4 Şubat 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29614

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

İpek Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Mâder-i Mevlâna Mü’mine Hatun Vakfı

VAKFEDENLER: Mehmet Kamil Özgünay, Sadi Kodabey, Murat Eroğlu, Nazmiye Yılmaz, Kamil Yavuz, Mehmet Türkmen, Mustafa Maya

VAKFIN İKAMETGAHI: KARAMAN

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/12/2015 tarihinde kesinleşen 30/06/2014 tarihli ve E: 2014/315, K: 2014/441 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Mâder-i Mevlâna Mü’mine Hatun’un tanıtılması için faaliyetlerde bulunmak ve senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Karaman İli, Ermenek İlçesi, Kazancı Kasabası, Yukarı Mahalle, Çatalkoyak Mevkiinde bulunan 539 ada, 13 parsel sayılı 59338,97 m2 taşınmaz.

YÖNETİM KURULU: Mehmet Kamil Özgünay, Nazmiye Yılmaz, Rafet Yıldız, Ali Okur, Yunus Cevher

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Diyanet Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

962/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 01/10/2015 tarih ve 504 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 2504 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi, imarın 45924 ada 3 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi” 04/02/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

963/1-1


İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, aşağıda belirtilen Fakülte bölümlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine (kadronun ilan edildiği birime hitaben yazılacaktır), özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.arel.edu.tr adresinde duyurular bölümünde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını "Yeni Türk Dili" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Doktora veya Doçentliğini "Klinik Psikoloji" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Yardımcı Doçent

2

Doktorasını "Klinik Psikoloji" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler (İng.)

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını "Uluslararası İlişkiler" Anabilim Dalında yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (Türkçe)

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını " İşletme-Yönetim Organizasyon" Anabilim Dalında ve doktora tezini "Örgütsel Davranış" alanında yapmış olmak.

999/1-1


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Profesör alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartları taşımaları

Gerekmektedir.

PROFESÖRLÜK kadrosuna başvuracak adayların;

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2. Başvuru dilekçelerine ek olarak; (i) yükseltilerek atanacakların doçentlik unvanı aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan başvurulan profesörlük alanında çalıştığını gösteren belge, (ii) daha önce başka bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsünde en az iki yıl hizmet eden profesörlerin bu süreyi gösteren belge ile birlikte özgeçmişleri,

Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, Turgut Özal Üniversitesi Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları Yönergesi ekinde yer alan Akademik Faaliyetler Puanlama Tablosunu kullanarak bilimsel çalışma ve yayınlarından elde ettikleri puanlarını gösterir bir tabloyu, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya ileri teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KADRO İLANI

 

Birimi

Bölümü

Program/ Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi

Profesör

1

- Siyaset Sosyolojisi alanında ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak

 

Adres: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik Keçiören/Ankara

965/1-1


İpek Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK KADRO İLANI

Üniversitemize; 2547 sayılı Kanun ve Üniversitemiz Senato Kararı kapsamında tam zamanlı statüde Öğretim Üyeliği kadrosu için başvurular kabul edilecektir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ÜNVAN

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme Bölümü

Öğretim Üyesi (Prof. Dr)

1

1 - Doktorasını Finans veya Ekonomi alanında yurtdışında İngilizce eğitim veren bir üniversitede tamamlamış olmak.

2 - İpek Üniversitesi’nin ilgili bölümde profesör olarak atanmak için istediği yurt dışı deneyim süresi, yayın sayısı, yayın puanı, toplam puan ve dil puanı şartlarını sağlıyor olmak.

Başvurularda İstenilen Belgeler:

Adayların başvuru dilekçesi, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge örneği, öğrenim durumlarını ve yabancı dil seviyelerini gösterir belgeler, akademik özgeçmiş, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 7 (Yedi) dosya ve 7 (Yedi) CD halinde başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve bunun belgelendirilmesi şarttır.

