parselde kayıtlı) 5.499,95 m2'lik l’inci sınıf Mezbaha 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 5 (Beş) yıllığına ihale edilecektir. (Kiralanacaktır)

Söz konusu Mezbaha idari ve teknik şartnamesi hükümleri uyarınca kiralanacak olup, ihaleye iştirak edenler idari ve teknik şartnameyi aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

İhale Günü, Saati ve İhale Yeri : İhale 24 Şubat 2016 Çarşamba günü saat 15:00'de Merkez Efendi Mah. 3819 Sok. No: 80/B Yunusemre / MANİSA adresinde Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının 7. katında bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Büyükşehir Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Muhammen Kira Bedeli      : 42.000,00 TL. + KDV X 60 (Ay) = 2.520.000,00 TL. + KDV

Geçici Teminatı bedeli         : 75.600,00 TL

Taliplilerden İstenecek Belgeler:

1 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

a) Gerçek kişiler için; Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı, (en geç ihale tarihinden önce 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)

b) Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir. )

2 - Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

3 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek,

4 - Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek,

5 - İmza sirküleri vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,

b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

6 - Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek,

b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek,

d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 5 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

7 - İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

8 - İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).

9 - Manisa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ait belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı)

10 - Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından alınacak icra takibine muhatap olmadığı ve kusurları ile sözleşmenin feshine neden olmadığına dair belge.

11 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname.

12 - İmzalı şartname örneği.

13 - İsteklilerin 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşletmelerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre üzerinde yazılı ticaret ünvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi, ve faaliyet konusu istekliye ait 1. Sınıf ve Kombinaya ait işletme kayıt ve onay belgesini almış olmak.

14 - 13. Madde de sunulacak olan işletme kayıt ve onay belgesinin onay süresinin ihale ilan tarihi itibariyle en az 1 yılı tamamlamış olması zorunludur.

15 - İsteklilerin ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin aslı veya idarece görülmüştür onaylı sureti veya Noter onaylı suretinin verilmesi.

16 - İstekliye ait 250.000,00 TL. (İki Yüz elli Bin Türk Lirası) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ihale tarihinden en geç 15 gün önce düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarı toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir.

17 - İstekliye ait 2015 yılı yıllık cirosunun en az 3.000.000,00 TL. (Üç Milyon Türk Lirası) olması şartı aranacaktır. Ortak girişimde pilot ortağın bu şartı sağlaması yeterlidir.

18 - Yüklenici Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik, Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte: Hayvan kesim ve deri yüzme ile ilgili hususlar, etin ve sakatatın parçalanması ile ilgili hususlar, et parçalama ve/veya mamul madde üretimi ve muhafazası ile ilgili hususlar, soğutma ve soğuk muhafaza ile ilgili hususlar, sevk yeri ve nakiller ile ilgili hususları yerine getirmek ve tesis için;1(bir) adet sorumlu yönetici; en az 15 (onbeş) adet kasap, 5 (beş) adet sürücü, en az 4 (dört) adet yardımcı temizlik elemanı, çalıştırmak zorundadır.

19 - İhale konusu mezbahada kesimi yapılan hayvanlara ait karkasların, sakatat ile sucuk gibi mamul ürünleri kasap esnafına dağıtılmak üzere yönetmeliklere uygun en az 3500 kg yük kapasiteli 3 (üç) adet soğuk havalı kamyon ile soğuk havalı 2 (iki) adet kamyonet; tesisten çıkacak katı ve sıvı atıkları günlük olarak tesisten uzaklaştırmak için üstü kapalı en az 1 (bir ) adet aracın, istekli kendi adına kayıtlı olduğu ruhsat belgelerinin asılları veya aslı idarece görülmüş onaylı suretlerini sunacaktır.

Geniş bilgi ile idari ve teknik şartnamesi mesai saatleri içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden 200 TL. bedel karşılığında satın alınabilir.

Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Taliplilerin ihale günü saat 12.00’ye kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediyemiz Encümenine müracaatları ilan olunur.

966/1-1


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nazilli Belediye Başkanlığından:

Nazilli Belediye Başkanlığı tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan taşınmazlar üzerinde, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi, ihale yolu ile yaptırılacaktır.

Bu ihale ilanında, Nazilli Belediye Başkanlığı, kısaca İdare olarak tanımlanmıştır.

