30 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29609

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İpekyolu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.

VAKFEDENLER: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 13.02.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı kararı.

VAKFIN İKAMETGAHI: Van.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Van 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.04.2015 tarihinde kesinleşen 07.05.2014 tarihli ve E: 2014/77 K: 2014/156 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun amaç ve kapsamını giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer kanun ve bu doğrultuda düzenlenmiş mevzuatla vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL (Ellibin TL) nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonuna intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

774/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.10.2015 gün ve 199 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.11.2015 gün ve 2409 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray 98129 ada kuzeyinde yer alan park alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

746/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzce TS Hayvancılık Lojistik Gıda ve Tekstil İmalat San. Tic. Ltd. Şti. firması adına onaylı muhtelif sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ihtilafla alakalı olarak firmasından tahsil edilemeyen 18.739 TL. tutarındaki amme alacağından dolayı, 11.12.2015 tarihli, 12373452 sayılı Ödeme Emri düzenlenmiş olup firmanın bilinen adresine tebligat yapılmış ancak yeni adres göstermeden taşındıkları gerekçesiyle tebliğ edilemeden iade edilmiştir. Söz konusu gelir eksikliğinin 7 (yedi) gün içerisinde Kapıkule Gümrük Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılarak vezne alındısının Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.

Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31. maddesi ve 25.01.2012 tarihli 28184 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. ve 49. maddeleri gereği tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

724/1-1


Adalet Bakanlığından:

Ankara 18. İdare Mahkemesinin 2014/1083 Esas Sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun Hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

804/1-1

—————

İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/1100 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya içi uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

805/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Dilekpınar Petrol İnş. Nak. Gıda Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şirketinin 03/03/2014 tarihinde sonlandırılmış olan, 21/04/2011 tarih ve BAY/939-82/29339 sayılı bayilik lisansı kapsamında "Çukurkuyu Kasabası, Zafer Mahallesi, Kara Musa Yaylası, Küme Evleri, No:9 Bor/NİĞDE" adresinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 06/03/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine; istasyonda vaziyet planı haricinde yer altı tankı bulundurulmasının ise 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkralarına aykırı olması nedeniyle 11/06/2015 tarih ve 5638-18 sayılı Kurul Kararı ile başlatılmış olan soruşturma kapsamında hazırlanan 18/08/2015 tarih ve DDB.309/23-23 sayılı Soruşturma Raporundaki hususlar ve tüzel kişi tarafından herhangi bir savunma sunulmamış olması hususu Kurul tarafından değerlendirilmiş olup;

a) Dilekpınar Petrol İnş. Nak. Gıda Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şirketinin akaryakıt istasyonunda, gizli tank kullanılmasının, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkralarına aykırılık teşkil ettiği,

b) Akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünler bulundurulması fiilinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği,

c) Tüzel kişinin konu ile ilgili savunma sunmamış olduğu

anlaşıldığından mezkur tüzel kişi hakkında; akaryakıt istasyonunda, gizli tank kullanılması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte bulunan üçüncü ve dördüncü fıkraları ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”in üçüncü ve dördüncü maddeleri uyarınca 14.652 TL; istasyonda akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünler bulundurulması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin mevcut ikinci fıkrasının (c) bendinin üçüncü alt bendi ve aynı maddenin (d) bendi uyarınca 170.000 TL olmak üzere toplamda 184.652 TL idari para cezası verilmesine, karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi, hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

803/1/1-1

—————

28/06/2010 tarih ve BAY/939-82/27912 sayılı bayilik lisansıyla “D-750 Karayolu Üzeri Çiftehan Beldesi Doğanyürek Mevkii Ulukışla/NİĞDE” adresinde denetim esnasında Öz Mugan Petrol Turizm Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda tespit edilen “tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulması” nedeniyle; 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili kişi hakkında soruşturma açılmasına yönelik alınmış olan 04/06/2015 tarih ve 5627-8 sayılı Kurul Kararı kapsamında hazırlanan 07/07/2015 tarih ve DDB.309/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ve şirketin yazılı savunmasına ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup;

a) Öz Mugan Petrol Turizm Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonundan 13/12/2012 tarihinde yapılan denetim sırasında alınan numunelere ilişkin TÜBİTAK MAM tarafından gönderilen 17/01/2013 ve 18/01/2013 tarihli muayene raporları ile alınan numunelerin kerosen ve bitkisel yağ niteliği taşıdığının tespit edilmiş olmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun akaryakıt bayilerine ilişkin hükümlerini ihtiva eden 8 inci maddesinin (b) bendinde ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendinde yer alan bayilik lisansı sahiplerinin tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katmamak ve istasyonda bulundurmamak ile yükümlü olduğuna ilişkin hükümlere aykırı olduğu,

b) Mezkur tüzel kişinin savunmasında ileri sürülen hususların kendisini haklı çıkarabilecek gerekçeler olamayacağı,

anlaşıldığından mezkur tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin, denetim tarihinde yürürlükte olan haliyle, ikinci fıkrasının dördüncü alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 163.111 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi, hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

803/2/1-1

—————

Kurul’un, 05/11/2015 tarihli 5865-14 sayılı Kararı ile Akarsu Teknik Kimya Madeni Yağ İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin (17.11.2005 tarihli ve MYĞ/579-22/14944 sayılı Madeni Yağ Lisansı ile faaliyet gösteren) Dökümcüler Sitesi 106/1 Sokak No: 14 Işıkkent Bornova - İZMİR adresinde 11/02/2013 tarihinde yapılan denetimde tanker ve tanklardan alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre, mevcut madeni yağ lisansı ile üretebileceği maddelerin dışında, farklı kimyasal özelliklere sahip maddeler üreterek madeni yağ lisansının kendisine verdiği hakların dışında faaliyet göstermesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Akarsu Teknik Kimya Madeni Yağ İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 05/05/2015 tarihli ve 5594/4. sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 29/05/2015 tarihli ve DDB.58/3-3 sayılı Soruşturma Raporu ve bahse konu tüzel kişinin yazılı savunma yapmaması ile Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ve bahse konu tüzel kişinin yazılı savunma yapmamasına ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup,

a) Lisans sahibinin mevcut madeni yağ lisansı ile üretebileceği maddelerin dışında, farklı kimyasal özelliklere sahip maddeler üreterek madeni yağ lisansının kendisine verdiği hakların dışında faaliyet göstermesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerine aykırılık teşkil ettiği,

b) Savunma istem yazısı tebliğ edilemediğinden 17/09/2015 tarih ve 29478 sayılı Resmi Gazete’de ilanen tebliğ yoluna gidilmiş olmakla birlikte konu ile ilgili yazılı savunmada bulunulmadığı,

