8 Şubat 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29618

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Lüleburgaz Belediye Başkanlığından:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğünden: İyidere/RİZE


LA-ICP-MS SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


DÜŞÜK VİSKOZİTELİ CMC (LV) SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


6 KALEM İMALAT MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Sürmene/Trabzon


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Of/Trabzon


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Fındıklı/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Arhavi/ARTVİN


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Hayrat/TRABZON


YEDEK PARÇA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere "YURT GENELİ DEPOLARDA BULUNAN MALZEMELERİN SİGORTASININ YAPTIRILMASI HİZMETİ ALIMI" idari şartname ve teknik şartnameye göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

2 - Firmalar en az kapalı tekliflerinin %3'ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari şartname ve teknik şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden (yazdırılabilir) ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 02 Mart 2016 günü saat 12:00'a kadar Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Ulusal Afet Sistemler Yönetimi Müdürlüğü'ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 03 Mart 2016 günü saat 14:00'da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Deneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

1088/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mal 04.02.2016 tarih ve 29 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. maddesine göre 22.02.2016 tarihinde saat:14:30 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir

İlgililere ilan olunur.

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSA

S. No

Ada

Parsel

Yüzölçümü M2

Vasfı

Mahallesi

m2 Fiyatı

İhale Tarihi

İhale Saati

Geç. Teminat

1

646

1

4825

Arsa

İsmetpaşa

175.00. TL

22.02.2016

14:30

25.331.25. TL

1095/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Lüleburgaz Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU VE YAPILIŞ ŞEKLİ: Mülkiyeti Lüleburgaz Belediyesi adına kayıtlı aşağıda tapu kayıtları, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35(a) maddesi gereği kapalı teklif usulü (artırma) ile satılacaktır.

2 - SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN:

İLİ                                          :  Kırklareli

İLÇESİ                                   :  Lüleburgaz

MAHALLE                            :  8 Kasım Mahallesi

ADA                                      :  1286

PARSEL                                :  3

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)             :  45.024,23.

CİNSİ                                     :  Arsa

İŞİN NİTELİĞİ                     :  Arsa Satışı

3 - MUHAMMEN BEDEL   :  17.110.000,00.- TL. (onyedimilyonyüzonbin.TL-) + KDV’dir.

4 - İHALE GÜNÜ, SAATİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

İhale 15/03/2016 Salı günü saat 14.30 da Lüleburgaz Belediyesi encümen salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin istenen belgeleri, 15/03/2016 Salı günü en geç saat 12.30 kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Tek Masa Hizmet Birimine alındı belgesi karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra gelen zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale şartnamesi ile diğer ekleri Lüleburgaz Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisinden 250,00.-TL. ( ikiyüzelli.-TL.) bedelle mesai saatleri içinde satın alınabilir.

6 - GEÇİCİ TEMİNAT:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler; teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatı Türk Lirası olarak Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankası Lüleburgaz Şubesi TR 19 0001 5001 5800 7260518955 nolu hesabına yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da Devlet Tahvilleri ve Hazine Kefaletine haiz tahvil olarak verilebilecektir.

İhale uhdesinde kalan gerçek veya tüzel kişilere, geçici teminat miktarı teklif ettikleri bedelin %3 oranına tamamlatılacaktır.

7 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

7.a - DIŞ ZARF:

7.a.1 - Teklif mektubunu içeren iç zarf

7.a.2 - Geçici teminatın yatırıldığına dair belge

7.a.3 - Şartnamenin alındığına dair makbuz ve ihaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

7.a.4 - Gerçek kişi olması halinde; nüfus müdürlüğünden onaylanmış nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi, noter tasdikli imza sirküleri

7.a.5 - Vekaleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname

7.a.6 - Tüzel Kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından 2016 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi, yasal ikametgah

7.a.7 - Teklif vermeye yetkili olduğun gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

7.a.8 - Lüleburgaz Belediyesine borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış)

7.a.9 - İsteklilerin ortak girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi

7.a.10 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge.

7.b - DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf, dış zarfın içine konularak üzerine isteklinin adı soyadı, ünvanı, adresi, ihalenin konusu yazılarak kapatılacaktır. Zarfın yapıştırıldığı yer kaşe/mühür ve imzalı olacaktır.

7.c. İÇ ZARF

7.c.1 - Teklif Mektubu

Teklif mektupları muhammen bedelden az olmamak üzere şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ile eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen tutarın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

7.d - İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Teklif mektubu iç zarfa konularak zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırıldığı yer kaşe/mühür ve imzalı olarak dış zarfın içerisine konulacaktır.