Başvuru Süresi ve Adresi:

Başvuru süresi, ilan tarihinden (04.02.2016) itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Rektörlüğümüze şahsen ya da İpek Üniversitesi Turan Güneş Bulvarı 648.cad 06550 Oran, Çankaya /ANKARA adresine posta yolu ile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihinde saat 17.00’e kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

1005/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümleri için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ÖĞRETİM ÜYESİ

KADRO ADEDİ

İletişim Fakültesi

Sinema ve Televizyon

Profesör - Doçent - Yardımcı Doçent

3

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Profesör - Doçent - Yardımcı Doçent

3

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör - Doçent -Yardımcı Doçent

3

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Girişimcilik

Profesör - Doçent - Yardımcı Doçent

3

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Profesör - Doçent - Yardımcı Doçent

3

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Profesör - Doçent - Yardımcı Doçent

2

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler *

Profesör - Doçent - Yardımcı Doçent

1

 

GENEL ŞARTLAR:

* Tefsir Ana Bilim Dalında Alım yapılacaktır.

İslami İlimler Fakültesi için Arapça ders anlatabilecek dil yeterliliğine ve tecrübesine sahip olmak, Arapça veya İngilizce yayın yapmış olmak.

Diğer fakülte ve bölümler için Türkçe ve İngilizce ders anlatabilecek dil yeterliliğine ve tecrübesine sahip olmak.

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

NOT: Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T: 44 44 0 34 / 9282 F: 0216 474 53 53 e-posta: fakulte_info@sehir.edu.tr

1000/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

Ekrem YILMAZ hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 58’inci maddesi uyarınca 2 yıl (ikiyıl) süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanması hususunda Bakanlık Makamından alınan 24.11.2014 tarihli ve 90 sayılı olur ile yasaklaması gerçekleştirilerek Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ancak; adı geçenin ihaleye katıldığı sırada yasaklı olmadığı sözleşme düzenlenmesi sırasında yargı kararı ile kaldırılan yasaklama kararı nedeniyle sözleşme imzalayamadığından dolayı Bakanlık Makamınca verilen 27.01 2016 tarihli ve 41 sayılı Olur ile yasaklama kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

983/1-1


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       05.11.2015-SAS

Toplantı Tarihi ve No    : 23.10.2015/130                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.10.2015/3091                                           İSTANBUL

İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, Şair Nefi Sokak, 1240 ada, 160 parsele ilişkin; İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nün 23.09.2015 tarihinde Kurban Bayramı arefesinde Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliğince Müzelerinin arandığı, , Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği yetkilisi ile yapılan görüşmede, 22.09.2015 tarihinde Kadıköy İlçesi, Moda Mahallesi, Şair Nefi Sokak adresinde bulunan inşaat çalışmaları esnasında açılan temelde tarihi bir tünelin bulunduğu ve çanak çömlek parçalarının mevcut olduğu, çalışmaların Polis marifeti ile durdurulduğu olay günü gecesi ve ertesi gün boyunca alanda polis memurlarınca nöbet tutulduğu, ancak bayram tatili süresince alanda sabit personelin bulundurulamayacağı ifade edilerek konu hakkında Müzelerinin görüş bildirmesi ve işlem yapılması istendiği, söz konusu adrese aynı gün Müdürlükleri uzmanınca gidilerek yerinde incelemeler yapıldığı, konuyla ilgili yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 30.09.2015 tarihli raporun yazıları ekinde olduğu bildirilen 30.09.2015 tarihli ve 92207046-Gnl/2015-2795 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 09.10.2015 tarihli raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, söz konusu parsel Kurulumuz üyelerince 22.10.2015 tarihinde yerinde incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, Şair Nefi Sokak, 1240 ada, 160 parsele ilişkin; İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nün 30.09.2015 tarihli ve 92207046 - Gnl/2015-2795 sayılı yazısı ekinde iletilen 30.09.2015 tarihli raporda da belirtilen parselde bulunan kanalın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, tescilli kanalı koruyacak projelerin Kurulumuza iletilmesine, karar eki paftada işaretli olan, tescilli parselin bitişiğinde yer alan 1240 ada, 113, 114, 115, 116, 119 parseller ve karşısında yer alan 119 ada, 36, 51, 61 parseller ile Şair Nefi Sokağının işaretli yerlerinin 2863 sayılı yasanın 8. maddesi gereği, kültür varlığı olarak tescilli kanalın bulunduğu parselin koruma alanı olarak belirlenmesine ve koruma alanı gereği olarak bu alanda yapılacak herhangi bir hafriyat ve kazı faaliyetinin Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde yapılmasına, herhangi bir kalıntıya rastlanılması durumunda faaliyetin durdurularak Kurulumuza bilgi verilmesine karar verildi.

