5 Şubat 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29615

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İller Bankası Anonim Şirketinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gedik Üniversitesinden:

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkuller, İmarın 46669 ada 1 ve 2 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine istinaden tanzim edilen 85293 nolu parselasyon planı, 05.02.2016 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

İlanen duyurulur.

85293 Nolu Parselasyon Planıyla Uygulamaya Alınan Parseller:

Bahçekapı Mahallesi 19570 ada 1, 46669 ada 1 - 2, 47124 ada 1 parseller, Park (Yeşil Alan)

930/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

5924 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1022/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 26. maddesine göre Tam Zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) Bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosya hazırlayıp ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Kimya Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna başvuracak olan adayların; Kolloid ve yüzey kimyası konularında ve nanopartiküler sistemlerin uygulamalarında araştırma ve yayın yapmış olmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

1006/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  :  05.02.2016

Son Başvuru Tarihi    :  19.02.2016

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin madde 7/3’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

                                                                                                                      BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

                                                                                                                   İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

                                                                                                                          Tıp Fakültesi: (232) 4888311

                                                                                                                                         Fax: (232) 2792626

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/ AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

2

Anatomi

(İnsan anatomisi alanında doktora veya uzmanlık derecesine sahip olmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

Histoloji ve Embriyoloji

(Histoloji-Embriyoloji doktora veya uzmanlık derecesine sahip olmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Profesör

1

Tıbbi Biyokimya

(Tıbbi Biyokimya alanında doktora derecesine sahip olmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Doçent

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

(Mikrobiyoloji alanında doktora derecesine, immünoloji alanında doçentlik belgesine sahip olmak ve tümör immünolojisi alanında çalışmaları bulunmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Yardımcı Doçent

2

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

(Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak ve temel/deneysel onkoloji alanında çalışmaları bulunmak)

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Profesör

1

Tıbbi Patoloji

(Tıbbi Patoloji alanında uzmanlık derecesine sahip olmak)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

2

Tıbbi Farmakoloji

(Tıbbi Farmakoloji alanında uzmanlık ya da doktora derecesine sahip olmak)

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

(Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık derecesine sahip olmak)

1031/1-1


Gedik Üniversitesinden:

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü Aranan Şartlar;

• Fakültelerin İnşaat veya İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin birinden mezun olmak, Doktora ve/veya Doçentliğini Harita Mühendisliği veya Jeodezi alanında almış olmak,

• Fakültelerin İnşaat veya İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin birinden mezun olmak, Yüksek Lisansını İnşaat Mühendisliği alanında, Doktorasını Hidromekanik alanında yapmış olmak,

• Fakültelerin İnşaat veya İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin birinden mezun olmak, Doçentliğini Çelik Yapılar alanında yapmış olmak.

Adayların;

- Özgeçmiş(YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım,) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Prof.

1

Fakültelerin İnşaat veya İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin birinden mezun olmak, Doktora ve/veya Doçentliğini Harita Mühendisliği veya Jeodezi alanında almış olmak,

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Prof.

1

Fakültelerin İnşaat veya İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin birinden mezun olmak, Yüksek Lisansını İnşaat Mühendisliği alanında, Doktorasını Hidromekanik alanında yapmış olmak,

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Prof.

1

Fakültelerin İnşaat veya İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin birinden mezun olmak, Doçentliğini Çelik Yapılar alanında yapmış olmak.

 

Başvuru adresi

Gedik Üniversitesi

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Hülya ELİBOL

Adres   : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel        : 0216 4524585-86/1158

Fax       : 0216 452 87 17

1013/1-1


İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların İzmir Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Profesörlük için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent için 4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler, ilgili birimlerden veya www.izmir.edu.tr  internet adresinden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik

Profesör

1

Fizik Tedavi Rehabilitasyon alanında doktora yapmış ve Hemşirelik bilim alanı doçenti olmak

Hemşirelik

Profesör

1

Cerrahi Hemşireliği alanında doktorasını yapmış ve Hemşirelik bilim alanı doçenti olmak

Çocuk Gelişimi

 

Yrd. Doç. Dr.

1

“Çocuk Gelişimi” veya “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” alanlarından birinde doktora yapmış olmak. 

1

Okul Öncesi Öğretmenliği-Eğitimi Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olup İlköğretim Anabilim dalında doktora derecesine sahip olmak. 

1

“Çocuk Gelişimi”, “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi”, “Okul Öncesi Eğitimi”, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği”, “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” veya “Klinik Psikoloji” alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak. 

Beslenme ve Diyetetik

 

Prof. Dr.

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak veya Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik Alanında yapmış olmak

Doç. Dr.

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak veya Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik Alanında yapmış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, İç hastalıkları Anabilim Dalında Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, İç hastalıkları Anabilim Dalında Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp

Bilimleri

Anatomi

Yrd. Doçent

1

Tıp doktoru olmak ve disseksiyon deneyimi bulunması.

Histoloji ve Embriyoloji

Yrd. Doçent

1

Tıp Doktoru olmak

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yrd. Doçent

1

Tıp Doktoru olmak, Candida epidemiyolojisi ve Salmonella salgınları konusunda çalışma yapmış olmak

Dâhili Tıp

Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doçent

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak ve Tıbbi Genetik Uzmanlığı yapmış olmak

Yrd. Doçent

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak ve Tıbbi Genetik Uzmanlığı yapmış olmak

Farmakoloji

Yrd. Doçent

1

Tıp doktoru olmak ve Farmakoloji uzmanlık diplomasına sahip olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Allerji ve İmmünoloji yan dal uzmanı olmak

İç Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak

Göğüs Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

Onkoloji ve girişimsel işlemler konusunda deneyimli olmak

Radyoloji

Doçent

1

Hepatopankreatobiliyer sistemde intraoperatif ultrasonografi konusunda deneyimli olmak

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

Cinsel terapi sertifikası olan ve kişiler arası psikoterapi alanında deneyimli olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Onkoloji ve laparoskopi konusunda deneyimli olmak

Doçent

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak.

Yrd. Doçent

1

 

Acil Tıp

Yrd. Doçent

1

 

Beyin ve Sinir

Cerrahisi

Doçent

1

Kranial cerrahi konusunda deneyimli olmak

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Doçent

1

Mikrocerrahi konusunda deneyimli olmak

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Tıp doktoru olmak ve Nöropatoloji Uzmanlığının olması.

Üroloji

Yrd. Doçent

1

Onkoloji ve laparoskopi konusunda deneyimli olmak

970/1-1


Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanmış olması ve adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

DOÇENT-BAŞVURU ŞARTLARI:

Doçent kadroları daimi statüde olup, 2547 Sayılı Kanunun 25. Maddesinde belirtilen şartları taşıyan doçent adaylarının başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine, Doçentlik Başarı Belgesinin onaylı örneği, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği, 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) Özgeçmiş, Yayın listesini, Bilimsel çalışma ve yayınlarını, herhangi bir kurumda çalışanlar için bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvelini ekleyerek hazırlayacakları dosyalarını 4 takım halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. kimlik numarası, yazışma adresi, telefon ve e-posta adreslerini bildirmeleri gereklidir.

İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ADRES: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Yeni Mahalle, Şehit Astsubay Mustafa Soner Varlık Caddesi, No: 77 Bandırma/BALIKESİR

 

Birim

Bölüm

ABD/Program

Unvan

Kadro Derece

Kadro Adedi

Özel Şartlar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon ABD

Doçent

1

1

Mesleki Eğitim ve Staj İlişkisi konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon ABD

Doçent

1

1

Kurumsal Kaynak Planlaması konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Ticaret Hukuku ABD

Doçent

1

1

Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku ve Ticari İşletme Hukuku konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman ABD

Doçent

1

1

Sermaye Yapısı konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri Bölümü

Ekonometri ABD

Doçent

1

1

Savunma Harcamaları ve Panel Veri Analizi konusunda çalışmaları olmak.