İhale Konusu İşin Adı: “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi”

Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi:

İdare portföyünde veya tasarrufunda bulunan arsa üzerinde, idareden her hangi bir parasal kaynak çıkışı olmadan, bu Yönetmelikte ve bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanacak olan şartnamede (ihale / sözleşme dosyası) belirtilen şartlar dâhilinde;

1. Yüklenicinin İmar Mevzuatına uygun olarak yapacağı ve idarenin onaylayacağı tüm projelere ve detaylara uygun olarak gerekli her türlü üst yapı ve alt yapı inşaat işleri ile çevre düzenleme işlerinin Yüklenici tarafından yapılması,

2. Yapılan bu inşaatların satılabilecek bağımsız bölümlerinin Yüklenici tarafından pazarlanması ve satışı,

3. Bahsedilen bu işlere ilişkin her türlü masrafların Yüklenici tarafından karşılanması,

4. Yüklenicinin arsa satışı karşılığı olarak idareye taahhüt ettiği “Asgari Arsa Satışı Karşılığı İdare Payı Toplam Geliri” nin, Yüklenici tarafından sağlanması ve / veya ödenmesi,

ve işlemleridir.

Dolayısıyla, İdare ile Yüklenici arasında akdedilecek olan “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesi” de; sözleşme dahilinde satışı söz konusu olan bağımsız bölümlerden dolayı satış geliri elde edilsin veya edilmesin, Yüklenicinin, arsa satışı karşılığı olarak idareye taahhüt ettiği “Asgari Arsa Satışı Karşılığı İdare Payı Toplam Geliri”nin, Yüklenici tarafından sağlanması ve / veya ödenmesi taahhüdünü içeren, arsa sahibi olan veya arsayı tasarrufunda bulunduran İdarenin de arsa tahsisinin dışında Yüklenici ile hiç bir ortak çaba içinde olmadığı, dolayısıyla bir adi ortaklık iradesi taşımayan, tam iki taraflı ve karma nitelikli bir sözleşmedir. Yüklenici, bu durumu gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmiştir.

1. İhaleye Esas Taşınmazların Tapu ve İnşaat Bilgileri:

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Arsa Alanı (m2)

Emsal

Emsale Esas İnşaat Alanı (m2)

Aydın

Nazilli

Yeni

627

1

5.202,62

3

15.607,86

Toplam

15.607,86

 

2. İhale Usulü ve Teklif Alma Şekli:

İhale konusu inşaat yapım ve satışı işleri ihalesi ile ihale sonucunda düzenlenecek olan sözleşme, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında, “Kapalı Zarf Teklif Alma” halinde yapılacaktır.

Bu ihale, Uluslararası bir ihale değildir. Ancak, yabancı İstekliler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde ihaleye katılabilirler.

İhalenin oturumunda İstekliler, kapı zarf içerisinde ihalede istenilen belgeleri vereceklerdir.

İhale Dosyasının Görülmesi ve Temini:

İhale dosyası, aşağıda belirtilen adreste 09:00 - 17:30 saatleri arasında bedelsiz olarak görülebilir veya aşağıda yazılı bedel karşılığı satın alınabilir. İhaleye teklif verecek İstekliler’in, ihale dosyasını satın almaları zorunludur.

 

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Adres / Yer

:

Nazilli Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi No: 180 Nazilli/ AYDIN

İhale Dosyası Satış Bedeli (KDV Dahil)

:

350 TL (ÜçyüzelliTürkLirası)

 

İhale dokümanını satın almak isteyen İstekli görevlilerinin, kendilerine verilecek olan “İhale Dosyası Teslim Tutanağı”nı tam olarak ve okunabilecek bir şekilde doldurmaları zorunludur. Bu tutanakta yazılması istenilen, İstekli’nin; Ticaret Unvanı, adresi, telefonu, faksı, irtibat kurulacak yetkilisinin adı ve vergi numarası gibi bilgilerin, İstekliler’in görevlileri tarafından bilinmesi gerekmektedir.