874/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             35.15/24

Toplantı Tarihi ve No    : 27.11.2015-148                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.11.2015-3885                                               İZMİR

İzmir İli, Menderes İlçesi, Ahmetbeyli Köyü, Yoncaköy Mevkii M18-a2 paftada, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.10.2002 gün ve 11002 sayılı kararı ile belirlenen 2. derece arkeolojik sit alanına ait koordinat değerlerinin Genel Müdürlüğümüzce yürütülen TUES çalışmaları kapsamında sayısallaştırılmasına yönelik hazırlanan ve Müdürlük evrakına 02.10.2015 gün ve 989 sayılı kayıtla giren uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Menderes İlçesi, Ahmetbeyli Köyü, Yoncaköy Mevkii M18-a2 paftada işaretli, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.10.2002 gün ve 11002 sayılı kararı ile belirlenen 2. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının sayısallaştırılarak kararımız eki harita ve koordinat listesinde gösterildiği şekliyle geçerli olduğuna karar verildi.

875/1-1

—————

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            70.00/460

Toplantı Tarihi ve No    : 13.11.2015 - 148                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 13.11.2015 - 3269                                           KONYA

Karaman İli, Merkez İlçesi, Eminler Köyü sınırları içerisinde bulunan Eminler Höyüğü’nün tesciline ilişkin Kurulumuzun 04.04.2015 tarih ve 3716 sayılı, 13.07.2015 tarih ve 3007 sayılı kararları gereği Kurulumuz üyelerinden oluşturulan komisyonun yerinde yaptığı incelemeler sonucunda hazırlanan 13.11.2015 tarih ve 4345 raporu okundu ilgili dosya incelendi,   yapılan görüşmeler sonunda;

Karamaman İli, Merkez İlçesi, Eminler Köyü sınırları içerisinde bulunan Eminler Höyüğü’nün 2863 Sayılı Yasa kapsamında I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fişinin onaylanmasına, sit sınırlarının 1/25.000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı, 1/5000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde belirlenmesine bu alanda 3 yıl içerisinde koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen geniş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının uygulanmasına karar verildi.

876/1/1-1

—————

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             42.12/25

Toplantı Tarihi ve No    : 04.09.2015 - 141                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 04.09.2015 - 3097                                           KONYA

Konya İli, Altınekin İlçesi, Koçyaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kışla Tepesi Örenyeri’nin tescil edilmesi istemine ilişkin, Konya Kültür Varlıkların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.05.2015 tarih, 1864 kayıt nolu rapor, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.08.2015 tarih, 3774-30585 sayılı yazısı ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2015 tarih, 254896-54264 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Konya İli, Altınekin İlçesi, Koçyaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kışla Tepesi Örenyeri’nin 2863 sayılı yasada belirtilen özellikleri göstermesi nedeniyle I.ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fişinin onaylanmasına, sit sınırlarının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli haritalarda işaretlenip koordinatlandırıldığı şekilde belirlenmesine, bu alanda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına karar verildi.