Anlaşıldığından, bahse konu lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 350.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 350.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

803/3/1-1

—————

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-54 sayılı Kararı ile 17.11.2005 tarihli ve MYĞ/579-22/14944 sayılı Madeni Yağ Lisansı alan Akarsu Teknik Kimya Madeni Yağ İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin Dökümcüler Sitesi 106/1 Sokak No:14 Işıkkent Bornova - İZMİR adresinde 27/02/2013 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin EGE-PAL Müdürlüğünce yapılan analizlere göre tesisteki 2 nolu tanktan ve tankerden alınan (2013-E13030401 ve 2013-E13030402) nolu Numunelerin Mineral Yağ Ve Geri Kazanım Solventi Karışımı Ve Mineral Yağ Ve Bitkisel Yağ olduğu, böylece, lisans sahibinin mevcut madeni yağ lisansı ile üretebileceği maddelerin dışında, farklı kimyasal özelliklere sahip maddeler üreterek madeni yağ lisansının kendisine verdiği hakların dışında faaliyet göstermesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Akarsu Teknik Kimya Madeni Yağ İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 25/06/2015 tarihli ve 5661/11 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 14/07/2015 tarihli ve DDB.58/9-9 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup,

a) Lisans sahibinin mevcut madeni yağ lisansı ile üretebileceği maddelerin dışında, farklı kimyasal özelliklere sahip maddeler üreterek madeni yağ lisansının kendisine verdiği hakların dışında faaliyet göstermesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerine aykırılık teşkil ettiği,

b) Savunma istem yazısı tebliğ edilemediğinden 17/09/2015 tarih ve 29478 sayılı Resmi Gazetede ilanen tebliğ yoluna gidilmiş olmakla birlikte konu ile ilgili yazılı savunmada bulunulmadığı,

Anlaşıldığından, bahse konu lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 350.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 350.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

803/4/1-1

—————

Kurul’un,10.12.2015 tarih ve 5912-53 sayılı Kararı ile ARMANA Tele Taşımacılık İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti'nin Egemenlik Mah.6135 Sokak No.9/123 Bornova-İZMİR adresinde, (Bornova VD.0800343230 vergi no ile faaliyet gösteren) 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 05/05/2015 tarihli ve 5594-37 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09/06/2015 tarih ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

a) Lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin (1) inci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu,

b) Yazılı savunmada bulunmadığı,

anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve( f) bendi uyarınca belirlenen 70.000. -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda,, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

803/5/1-1

—————

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-49 sayılı Kararı ile BAŞAR Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin 28.12.2011 tarih ve İHR/3601-1/30390 sayılı ihrakiye teslimi lisansı (İptal 30.10.2013) kapsamında Zeytinlik Mah. Yakut Sokak No.33/6 Bakırköy- İstanbul adresinde 29.06.2013 tarihli tespite göre ihrakiye teslimi lisansı kapsamında temin ettiği jet yakıtını kara taşıtlarına ikmal ederek amacı dışında kullanmak suretiyle faaliyet göstermesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 05/05/2015 tarihli ve 5594-33 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09/06/2015 tarih ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ve alınan yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

a) İhrakiye teslimi lisansı kapsamında temin ettiği jet yakıtını kara taşıtlarına ikmal ederek amacı dışında kullanmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına ve 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin altıncı fıkrası ve 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olduğu,

b) Yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı,

anlaşıldığından, anılan lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ( e ) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 350.000.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Ayrıca, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında, 28.12.2011 tarih ve İHR/3601-1/30390 sayılı İhrakiye Teslim Lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 350.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

803/6/1-1

—————

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-51 sayılı Kararı ile BULKAN Otomotiv Petrol Ür. Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin Karacaoğlan Mah. 6157/1 Sokak No-17/A Bornova İZMİR adresinde, ( Bornova VD. 1890608604 vergi no ile faaliyet gösteren) 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 05/05/2015 tarihli ve 5594-35 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09/06/2015 tarih ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

a) Lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin( 1) inci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu,

b) Yazılı savunmada bulunmadığı,

anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (f) bendi hükümleri uyarınca belirlenen 70.000. -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

803/7/1-1

—————

Kurul’un 26/11/2015 tarihli ve 5893-23 sayılı Karar’ı ile Tatlısu Mahallesi Akif İnan Sokak No:8 Merkür Palace Kat: 1 Daire: 4 Ümraniye/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermek üzere 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-3/31529 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, BAY/939-82/32464 numaralı Bayilik Lisansı sahibi Gevri Çelik - Çelik Petrol ile arasındaki bayilik sözleşmesinin 28/02/2014 tarihli ve 4654 yevmiye numaralı Fesih İhbarnamesi ile fesh edilmesine rağmen süresi içerisinde Kuruma ibraz etmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirket nezdinde 13/08/2015 tarihli ve 5733/15 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 03.09.2015 tarihli ve 1 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 72.751-TL, tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