4 - İhale Teklif Zarfları’nın Verileceği ve İhale’nin Yapılacağı Yer ve Zaman:

 

İhale Teklif Zarflarının Teslim Edileceği Adres/Yer

:

Nazilli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi No: 180 Nazilli/AYDIN

İhale Teklif Zarflarının Teslim Edileceği En Son Tarih ve Saat

:

25/02/2016

Saat: 15:00

İhalenin Yapılacağı Adres / Yer

:

Belediye Hizmet 4. Kat Başkanlık Odası

İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat

:

25/02/2016

Saat: 15:00

 

5 - İhale Öncesi Bilgi Edinme ve Açıklama:

İhale dosyasını idareden temin eden İstekliler, ihale konusu işle ilgili sorularını, en geç 19/02/2016 tarihi saat 17:00’ye kadar, yazılı olarak elden, faks veya posta yolu ile idareye iletebileceklerdir. Bu tarihten ve saatten sonra idareye ulaşan sorular dikkate alınmayacaktır.

Sorular ile ilgili cevapları oluşturan “Açıklama veya Açıklamalar” ile gerekli durumlarda düzenlenecek “Zeyilname veya Zeyilnameler”, ihalenin yapılacağı tarih hariç en geç 2 (iki) gün önce tüm İsteklilere idare tarafından yazılı olarak tebliğ edilecektir.

6 - İhalede İdarenin Serbestliği ve İhalenin İptali:

İdare her hangi bir aşamada ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, kısımlara bölmekte ve uygun teklifin tespitinde serbesttir. Yüklenici dahil tüm İstekliler, hiç bir aşamada bir hak iddia edemez, İdare her hangi bir yükümlülük altına girmez.

İdare, gerekli gördüğü durumda veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihalenin yapılacağı saatten önce ihaleyi iptal edebilir.

7 - İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma Nedenleri:

1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

a) Kamu İhale Kurumu tarafından, Kamu ihalelerine katılmaktan sürekli olarak veya ihalenin yapılacağı tarihe kadar geçici olarak yasaklanmış olanlar.

b) 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

d) İdarenin İhale Yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

e) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olan personeli.

f) (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

g) (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile Şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 (yüzdeon)’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

h) İhalenin yapılacağı tarihten önceki 10 (on) yıl içinde, İdareye karşı taahhüt etmiş olduğu herhangi bir işi fesih edilenler (Karşılıklı rıza ile tasfiye edilen işler hariç),

i) İdareye vadesi gelmiş borcunu ödemeyenler,

j) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan kişi veya kişiler veya kuruluşlar veya Şirketler ve bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan Şirketleri ile bu Şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları Şirketler,

2. İhalede aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, İsteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) İhaleye, birden fazla İstekli adına, doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekâleten katılmak veya teklif vermek.

e) Yukarıda ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

3. Aşağıda belirtilen durumlardaki İstekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden ve işlerini askıya alan yerli İstekliler ile kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan yabancı İstekliler,

b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen ve alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan yerli İstekliler ile kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan yabancı İstekliler,

c) İhalenin yapılacağı tarihten önceki 10 (on) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen İstekliler,

d) İhalenin yapılacağı tarih itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan İstekliler,

e) İhalenin yapılacağı tarihten önceki 10 (on) yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunduğu İdare tarafından tespit edilen İstekliler,

f) Bu maddenin 1. ve 2. fıkralarında belirtilen durumlarda oldukları tespit edilen İstekliler,

4 - İhaleye katılan İsteklilerin veya İsteklilerin iş ortaklığı olması halinde ortaklardan her hangi birisinin, yukarıda 1., 2. ve 3.’de belirtilen durumlarda olduklarının ihale aşamasında tespit edilmesi halinde, bu İstekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

- Üzerine ihale yapılan İsteklinin veya İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklarından herhangi birisinin, yukarıda 1., 2., ve 3.’de belirtilen durumlarda olduklarının, sözleşme aşamasında tespit edilmesi halinde, geçici teminat veya kesin teminat gelir kaydedilir.

- Yüklenicinin veya Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde ortaklarından her hangi birisinin, yukarıda 1., 2. ve 3.’ de belirtilen durumlarda olduğunun, sözleşmenin imzalanmasından sonra tespit edilmesi halinde ise kesin teminat gelir kaydedilerek sözleşme feshedilir ve sözleşmenin fesih ile ilgili maddesi çerçevesinde uygulama yapılır.