876/2/1-1

—————

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            68.03/100

Toplantı Tarihi ve No    : 18.09.2015 - 143                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 18.09.2015 - 3138                                           KONYA

Ankara, Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde İlleri sınırları içerisinde geçerek yapılması planlanan “Ankara-Niğde Otoyolu ile Bağlantı Yolları ve Malzeme Ocakları” projesine ilişkin Dokay-ÇED Çevre Müh. Ltd. Şti.nin 22.12.2014 tarih, 14/3039 sayılı, 19.01.2015 tarih, 15/030 sayılı ve 27.08.2015 tarih, 15/1255 sayılı yazıları ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 13.02.2015 tarih, 29374 sayılı, 05.06.2015 tarih, 110239 sayılı ve 10.07.2015 tarih, 134793 sayılı yazıları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün 03.06.2015 tarih, 8926 sayılı yazısı ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 01.09.2015 tarih, 3462 kayıt nolu raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Ankara, Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde İlleri sınırları içerisinden geçerek yapılması planlanan “Ankara-Niğde Otoyolu ile Bağlantı Yolları ve Malzeme Ocakları” projesi kapsamında tespit edilen ve yolun 221 km.si üzerine isabet eden Aksaray İli, Gülağaç İlçesi, Düğüz Köyü sınırları içerisinde kalan Düğüz Höyük’ün 2863 sayılı yasada belirtilen özellikleri göstermesi nedeniyle I.Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesine, sit fişinin onaylanmasına,

- Düğüz Höyük ve Kurulumuzun 05.10.2009 tarih, 3331 sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Aksaray İli, Merkez İlçesi, Alayhan Köyü sınırları içerisindeki Dede Höyük’ün sit sınırlarının ekli 1/25.000 ve 1/2000 ölçekli haritalarda işaretlenip koordinatlandırıldığı şekilde belirlenmesine, bu alanda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına,

- Yolun sağı ve solunda 1 km. olarak ayrılan koridor içerisinde Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 23.06.1994 tarih, 37 sayılı kararı ile I.ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Büyük ve Küçük Bezirganlı Höyük ile Mezarlık Alanının, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 13.07.1993 tarih, 1712 sayılı kararı ile I.ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Ersele Höyüğü ile I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Yeraltı Yerleşmesi’nin ve Kurulumuzun 05.10.2009 tarih, 3331 sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen Dede Höyük’ün sit sınırlarına isabet ettirilmeden söz konusu yol güzergahının Düğüz Höyük sit sınırları dışarısına kaydırılmasına, bunun mümkün olmadığının belirlenmesi halinde Düğüz Höyük’te kurtarma kazısı yapılarak kazı sonuç raporunun Kurulumuza iletilmesine,

- 2863 sayılı yasa kapsamında başka korunması gerekli taşınmaz kültür varlığına rastlanılmayan söz konusu yolun diğer bölümleri ve malzeme ocakları konusunda Kurulumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına,

- Yapılacak çalışmalarda herhangi bir kültür varlığına rastlanılması halinde 2863 sayılı yasanın 4.maddesi gereği en geç üç gün içerisinde ilgili mülki amirliğe veya Müze Müdürlüğüne haber verilmesi gerektiğine karar verildi.

876/3/1-1

—————

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             42.12/26

Toplantı Tarihi ve No    : 04.09.2015 - 141                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 04.09.2015 - 3098                                           KONYA

Konya İli, Altınekin İlçesi, Hacınuman Mahallesi, Giymir Yaylası sınırları içerisinde yer alan Kale Höyük’ün tescil edilmesi istemine ilişkin, Konya Kültür Varlıkların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.05.2015 tarih, 1864 kayıt nolu rapor, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.08.2015 tarih, 3774-30585 sayılı yazısı ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2015 tarih, 254896-54264 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Konya İli, Altınekin İlçesi, Hacınuman Mahallesi, Giymir Yaylası sınırları içerisinde yer alan Kale Höyük’ün 2863 sayılı yasada belirtilen özellikleri göstermesi nedeniyle I.ve III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesine, sit fişinin onaylanmasına, sit sınırlarının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli haritalarda işaretlenip koordinatlandırıldığı şekilde belirlenmesine, bu alanda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına karar verildi.

