9 Şubat 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29619

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARAÇ SATILACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


14 KALEM PASLANMAZ SAC PROFİL GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çaykur Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Ardeşen/RİZE


ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Avcılar Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF GAZ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Kirazlık Mah. No: 2 Pazar/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara - Gölbaşı Belediye Başkanlığından:


TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA MEVCUT DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE “174 ADET ATIK TOPLAMA TANKI TEMİNİ İLE MONTAJI” İHALESİ YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARAÇ SATILACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze ait ekonomik ömrünü dolduran araçlara ait satış işi kapalı teklif almak suretiyle Açık İhale Usulüne göre yapılacaktır.

İhale Dosya Numarası                     :  2016/2-UB

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                          :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ANKARA

c) Telefon Numarası                        :  0 312 201 20 55

d) Fax Numarası                              :  0 312 285 42 70

e) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :

f) İlgili Personelin

Adı-Soyadı/Unvanı                       :  Umut BAŞOKUR/Memur

2 - İhale Konusu Satışın

a) Adı                                               :  İdareye ait değişik marka ve modellerde araçların muhammen bedelli satışı (Söz konusu araçlar MTA Merkez Kampusunda görülebilir.)

b) Fiziki Miktarı ve Türü                 :  44 Adet

                                                            (Ayrıntılı araç listesi İdari şartnamenin eki olarak verilecek olup, Liste içeriği Kurum elektronik posta adresinden görülebilir).

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları

b) Tarihi ve Saati                              :  22.02.2016 - 10:30

4 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (203 nolu oda) Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 22.02.2016, saat 10:30’a kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler, teklif mektubu eki fiyat teklif cetvelinde yer alan bir veya birden fazla araca teklif verebilirler. Birden fazla araca teklif verilmesi halinde fiyat teklif cetvelinde her bir araç için ayrı teklif bedeli belirtilerek genel toplam teklif bedeli teklif mektubuna ve fiyat teklif cetveline rakam ve yazıyla yazılacaktır.

7 - İstekliler her bir araç için teklif ettikleri bedelin %3’ünden (yüzdeüç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Birden fazla araca teklif verilmesi halinde teklif edilen toplam bedelin %3’ünden (yüzdeüç) az olmamak üzere tek bir teminat ya da her bir araç için ayrı ayrı teminat verilir.

8 - Söz konusu ihale 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

1021/1-1


14 KALEM PASLANMAZ SAC PROFİL GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 14 kalem Paslanmaz Sac Profil Grubu Malzemeler %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satınalınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.02.2016 saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

861/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çaykur Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Ardeşen/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 12.300 Ton. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar- azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve ihale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle banka dekontu karşılığında Ziraat Bankası Ardeşen Şubesi İBAN TR250001 0004 7329 3289 8760 27 nolu hesaba İsim ve ne için yatırıldığı yazılarak temin edilebilir.

Çaykur Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ardeşen/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.02.2016 günü saat 14.00'e kadar Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Ardeşen RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

935/1-1


ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Menzelet Hidroelektrik Santrali’nde bulunan (yaklaşık) 6 ton 1. Kategori Türbin Atık Yağı ve 1 ton 1. Kategori Trafo Atık Yağı olmak üzere yaklaşık toplam 7 ton Atık Yağın EÜAŞ Malzeme - Taşıt - İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliğinin Usul ve Esasları Doğrultusunda Kapalı Zarf Usulü ile satışı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü P.K. 32 46100 Onikişubat/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası             :  0 (344) 221 86 60 - 0 (344) 221 66 51

2 - İhale konusu malzemelerin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Menzelet Hidroelektrik Santrali’nde bulunan (yaklaşık) 6 ton 1. Kategori Türbin Atık Yağı ve 1 ton 1. Kategori Trafo Atık Yağı olmak üzere yaklaşık toplam 7 ton Atık Yağ satışı yapılacaktır.