803/8/1-1

—————

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-50 sayılı Kararı ile ÇİZGİ Petrol Ür. Madeni Yağ Oto. Nakliyat San. Tic .Ltd. Şti’.nin Gürpınar Mah.7004 Sok. No.27 Bornova İZMİR adresinde,, ( Bornova VD. 2580887954 vergi no ile faaliyet gösteren) 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 05/05/2015 tarihli ve 5594-34 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09/06/2015 tarih ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

a) Lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu,

b) Yazılı savunmada bulunmadığı,

anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının(e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (f) bendi uyarınca belirlenen 70.000. -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

803/9/1-1

—————

Kurul’un, 19.11.2015 tarih ve 5881-22 sayılı Kararı ile Elg Enerji Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 21.04.2014 tarihli ve BAY/939-82/34104 nolu lisansla "Ufuk Mahallesi 106 Sokağı No:68 Üç köprü Köyü (Ada: - , Pafta:g26b21b , Parsel:434) Kaynaşlı-Düzce" adresinde Haziran 2014 ayında 7 adet faturalı satış üzerinden yapılan tespitte yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, 05/05/2015 tarihli ve 5594-47 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 01/06/2015 tarih ve DDB.58/4-4 sayılı Soruşturma Raporu ve alınan yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

a) Elg Enerji Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin, Haziran 2014 ayında 7 adet faturalı satış üzerinden yapılan tespitte yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği 'nin 38 inci maddesinin (g) bendi hükümlerine aykırı olduğu,

b) Yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler içermediği,

anlaşıldığından, anılan lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi hükümleri ile "5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

803/10/1-1

—————

Kurul’un 05/11/2015 tarih ve 5856-30 sayılı kararı ile FAHRULLAH TEKMAN-ALVAR PETROL ÜRÜNLERİ ALIM SATIM GIDA İNŞAAT NAKLİYAT TİCARET 'in 07.05.2007 tarih ve BAY/939-82/21990 numaralı bayilik lisansı ile VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (18.02.2010 tarih ve DAĞ/2434-1/27254 numaralı lisans sahibi) unvanlı dağıtıcının bayisi olarak faaliyet gösterdiği İzmir Çanakkale Yolu Şehit Kemal Köyü Karşısı (1435 PARSEL) Aliağa-İZMİR" adresindeki istasyonunda 17.05.2013 ve 10.06.2013 tarihlerinde yapılan denetimlere göre, istasyonda yazar kasa ve otomasyon verilerinin aktarılmasını sağlayan ara birim diye tabir edilen ünitelerin mühürlerinin açılarak kapaklarının çıkartılması ve manuel konuma getirilmesi suretiyle otomasyon sistemine müdahalede bulunulması gerekçesiyle; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca, FAHRULLAH TEKMAN-ALVAR PETROL ÜRÜNLERİ ALIM SATIM GIDA İNŞAAT NAKLİYAT TİCARET şirketi hakkında 28/04/2015 tarih ve 5584-89 sayılı Kurul Kararı ile başlatılan soruşturma sonucu düzenlenen 12/05/2015 tarih ve DDB.58/1-1 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

a) Otomasyon sistemine müdahalede bulunulmasının, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 14 üncü fıkrası ayrıca, 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 5 İnci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümlerine aykırı olduğu,

b) Savunma istem yazısı tebliğ edilmesine rağmen konu ile ilgili yazılı savunmada bulunulmadığı,

anlaşıldığından, FAHRULLAH TEKMAN-ALVAR PETROL ÜRÜNLERİ ALIM SATIM GIDA İNŞAAT NAKLİYAT TİCARET hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası hükmü uyarınca belirlenen 70.000.TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

803/11/1-1

—————

Kurul’un, 19.11.2015 tarih ve 5881-21 sayılı Kararı ile Gölmarmara Petrol Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin Harmandalı Yolu Akhisar-Salihli Yolu Üzeri 9. Km (Ada:- , Pafta:6 , Parsel:480) Akhisar-Manisa adresinde Temmuz 2014 ayındaki faturalı satışlar üzerinden yapılan tespitte yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapması ile ayrıca lisansının sona erdiği 01.08.2014 tarihinden sonra, Ağustos ve Eylül 2014 aylarındaki faturalı satışlar üzerinden yapılan tespitte ise, lisanssız olarak faaliyet göstermesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 05/05/2015 tarihli ve 5594-46 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 01/06/2015 tarih ve DDB.58/4-4 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

a) Gölmarmara Petrol Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin Temmuz 2014 ayındaki faturalı satışlar üzerinden yapılan tespitte yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (g) bendi hükümlerine aykırı olduğu,

b) Gölmarmara Petrol Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin lisansının sona erdiği 01.08.2014 tarihinden sonra, Ağustos ve Eylül 2014 aylarındaki faturalı satışlar üzerinden yapılan tespitte ise, lisanssız olarak faaliyet göstermesinin, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ayrıca, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine aykırı olduğu,

c) Yazılı savunmada bulunmadığı,

anlaşıldığından, anılan lisans sahibi hakkında yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapması fiili nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi hükümleri ile, "5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL ve lisanssız olarak faaliyet göstermesi fiili nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 19. uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (f) bendi hükümleri ile, "5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL olmak üzere toplam 145.502.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 145.502.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgilivergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

803/12/1-1

—————

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-48 sayılı Kararı ile GÜNTURAN Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 28.04.2008 tarih ve BAY/939-82/24264 sayılı (Sonlandırma 06.09.2013) bayilik lisansı kapsamında Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:52 Zeytinalan - Urla-İzmir adresinde 29.06.2013 tarihinde yapılan denetim neticesinde;

Yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ürün bulundurması, Teknik düzenlenmelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katarak ve kontrolündeki tankerde bulundurmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, 05/05/2015 tarihli ve 5594-32 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09/06/2015 tarih ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

Yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ürün bulundurmasının, 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi hükümlerine aykırı olduğu, Teknik düzenlenmelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi hükmüne, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendi hükümlerine aykırı olduğu, Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katarak ve kontrolündeki tankerde bulundurmasının, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendi hükümlerine aykırı olduğu,

