1 Şubat 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29611

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1 SET EGE ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ HASTANESİ MEDİKAL GAZ (OKSİJEN, VAKUM, BASINÇLI HAVA, AZOT PROTOKSİT) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


1 SET E.Ü. GÜNDÜZ HASTANESİ YEDEK ELEKRTİK ENERJİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğünden: GAZİANTEP


MUHTELİF HİZMETLER SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF ELEKTRİK KÖMÜRLERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KRAFT KAĞIT TORBA SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

DSİ 13. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gemlik Malmüdürlüğünden:


HAVALANDIRMA SİSTEMİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


400 TON (SODYUM KLORÜR) TUZ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 SET EGE ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ HASTANESİ MEDİKAL GAZ (OKSİJEN, VAKUM, BASINÇLI HAVA, AZOT PROTOKSİT) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2016/14409

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  - 232 311 4270 - 4271

ç) Faks Numarası                      :  - 232 311 4322

d) Elektronik Posta Adresi        :  bapege@gmail.com.tr.

2 - İhale Konusu malın

a) Adı                                        :  1 SET EGE ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ HASTANESİ MEDİKAL GAZ (OKSİJEN, VAKUM, BASINÇLI HAVA, AZOT PROTOKSİT) SİSTEMİ Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Diğer Makine Teçhizat Alımları - Proje Giderleri 1 SET

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer,

         tarih ve saat                       :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu

İhale Tarihi – Saati                     :  12.02.2016 Cuma günü - 11:00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b. 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1. Son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

3.c.2. İhaleye katılacak istekli firmalar, işin yapım süresi boyunca medikal gaz sistemi kurulumu yapan bir firmada en az 1 yıl çalışmış olan; 1 Adet Makine Mühendisi, 1 Adet Biomedikal Cihaz Teknolojisi Teknikeri ve 1 Adet Kontrol Otomasyon Teknikeri veya Elektrik Teknisyenini bulundurmak ve belgelerini ihale teklif dosyasında sunmalıdırlar. Firmalar bu personellere ait SGK işe giriş bildirgelerini ihale teklif dosyasına koymak zorundadırlar.

3.c.3. Teknik şartnameye uygunluk belgesi ihaleye katılacak istekli firmalar teknik şartname maddelerini ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ‘’ ….. marka …model …. cihazı teklifimizin Şartname Uygunluk Belgesi’’ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale teklif dosyasında belgeleyeceklerdir. Bu cevaplar orijinal dokümanlarıyla karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4 - Her türlü Medikal Gaz Sistemi satışı yapmış olanlar benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü -İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

733/1-1


1 SET E.Ü. GÜNDÜZ HASTANESİ YEDEK ELEKRTİK ENERJİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2016/14454

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  - 232 311 4270 - 4271

ç) Faks Numarası                      :  - 232 311 4322

d) Elektronik Posta Adresi        :  bapege@gmail.com.tr.

2 - İhale Konusu malın

a) Adı                                        :  1 SET E.Ü. GÜNDÜZ HASTANESİ YEDEK ELEKRTİK ENERJİ SİSTEMİ Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Diğer Makine Teçhizat Alımları - Proje Giderleri 1 SET

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer,

         tarih ve saat                       :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu

İhale Tarihi – Saati                     :  12.02.2016 Cuma günü - 10:00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b. 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1. Son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

3.c.2. Teknik şartnameye uygunluk belgesi ihaleye katılacak istekli firmalar teknik şartname maddelerini ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ‘’ ….. marka …model …. cihazı teklifimizin Şartname Uygunluk Belgesi’’ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale teklif dosyasında belgeleyeceklerdir. Bu cevaplar orijinal dokümanlarıyla karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4 - Her türlü Elektrik Enerji Sistemi satışı yapmış olanlar benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü -İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

732/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğünden:

GAZİANTEP

İş Makineleri Arızalarına Müdahale ve Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2016/18386

İşin Adı                                               :  İş Makineleri Arızalarına Müdahale ve Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Eyüp Sultan Mah. B. Nakıpoğlu Cad. No: 61 Fevzi Çakmak PK: 18 Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası                :  0 342 329 28 28 - 0 342 329 08 73

c) Elektronik posta adresi                    :  12grup.satinalma@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Bölge Müdürlüğümüz emrinde kullanılan 6 adet İş Makinesi, 1 Grup (4 adet) Forklift bakım ve onarım Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer                                 :  TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğü ve bağlı yerleri (Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kahramanmaraş/Afşin, Şanlıurfa/Viranşehir)

c) İşin süresi                                       :  36 aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                                 :  12.02.2016 - Saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.1.1. İstekliler bakımı ve onarımı yapılacak olan ve Teknik Şartnamenin 3. maddesinde belirtilen iş makinelerinin ve forkliftlerin her bir marka ve modelin servis ve yedek parça satış yetkilisi olduğuna dair imalatçı veya ithalatçı firmalardan yada distribütörlerinden/tedarikçisinden temin ettiği onaylı belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini teklifin ekinde sunmak zorundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. a) Vinç tamir ve bakım işleri.

b) Kamyon tamir ve bakım işleri,

c) İstekli Kamu sektöründe gerçekleştirilen iş makinesi ve vinçlerin her türlü tamir bakım ve revizyon işleri benzer işler olarak kabul edilecektir. Sayılan bu işlerden herhangi birine veya bir kaçına ilişkin sunulan iş deneyim belgesi benzer iş kapsamında değerlendirilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğü Ticaret ve Satınalma Şefliği adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T. Vakıflar Bankası Karşıyaka Şubesinde bulunan TR40 0001 5001 5800 7285 9980 52 nolu hesap yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğü Evrak Kayır Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.1. Bu hizmet alımı ihalesinde birden fazla kısım olması nedeni ile her bir kısım için kısmi teklif verilebilir.

9.2. Kısım içerisinde yer alan araç grubunun tamamı bir kısım olarak değerlendirilecektir.

Her kısım için verilen teklif ayrı değerlendirilecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı teklife sahip istekliye ihale edilecek kısımlar için toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminat mektupları dışındaki teminatların Vakıflar Bankası Karşıyaka Şubesi TR40 0001 5001 5800 7285 9980 52 nolu Bölge Müdürlüğümüz hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Teklifi sınır değerin altında kalan istekliklerden İdari Şartnamenin 32. maddesine göre açıklama istenecektir.

832/1-1


MUHTELİF HİZMETLER SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamıza bağlı Makine Fabrikasında yapılacak Meydan Tahmil-Tahliye Pik Kırma, Temizlik, Boya Oksiasetilen Dai. Hizm, Elektrik işleri, Boya işleri, Dökümhane, Mekanik Bakım ve Tesisat Hizmetleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/16034

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Cumhuriyet Caddesi  Turhal/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası   :  0 356 275 35 30 - Pbx. 0 356 275 35 36/39

c) Elektronik posta adresi       :  turhalseker@turkseker.gov.tr.

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamıza bağlı Makine Fabrikasında Yaklaşık 1 yıl süreli 13 kişi ile yapılacak Meydan Tahmil-Tahliye Pik Kırma, Temizlik, Boya Oksiasetilen Dai. Hizm, Elektrik işleri, Boya işleri, Dökümhane, Mekanik Bakım ve Tesisat Hizmetleri

b) Yapılacağı yer                    :  Turhal Makine Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek programa göre

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                     :  11/02/2016 Perşembe günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5. Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.6. Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat.

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve Özel sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırmaya dayalı hizmet işleri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 11/02/2016 Perşembe günü, Saat 14:00'e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için teklif birim fiyat üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

749/1-1


MUHTELİF ELEKTRİK KÖMÜRLERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/14218

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                     :  4 Kalem Muhtelif Elektrik Kömürleri Satın Alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  19/02/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 19/02/2016 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

674/1-1


KRAFT KAĞIT TORBA SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE

1 - Teşekkülümüze ait işletmelerimizin ihtiyacı olan 4.000.000 adet Kraft Kağıt Torba %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı / RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.02.2016 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - Bu ihalede firmalar ihale miktarının tamamına teklif verebileceği gibi ½’lik kısmına da teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

637/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

DSİ 13. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda yeri, niteliği ada ve parsel nosu, DSİ hissesi veya hissesine düşen miktarı belirtilen 1 adet taşınmaz mal DSİ 13. Bölge Müdürlüğü -ANTALYA da karşılarında belirtilen tarih ve saatte ihale suretiyle satılacaktır.

2 - İhale , DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde 2886 sayılı ihale yasasının 45. Maddesi ve DSİ Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satışı Yönetmeliği hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli ve geçici teminat miktarı için aşağıda belirtilmiş olup, isteklilerin ihaleye katılabilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Yasasında belirtilen hükümlere haiz olmaları ve ihale saatinden önce geçici teminatı, Antalya DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırmaları gerekmektedir.

4 - İsteklilerin Kapalı teklif Usulü ile yapılacak olan ihale için yukarıda belirtilen Kanun Yönetmeliklerine uygun olarak hazırlayacakları ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubunu da içeren teklif zarflarını ihale tarih ve saatine kadar elden ihale Komisyon Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ile olan başvurular kabul edilmeyecektir.

5 - Tüzel kişilerde ise kanuni ikametgah sahibi olmak, tebligat için Türkiye'de adres göstermesi Tüzel Kişiliğin sirküleri ve tüzel kişilik namına katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter onaylı vekaletname ve Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri resmi bir makamdan Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair bir belge ile ihaleye ortak girişim halinde başvurulacak ortakların ise noterce onaylı ortak girişim belgesini ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesiyle başvuruda bulunmaları, ortaklık namına teklifte bulunacak kişilerin ortaklığı temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletnameyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

6 - İhale en yüksek teklifi veren istekliye yapılacaktır. KDV dahil her türlü vergi, resmi harç ve masraflar alıcıya ait olacaktır.

7 - İhale ile ilgili ŞARTNAME, idaremizden 100.00 TL bedel karşılığı olarak alınabilinir.

İLANEN DUYRULUR.

 

İli

İlçesi

Köy/Mah

Niteliği

Ada/ parsel

Tapu Alanı M2

DSİ

Hissesi

DSİ Alanı

M2

Tahmini Bedeli

(TL)

Geçici Teminat

0,03

İhale Tarihi

İhale saati

Antalya

Aksu

Kundu

Arsa

13382/2

12900

99/430

2970

2.376,000

71.280,00

01.03.2016

10:00

364/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gemlik Malmüdürlüğünden:

Sıra

No

Bulunduğu

Yer

Mevkii

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

İmar

Durumu

Hazine

Hissesi/

Yüzölçümü

Tahmini

Bedel

(TL)

Geçici

Teminat

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Kurşunlu

Çiftlik

Arsa

H.22.a.l2-a-3-c

267

2

3.504,31

Konut

Alanı

Tam

1.752.500,00

   438.125,00

24/2/2016

10.30

2

Kurşunlu

Çiftlik

Arsa

H.22.a.l2-a-3-c

 

3015

10.196,94

Konut

Alanı

Tam

5.608.500,00

1.402.125,00

24/2/2016

11.00

 

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların karşısında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Gemlik Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda satılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu ve teminat mektubu (teminat mektupları idare ilgili bankaya teyit ettirilecektir.) Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden onaylı vekaletname ile Tüzel kişilerden ise 2016 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri veya imza beyanı ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içerisinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Taşınmaz mal satışında KDV alınmayacaktır.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.bursadefterdarligi.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

366/1-1


HAVALANDIRMA SİSTEMİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın satış mağazalarında kullanılmak üzere 2 (İki) adet havalandırma sistemi, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Tekliflerin en geç 09.02.2016 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

828/1-1


400 TON (SODYUM KLORÜR) TUZ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 400 ton Tuz AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine iletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0 272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0 272 612 6662 / 9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 15 Şubat 2016 günü Saat: 14.00 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

699/1-1