b) İhaleye çıkılan malzemelerin

    ihale aşamasında görülebileceği

    ve ihaleyi kazanan firma veya

    firmaların malzemeleri

    teslim alacağı yer                          :  EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü/ Onikişubat-Kahramanmaraş

c) Teslim tarihi                                 :  Malzemelerin teslim süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Onikişubat/Kahramanmaraş

b) Son teklif verme

    tarihi ve saati                                :  08.03.2016 - 12:00

c) İhale tarihi ve açılış saati              :  08.03.2016 - 14:00

4 - İhale dokümanlarının

a) Dosya No’su                               :  2016/1

b) Görülebileceği ve Satın

     Alınabileceği Yer                        :  İhale Dokümanı EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisinde Görülebilir ve ihale dokümanı satış bedeli olan 20,00TL (Yirmi TL)’nin EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü'nün Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Şubesindeki TR770001500158007261005336 nolu banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile birlikte, EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisinden alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

5 - Teklifler, yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saati olan 08.03.2016 saat 12:00’a kadar EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi, EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü P.K. 32   46100 Onikişubat/ Kahramanmaraş adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden EÜAŞ sorumlu değildir.

6 - Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü opsiyonlu olacaktır.

1083/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Avcılar Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU: 1 - Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Avcılar Firuzköy Mahallesi 7 pafta 6209 parsel sayılı 1713,50 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz İmar Planında Ticaret + Hizmet alanında kalmakta olup, taşınmaz 7.196.700,00TL muhammen bedelle, (Bu satışından doğacak tapu harç, vakfiye vb. giderleri alıcısına ait olmak koşulu ile) 2886 sayılı ihale yasası uyarınca ve şartnamesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale yoluyla Avcılar Belediye Encümenince yapılacak ihale ile satılacaktır.

2 - SATILACAK TAŞINMAZ MALIN

 

İşin Adı

Arsa satışı

İlçe

Avcılar

Mahalle

Firuzköy

Niteliği

Arsa

İmar durumu tasdik tarihi

25.12.2016

Enc. Teklif Bel. Tas. Tarihi

-

Pafta

7

Ada

-

Parsel

6209

Parsel alanı

1713.50

Tasdik Tarihi/Ölçeği

1/1000

Meclis Karar Tarih/No

11.12.2015 tarih, 121 sayılı

Tapu Kaydı

13.06.1996/4220 yev.

Takdir Kom. Raporu

27/01/2016 tarih, 55873207-755.02.06-265/1019002 sayı

Muhammen Bedeli

7.196.700,00TL

Geçici Teminat Miktarı %3

215.901,00TL

İhale Usulü

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü

İhale İlan Şekli

Gazete ilanı - Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu

İhale İlan Adedi

2 defa

İhale tarih ve saati

23/02/2016 tarih, Saat: 10.00'da

Şartname ve ekleri

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 500,00TL karşılığında temin edilecektir.

İlgili Mevzuat ve Tebliğler

5393 sayılı Yasa ve 2886 sayılı Yasa

İhale komisyonu Toplantı yeri ve İhalenin yapılacağı yer adresi

Belediye Encümeni, Avcılar Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No: 1/2 AVCILAR/İSTANBUL

 

3 - Taşınmazın satış ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez.

5 - İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını süresi içinde yatırmak şarttır. Ayrıca kanuni ikametgah sahibi olması gereklidir.

6 - İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

2. İkametgah belgesi (Nufüs Müdürlüğünden)

3. Noter tasdikli imza beyannamesi.

4. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

5. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları ve Banka teyit yazısı.)

6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,

7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

9. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

10. Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

12. Tebligat için adres bildirimi,

13. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

14. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.

2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekaletname,

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.

6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları ve Banka teyit yazısı.)

7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

9. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

10. Bağlı olduğu Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

12. Tebligat için adres bildirimi,

13. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

14. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

9 - İhaleye katılmak isteyenler İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, %3 geçici teminatını Avcılar Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 23/02/2016 tarih, Saat 09:00’a kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne vererek, katılımcılar (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

10 - 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.

11 - Bu iş için yapılmış ilan bedelleri satış bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

12 - Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, vakfiye, karar pulu, harç ve diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

13 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

14 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

15 - İhale üzerinde kalan yasal süresi içerisinde satış bedelini yatırmadıkları takdirde geçici teminatı bütçeye irat kaydedilecektir.