Yazılı savunmada bulunmadığı,

anlaşıldığından, GÜNTURAN Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali ile tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedenleriyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 1.000.000. -TL. tutarında, idari para cezası uygulanmasına,

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.000.000. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

803/13/1-1

—————

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-52 sayılı Kararı ile GÜRSA Petrol ve Petrol Ürünleri Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti’nin, Atatürk Mah.63 Sokak No.29/A Buca İZMİR adresinde (Şirinyer VD. 447 021 8985 vergi no ile faaliyet gösteren) 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 05/05/2015 tarihli ve 5594-36 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09/06/2015 tarih ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

a) Lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (1) inci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu,

b) Yazılı savunmada bulunmadığı,

anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (f) bendi uyarınca belirlenen 70.000. -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

803/14/1-1

—————

Kurul 26/11/2015 tarih ve 5893/30 sayılı Kararı ile, 16.05.2013 tarihli ve BAY/939-82/32632 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Güzpet Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin muhtelif belgeler karşılığında bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak Şirket hakkında 11.06.2015 tarihli ve 5638/7 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 10/08/2015 tarihli ve DDB.439/8-8 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; savunma yapmadığı anlaşıldığından Güzpet Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

803/15/1-1

—————

Kurul’un 10/12/2015 tarihli ve 5913/18 sayılı kararı ile 11.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/32909 sayılı bayilik lisansı sahibi Emir-Arda Akaryakıt İnşaat Nakliye Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 08.11.2013 tarihinde akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde tespit edildiği üzere Rode Petrol Kimya Depolama ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi bayisi olmasına rağmen istasyonunda MMG Petrol Dağıtım Ve Paz. İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne ait READY giydirmelerinin bulunması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Emir-Arda Akaryakıt İnşaat Nakliye Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 24.12.2015 tarihli ve 257 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

803/16/1-1

—————

Kurul’un, 19.11.2015 tarih ve 5881-20 sayılı Kararı ile Marmaris Petrol Ürünleri Nakliye Gıda Turizm Temizlik Hizmetleri İthalat Ve İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi 'nin 02.01.2014 tarihli ve BAY/939-82/33613 nolu lisansla (iptal/Sona Erdirme Tarihi: 02.07.2014) "Yavuz Sultan Selim Caddesi No:24 (Ada: - , Pafta: K.22.c.21.b , Parsel:1828) Omurca Beldesi Ulubey-Uşak" adresinde; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2014 aylarında muhtelif faturalı satışları üzerinden yapılan tespitte, yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, 05/05/2015 tarihli ve 5594-45 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 01/06/2015 tarih ve DDB.58/4-4 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

a) Marmaris Petrol Ürünleri Nakliye Gıda Turizm Temizlik Hizmetleri İthalat Ve İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi'nin; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2014 aylarında muhtelif faturalı satışları üzerinden yapılan tespitte, yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (g) bendi hükümlerine aykırı olduğu,

b) Yazılı savunmada bulunmadığı,

anlaşıldığından, anılan lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi hükümleri ile "5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

803/17/1-1

—————

Kurul’un,19.11.2015 tarih ve 5881-23 sayılı Kararı ile Marmaris Petrol Ürünleri Nakliye Gıda Turizm Temizlik Hizmetleri İthalat Ve İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi "Yavuz Sultan Selim Caddesi No:24 (Ada: - , Pafta:K.22.c.21.b , Parsel:1828) Omurca Beldesi Ulubey-Uşak" adresinde 16.01.2014 tarihli ve 167281 nolu fatura ile LPG otogaz satışı yaparak lisanssız olarak faaliyette bulunmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, 05/05/2015 tarihli ve 5594-48 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 01/06/2015 tarih ve DDB.58/4-4 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

a) Marmaris Petrol Ürünleri Nakliye Gıda Turizm Temizlik Hizmetleri İthalat Ve İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi 'nin LPG otogaz satışı yaparak lisanssız olarak faaliyette bulunmasının, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesi hükmüne aykırı olduğu,

b) Yazılı savunmada bulunmadığı,

anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 380.715.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca380.715.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

803/18/1-1

—————

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-46 sayılı ile Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin "Manisa Akhisar Yolu Üzeri Kayışlar Köyü Mevkii Saruhanlı Manisa" iletişim adresinde (Alaşehir Vergi Dairesinin 6240396906 nolu mükellefi'nin) 03.10.2012 tarihli tespite göre, tankerle araç depolarına akaryakıt ikmali yaparak lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 25/06/2015 tarih ve 5661-10 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 13/07/2015 tarih ve DDB.58/8-8 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

a) Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin istasyon dışında araçlara akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Lisans" başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olduğu,

b) Yazılı savunmada bulunmadığı,

Anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi hükümleri ile aynı maddenin 4.üncü fıkrası ve 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 67.962,-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

803/19/1-1

—————

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-66 sayılı Kararı ile Mustafa ŞENER’in "6108 Sk. No:6 Egemenlik Mah. Işıkkent Bornova İZMİR adresindeki kamyon garajında faaliyet gösteren adresinde, 11/07/2012 tarihli tespite göre, araç depolarına akaryakıt ikmali yapılmasının lisanssız bayilik faaliyeti olmasının, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 25/06/2015 tarih ve 5661-14 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 13/07/2015 tarih ve DDB.58/7-7 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

a) Mustafa ŞENER' in istasyon dışında araçlara akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Lisans" başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olduğu,

b) Yazılı savunmada bulunmadığı,

anlaşıldığından, anılan gerçek kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi hükümleri ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 67.962,-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