8 - İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

866/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

İyidere/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 14.800.000 Kg.yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğü/Hazer Mah. Sahil Cad. No: 16  İyidere/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19/02/2016 Cuma günü saat: 14.00’e kadar Hazer Mah. Sahil Cad. No: 16  İyidere/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat: 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

938/1-1


LA-ICP-MS SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

LA-ICP-MS Mal Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/22050

1 - İdarenin

a) Adresi                                    : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  0312 201 20 53 - 0312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal Alımı,

                                                     1 Adet LA-ICP-MS (Lazer Aşındırmalı İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi) Cihazı Alımı (teknik şartnamede belirtilen bilgisayar, yardımcı donanımlar, diğer malzemeler ve ekipmanlar ile temiz oda dahil)

b) Teslim yeri/yerleri                 :  a) Yerli İstekliler için; MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Ambarı

                                                     b) Yabancı istekliler için: CFR Hava / Deniz Limanı

c) Teslim tarihi/tarihleri              :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                        :  15/03/2016 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler, teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik şartname maddelerine; ayrı ayrı ve Türkçe olarak, teknik şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “ …. marka, …. Model LA- ICP-MS (Lazer Aşındırmalı İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi) teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında bilgisayar ile yazılmış, imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır. Bu cevapların orijinal prospektüslerle karşılaştırılmasında herhangi bir farklılık bulunursa istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İstekliler; teknik şartnamenin 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerinin bütün alt maddelerine bire bir cevap verirken, verilen her cevapta, cevabın sonuna parantez içinde ifade edilen özelliği destekleyici bilginin verildiği dokümanların hangi sayfa ve satırda olduğunu yazarak belirteceklerdir. Ayrıca her bir madde için firma ilgili şartı sağladığını taahhüt ettiğini yazılı ve onaylı olarak ifade edecektir. İlgili dokümanların üzerinde de şartname maddesi ve alt maddesini belirteceklerdir.

Teknik şartnamenin 3.1 ve 3.2 maddelerinde istenildiği gibi şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin imalatçı belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten ( MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

959/1-1


DÜŞÜK VİSKOZİTELİ CMC (LV) SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Düşük Viskoziteli CMC (LV) Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/21851

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 201 20 53 / 0 312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal Alımı, 150Ton, Düşük Viskoziteli CMC (LV)

b) Teslim [yeri/yerleri]               :  MTA Genel Müdürlüğü Etimesgut Sondaj Ambarlarına,

c) Teslim [tarihi/tarihleri]           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama talimatı tebliğinden itibaren; 150 Ton Düşük Viskoziteli CMC (LV) Alımı, İşe Başlama Tarihinden İtibaren 60 (Altmış) takvim günü içerisinde.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                        :  25.02.2016 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

958/1-1


MUHTELİF TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde muhtelif taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA

NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ

BEDELİ (TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

1

Batman ili, Sason ilçesi, Aşağı Mahallesi, 165 ada, 16 parseldeki 7.919,72 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

100.000

200

25.02.2016

2

Batman ili, Merkez ilçesi, İluh köyü, 16369 parseldeki 60.804,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

500.000

200

25.02.2016

3

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı köyü, 320 parseldeki 19.300,53 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

100

25.02.2016

4

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı köyü, 322 parseldeki 9.304,48 m2 yüzölçümlü taşınmaz

10.000

100

25.02.2016

5

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı köyü, 324 parseldeki 7.340,33 m2 yüzölçümlü taşınmaz

5.000

100

25.02.2016

6

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı köyü, 325 parseldeki 17.797,22 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

75.000

200

25.02.2016

7

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı köyü, 326 parseldeki 16.803,22 m2 yüzölçümlü taşınmaz

5.000

100

25.02.2016

8

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yukarı Güneşli Mahallesi,212 Ada, 1 parseldeki 8.577,32 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

50.000

200

25.02.2016

9

Batman ili, Merkez ilçesi, Körük köyü, 792 parseldeki 586,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

10.000

100

25.02.2016

10

Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Kıcıman Mahallesi, 158 ada 2 parseldeki 58.826,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

250.000

500

25.02.2016

11

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, 2305 ada, 1 parseldeki 537.432,59 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

750.000

200

25.02.2016

12

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, 2302 ada, 1 parseldeki 259.121,93 m2 yüzölçümlü taşınmaz

400.000

200

25.02.2016

13

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi 1939 ada, 4 parseldeki 7.509,81 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki binalarla birlikte

550.000

500

01.04.2016

14

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Göre Çayırlık köyü, 80 ada, 3 parseldeki 7.432,02 m2 yüzölçümlü taşınmaz

4.000

100

01.04.2016

15

Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Ucbağlar Mahallesi, 985 ada, 3 parseldeki 89.005,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

150.000

150

01.04.2016

16

Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi, 2241 ada, 3 parseldeki 18.255,84 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.250.000

1.000

01.04.2016

17

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 207 ada, 1 parseldeki 7.873,80 m2 yüzölçümlü taşınmaz

8.000

100

08.04.2016

18

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 208 ada, 1 parseldeki 9.287,91 m2 yüzölçümlü taşınmaz

8.000

100

08.04.2016

19

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 211 ada 1 parseldeki 5.982,97 m2 yüzölçümlü taşınmaz

5.000

100

08.04.2016

20

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 212 ada 1 parseldeki 7.530,50 m2 yüzölçümlü taşınmaz

8.000

100

08.04.2016

21

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 213 ada, 1 parseldeki 11.976,02 m2 yüzölçümlü taşınmaz

10.000

100

08.04.2016

22

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 214 ada, 1 parseldeki 4.978,14 m2 yüzölçümlü taşınmaz

5.000

100

08.04.2016

23

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 220 ada 1 parseldeki 8.769,75 m2 yüzölçümlü taşınmaz

8.000

100

08.04.2016

24

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 222 ada 1 parseldeki 6.710,06 m2 yüzölçümlü taşınmaz

8.000

100

08.04.2016

25

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 224 ada, 1 parseldeki 11.230,66 m2 yüzölçümlü taşınmaz

10.000

100

08.04.2016

26

Ordu ili, Ünye ilçesi, Kaledere Mahallesi, 85 ada, 2 parseldeki taşınmazın 5. katındaki 41 no.lu bağımsız bölüm

5.000

100

08.04.2016

27

Ordu ili, Ünye ilçesi, Kaledere Mahallesi, 85 ada, 2 parseldeki taşınmazın 4. katındaki 33 - 40 no.lu bağımsız bölümler

7.000

100

08.04.2016

28

Ordu ili, Ünye ilçesi, Kaledere Mahallesi, 85 ada, 2 parseldeki taşınmazın 3. katındaki 25 - 32 no.lu bağımsız bölümler

9.000

100

08.04.2016

29

Ordu ili, Ünye ilçesi, Kaledere Mahallesi, 85 ada, 2 parseldeki taşınmazın 2. katındaki 17 - 24 no.lu bağımsız bölümler

9.000

100

08.04.2016

30

Ordu ili, Ünye ilçesi, Kaledere Mahallesi, 85 ada, 2 parseldeki taşınmazın 1. katındaki 9-16 no.lu bağımsız bölümler

8.000

100

08.04.2016

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4 - İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş Çankaya 06600 ANKARA

Tel    : 312 585 82 70

www.oib.gov.tr

1098/1-1


6 KALEM İMALAT MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 6 kalem imalat makinası, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.02.2016 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

638/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Sürmene/Trabzon

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 12.800.000 Kg yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğü/Sürmene/TRABZON

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24 Şubat 2016 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Sürmene Çay Fabrikası Sürmene/Trabzon adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklifler kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6 oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

810/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Of/Trabzon

1 - Müdürlüğümüz tarafından 19.200.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Of/Trabzon

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19/02/2016 günü saat 14:00’e kadar Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Of/Trabzon adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Of/Trabzon adresinde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

814/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Fındıklı/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 36.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Çaykur Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Sah. Mah. 53700 Fındıklı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.02.2016 Cuma günü saat 14.00'e kadar Çaykur Fındıklı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Sahil Mah. 53700 Fındıklı/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Çaykur Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü'nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

743/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Arhavi/ARTVİN

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 21.500.000.Kg. Yaş Çay Yükleme ve Nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmenliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü/Arhavi adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif Mektuplarını en geç 18/02/2016 günü saat 14.00’e kadar Arhavi Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Arhavi adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

850/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Hayrat/TRABZON

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 20.900.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar- azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğü- Merkez Mah. Dere Cad. No: 11   61450 Hayrat/ Trabzon

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.02.2016 günü saat 14.00’e kadar Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğü (Evrak Kayıt Bürosu) adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Altarnatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

9 - İhale Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

855/1-1


YEDEK PARÇA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait işletmelerde kullanılacak 11 kalem Yedek Parça (tambur) malzemesi %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi Başkanlığı-Rize

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.02.2016 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç toplam tutarının en az %3’ü oranında geçici, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç toplam tutarının %6’sı kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığı-Rize’de yapılacaktır.

9 - İhale kalem bazında kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Malzeme listesi

Sıra No

Malzeme

Muhasebe No

Malzemenin cinsi ve Teknik Özellikleri

Birimi

Satın Alınacak Miktar

  1

500.06.01.0005

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 40 MM

Ad

122

  2

500.06.01.0015

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 65 MM

Ad

188

  3

500.06.01.0016

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 65 MM

Ad

  50

  4

500.06.01.0025

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 85 MM

Ad

364

  5

500.06.01.0026

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 1060 MM

Ad

94

  6

500.06.01.0027

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 850 MM

Ad

  20

  7

500.06.01.0029

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 1060 MM

Ad

  83

  8

500.06.01.0040

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 202 MM

Ad

  62

  9

500.06.01.0050

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 210 MM

Ad

  20

10

 

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 195 MM

Ad

195

11

500.06.04.0054

LİF ALICI TAMBUR Ф 225/13,4 X 1500 MM

Ad

192

862/1-1