27 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29606

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


KİŞİSEL İŞ GÜVENLİĞİ VE KORUYUCU MALZEME TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


KOMATSU DOZERLERDE KULLANILMAK ÜZERE RADYATÖR PETEĞİ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


ARAÇ VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE FİLTRE ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


MEKANİZE KAZI YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TPAO Genel Müdürlüğünden:


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN AMBALAJ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığından:


FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI PROJE YARIŞMASI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


BASKILI BRANDA YAPIMI VE MONTAJI YAPTIRILMASI

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Seferihisar Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası           :  2016/12685

1.1. İş Sahibi İdarenin;

a) Adı                                  :  Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü

b) Adresi                             :  Enver Özdemir Caddesi No.:30 Dalaman/MUĞLA

c) Telefon Numarası            :  0.252.6923720 - 0.252.6923721

d) Faks Numarası                :  0.252.6925229

e) Elektronik Posta Adresi  :  dalaman@tigem.gov.tr

f) İlgili Personelin Adı,

Soyadı/Unvanı                 :  Tayip ILGAZ - Ticaret Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu malın;

 

a) Adı

Zirai Mücadele İlacı Alımı.

b) (Fiziki) Miktarı ve Türü

Zirai İlacın Etkili Maddesi

Miktarı

Mineral Yağ 700 g/Lt.

30.000 Lt.

Parafanik Yazlık Yağ 800 g/Lt.

10.000 Lt.

Spirotetramat 240 g/Lt.

500 Lt.

Glyphosate Isopropylamin Tuzu 480 g/Lt.

10.000 Lt.

250 g/Lt Glyphosate +40g/Lt Diflufenican

1.500 Lt.

Fosetyl-Al %80

300 Kg.

175 g/Lt Prothioconazole+88 g/Lt Trifloxystrobin

2.000 Lt.

600 g/Lt Clothianidin

100 Lt.

250 g/Lt Flurochlondone

800 Lt.

480 g /Lt Chlorpyrifos - Ethyl

2.000 Lt.

c) Mal Alımına Ait Diğer Bilgiler

Zirai mücadele ilaçlarının alımına ait diğer bilgiler teknik şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

 

Madde 3 - İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati

 

3.1.

a) İhale Usulü

Kapalı Teklif

b) Tekliflerin Sunulacağı Adres

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü

c) İhalenin Yapılacağı Adres

Enver Özdemir Caddesi No.:30 Dalaman/MUĞLA

ç) İhale (Son Teklif Verme) Tarihi

09.02.2016

d) İhale (Son Teklif Verme) Saati

14.00

e) İhale Komisyonu Toplantı Yeri

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonu.

f) Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 16.02.2016 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.

 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ-Kura borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeler,

ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

e) Teklif edilen her bir zirai mücadele ilacı için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış “Zirai Mücadele İlaçları Ruhsatnamesinin” ibraz edilmesi.

g) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış “Zirai Mücadele İlaçları İştigal İzin Belgesi’nin” ibraz edilmesi.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Bu ihalede, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belge istenmeyecektir.

4.4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

4.4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4.5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

4.6. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

4.7. Bu ihalede beher partinin tamamını içermek kaydıyla kısmi teklif verilebilir.

4.8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 09.04.2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

4.9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

4.10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4.11. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

629/1-1


KİŞİSEL İŞ GÜVENLİĞİ VE KORUYUCU MALZEME TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Çalışanlarına verilmek üzere Kişisel İş Güvenliği ve Koruyucu Malzeme temini işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2016/14781

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0 286 416 20 01 Faks: 0 286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cIi.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüz Çalışanlarına verilmek üzere (35 Kalem) Kişisel İş Güvenliği ve Koruyucu Malzeme Temini İşi.

b) Teslim yeri                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık ihale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  12/02/2016 Cuma günü saat: 15:00

d) Dosya no                            :  052 - KÇLİ/2016 - 0007

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan'da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve "Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 12/02/2016 Cuma günü saat: 15.00'e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

632/1-1


KOMATSU DOZERLERDE KULLANILMAK ÜZERE RADYATÖR PETEĞİ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Komatsu Dozerlerde kullanılmak üzere Radyatör Peteği temini işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2016/14732