876/4/1-1

—————

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            68.00/628

Toplantı Tarihi ve No    : 18.09.2015 - 143                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 18.09.2015 - 3136                                           KONYA

Aksaray İli, Merkez İlçesi, Akhisar Köyü’nde güneş enerjisi sistemi kurulacak alana ilişkin, Pares Elektrik Üretim AŞ.nin 02.06.2015 tarih, GES-AKS-020615-10 sayılı yazısı, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 20.07.2015 tarih, 2833 kayıt nolu raporu, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2015 tarih, 254904-54253 sayılı yazısı ve Aksaray İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 18.08.2015 tarih, 7215 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Aksaray İli, Merkez İlçesi, Akhisar Köyü’nde bir kısmı güneş enerjisi sistemi kurulacak alanda kalan ve 2863 sayılı yasada belirtilen özellikleri gösteren Burçtepe Örenyeri’nin I.ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fişinin onaylanmasına, sit sınırlarının ekli 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli haritalarda işaretlenip koordinatlandırıldığı şekilde belirlenmesine, bu alanda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına, Burçtepe Örenyeri I. Derece Arkeolojik Sit Alanında güneş enerjisi sistemi kurulmasının uygun olmadığına, III. Derece Arkeolojik Sit Alanına güneş enerjisi sisteminin kurulmak istenmesi halinde ilgili Müze Müdürlüğü uzmanlarınca sondaj kazısı yapılarak, kazı sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi halinde konunun değerlendirilebileceğine, ekli haritada koordinatları verilen alanın Burçtepe Örenyeri’nin I.ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı dışında kalan bölümüne güneş enerjisi sistemi kurulmasında sakınca bulunmadığına karar verildi.

876/5/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                              09.03.8

Toplantı Tarihi ve No    : 21.01.2016-115                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.01.2016-4549                                              AYDIN

Aydın İli, Germencik İlçesi, Hıdırbeyli Mahallesinde bulunan,  İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.01.1989 tarih ve 536 sayılı kararı ile Kanlıbahçe Şehitlik Anıtı olarak ilk tescili yapılan, 13 pafta, 287 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın ifraz işlemine ilişkin, Germencik Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.05.2015 tarih ve 6485754043-3101062/2106 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.10.2015 tarih ve 4259 sayılı kararı gereği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 21.01.2016 tarih ve 430 kayıt numaralı rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Germencik İlçesi, Hıdırbeyli Mahallesinde bulunan ve tapunun 284, 287, 288, 290 ve 291 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazları kapsayan arkeolojik çiftlik yerleşiminin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak hazırlanan tescil fişinin ve sit haritasında belirlenen sınırlarının uygun olduğuna, söz konusu parsellerin tapusunun beyanlar hanesine I. Derece Arkeolojik sit alanı şerhinin düşülmesi gerektiğine,

Aydın İli, Germencik İlçesi, Hıdırbeyli Mahallesinde bulunan ve tapunun 287 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın ifraz talebinin ise söz konusu alanda bulunan tarihi ve arkeolojik sit alanı sınırları göz önüne alınarak sit bütünlüğünün mahiyetini etkilemeyecek şekilde, ilgili kurumların görüşleri alınarak hazırlanacak ifraz dosyası kapsamında hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi.

Ü

877/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 07.01.2016-124                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 07.01.2016-1876                                            KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan İlçesi Mollahacı Mahallesinde bulunan tescilli Ümmethöyüğü Tümülüsünün 146 ada 633 ve 637 parsellerde kaldığı anlaşılmış olup 146 ada 1146 parsele maddi hata sonucu konulan “I. derece korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin kaldırılarak 146 ada 633 ve 637 parsel üzerine konulmasna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin 1.maddesi doğrultusunda, söz konusu sit alanında belirtilen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının geçerli olduğuna,  bu alana yönelik ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanarak Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.

