31 Ocak 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29610

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MADENİ YAĞ VE ENDÜSTRİYEL GRES SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ÖZEL HALK OTOBÜSÜ 10 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MADENİ YAĞ VE ENDÜSTRİYEL GRES SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Madeni yağ ve endüstriyel gres alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2016/12976

1 - İdarenin;

a) Adres                                  :  EÜAŞ Afşin - Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi - Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  0 344 524 26 75 - 0 344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi       :  afsinelbistanbtermik@gmail.com

2 - İhale konusu malın;

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal alımı, 79.897 litre Madeni yağ, 2220 kg endüstriyel gres

b) Teslim edileceği yer            :  EÜAŞ Afşin - Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

3 - İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                     :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat                      :  15/02/2016 Pazartesi günü saat 14:00

4 - İhale dokümanı                  :  (Dosya No: AEBS 2016/03)

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 15/02/2016 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

635/1-1


ÖZEL HALK OTOBÜSÜ 10 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

MADDE – 1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Çark Caddesi ile Kampus (Üniversite) arasındaki hatta, 3 araçlık Özel Halk Otobüsünün (Çark Caddesi; Şal Sokak başı (Adapazarı Belediyesi arkası) - Dr. Kamil Sokak - Kanara Sokak - Bahçıvan Sokak - Ruşen Sokak - DSİ Kavşağı - Sedat Kirtetepe Caddesi - Çark Caddesi - Sapak Kavşağı - Bağlar Caddesi - Dağköy Sokak - Soğuksu Sokak - Tokatdere Sokak - Üniversite Caddesi - Sakarya Üniversitesi Kampüsü - Kampüs Peronları) 10 yıl süre ile işletilmesi ihalesi işidir.

İhaleye katılacak olana istekliler en fazla bir hat alabilir, üzerine ihale kalan istekli ikinci hat için teklif veremez.

MADDE – 2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından 500,00 TL karşılığı temin edilir.

MADDE – 3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif usulü yapılacaktır.

İhale, aşağıda belirtilen tarihte ve saatte Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

 

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ GÜZERGAHI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Çark Caddesi (Adapazarı Belediye Arkası) ile Sakarya Üniversitesi (Kampüs) arasındaki hat

18/02/2016

14:00

 

MADDE – 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI:

Çark Caddesi (Adapazarı Belediye Arkası) ile Sakarya Üniversitesi (Kampüs) arasındaki hattına konacak Özel Halk Otobüsü yer, adet, muhammen bedel ve geçici teminatı:

 

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ GÜZERGAHI

AKTARILAN ARAÇ SAYISI

ARAÇ BAŞINA MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

Çark Caddesi (Adapazarı Belediye Arkası) ile Sakarya Üniversitesi (Kampüs) arasındaki hat

3 adet

1 Hat için 10 yıllık Muhammen bedel: 686.000,00+KDV

(altı yüz seksen altı bin Türk lirası)

20.580,00

(Yirmi bin beş yüz seksen Türk lirası)

 

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye Türkiye Cumhuriyeti her Türk vatandaşı katılabilecek olup, ihaleye katılmak için özel şart aranmayacaktır.

İhaleye Katılma Genel Şartları:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 18/02/2016 saat 13:50’ye kadar Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

1 - İkametgâh Belgesi

2 - Nüfus cüzdanı sureti

3 - Şirket ise ticaret sicil kaydı

4 - Geçici teminatları ödeme makbuzları

5 - Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Gelirler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı

6 - İhale onay belgesinin yükleniciye tebliğinden itibaren bir ay içinde yeni sıfır (0) engellilerin kullanımına uygun araç alacağına dair Noter tasdikli taahhütname

7 - İstekliler çalışmaya başlamadan önce EÜTS kapsamında aracına validatör taktıracağına dair Noter tasdikli taahhütname

8 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri

9 - İhale Dosyasını aldığına dair makbuz ve her sayfası imzalanmış şartname

Not: Bu belgelerin aslı veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İlan olunur.

781/1-1