803/20/1-1

—————

Kurul’un 28/10/2015 tarihli 5848-24 sayılı Kararı ile Samanyolu Enerji Adalet Akaryakıt Taşıma Isıtma Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, (Eskişehir Karayolu 17. Km, Merkez/KÜTAHYA Çinili V.D.- 007 049 3102) 29.08.2013 tarihinde yapılan denetimde, herhangi bir lisansı olmaksızın Açin Otomotiv Sanayi Ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi'ne akaryakıt ikmal ederek lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyetinde bulunmasına yönelik, 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20. Maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca, 28.04.2015 tarih ve 5584-8 sayılı Kurul Kararı gereği yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 18.05.2015 tarih ve DDB-58/2-2 sayılı soruşturma raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup;

a) Anılan tüzel kişinin lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olduğu,

b) Savunma istem yazısının usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş olmasına rağmen süresi içinde yazılı savunmada bulunulmadığı anlaşıldığından,

anılan tüzel kişi hakkında lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyetinde bulunması fiili için 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 350.000.- TL nin, aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca bayiler için beşte bir şeklinde dikkate alınmak suretiyle 70.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

803/21/1-1

—————

Gemlik Yalova Karayolu 2. Km (Pafta: 30KIID Ada: 151 Parsel: 1) Gemlik / BURSA adresinde 28.11.2012 tarih BAY/939-82/31828 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (06.05.2014 tarihli 15838 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Yeşil Beyaz Akaryakıt Lpg Gıda İnşaat Nakliye İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 19/04/2013 tarihinde yapılan denetimlerde otomasyon sisteminin çalışmadığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının Mülga 5 inci maddesinin 9 uncu ve 14 üncü fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı olduğu ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından Yeşil Beyaz Akaryakıt Lpg Gıda İnşaat Nakliye İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 10/12/2015 tarih 5912-37 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu 10/12/2015 tarih 5912-37 sayılı sayılı Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

803/22/1-1

—————

Kurul’un 26.11.2015 tarihli ve 5894/20 sayılı Kararı ile; Noter Sok. No: 49/1 Suadiye KADIKÖY İSTANBUL adresinde 27.12.2012 tarihli ve DAĞ/4217-3/31946 sayılı Dağıtıcı Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımlandığı 28/11/2014 tarihinden sonraki 6 ay içerisinde bayilik teşkilatını kurmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Geçici 17 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 18.12.2015 tarihli ve 234 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

803/23/1-1

—————

Kurulun 22.10.2015 tarihli ve 5840-22 sayılı Kararı ile;

Merzifon Çorum Karayolu 5.km, ilemi Çayırı, Küme Evleri, Sazlıca Köyü No: 4, (Pafta:G34b20d, Parsel:396) Merzifon/AMASYA adresinde 19.08.013 tarih ve BAY/939-82/33107 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren ŞEFİKA PETROL AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE KUYUMCULUK OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ'ye ait istasyonda 15.01.2014 tarihinde yapılan denetimde Bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapılması (menşei belli olmayan) ve akaryakıt istasyonunun otomasyon sisteminin usulüne uygun çalışmaması, fiilleri ile ilgili olarak;

a) Bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapılması (menşei belli olmayan) fiilinin;

5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine,

b) Akaryakıt istasyonunun otomasyon sistemine ve ara birim ünitesine müdahale edilmek suretiyle elektronik verilere Kurumumuzun erişiminin düzenli sağlanmaması fiilinin;

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun (Kanun) 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, ve (Mülga1240 sayılı Kurul kararının 5 inci maddesinin14 üncü fıkrasına,)yürürlükte olan 1240 sayılı Kurul kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasını (c) bendine,

aykırı olduğundan ŞEFİKA PETROL AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE KUYUMCULUK OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ hakkında,

a) Bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapılamayacağı (menşei belli olmayan) fiili nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin (d) bendi hükümleri ile “2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 176.681.-TL,

b) Akaryakıt istasyonunun otomasyon sistemine ve ara birim ünitesine müdahale edilmek suretiyle elektronik verilere Kurumumuzun erişiminin düzenli sağlanmaması fiili nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince ve “2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL olmak üzere (176.681+72.751) toplam 249.432.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam 249.432.-TL idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

803/24/1-1

—————

Kurul’un 17/12/2015 tarihli ve 5937-10 sayılı Karar’ı ile 19/05/2010 tarih ve DAĞ/2559-7/27698 nolu dağıtıcı lisansı sahibi Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım A.Ş. ile 28/07/2005 tarih ve BAY/529-122/13462 nolu bayilik lisansı sahibi Özulucak Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında akdedilmiş olan bayilik sözleşmesinin dağıtıcı firma tarafından 29/05/2012 tarihli noter ihtarnamesiyle tek taraflı olarak feshedilmesine rağmen süresi içerisinde Kuruma bildirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirket nezdinde 09/07/2015 tarih ve 5687-12 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 07/10/2015 tarihli ve 50 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım A.Ş hakkında bayisi ile akdedilmiş olan bayilik sözleşmesinin tek taraflı olarak feshetmesine rağmen Kuruma süresi içerisinde bildirimde bulunmaması sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasınca belirlenen 70.000-TL, tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

803/25/1-1

—————

Kurul, 19.11.2015 tarih ve 5881-19 sayılı Kararı ile Ünsalan Akaryakıt Dağıtım Ve Nakliyat Ticaret Limited Şirketi'nin; 27.11.2012 tarihli ve BAY/939-82/31818 numaralı lisans ile "Zübeyde Hanım Caddesi No:112/B 35270 Karşıyaka-İzmir" adresinde faaliyet; Kasım-Aralık 2013 ayında muhtelif faturalı satışları üzerinden yapılan tespitte yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapması ile İstasyonsuz Bayilik Lisansı olmasına karşın çok sayıda motorin satışı yaparak, lisans kapsamı dışında akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, 05/05/2015 tarihli ve 5594-44 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 01/06/2015 tarih ve DDB.58/4-4 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

a) Ünsalan Akaryakıt Dağıtım Ve Nakliyat Ticaret Limited Şirketi'nin Kasım - Aralık 2013 ayında muhtelif faturalı satışları üzerinden yapılan tespitte yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (g) bendi hükümlerine aykırı olduğu,

b) Ünsalan Akaryakıt Dağıtım Ve Nakliyat Ticaret Limited Şirketi'nin Kasım - Aralık 2013 ayında muhtelif faturalı satışları üzerinden yapılan tespitte istasyonsuz bayilik lisansı olmasına rağmen lisans kapsamı dışında motorin satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği 'nin 44 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu,

c) Yazılı savunmada bulunmadığı,

anlaşıldığından, anılan lisans sahibi hakkında, , 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin( 2) numaralı alt bendi ve (f) bendi hükümleri uyarınca, yeniden satış amaçlı satış ve istasyonsuz bayilik lisansı ile motorin satışı fiillerinin her biri için belirlenen 70.000. -TL. tutarında olmak üzere toplam 140.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 140.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