Denizcilik Fakültesi

Deniz İşletmeleri Yönetimi Bölümü

-

Doçent

1

1

Deniz ve Liman İşletmeciliği konusunda çalışmaları olmak.

742/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             10.11.25

Toplantı Tarihi ve No    : 14.01.2016/238                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.01.2016/5293                                              BURSA

Balıkesir ili, İvrindi ilçesi, Ayaklı mahallesi, Kuyruklu mevkiinde, Sarıçam Devlet Ormanı içerisindeki 101 ada-185 parsel ile 12 ve 13 parselleri kısmen kapsayan alana yönelik olarak Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen tespit çalışmasının sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 29.12.2015 gün ve 6177 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 12.01.2016 gün ve 0191 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir ili, İvrindi ilçesi, Ayaklı mahallesi, Kuyruklu mevkiinde, Sarıçam Devlet Ormanı içerisindeki 101 ada-185 parsel ile 12 ve 13 parselleri kısmen kapsayan alana yönelik olarak Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen tespit çalışmasında 2863 sayılı Kanunun kapsamındaki nekropol olduğu anlaşılan, sınırları Müze Müdürlüğünce önerilen ve kararımız eki paftada belirlenen şekilde, 2863 sayılı Kanunun gereğince ve K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı dikkate alınarak 1.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine;

Kaçak kazı ile ortaya çıkan lahit parçalarının, güvenlik gerekçesiyle Müze Müdürlüğü tarafından uygun bulunan bir alana nakledilmesinde 2863 sayılı Kanunun 20.maddesi açısından sakınca bulunmadığına;

Söz konusu kaçak kazıyı yapan ve yaptıranlar hakkında başlatıldığı anlaşılan yasal soruşturmanın sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine;

Kaçak kazı yapılan alanda gerçekleştirilen kurtarma kazısına ait çukurlarının Müze Müdürlüğünün denetiminde kapatılabileceğine;

1.derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde, makineli veya makinesiz olarak toprağın kazılmasını gerektiren tensil, gençleştirme vb. ormancılık faaliyetinde bulunulamayacağına karar verildi.

939/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      10.13.27-10.13.28

Toplantı Tarihi ve No    : 14.01.2016/238                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.01.2016/5292                                              BURSA

Balıkesir ili, Manyas ilçesi, Çavuşköy 1. ve 2. derece Arkeolojik Sit alanının sınırlarının genişletilmesi ve Kalebayırı Tümülüsü 1.ve 3.derece Arkeolojik Sit alanıyla bütünleştirilmesi ile doğalgaz boru hattına yönelik çalışmalara ilişkin Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27.11.2015 gün ve 5546 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 12.01.2016 gün ve 0209 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir ili, Manyas ilçesi, Çavuşköyündeki Kurulumuzun 24.11.2012/1300 sayılı kararıyla tescil edilen 1. ve 2. derece Arkeolojik Sit alanının doğu yönünde bitişiğinde bulunan 524 ve 1035 parseller ile batı yönünden bitişiğinde ve Kurulumuzun 18.10.2012/1189 sayılı kararıyla tescil edilen Kalebayırı Tümülüsü 1.ve 3.derece Arkeolojik Sit alanıyla arasında bulunan 515 ve 516 parsellere yönelik olarak Bandırma Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan incelemede, arkeolojik potansiyelin söz konusu taşınmazlara da yayıldığı tespit edildiğinden, 2863 sayılı Kanunun gereğince ve K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı dikkate alınarak Müze Müdürlüğü tarafından önerildiği şekilde 524 ve 1035 parsellerin 2.derece, 515 ve 516 parsellerin 3.derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine;

Kararımız eki pafta işaretlenen şekilde, söz konusu taşınmazları da kapsayacak şekilde Çavuşköy 1. ve 2. derece Arkeolojik Sit alanının sınırlarının genişletilerek ve Kalebayırı Tümülüsü 1.ve 3.derece Arkeolojik Sit alanıyla bütünleştirilmesine;

Müze Müdürlüğünün önerisi ve Kurulumuzun 01.08.2015/4720 sayılı kararı dikkate alınarak, alanda TANAP doğalgaz boru hattı uygulamasıyla ilgili sondaj kazılarının sit alanına eklenen bölümleri de kapsayacak şekilde, boru hattı imalatı yapılacak hat boyunca yaygınlaştırılarak sonuçlarının Kurulumuza iletilmesi aşamasından sonra uygulamanın durumunun değerlendirilebileceğine karar verildi.

940/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            10.00.470

Toplantı Tarihi ve No    : 14.01.2016/238                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.01.2016/5295                                              BURSA

Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Bakacak mahallesindeki, orman mülkiyetinde bulunan 0 pafta-2018 parseldeki Bakacaktepesine yönelik olarak yüzey araştırması başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya Yalçıklı tarafından gerçekleştirilen tespit çalışmasının değerlendirilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 20.10.2015 gün ve 196852 sayılı yazısı ve Yrd. Doç. Dr. Derya Yalçıklı’nın 12.10.2015 günlü yazısı ile Müdürlüğün 12.01.2016 gün ve 0195 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Bakacak mahallesindeki, orman mülkiyetinde bulunan 0 pafta-2018 parseldeki Bakacaktepesine yönelik olarak yüzey araştırması başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya Yalçıklı tarafından yapılan incelemede kayaya oyulmuş nişler ile mezar tespit edilen ve kült alanı olduğu anlaşılan sahanın, önerilen ve kararımız eki paftada belirlenen şekilde, 2863 sayılı Kanunun gereğince ve K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı dikkate alınarak 1.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine karar verildi.

941/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            16.06.702

Toplantı Tarihi ve No    : 30.07.2015/211                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.07.2015/4656                                                    

Bursa ili, Mudanya İlçesi, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, kentsel sit alanında, Yıldızkahve Sokakta, E:9/Y:h21b13b4c, E:63/Y:1124 ada, E:19/Y:6 parselde, 114 envanter numarasıyla tescilli yapıya bitişik konumda yer alan yapının yıkım talebine ilişkin; Mudanya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.02.2014 tarih ve 955 sayılı yazısı, 24.07.2015 tarih ve 3980 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Bursa ili, Mudanya İlçesi, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, kentsel sit alanında, Yıldızkahve Sokakta, E:9/Y:h21b13b4c, E:63/Y:1124 ada, E:19/Y:6 parselde, 114 envanter numarasıyla tescilli yapıya bitişik konumda yer alan yapının,  2863 sayılı yasanın 6.maddesi ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 2863 sayılı yasanın 7.maddesi gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, koruma grubunun KTVKYK’nun 5.11.1999/660 tarih-sayılı ilke kararı uyarınca 2.grup olarak belirlenmesine, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.Maddesinin (5). Fıkrası uyarınca korunma alanının belirlenebilmesi için Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca anılan taşınmazın yakın çevresinde irdeleme yapılarak, korunma alanı önerisinin değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine, anılan yasa ve yürürlükteki yönetmelik uyarınca tapuda gereken ilan ve koruma grubu şerhlerinin konularak belgelerinin Müdürlüğümüze gönderilmesine, plandaki tescil taramasının yapılmasına, yapının mail-i inhidam durumunun değerlendirilebilmesi için rölövenin ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, bu aşamada can ve mal güvenliği açısından gerekli güvenlik önlemlerinin ilgilileri ve Belediyesince alınmasına karar verildi.

942/1-1