878/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                          18.09/22 AA

Toplantı Tarihi ve No    : 21/1/2016 - 159                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21/1/2016 - 3017                                            ANKARA

Çankırı İli, Yapraklı İlçesi, Subaşı (Kır Zeyve) Köyü, Gâvur Evleri Mevkiinde tespit edilen Roma Dönemine ait mezar odalarının tesciline ilişkin olarak Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 02/12/2015 gün ve 4296, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 03/12/2015 gün ve 244496, İller Bankası A.Ş.’nin 08/12/2015 gün ve 29656, Çankırı Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 07/12/2015 gün ve 1739049, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 10/12/2015 gün ve 231177, Çankırı İl Özel İdaresinin 23/12/2015 gün ve 8477, Karayolları 15.Bölge Müdürlüğünün 25/12/2015 gün ve 254264, DSİ Etüt, Plânlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 11/12/2015 gün 823211,  Çankırı Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 28/12/2015 gün ve 8195, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 30/12/2015 gün ve 42058, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 19/01/2016 gün ve 220 sayılı Dosya İnceleme Formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kurulumuzun 19/11/2015 gün ve 2837 sayılı kararıyla Çankırı İli, Yapraklı İlçesi, Subaşı (Kır Zeyve) Köyü, Gâvur Evleri Mevkiinde tespit edilen Roma Dönemine ait üç adet mezarın tescili için, faaliyeti etkilenen kurumlardan görüş istendiğinin anlaşıldığına;

Bahse konu üç adet mezarın kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral durumu gösterir haritada belirtilen koordinatlar ve işaretlenen sınırla I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine;

Bahse konu alanda koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve kullanma koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I.-III.maddelerinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine;

Çankırı Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 07/12/2015 gün ve 1739049 sayılı yazısında, tescili önerilen alanın tamamının kadastro paftasında “Kadastro Harici” alana rastladığı belirtilerek bu alan üzerine şerh konulabilmesi veya herhangi bir işlem yapılabilmesi için Hazine adına idari yoldan tescil işlemi yapılması gerektiği hatırlatıldığından, sit alanının idari yoldan Hazine adına tescil işleminin yapılarak parsel numarası alması için, kararımızın bir örneğinin Çankırı Defterdarlığı Milli Emlâk Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

882/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 20/1/2016 - 150                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20/1/2016 - 1883                                            SİVEREK

879/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 20.01.2016 - 150                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20.01.2016 - 1882                                          SİVEREK

Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Ortanca köyü sınırları dâhilinde yer alan Ortanca Höyük’ün 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 11.12.2015/2478 sayılı yazısı ve eki Adıyaman Müze Müdürlüğü Uzmanlarının raporu, Müdürlük Uzmanlarının 18.01.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Ortanca köyü sınırları dâhilinde yer alan Ortanca Höyüğünün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline:

Ortanca Höyük I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez..

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin alınmak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

880/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 20.01.2016 - 150                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20.01.2016 - 1888                                          SİVEREK

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Göktepe Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Göktepe Höyüğünün,  korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Müdürlüğümüz Uzmanlarının 18.01.2015 tarihli tespit raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Göktepe Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Göktepe Höyüğünün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde (üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan, yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline:

Göktepe Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

881/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 22/1/2016 - 152                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22/1/2016 - 1902                                         ŞANLIURFA

 

883/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 21/1/2016 - 151                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21/1/2016 - 1899                                         ŞANLIURFA

884/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 22/01/2016 - 152                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22/01/2016 - 1911                                       ŞANLIURFA

885/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 22/01/2016 - 152                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22/01/2016 - 1912                                       ŞANLIURFA

şeklinde altı madde olması belirlenmesine karar verildi.

886/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 22/01/2016 - 152                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22/01/2016 - 1913                                       ŞANLIURFA

887/1-1


Merkez Bankasından: