5 Şubat 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29615

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


İLİMİZ MERKEZDE BULUNAN REKLAM MATARYELLERİ 10 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Nevşehir Belediye Başkanlığından:


MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


DAİRE NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


74 ADET PENDANT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


24 ADET ÇİFT BAŞLIKLI AMELİYAT LAMBASI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


TOPLAM 763 KALEMDEN OLUŞAN DEKLASE MALZEMELERİ SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


AÇIK İHALE (3/g) USULÜ İLE İHALE EDİLEN TCDD - ANKARA DEMİRYOL FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNE “TEKERLEK TAKIMLARINDA KULLANILAN RULMANLARIN BAKIMI İŞİ” (YERLİ İSTEKLİLER İÇİN HİZMET ALIMI) İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Çaycılar Mah. Küme Evler No. 134/Çayeli/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Of Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Of/TRABZON


BOBİN OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


FOTOKOPİ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


ÜST HAKKI TESİS EDİLEREK RÖLÖVE-RESTİTÜSYON-RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

DSİ 13. Bölge Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Derepazarı/RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 225,24TL. ile en çok 181.041,27 TL. arasında değişen; 11/02/2016 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 22,51 TL, en çok 18.104,13 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kol saati, tablet, e-kitap, müzik çalar, fotoğraf makinası, kulaklık, cep telefonu, küpe, kolye, granit, makaron, cüzdan, çanta, bebek arabası, römork, kamera, kürk, kaban vs. cinsi 30 (otuz) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 12/02/2016 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

998/1-1


İLİMİZ MERKEZDE BULUNAN REKLAM MATARYELLERİ 10 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Nevşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan; 74 adet billboard, 27 adet raket, 85 adet durak raket ve 1 adet megalight, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile 10 yıl sureyle kiraya verilecektir.

2 - İhale 19 Şubat 2016 Cuma günü Saat:14:00’da Nevşehir Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.

D. İmza sirküleri vermesi

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

G. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.

4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Muhammen bedel ve teminatlar;

- 10 yıllık kira bedeli: 6.000.000,00 TL’dir.

a) Tahmini bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır.

6 - Teklifler ihale günü Saat:13:55’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

7 - İhaleyi alan, ihale bedelini ve İhale bedeli üzerinden % 18 KDV’yi aşağıda belirlenen günde 10 eşit taksitte ödeyecek olup;

1. taksit: İhale onayını takip eden 15 gün içerisinde, 2. taksit: 17.02.2017 tarihinde, 3. taksit: 17.02.2018 tarihinde, 4. taksit: 17.02.2019 tarihinde, 5. taksit: 17.02.2020 tarihinde, 6. taksit: 17.02.2021 tarihinde, 7. Taksit; 17.02.2022 tarihinde, 8. taksit 17.02.2023 tarihinde, 9. Taksit; 17.02.2024 tarihinde, 10. Taksit: 17.02.2025 tarihinde ödeyecektir.

8 - İhale bedeli üzerinden Damga Vergisi, 1. taksitle birlikte ödeyecektir.

9 - İhaleye ilişkin, sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

10 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

920/1-1


MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kuloğlu Mahallesi, Gazeteci Erol Dernek Sokak, Atlas Apartmanı No: 9/9 (Alyon ve Kuloğlu Sokağı, 25 pafta, 479 ada, 17 parsel üzerinde bulunan 3’üncü kat 9 nolu mesken) adresinde yer alan mesken nitelikli taşınmazın satışı 25 Şubat 2016 Perşembe günü saat: 16.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Sarıyer Şube Başkanlığı’na (Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesi No: 26/2 Sarıyer/İSTANBUL) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Sarıyer Şube Başkanlığı’ndan (Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesi No: 26/2 Sarıyer/İSTANBUL) temin edebilirler.

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:    THK Genel Başkanlığı                     (0 312) 303 73 78 - 79 - 72

                   THK Sarıyer Şube Başkanlığı          (0 212) 242 37 10

1008/1-1


DAİRE NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Feneryolu Mahallesi, Bağdat Caddesi, Beyaz Köşk Apartmanı Bina No: 103.1 Daire No: 2 (Tuğlacıbaşı Mahallesi, 1282 ada, 145 nolu parsel üzerinde bulunan giriş kat 2 nolu daire) adresinde yer alan daire nitelikli taşınmazın satışı 26 Şubat 2016 Cuma günü saat: 11.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Sarıyer Şube Başkanlığı’na (Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesi No: 26/2 Sarıyer/İSTANBUL) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Sarıyer Şube Başkanlığı’ndan (Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesi No: 26/2 Sarıyer/İSTANBUL) temin edebilirler.

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:    THK Genel Başkanlığı                     (0 312) 303 73 78 - 79 - 72

                   THK Sarıyer Şube Başkanlığı          (0 212) 242 37 10

1009/1-1


74 ADET PENDANT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No: 2016/17983

74 ADET PENDANT SİSTEMİ

- 26 Adet Tavan Askılı Pendant (Hastabaşı Ünitesi) Sistemi

- 24 Adet Kuru (Anestezi) Pendant Sistemi

- 24 Adet Islak (Cerrahi) Pendant Sistemi

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 4270 - 4271

ç) Faks Numarası                      :  232 311 4322

d) Elektronik Posta Adresi        :  bapege@gmail.com.tr.

2 - İhale Konusu malın

a) Adı                                        :  74 ADET PENDANT SİSTEMİ Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları-Tıbbi Cihaz Alımları -74 Adet

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  75 (Yetmiş Beş) takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer,

     tarih ve saat                           :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu

İhale Tarihi - Saati                     :  18.02.2016 Perşembe günü - 10:00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

3.c.2. İhaleye teklif veren istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek parça ve aksesuarların döviz cinsinden fiyatlarını ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

3.c.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

3.c.4. Son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

3.c.5. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model…… cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Firmalar vereceği tüm ürünler ile aksesuarları orijinal kataloglarında göstermek zorundadır. Bu kataloglar ihale dosyasında mevcut olmalıdır.

4 - Her türlü Tıbbi Amaçlı Cihaz satışı yapmış olanlar benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü -İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

818/1-1


24 ADET ÇİFT BAŞLIKLI AMELİYAT LAMBASI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2016/17985

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 4270 - 4271

ç) Faks Numarası                      :  232 311 4322

d) Elektronik Posta Adresi        :  bapege@gmail.com.tr.

2 - İhale Konusu Malın

a) Adı                                        :  24 Adet Çift Başlıklı Ameliyat Lambası Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları-Tıbbi Cihaz Alımları-24 Adet

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  75 (YetmişBeş) takvim günüdür.

3.a) İhalenin Yapılacağı Yer,

Tarih ve Saat                       :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu

İhale Tarihi - Saati               :  18.02.2016 Perşembe günü - 11:00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

3.c.2. İhaleye teklif veren istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek parça ve aksesuarların döviz cinsinden fiyatlarını ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

3.c.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

3.c.4. Son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

3.c.5. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model …… cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Firmalar vereceği tüm ürünler ile aksesuarları orijinal kataloglarında göstermek zorundadır. Bu kataloglar ihale dosyasında mevcut olmalıdır.

4 - Her türlü Tıbbi Amaçlı Cihaz satışı yapmış olanlar benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü -İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

819/1-1


TOPLAM 763 KALEMDEN OLUŞAN DEKLASE MALZEMELERİ SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı ESKİŞEHİR İli, Seyitgazi ilçesinde yerleşik Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan toplam 763 kalemden oluşan Deklase Malzeme mevcut haliyle muhammen bedelleri üzerinden Kapalı Zarf ve Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - Deklase Malzemelere Ait Bilgiler

Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne ait satılacak deklase malzemelerin ayrıntılı listesi ve ihale dokümanları web sitemiz www.etimaden.gov.tr adresinden görülebilir.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer, İhale Tarihi ve İletişim Bilgileri

a) Adı                                           :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                      :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ANKARA

c) İlgili kişinin adı/soyadı/unvanı  :  Ahmet Aykut KILIÇ-Ekipman ve Malzeme Yön. Birim Sorumlusu

d) Telefon Numarası                     :  0 312 294 20 00/2730

e) Faks Numarası                         :  0 312 294 20 89

f) Elektronik Posta Adresi            :  akilic@etimaden.gov.tr

g) Son teklif verme tarihi/saati

    (İhale tarihi/saati)                      :  24/02/2016 Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılabilme Şartları

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan (Ek-1) örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

4.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

4.4. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

4.5. Deklase Malzeme Görme Belgesini (Ek-2),

4.6. Satış ihalesi yapılacak malzemeler için teklif edilen fiyatın %10’u oranındaki ihale tarihinden itibaren en az 180 günlük süreli banka teminat mektubunu (Ek-3) veya nakit olarak sunulacak ise Genel Müdürlük muhasebe birimine veya Teşekküle ait TC Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Şb. ANKARA. nezdindeki TR080001001745377122455001 İBAN numaralı hesabına yatırıldığına dair alındı belgesini,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim (Ek-4) beyannamesini,

4.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış Deklase Malzeme Satış Şartnamesini,

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. Teklif zarfının üzerine; “763 KALEM DEKLASE MALZEMENİN SATIŞI” ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi “ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ANKARA” ibaresi yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir.

4.9. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

4.10. Teklif sahibi İstekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

5 - Şartnamenin Temin Yeri

Deklase malzeme satışına ait İdarece onaylı şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir.

a) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Üretim Koordinasyon Dai. Bşk.’lığı (19. Kat 1905 Nolu oda)

b) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 26970 Kırka / Seyitgazi/ESKİŞEHİR

c) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi: www.etimaden.gov.tr

6 - Diğer

6.1. Toplam 763 kalemden oluşan Deklase Malzemenin tamamı için teklif verilecektir. Muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp malzemelerin satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

747/1-1


AÇIK İHALE (3/g) USULÜ İLE İHALE EDİLEN TCDD - ANKARA DEMİRYOL FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNE “TEKERLEK TAKIMLARINDA KULLANILAN RULMANLARIN BAKIMI İŞİ” (YERLİ İSTEKLİLER İÇİN HİZMET ALIMI) İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2016/16839

1 - İdarenin:

• Adresi                                            :  TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü İstanbul Yolu 8. Km (TMO Arkası) Behiçbey Yenimahalle/ANKARA

• Telefon ve Faks Numarası             :  (0.312) 211 10 41 - (0.312) 211 06 96

• İlgili                                               :  Alparslan YILDIZ Malzeme Grup Md.

                                                            (312) 211 10 41 Dahili 8450

İhale konusu malın adı ve miktarı    :  “TEKERLEK TAKIMLARINDA KULLANILAN RULMANIN BAKIMI İŞİ” Muhtelif tipte 1669 adet rulman bakımı yaptırılacaktır.

Adı geçen iş İ.02.06 Teknik Şartname ve ihale dokümanına göre temin edilecektir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 3/g Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale konusu rulmanlar TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden yükleniciye teslim edilip yüklenicinin iş yerinde bakım onarımı gördükten sonra ADF’ye teslim edilecektir. (Diğer hususlar ihale dokümanı eki Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

4 - İhale 03.03.2016 günü saat 14.00’da TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Toplantı salonunda yapılacaktır.

5 - Tekliflerin TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 03.03.2016 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya ulaştırılmış olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimcileri Şubesi TR500001002533032083215004 No’lu hesaba yatırılacak KDV Dahil 150,00 TL doküman bedeline ait makbuz karşılığından Fabrika Mali İşler Müdürlüğü’nden ilgili doküman temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

779/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Çaycılar Mah. Küme Evler No. 134/Çayeli/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 11.400.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00.- TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

ÇAYKUR Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çaycılar Mah. Küme Evler No. 134 Çayeli/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18.02.2016 PERŞEMBE günü saat 14.00’e kadar Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Çaycılar Mah. Küme Evler No. 134/Çayeli/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale ÇAYKUR Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

630/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Of Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Of/TRABZON

İhale Tarihi: 23.02.2016   14:00

1 - Müdürlüğümüz tarafından 15.700.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00.- TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir. Of Çay Fabrikası Müdürlüğü/Kıyıboyu Mah. 61830 Of/TRABZON

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.02.2016 SALI günü saat 14:00’e kadar Of Çay Fabrikası Müdürlüğü Kıyıboyu Mah. Of-TRABZON adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 -Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 -İhale ÇAYKUR Of Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 -Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

815/1-1


BOBİN OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıtları teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.

 

CİNSİ

EBADI

MİKTARI

NEYE GÖRE

ALINACAĞI

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz)

480 mm.

700.000

m²

Teknik Şartname

18.02.2016

Bobin Otokopi Kağıdı CFB(beyaz)

480 mm.

200.000

m²

Teknik Şartname

18.02.2016

Bobin Otokopi Kağıdı CF(beyaz)

480 mm.

700.000

m²

Teknik Şartname

18.02.2016

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/02/2016 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Otokopi Kağıtların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi tekliflerde kabul edilmeyecek olup, Bobin Kağıtlarda Bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul edilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; Banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda “…4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanunun ve şartname hükümlerinin yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu …” ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

971/1-1


FOTOKOPİ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç piyasadan teknik ve ticari şartname esasları dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTAR (ADET)

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Fotokopi makinesi (siyah beyaz 45 çekim), Sınıf-1, Tip 7

300

Teknik Şartname

17.02.2016

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, en geç 17.02.2016 günü saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1010/1-1


KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                      :  2016/ 20722

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi             : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)               :

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Hizmet Alımı, 15.000 m Manisa-Soma-Kule Tepe, Oğuldak Tepe, Akyar Dere ve Büyükalıç Dere Karotlu Maden Sondajı.

b) Yapılacağı yer                          :  (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                                 :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 5 (beş) makine ile 20 (yirmi) takvim günü içinde işe başlanacak olup (bu süre içinde her beş makinanın da işe başlamış ve faal olması zorunludur), işin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihidir) tarihinden itibaren; 100 (yüz) takvim günü,

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati                           :  23/02/2016 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Karotlu Maden ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

839/1-1


ÜST HAKKI TESİS EDİLEREK RÖLÖVE-RESTİTÜSYON-RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Ankara İli Altındağ İlçesi Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı içerisinde Hacıbayram Camii çevresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen 2 (iki) tarihi yapının aslına uygun olarak Yeni Yapı-Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon ve Rekonstrüksiyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı ÜST HAKKI tesis edilerek yaptırılacaktır.

1 - İhale 18/02/2016 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhaleye konu taşınmazların şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hisarpark Caddesi Konya Sokak No: 46 Ulus/Altındağ adresinde bulunan KÜLTÜR ve TABİAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI İhale ve Özlük İşleri Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, İdari İhale Şartnamenin 6. maddesinde yazılı ‘‘İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar’da bulunan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Oda Kayıt Belgeleri,                                                                         - Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgah Belgesi,                                                                           - Teklif Mektubu,

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,                - Yer Görme Belgesi,

- İş bu ihalenin İdari İhale Şartnamesinin imzalanmış nüshası

- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,

- İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu İş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler,

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan BI ve BIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

- Benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri,

İnşaat Mühendisliği ve Mimar diplomaları kabul edilecektir.

- Alt Yüklenici:

Yüklenicinin benzer işle ilgili iş bitirme belgesinin bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir inşaat firmasına yaptıracağını ihaleye girerken taahhüt etmesi koşuluyla işin tamamını veya konusunda deneyimli alt yüklenicilere kısımlar halinde yaptırabilir.

- İlan Tarihinden sonra İlgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi

- İlan Tarihinden sonra İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresinden alınacak Prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi.

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL (ElliTürk Lirası) karşılığı Hisarpark Caddesi Konya Sokak No: 46 Ulus/Altındağ adresinden satın alabilir.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - İhale şartnamesinde ve sözleşmesinde belirtilen ve Üst Hakkı verilecek taşınmazın dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen yüklenici tarafından aynen kabul etmiş sayılır. İhale ve Üst Hakkı için yapılacak işlemlerdeki her türlü vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, sözleşme giderleri, KDV gibi ödenmesi gereken her türlü giderler ihale edilene aittir.

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale konusu parsele iştirakin olmaması veya verilen tekliflerin yeterli görülmemesi veya şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı teklif verilmesi halinde ikinci ihale tarihi 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre ENCÜMEN’ce yeniden belirlenecek yer ve saatte aynı şartlarda yapılacaktır. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

SIRA NO

İLÇESİ

MEVKİİ

ADA/PARSEL

ARSA ALANI (m2)

BELEDİYE HİSSESİ

TARİHİ YAPININ

TOPLAM ALANI (m2)

MUHAMMEN

BEDEL (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

İHALE SAATİ

1

Altındağ

Hacıbayram

19964/2

47,54

Tam

143,00

   306.480,35

  9.195.00

14:00

2

Altındağ

Hacıbayram

19964/12

190,68

Tam

572,00

1.220.149,82

36.605,00

14:00

3

Altındağ

Hacıbayram

19968/2

281,56

Tam

563,12

1.201.438,14

36.045,00

14:00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

919/1-1


DÜZELTME İLANI

DSİ 13. Bölge Müdürlüğünden:

01.02.2016 tarih ve 29611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan DSİ 13. Bölge Müdürlüğüne ait satış ilanımızda aşağıda belirtilen şekilde düzeltilme yapılmıştır.

İlgililere duyurulur.

 

İli

İlçesi

Köy/Mah.

Niteliği

Ada/Parsel

Tapu Alanı m2

DSİ Hissesi

DSİ Alanı m2

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat 0,03

İhale Tarihi

İhale Saati

Antalya

Aksu

Kemerağzı

Arsa

13382/2

12900

99/430

2970

2.376,000

71.280,00

01.03.2016

10.00

1019/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Derepazarı/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 6.600.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Derepazarı/Rize

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19/02/2016 günü saat 14.00’e kadar Eriklimanı Mah. Atatürk Cad. No: 15 adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 -Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

734/1-1