803/26/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YSK_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YSK_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YSK_Sayfa_3.jpg


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Başlangıç Tarihi    :  30/01/2016

Son Başvuru Tarihi             :  15/02/2016

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu kadrolara başvuracak adayların ilgili Yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir.

ADRES: Yüksek İhtisas Üniversitesi Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ ANKARA

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atanmış ise -varsa - atanma yazısı)

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar - daha önce çalışıp ayrılsalar bile - çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 17/02/2016 günü saat: 14:00’te Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat / ANKARA adresindeki Üniversitemiz Rektörlük Merkezi’nde yapılacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

Fizyoloji Uzmanı veya ilgili alanda Tıp Fakültesi’nde doktora yapmış olmak

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

773/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO

SAYISI

ARANAN KRİTERLER

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Doçent

1

Adayların doktorasını, Gıda Mühendisliği ya da Gastronomi dalında almış olması ve sektörde 10 yıllık tecrübeye sahip olması tercih edilmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Pazarlama Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı

Doçent

1

Pazarlama veya İşletme anabilim dallarından birinde doktora yapmış olmak.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme Yüksek Lisans Programı

Doçent

1

Yönetim ve İşletme anabilim dallarından birinde doktora yapmış olmak.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı

Yrd. Doç. Dr.

1

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Ağları ve İşletme Veri İletişimi, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Sistem Analizi ve Tasarımı, Proje yönetimi, yazılım mühendisliği gibi konularda ders vermiş, araştırmalar yapmış olması ve tercihen Bilgisayar Mühendisliği alanında doktor unvanı almış olması gerekmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsü

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Doçent

1

Adayların doktorasını, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya ilgili bir bilim alanında tamamlamış olmaları, doçentliğini Mühendislik temel alanından veya Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler temel alanı Üretim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri veya Yönetim ve Strateji bilim alanlarından almış olmaları gerekmektedir. Girişimcilik, yenilikçilik ve işletmecilik alanlarında çalışma ve aratırmalar yapmış/yapıyor olmaları tercih edilmektedir.

İşletme Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Doçent

1

Ekonomi alanında doktora derecesine sahip olmak. Finans, Finansal Ekonometri dalında ders vermiş ve araştırmalar yapmış olmaları tercih nedenidir.

İşletme Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Doçent

1

Adayın mikroiktisat alanında (YÖK tarafından verilmiş) doçentlik ünvanına sahip olması gerekmekte, deneysel iktisat ve davranış iktisadı alanında ders vermiş ve uluslararası yayın yapmış olması tercih edilmektedir.

İletişim Fakültesi

Medya Bölümü

Doçent

1

İletişim Çalışmaları alanında doçent unvanı almış olmak. İletişim alanında uluslararası endeksli yayınlar yapmış olmak ve üniversitelerde en az 10 yıldır iletişim alanından dersler vermiş olmak.

İletişim Fakültesi

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

Prof. Dr.

1

İletişim Çalışmaları alanında doktora derecesine sahip olmak ve aynı alanda Doçent unvanı almış olmak. İletişim çalışmaları, kültür politikaları, kültür yönetimi, kültürel kimlik alanlarında uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Yrd. Doç. Dr.

1

İşletme Anabilim Dalı'nda Doktora Derecesine sahip olmak. Akademik çalışmalarını bankacılık alanında yapmış olması ve yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıllık deneyime sahip olması tercih sebebidir.

Meslek Yüksekokulu

Basım ve Yayın Teknolojileri Programı

Yrd. Doç. Dr.

1

İletişim Bilimleri Anabilim Dalında Doktora derecesine sahip olmak. Akademik çalışmalarını gazetecilik alanında yapmış olması ve yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıllık deneyime sahip olması tercih sebebidir.

Meslek Yüksekokulu

Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı

Yrd. Doç. Dr.

1

Deniz Ulaştırma Mühendisliği anabilim dalında Doktora Derecesine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıllık deneyime sahip olması tercih sebebidir.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Moda Tasarımı

Yrd. Doç. Dr.

1

Moda Tasarımı konusunda yakın ve/veya bu konuları destekleyen dallarda doktora yapmış olmaları, Kalıp, Miraj, Dikiş teknikleri ve Drapaj derslerini en az 1 yıl ders verme tecrübesi olmalıdır.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

782/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini,  Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

Y.DOÇENT

AÇIKLAMA

 

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Makine Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

1

1

 

 

 

Gıda Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

İktisat Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

4

 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Finansal Ekonometri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

İstatistik Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

4

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Siyasi Tarih Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Kimya Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Organik Kimya Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Biyokimya Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Analitik Kimya Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

 

Felsefe Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Matematik Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

5

 

Çeviribilim Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Mütercim Tercümanlık (Almanca) Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

5

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

 

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

5

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

5

 

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

Gastrocerrahisi yan dal uzmanlığı, alanında en az 3 ay yurtdışı tecrübesi, obezite cerrahisi tecrübesi olmak

Üroloji Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

Da Vinci robotik cerrahi eğitim sertifikası olmak, Sfinkter implantasyon sertifikası olmak