5. İhalenin ilk ilan edildiği tarih itibariyle, tek başına veya iş ortaklığı olarak İdareye taahhüt ettiği devam eden inşaat yapım işi / işleri bulunan ve bu iş / işlerin “Emsale Esas İnşaat Alanları” toplamı 50.000 (ellibin) m²’den fazla olan (Bu toplam alana, Geçici Kabulü veya Kısmi Geçici Kabulü yapılan veya Geçici Kabul veya Kısmi Geçici Kabul yapılması için İdare kontrollük teşkilatı tarafından “Kabul Teklif Belgesi” düzenlenen kısımlara ait alanlar dahil değildir.) veya 3 (üç) adet ve üzeri sayıda devam eden inşaat yapım işi bulunan (Bu sayıya, inşaat ilerleme seviyesi %80 (yüzdeseksen) ve üzerinde olan işler dahil değildir.) İstekliler ile ortaklık oranına bakılmaksızın bu İsteklilerin ortak olacakları İş Ortaklıkları ve bu İsteklilerin veya ortaklarından her hangi birisinin %50 (yüzdeelli)’den fazla hissesine sahip oldukları diğer tüzel kişiler, ihalelere katılıp teklif veremezler. Bu durumda oldukları ihale aşamasında tespit edilen İstekliler ihale dışı bırakılır ve geçici teminatları iade edilir. Bu durumda olanlar, İdarenin yapımı devam eden mevcut inşaat yapım işlerine de, bu işin Yüklenicileri ile İş Ortaklığı oluşturmak suretiyle ortak olamazlar. Bu husus, Kamu Kurum ve Kuruluşları’nın hissedarı oldukları İstekliler için uygulanmaz.

8 - İhaleye Katılabilme Şartları:

1. Yerli gerçek veya tüzel kişiler, tek başlarına veya kendi aralarında iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler.

2. Yabancı gerçek veya tüzel kişiler tek başlarına ihaleye katılamazlar. Ancak, yerli gerçek veya tüzel kişiler ile iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler.

3. İş ortaklıklarında, pilot ortağın, iş ortaklığının en fazla hissesine sahip olması zorunludur.

4. Konsorsiyumlar ihaleye katılamazlar.

5. İhaleye katılacak İsteklilerin, ihale dosyasını İdareden temin etmeleri zorunludur. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılacak olanlardan her hangi birinin, ihale dosyasını İdareden temin etmeleri yeterlidir.

9 - İhalede Aranılan Yeterlik Şartları ve İstenilecek Belgeler:

İsteklinin, ihalede, İdareden temin etmiş olduğu ve içeresinde ihale dosyasının bulunduğu klasöre, aşağıda belirtilen belgeleri sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde İdareye sunması zorunludur.

1. Mali Teklif Mektubun aslı verilecektir.

Mali Teklif Mektubu’nun, Teklif Alma Şartnamesi eki örneğe uygun olarak rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak ve kısaltmadan açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve İsteklinin ticaret unvanının yazılmış olması ve İsteklinin yetkilisi veya vekili tarafından kaşelenip imzalanmış olması zorunludur.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, Mali Teklif Mektubu’nun, tüm ortakların ticari unvanının yazılmış ve kaşelenmiş olması ve tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından imzalanmış olması zorunludur.

2. Geçici teminatın aslı verilecektir.

Bu Teklif Alma Şartnamesi’nin 14. maddesinde belirtilen miktar ve şartlarda geçici teminat verilecektir.

Geçici teminat, şayet Türk Lirası olarak verilecek ise İdarenin belirteceği banka hesabına yatırılarak, banka makbuzunun aslının verilmesi şarttır. Geçici teminat, şayet banka teminat mektubu olarak verilecek ise bu Teklif Alma Şartnamesi eki örneğe uygun olarak düzenlenmiş aslı verilecektir.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklardan herhangi birinin veya ortakların, ortaklık hisse oranına bakılmaksızın geçici teminatı vermeleri yeterli olup, diğer ortaklarda bu belge aranmaz.

3. İhaleye katılacak İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, İş Ortaklığı Beyannamesinin aslı verilecektir.

İş ortaklığı beyannamesinin, ortakların hisse oranları belirtilerek ve bu Teklif Alma Şartnamesi eki örneğe uygun olarak düzenlenmiş olması, pilot ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından ticari unvan ile imzalayanların ad ve soyadları yazılarak imzalanması şarttır.

4. İhalenin 1. oturumunun yapıldığı yıla ait Ticaret ve / veya Sanayi Odası faaliyet belgesi aslı veya Noter tasdikli sureti verilecektir.

a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve / veya Sanayi Odası faaliyet belgesi veya tüzel kişiliğin Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan yerli gerçek veya tüzel kişilerden her biri (a) ve (b)’deki belgeleri sunacaktır.

5. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Gazete idaresince tasdikli sureti.

İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler verilecektir.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklığın tüzel kişi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini veya belgeleri verecektir.

6. İmza sirküleri veya beyanı verilecektir.

a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyanı aslı,

b) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı,

c) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortakların her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

7. Noter tasdikli vekaletname ve imza beyanı aslı verilecektir.

İhale teklif zarfını veya içerisindeki belgeleri, İstekli adına, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortak adına veya iş ortaklığı adına imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli vekâletnameleri ile Noter tasdikli imza beyanları aslı verilecektir.

8. Türkiye’de tebligat için adres, telefon ve faks bilgileri beyannamesinin aslı verilecektir.

Beyannamenin, İsteklinin yetkilileri veya vekilleri tarafından, ticari unvan ile imzalayanların ad ve soyadları yazılarak kaşelenip imzalanması şarttır.

İş ortaklıklarında, beyanname, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen şartlarda ayrı ayrı hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın adres, telefon ve faks bilgileri, iş ortaklığının adres, telefon ve faks bilgileri olarak kabul edilecektir.

9. Kamu ya da özel sektörde son on beş yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az top-lam 30.000 m2 komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz aslı veya Noter tasdikli suretini vermesi zorunludur.

10. Komple bina inşaatı olmak üzere kaba ve ince imalatları tamamlanmış; konut, hastane, ticaret merkezleri, turistik tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, imalathane, fabrika v.b. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

11. Mali tabloların (bilanço ve gelir tabloları) aslı veya Noter tasdikli sureti verilecektir.

Mali tabloların (bilanço ve gelir tabloları) Vergi Dairesince onaylanmış olması şarttır. Şayet, İsteklinin Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi olması durumunda ise mali tabloların, sadece Sermaye Piyasası Kurulundan yetki almış bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olması şarttır.

İsteklilerden Mali tablolarında (bilanço ve gelir tabloları);

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçların en az 0,75 (sıfırvirgülyetmişbeş) olması,

Öz Kaynaklar / Toplam Aktif in en az 0,15 (sıfırvirgülonbeş) olması,

Kısa Vadeli Banka Borçları/Öz Sermayenin 0,50 (sıfırvirgülelli)’den küçük olması,

yeterlik şartı olarak birlikte aranır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk 4 (dört) ayı içerisinde olan ihalelerde, bir önceki yıla ait mali tablolarını (bilanço ve gelir tabloları) sunamayanlar, iki önceki yıla ait mali tablolarını (bilanço ve gelir tabloları) sunabilirler. Sunulan bu mali tablolarda da (bilanço ve gelir tabloları) yukarıdaki kriterleri sağlayamayanlar, ihale tarihinden önceki son 4 (dört) yıl içinde yukarıdaki kriterleri sağlayan her hangi bir yıla ait mali tablolarını (bilanço ve gelir tabloları) vermek şartıyla bu kriterleri sağlayabilirler.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklardan her hangi birisinin, ortaklık hisse oranına bakılmaksızın mali tablolarını (bilanço ve gelir tabloları) vermesi yeterli olup, diğer ortaklarda bu belge aranmaz.

11. Banka referans mektubunun veya mektuplarının aslı verilecektir.

İsteklinin Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım bankalarından alacağı banka referans mektubunun veya mektuplarının aslını vermesi şarttır.

Banka referans mektubunda, kullanılabilir nakit kredi toplamı ile kullanılmamış teminat mektubu kredi toplamının ayrı ayrı olmak üzere, İsteklinin ihalenin 1. oturumunda teklif edeceği ASKSTG’nin %10 (yüzdeon)’undan az olmadıklarının belgelenmesi gerekmekte olup, farklı bankalar veya katılım bankalarından alınacak referans mektuplarında, kullanılabilir nakit kredi toplamları ile kullanılmamış teminat mektubu kredi toplamlarının ayrı ayrı olmak üzere, istenilen bu tutardan az olmaması gerekmektedir.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklardan herhangi birinin veya ortakların, ortaklık hisse oranına bakılmaksızın banka referans mektubunu vermeleri yeterli olup, diğer ortaklarda bu belge aranmaz.

12. İhale dosyasının aslı verilecektir.

İstekli yetkilileri veya vekilleri, idareden temin ettikleri ihale dosyasının her sayfasını, (Özel Teknik Şartname ve ekleri, vaziyet planı vb. diğer dokümanların bulunduğu), varsa zeyilnameler ve / veya açıklamaları kaşeleyip imzalayacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, bu sayılanlar, tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından kaşelenip imzalanacaktır.

Bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır.

Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtildiği şekilde, belgeleri teklif zarfı içerisinde sunmaları zorunludur.

Noter onaylı belgelerin, aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olan belgeler ile “ İbraz Edilenin Aynıdır ” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyan belgeler kabul edilmeyecektir.

İstekliler, ihale için istenilen tüm belgeleri, yukarıda belirtilen şartlarda ve eksiksiz olarak vermek zorunda olup, aksi halde ihaleye katılmak için yeterlik alamazlar.

9 - Geçici Teminat ve İadesi:

1. Geçici teminat miktarı, İsteklinin, ihalede mali teklif mektubu ile taahhüt ettiği ASKSTG’nin %3 (yüzdeüç)’ünden az olmayacaktır.

2. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım bankalarından alınacak teminat mektupları ile yurtdışından alınan ve Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalarca kefalet onayı verilen teminat mektupları

3. Geçici teminat, şayet Türk parası olarak verilecek ise geçici teminat tutarı idarenin belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

4. Geçici teminat, şayet banka teminat mektubu olarak verilecek ise bu yönetmelik eki örneğe uygun olarak düzenlenmiş olması şarttır.

5. Geçici teminatın süresi, ihalenin yapılacağı tarihten itibaren 120 (yüzyirmi) günden az ve 24/06/2016 tarihinden önce olmamak üzere İstekli tarafından belirlenecektir.

6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklardan herhangi biri veya ortaklar, ortaklık hisse oranına bakılmaksızın geçici teminatı verebilirler.

7. Her ne sebeple olursa olsun idarece alınan geçici teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

8. İhalede yeterlik alamayan İsteklilerin geçici teminatları, ihalenin İhale Komisyonu’nca karara bağlanmasından sonra, bu İsteklilerin yetkililerine veya vekillerine imza karşılığı elden iade edilir. Diğer İsteklilere ait geçici teminatlar ise yazılı tekliflerden geçerli olanlar da dahil olmak üzere, teklifler içerisinden “Uygun Bedel” olarak kabul edilen ilk 3 (üç) teklife ait geçici teminatlar sözleşmenin imzalanmasından sonra, diğerleri ise İhale Komisyonu’nca karara bağlanmasından sonra, bu İsteklilerin yetkililerine veya vekillerine imza karşılığı elden iade edilir.

9. İhalenin, Teklif Alma Şartnamesi’nin 10. maddesi çerçevesinde iptal edilmesi durumunda, geçici teminatlar, İsteklilerin yetkililerine veya vekillerine imza karşılığı elden iade edilir.

10 - İstekliler’ in Mali Teklifleriyle Bağlılığı ve Mali Tekliflerin Geçerlik Süresi:

İsteklilerden, yazılı tekliflerden geçerli olanlar da dahil olmak üzere, teklifler içerisinden “Uygun Bedel” olarak kabul edilen ilk 3 (üç) teklifi sunanlar sözleşmenin imzalanmasına kadar, diğerleri ise ihalenin İhale Komisyonu’nca karara bağlanmasına kadar, teklifleriyle bağlıdırlar ve geri dönemezler, aksi takdirde geçici teminatları gelir kaydedilir.

11 - Asgari Arsa Satışı Karşılığı İdare Payı Toplam Geliri (ASKİPTG)’nin Tahsil Edilmesi ve Ödeme Planı:

Satışa esas bağımsız bölümlerin satışından elde edilecek olan Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG), İdare adına açılacak Türk Lirası banka hesabında toplanacaktır. İdare bu hesaptaki kendi payını, bu hesaba nakit girişini takiben dilediği tarihlerde kullanmakta serbesttir. Aşağıdaki “Asgari Arsa Satışı Karşılığı İdare Payı Toplam Geliri (ASKİPTG) Ödeme Planı”nda belirtilen “Asgari Arsa Satışı Karşılığı İdare Payı Toplam Geliri (ASKİPTG)” ödeme dilimi oranlarına ait tutarların, bu ödeme planında belirtilen tarihlere kadar banka hesabında toplanan gelir içerisinde yeterli nakit olmaması nedeniyle İdarece tahsil edilememesi halinde, tahsil edilemeyen “Asgari Arsa Satışı Karşılığı İdare Payı Toplam Geliri (ASKİPTG)” fark tutarları, ödeme planında belirtilen tarihlerinde Yüklenici tarafından idarenin banka hesabına yatırılacaktır.

“Asgari ASKİPTG” Ödeme Planı:

 

Ödeme S. No.

Ödeme Dilimi Günü

Ödeme Dilimi Oranı

 

1

Sözleşme İmzalanmadan Önce,

  %3

 

2

Geçici Kabul İtibar Tarihinde,

%30

 

3

Geçici Kabul İtibar Tarihinden Başlayarak 180. Günde,

%30

 

4

Kesin Kabul İtibar Tarihinde,

%37

 

 

Toplam

    %100

 

 

Sözleşme imzalamadan önce Yüklenici tarafından idarenin banka hesabına yatırılacak olan 1. ödeme dilimi tutarı, daha sonra satışlardan elde edilen “ Asgari Arsa Satışı Karşılığı İdare Payı Toplam Geliri (ASKİPTG)” den mahsup edilerek ilk İnşaat İlerleme Durum Tespit Tutanağından başlayarak Yükleniciye iade edilecektir.

12 - İhalenin sonuçlanmasından sonra imzalanacak olan sözleşme, Noterlikçe tasdik edilecektir.

1263/1-1


REVİZYONLARI YAPILACAK DE22000 VE DE33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 158 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2016/27656

1 - İdarenin;

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi      :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :  158 Kalem Malzeme

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10.03.2016 günü, saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil. 200 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1211/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile peşin bedelle öncelikli olarak toptan; toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı satışı mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 25.02.2016 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                             - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                                        - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                                           - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 750 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.oo' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra

No

İlçesi

Mevkii

Ada/Parsel

Plan Amacı

Alanı

(m2)

Hisse

(m2)

Hmax

Emsal

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

İhale

Saati

1

Çankaya

Ayrancı

6802/42

KONUT+TİCARET+ OFİS (%20 TİCARET+ OFİS ALANI)

679.00

TAM

Hmax:serbest

E:2.3

  2,716,000.00

  81,480.00

14:02

2

Çankaya

Ayrancı

6802/43

1288.00

TAM

Hmax:serbest

E:2.3

  5,152,000.00

154,560.00

14:04

3

Çankaya

Ayrancı

6802/44

661.00

TAM

Hmax:serbest

E:2.3

  2,644,000.00

  79,320.00

14:06

                                                             TOPLAM

2628.00

10,512,000.00

315,360.00

14:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

1267/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Mersin Toroslar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda mevkii, pafta, ada, parsel, m2, tahmini bedel, geçici teminatı yazılı olan 2 adet parsel 2886 sayılı Yasa'nın 35/a maddesi hükümlerine göre Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile satılacaktır.

 

S.N.

Mevki

Pafta

Ada

Parsel

m2

İmar Durumu

Geçici Teminat

Tahmini Bedel

İhale Günü

İhale Saati

1

Arpaçsakarlar

25 M IV

10018

3

8.861

Konut Alanı

974.710,00 TL

4.873.550,00 TL

16.03.2016

14:00

2

Yalınayak

24 M III

11120

1

4.377

Konut Alanı

393.930,00 TL

1.969.650,00 TL

16.03.2016

14:20

 

İhaleye katılmak isteyen katılımcıların Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

       Şirketler:                                                                         Şahıslar:

a) İmza sirküleri                                                         a) Nüfus cüzdanı sureti

b) Ticaret odası belgesi                                              b) Yerleşim yeri belgesi

c) Geçici ve ek teminat                                               c) Geçici ve ek teminat

d) Tüzel kişi olması durumunda gayrimenkul satın almasında sakınca olmadığı hususunda yetki belgesi

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu ihaleye ait şartname; Toroslar Belediyesi Emlak İstimlak Biriminde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

Kapalı teklifler Toroslar Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı'na 16.03.2016 günü saat 11:00'e kadar verilecektir. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

1154/1-1