16 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

17 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

1151/1-1


MUHTELİF GAZ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Muhtelif Gaz Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/26855

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya /Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  0312 201 20 55 – 0312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal Alımı,

                                                     Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen Muhtelif 11 Kalem Gaz Alımı.

b) Teslim yeri/yerleri                 :  MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığına bağlı muhtelif birimler.

c) Teslim tarihi/tarihleri              :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren, 28.02.2017 tarihine kadar ilgili birimlerin ihtiyacına göre peyderpey mal teslim edilecek/işe başlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati                        :  24/02/2016 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler aşağıda istenilen belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.

- İstekliler Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Basınçlı Gaz Tüpleri Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri için Yeterlilik Belgelerini teklif eklerinde sunacaklardır.

- İsteklinin Üretilen tüplerin Avrupa Birliği 1999 36 EG ve ADR/RID regülasyonuna uygunluğunu belgeleyen ve markalayan, AB içinde serbest dolaşım ve kullanılabilmesini sağlayan Pi markasına sahip olması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge ile teknik şartnamenin her bir maddesine ayrı ayrı yazılı olarak cevap verecek olup; Teknik Şartnamede belirtilen belgeleri de teklif ekleri kapsamında sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge ve belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

1046/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Kirazlık Mah. No: 2 Pazar/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 20.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00.- TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir. Çaykur Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kirazlık Mah. No: 2 Pazar/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.02.2016 SALI günü saat 14:00’e kadar ÇAYKUR Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kirazlık Mah. No: 2 Pazar/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Çaykur Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

856/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 23.2.2016 - 14:00

1 - Selimiye Cay Fabrikası Müdürlüğümüz tarafından toplam 13.800.000 Kg. Yaş Çay Yükleme ve Nakliye işi % 20artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmenliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Adres: Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü/Selimiye Köyü Merkez/Rize adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları Teklif Mektuplarını en geç 23/02/2016 Salı günü saat 14.00’e kadar Selimiye Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Selimiye Köyü/Merkez/Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Posta yoluyla gönderilenler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme ve nakliye işine tek teklif vereceklerdir. (Kısmi teklife kapalıdır)

9 - İhale Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve ihale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

840/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara - Gölbaşı Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait 1 (Bir) adet parsel ihale yoluyla satılacaktır. Parselin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü"ne göre 23/02/2016 Salı günü saat 14:00'da başlayarak Belediyemiz Hizmet Binasında Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden 150.00.-TL. (Yüzelli TL) bedeli mukabilinde temin edilebilir.

 

İHALE EDİLECEK TAŞINMAZ MALIN NİTELİKLERİ

S. No

Mahallesi

Kullanım Şekli

Ada

Parsel

Alanı (m2)

Hisse (m2)

Birim Fiyatı (TL)

Tutarı (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

1

Kızılcaşar

Özel Eğitim Alanı (E=1,00,Y.Ençok=Serbest)

122793

1

13575

Tam

850,00

11.538.750,00

346.162,50+KDV HARİÇ

1045/1-1


TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA MEVCUT DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE “174 ADET ATIK TOPLAMA TANKI TEMİNİ İLE MONTAJI” İHALESİ YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2016/26264

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 309 05 15/4419-4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  174 Adet Atık Toplama Tankı Temini ile Montajı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10/03/2016 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1101/1-1


DÜZELTME İLANI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

(Üst Hakkı Tesis Edilerek Yeni Yapı Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi yaptırılacaktır.)

05.02.2016 tarih ve 29615 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait üst hakkı tesis edilerek Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi işine ait ilanımızda aşağıda belirtilen şekilde düzeltme yapılmıştır.

“Ankara İli Altındağ İlçesi Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı içerisinde Hacıbayram Camii çevresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen 3 (üç) tarihi yapının aslına uygun olarak Yeni Yapı-Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon ve Rekonstrüksiyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı ÜST HAKKI tesis edilerek yaptırılacaktır.”

1198/1-1