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak

Kardiyoloji Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

Aritmi alanında en az 3 ay yurtdışı tecrübesi olmak

Radyoloji Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

Alanında en az 6 ay yurt dışı tecrübesi olmak, girişimsel radyoloji alanında tecrübeli olmak

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

Hematoloji yandal uzmanı olmak

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

Yalnızca genel dahiliye bilim dalında görev-lendirilmek üzere

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

Tıp doktoru ve tıpta uzmanlık belgesi olmak, en az 1 yıl yurt dışı tecrübesi olmak

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Tıp doktoru olmak, moleküler biyoloji alanında en az 1 yıl yurt dışı tecrübesi olmak

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

1

1

 

İŞLETME FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

İşletme Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

1

1

 

 

1

1

 

Turizm İşletmeciliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

5

 

Uluslararası Ticaret Bölümü

 

 

1

3

 

 

 

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Kamu Hukuku Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

4

 

Özel Hukuk Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

 

 

1

3

1

4

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Spor Yöneticiliği Bölümü

 

 

 

 

1

1

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

 

 

 

Hemşirelik Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

DEVLET KONSERVATUVARI

 

 

 

 

 

 

 

Türk Halk Oyunları Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Türk Halk Oyunları Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

5

 

721/1-1


Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda ad ve soyadı belirtilen şahıs yada firma tarafından yurdumuza geçici olarak getirilen araç halen yurtta olmasına rağmen şahsın taahhütname vermeden yurtdışına çıktığı anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238’nci maddesi ve Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 19/1'inci maddesi uyarınca isminin karşısında gösterilen para cezasının tatbikine karar verilmiş olup, söz konusu cezanın tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde ödenmesini; bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği (sadece özel kullanıma mahsus araçlar için); 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242’nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkı bulunulduğu; Ceza ödenmediği takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği;

Diğer taraftan, söz konusu taşıtın yurt dışı edilmemesi yada en yakın gümrük idaresine teslim edilmemesi halinde ayrıca gümrük vergilerinin de tahsil edileceği; 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA

CEZA KARARININ TARİHİ

CEZA KARAR NO

FİRMA/ŞAHIS

ARACIN PLAKASI

PASAPORT NO

ARACIN GİRİŞ TARİHİ

ARACIN SON ÇIKMASI GEREKEN TARİH

CEZA TUTARI (TL)

