27 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29606

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 13.07.2015 tarihli 9251273 sayılı yazılarının ekinde alınan Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Mehmet ERYILMAZ tarafından düzenlenen 10.07.2015 tarihli 052-60 sayılı Cevaplı Raporunun 4'üncü maddesinde; Müdürlüğümüzde İnovatif Yapı Sistemleri İnş. Taah. Müh. Mim. İzo. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması adına işlem gören 19.03.2013 - 13070100IM000831, 08.05.2013 - 130701 00IM001462, 13.05.2013 - 13070100IM001542 16.07.2013 - 13070100IM002346, 01.08.2013 -13070100IM002560, 26.09.2013 - 13070100IM003268 tarih sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşya ile ilgili olarak gönderici firmanın Chanshu Jıangnan Glass Fiber Co. Ltd. olduğu, 108.500 metrekare eşyanın birim kıymetinin 0.10 - USD/metrekare/FOB olarak beyan edildiği belirtilerek, Ra-Ka İth. İhr. İnş. ve San. Tic. Ltd. Şti. firması adına işlem gören 14.11.2013 tarihli 13070100IM003848 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesinin göndericisinin de Chanshu Jıangnan Glass Fiber Co. Ltd. firması olduğu, 108.500 metrekare eşyanın birim kıymetinin 0,26 USD / metrekare / FOB olarak beyan edildiği yakın tarihte aynı firmadan gelen ve aynı miktarda eşyanın birim fiyatları arasında 2.6 kat fark bulunduğu tespit edildiğinden, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 24 ve 25'inci maddeleri uyarınca aynı eşyanın satış bedeli yöntemine geçilerek, İnovatif Yapı Sis. İnş. Taah. Müm. Mim. İzo. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının 2013 yılında yapılan tüm ithalat işlemlerinde Ra - Ka İth. İhr. İnş. ve San. Tic. Ltd. Şti. firmasının beyan ettiği birim kıymetler üzerinden eksik alınan vergilerin tahsil edilmesi gerektiği talimatlandırıldığından, 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 48'inci ve 51’inci maddeleri 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 234/1-b maddesi gereğince tanzim edilen 70.881,02-TL tutarında 31.07.2015 tarihli 15ET07010049 sayılı Ek Tahakkuk Kararı ve 212.643,06-TL tutarında aynı tarihli 15CK070100556 sayılı Ceza Kararına ilişkin Ödeme Emri düzenlenmiştir.

Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen Ödeme Emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi, aksi takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükümlerine göre tahsil edileceğinin bilinmesi hususu; Müdürlüğümüzde yükümlüye ait başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat Yönetmeliği'nin 50'nci maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

654/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17’nci maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi” halinde bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, Hızır Grup Lojistik Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; BAY/939-82/32495 sayılı lisansında belirtilen Cemal Gürsel Caddesi No: 9 (Ada: 6121, Parsel: 2) Kurtuluş Çankaya - ANKARA adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 51/C, 06530, Yüzüncüyıl / ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

651/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YSK_Sayfa_1.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YSK_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YSK_Sayfa_3.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YSK_Sayfa_4.jpg


Sağlık Bakanlığından:

2016 YILI İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek - 1 maddesi ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A) GENEL ESASLAR

1 - Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2 - Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3 - Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak (notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No: 3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir. Adaylar kendi unvan ve branşlarında açılacak olan münhallerden en fazla on adet (10) tercihte bulunabilecektir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

4 - Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenlerin 11 Şubat 2016 Perşembe - 23 Şubat 2016 Salı saat 18:00’ a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

5 - Bu Kuraya Başvurabilecekler

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler,

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler,

c) 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler,

ç) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (en geç 05 Şubat 2016 tarihi Cuma günü dahil) mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya diplomanın fotokopisini kura başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/ web adresinden hizmet veren diploma tescilleri ile ilgili bilgi bankasında kura son başvuru tarihine kadar başvuru yapılan unvan ve branşta mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olanların belge göndermelerine gerek yoktur.

d) Uzman (TUTG) ve uzman diş tabibi kadrolarına müracaat edenler için; 05.02.2016 Cuma (dahil) gününe kadar mezun olunması ve en geç 23 Şubat 2016 Salı tarihine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uzmanlık tescillerinin yapılmış olması gerekmektedir.

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar.

6 - Bu Kuraya Başvuramayacaklar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

b) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

ç) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar,

d) Emekli olan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar,

Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya atamaları iptal edilecektir.

7 - Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

8 - Bu kurada yerleşen kişilerden özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların 25 Mart 2016 Cuma tarihine kadar görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir. Görevlerinden ayrılmayanların atamaları yapılmayacaktır, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

9 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

10 - Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

11 - Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.

B) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER

1 - Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde ekte belirtilen yerleştikleri Kurumun adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen atamaya esas belgelerin yerleştikleri Kuruma vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,

ç) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

d) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,

e) Mal bildirim formu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.

2 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar atamaya esas evraklarını aşağıda belirtilen adreslere, Sağlık Bakanlığı dışındaki diğer kurumların kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar ise atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak Pk.   06520    Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 705 10 00

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No: 55 Pk.   06100   Sıhhiye/ANKARA

İletişim: 0 (312) 565 50 00

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mithatpaşa Caddesi No: 3 Pk.   06434    Sıhhiye/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00

C) KURA TAKVİMİ

 

2016 YILI İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI

(ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

28 Ocak 2016 Perşembe (Başvuru başlangıç tarihi)

PBS üzerinden başvuruların yapılması

05 Şubat 2016 Cuma (Son başvuru tarihi saat: 18:00’a kadar)

2

10 Şubat 2016 Çarşamba saat: 18:00

Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati

3

25 Şubat 2016 Perşembe

KURA TARİHİ

(Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)

4

25 Mart 2016 Cuma saat: 18:00

Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati

701/1-1


Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’ uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/Anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre - konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan belgelerle; adayların 6 (altı) takım dosyayı Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla başvurular kabul edilmeyecektir, İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.seu.edu.tr adresinden haber ve duyurular sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

AÇIKLAMALAR

MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

 

Profesör

1

Biyofizik Konusunda Doktora Yapmış Olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Profesör

2

Mimarlık, İç Mimarlık veya Peyzaj Alanında Doktora Yapmış Olmak

Sağlık Bilimler Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik

Profesör

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak

668/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

22.01.2016 tarihli 29601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak Öğretim Üyelerine ilişkin ilanın Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Acil Tıp Uzmanı olmak. İngilizce Tıp Programında çalıştırılmak üzere) açıklamalı 1 adet Profesör kadrosu ilanı (Çocuk Acil Yandal Uzmanı olmak. İngilizce Tıp Programında çalıştırılmak üzere) olarak değiştirilmiştir, İlan olunur.

700/1-1


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

İşletmecinin Unvanı

Vergi Kimlik Numarası

İşletmecinin Bilinen Adresi

İdari Ücret Dayanağı

Borç Türü

Borç Miktarı (TL)

ZEOS TELEKOM SAN. VE TİC. ŞTİ.

9970670691

Doğu Mah. Namık Kemal Cad. Ihlamur Sok. Zümrüt Apt. No: 39/2 Pendik/İSTANBUL

EHSİYY’nin ilgili maddeleri

İdari Ücret

01/01-17/08/2015 dönemine ait net satışların % 0,35’i (onbinde otuzbeş)

MOBİLM TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

6220677370

Bahçelievler Mah. Deli Hüseyin Paşa Cad. No: 7 D: 1 Bahçelievler /İSTANBUL

EHSİYY’nin ilgili maddeleri

İdari Ücret

01/01-17/08/2015 dönemine ait net satışların % 0,35’i (onbinde otuzbeş)

 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile irtibatlı gerekli teknik altyapının tam olarak kurulmadığı tespit edilmesi nedeniyle, 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği (EHSİYY)’nin ilgili maddeleri uyarınca, ZEOS TELEKOM SAN. VE TİC. ŞTİ. ile MOBİLM TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’nin yetkilendirilmesi 17/08/2015 tarihinde iptal edilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin “İdari ücret” başlıklı 16’ncı maddesinin 4’üncü bendinde yer alan; “(4) Tüm yetkilendirmeleri iptal edilen/devredilen işletmeci ise, iptal/devir tarihinden itibaren bir ay içerisinde, ödenmeyen bir önceki yıl net satışları ile yetkilendirmenin iptal/devir edildiği tarihe kadar geçen döneme ait net satışları üzerinden birinci fıkrada belirtilen oran esas alınmak suretiyle idari ücret öder.” hüküm ile 6’ncı bendinde yer alan “(6) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda öngörülen son ödeme tarihine kadar, idari ücretin işletmeci tarafından ödenmemesi halinde, bu tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre hesaplanacak gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır.” hükmü gereği, anılan İşletmecinin 01/01/2015-17/08/2015 dönemine ait Gelir Tablosunun net satışlar kaleminde yer alan meblağın % 0,35 (onbinde otuzbeş)’ine tekabül eden tutarda idari ücret borcu bulunmakta olup söz konusu tutarın son ödeme günü 17/09/2015 tarihi olmasına rağmen, bu tarihe kadar ödenmemiştir.

Bu itibarla, bahsi geçen idari ücret tutarı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 72 0001 2009 4110 0005 0000 16 numaralı hesaba, gecikme zammı oranı kadar faizi ile birlikte yatırılması aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairesi aracılığıyla tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

652/1-1