1

05.01.2016

16CK22130061

SC PALENS TRANS SRL / MIHAIL DONICA

CAL933

1294801

18.04.2007

18.05.2007

150.270,64

2

05.01.2016

16CK22130053

DIGTRANS / GEORGHE GIRNEI

STV1888

2307888

07.07.2007

07.08.2007

199.946,88

3

05.01.2016

16CK22130062

RYNART TRANSPORT KLUNDERT B.V. / MUSTAFA GÜRLEYEN

OJ10PJ

TRT700046

03.08.2007

03.09.2007

150.270,64

4

05.01.2016

16CK22130063

STEİJNS TRANS NL / DOĞAN YILMAZ

OF86KT

25959

13.08.2007

13.09.2007

126.033,44

5

05.01.2016

16CK22130054

PARANE / OLEKSANDR LETBA

CE1051X

890345

14.08.2007

14.09.2007

199.946,88

6

05.01.2016

16CK22130064

PARANE / OLEKSANDR LETBA

CE1829A

890345

14.08.2007

14.09.2007

152.694,04

7

05.01.2016

16CK22130055

YILDIRIM TRANS / ABDULLAH DOĞAN

VIESY42

269414

24.09.2007

24.10.2007

242.792,64

8

05.01.2016

16CK22130065

YILDIRIM TRANS / ABDULLAH DOĞAN

VIESY990

269414

24.09.2007

24.10.2007

152.694,36

9

05.01.2016

16CK22130066

VİTYAZ / IVAN KHALIAVA

CBA057597

KH1594727

18.10.2007

18.11.2007

152.694,36

10

05.01.2016

16CK22130056

YAVUZ TRANS / BEKİR TÜRKAN

MGXJ926

548864

23.10.2007

23.11.2007

242.792,64

11

05.01.2016

16CK22130067

YAVUZ TRANS / BEKİR TÜRKAN

MGXM188

548864

23.10.2007

23.11.2007

152.694,36

12

05.01.2016

16CK22130057

YAVUZ TRANS / ABDULLAH DOĞAN

MGXI495

269414

23.10.2007

23.10.2007

242.792,64

13

05.01.2016

16CK22130068

YAVUZ TRANS / ABDULLAH DOĞAN

MGXM412

269414

23.10.2007

23.11.2007

152.694,36

14

05.01.2016

16CK22130069

ALİ GÜNGÖR / İSMAİL ALBAYRAK

GPTR944

TRT138704

02.03.2008

02.04.2008

159.965,52

15

05.01.2016

16CK22130070

AUTO BULLESBACH / HUSNIJA KARIC

SB918CI

5252483

13.05.2008

13.06.2008

159.965,52

16

05.01.2016

16CK22130058

MEHMET ÖZEN

COE03308

717228

30.06.2008

30.07.2008

262.787,33

17

05.01.2016

16CK22130071

FEYZULLA BAYRAMOV

AK2035

2352037

15.09.2008

15.10.2008

159.965,52

18

05.01.2016

16CK22130059

SC TR GRUP SRL TRANSPORT / IURI CIUDAC

PZ0687

34772394

15.12.2008

15.01.2009

248.505,41

19

05.01.2015

16CK22130072

SC TR GRUP SRL TRANSPORT / IURI CIUDAC

PZ0190

34772394

15.12.2008

15.01.2009

159.965,52

20

05.01.2016

16CK22130060

S C TURSER 96 IMPEX / HALİL BERBER

B156136

TRV071961

14.01.2009

14.02.2009

285.638,40

21

05.01.2016

16CK22130042

S C TURSER 96 IMPEX / HALİL BERBER

B156135

TRV071961

14.01.2009

14.02.2009

157.541,08

22

05.01.2016

16CK22130046

RÖCK STEGFRLED / TOBIAS SCHILADER

OAK1309

940903258

30.01.2009

28.02.2009

157.541,08

23

05.01.2016

16CK22130049

BT TRANSPORT / YUNUS BOZOĞLU

R2278BBL

395607

03.04.2009

03.05.2009

157.541,08

24

05.01.2016

16CK22130043

TREIL MASTER / AFANASIY KASA

AA3528

331004880

27.04.2009

27.05.2009

157.541,08

25

05.01.2016

16CK22130048

TLI / ENDER KÜLLÜOĞLU

ROWAC387

TRN942990

05.08.2009

05.09.2009

101.796,24

26

05.01.2016

16CK22130047

LINEA RECTA / MUSTAFA HASAN

LNKT18

349084884

28.08.2009

28.09.2009

157.541,08

27

05.01.2016

16CK22130033

BOBI TRANS / DOYCHO DOYCHEV

Y0840KK

363104537

01.09.2009

01.10.2009

342.766,08

28

05.01.2016

16CK22130050

BOBI TRANS / DOYCHO DOYCHEV

Y2041EE

363104537

01.09.2009

01.10.2009

157.541,08

29

05.01.2016

16CK22130034

BOBİ TRANS / DIMITAR GYULEV

Y3795AB

360709262

01.09.2009

01.10.2009

342.766,08

30

05.01.2016

16CK22130052

BOBİ TRANS / DIMITAR GYULEV

Y4069EE

360709262

01.09.2009

01.10.2009

157.541,08

31

05.01.2016

16CK22130044

STOMEN STOCHKOV

C102519

330875880

02.09.2009

02.10.2009

157.541,08

32

05.01.2016

16CK22130035

BOBI TRANS / DIMITAR RADULOV

Y7292BB

330876889

07.09.2009

07.10.2009

342.766,08

33

05.01.2016

16CK22130051

BOBI TRANS / DIMITAR RADULOV

Y1092EE

330876889

07.09.2009

07.10.2009

157.541,80

34

05.01.2016

16CK22130045

KURT TRANSPORT / NECDET ASANKUTLU

OG18PF

NM6JHHR29

07.10.2009

07.11.2009

157.541,08

35

05.01.2016

16CK22130036

S C BERK LOJİSTİK / ERDAL ÇOLAK

B41BRK

55997

14.10.2009

14.11.2009

205.659,65

36

05.01.2016

16CK22130040

SALEH BOGDANOV / ALI AKBAR SHAMS

C045459

J11520259

30.11.2009

30.12.2009

157.541,08

37

05.01.2016

16CK22130037

COSKUN NTERNATONAL /MURAT MANTARC

B158374

850944

06.03.2010

06.04.2010

342.776,08

38

05.01.2016

16CK22130041

COSKUN NTERNATONAL /MURAT MANTARC

B158364

850944

06.03.2010

06.04.2010

169.660,04

39

05.01.2016

16CK22130038

BT TRANSPORTE / ALİ ZEYBEK

NEBT110

876732

10.06.2010

10.07.2010

228.510,72

40

05.01.2016

16CK22130039

ÜNSPED / İBRAHİM YİĞİT

KSUN169

TRT391872

01.08.2010

01.09.2010

342.766,08

41

04.01.2016

16CK22130009

ORHAN ARSLAN/  ANKERS

BGRJ52

NT07R89HO

20.09.2010

20.10.2010

341.652,48

42

04.01.2016

16CK22130010

ORHAN ARSLAN / ANKERS

OJ96BZ

NT07R89HO

20.09.2010

20.10.2010

96.948,08

43

04.01.2016

16CK22130011

HASHIM AHMED / ISMAIL BAHTIYAR

GP04524

354218659

16.01.2011

16.02.2011

355.888,00

44

04.01.2016

16CK22130012

SEDRETTİN KURT

BT1782BH

19378941204

11.05.2011

11.06.2011

355.888,00

45

04.01.2016

16CK22130013

SEDRETTİN KURT / KURT COMPANY LTD

BT8032EB

19378941204

11.05.2011

11.06.2011

101.796,24

46

04.01.2016

16CK22130015

TAMAZ BOLKVADZE / YB-VFS SERVİZİ

DJ396CM

22.07.2011

22.07.2011

355.888,00

47

04.01.2016

16CK22130016

TAMAZ BOLKVADZE / YB-VFS SERVİZİ

AE04273

22.07.2011

22.08.2011

101.796,24

48

04.01.2016

16CK22130017

GYNUVAV IDRIZ / YB-AHMET KOÇ /

LBXJ4317

02.08.2011

02.09.2011

355.888,00

49

04.01.2016

16CK22130022

GYNUVAV IDRIZ /YB-AHMET KOÇ

LBXJ3645

02.08.2011

02.09.2011

101.796,24

50

04.01.2016

16CK22130018

YB-BALAN IS / FAHRETTİN TUNCER

CKT425

10676164630

14.08.2011

14.09.2011

352.702,00

51

04.01.2016

16CK22130019

YB-PERTCHEMLIEV EOOD / STOYAN HRISTOV

A8195EE

380374273

24.08.2011

24.09.2011

101.796,24

52

04.01.2016

16CK22130020

YB-POLSKI TRANSPORT/DARIUSZ RADOMSKI

PO062CJ

4486426

05.09.2011

05.10.2011

355..888,00

53

04.01.2016

16CK22130021

YB-POLSKI TRANSPORT / DARIUSZ RADOMSKI

POBU709

4486426

05.09.2011

05.10.2011

101.796,24

54

04.01.2016

16CK22130023

YB-PERTCHEMLIEV / MEHMED MEHMED

A8844AM

365713854

21.10.2011

21.11.2011

355.888,00

55

04.01.2016

16CK22130024

YB-SC SAN MARINO BUS / YUSEN YUSEINOV

H8738

357850198

01.12.2011

01.01.2012

331.797,12

56

04.01.2016