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0 286 416 20 01 Faks: 0 286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüz Komatsu Dozerlerde kullanılmak üzere (3 Kalem) Radyatör Peteği temini işi.

b) Teslim yeri                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  05/02/2016 Cuma günü saat 15:00

d) Dosya no                            :  244 - KÇLİ/2016 - 0004

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan'da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve "Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 05/02/2016 Cuma günü saat: 15.00'e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

633/1-1


ARAÇ VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE FİLTRE ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze ait Araç ve İş makinalarında kullanılmak üzere filtre alımı işi Açık İhale (Kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2016/14756

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b)Telefon ve Faks numarası   :  Tel: 0 286 416 20 01 Faks: 0 286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüze ait Araç ve İş makinalarında kullanılmak üzere (31 kalem) filtre alımı işi.

b) Teslim yeri                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3- İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  08/02/2016 Pazartesi günü saat 15:00

d) Dosya no                            :  390-KÇLİ/2016 - 0006

4- İhaleye ait dokümanlar;

Çan'da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve "Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 08/02/2016 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhüdü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

634/1-1


MEKANİZE KAZI YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: MEKANİZE KAZI YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/12858

Dosya no                                :  1622004

1 - İdarenin

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat)    Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       :

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mekanize kazı yedekleri: 18 kalem

b) Teslim yeri                         :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  11/02/2016 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı  ayrı  verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 fiyat avantajı uygulanması dikkate alınarak en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 11/02/2016 Perşembe günü saat: 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

702/1-1


NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TPAO Genel Müdürlüğünden:

Yurtdışı Nakliye ve Organizasyonu (Freight Forwarding) Hizmeti Satın Alma İşi Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir. (MIKHZM-237)

İhale Kayıt Numarası                    :  2016/12418

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Söğütözü Mah.2180.Cad.No:10 06100 Çankaya ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası       :  Telefon: (0312) 207 26 65-207 27 45

                                                     :  Faks : (0312) 286 90 73-286 73 74

c) Elektronik Posta Adresi            :  ihale@tp.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Adı                                           :  Yurtdışı Nakliye ve Organizasyonu (Freight Forwarding) Hizmeti Satınalma İşi,

                                                         TP’nin yurtdışından temin edeceği veya yurtdışına göndereceği her türlü malzeme ve ekipmanın teslim alacağı ve teslim edeceği yerler ve limanlar arasında Yurtdışı Nakliye ve Organizasyon Hizmetini yapma işidir.

                                                         Yurt dışından temin edilecek veya yurtdışına gönderilecek her türlü malzeme ve ekipmanın teslim alınacağı ve teslim edileceği yerler ve limanlardır.

b) İşin Süresi                                :  Sözleşme tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  TPAO Genel Müdürlüğü, Makine-İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                          :  15.02.2016 - 14.30

4 - İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gereklidir;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, veya Meslek Odası Belgesi,

1 - Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir (1) yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

d) Aslı istenen belgeler Ortaklığımızca “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresinden sonra belgelerin aslı idarece istekliye verilir,

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, Ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ortak girişim beyannamesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir,

h) Şartnamenin 9.maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

i) Bu şartnamenin 7.3 Maddesinde istenen yerli istekli olunduğunu gösteren belgeler,

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

k) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b), (h) ve (j) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur,

l) İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge,

m) İsteklinin organizasyon yapısı, acenteleri ve çalışan personel sayısına ilişkin belgeler,

n) İş deneyim Belgesi: İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur.

o) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bankalardan temin edilecek belgeler

Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlilik belgesi banka referans mektubudur. Banka referans mektubu Türkiye de veya yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun aşağıdaki kriterlere göre düzenlenmiş olması zorunludur.

a) İlk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

b) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya kullanılmamış gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı 400.000 (dörtyüzbin) TL den az olamaz. Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle sağlanabilir.

c) İş ortaklığında ortaklardan biri, bir kaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir. Gerek görüldüğünde banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya Şubesinden İDARE’ce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

a) İstekliler, Freight Forwarding (Yurtdışı Nakliye ve Organizasyonu) hizmet sektöründe en az 5 (beş) yıldan beri faaliyet göstermiş olduklarını mevzuatı gereği Deniz Ticaret Odası veya ilgili ticaret odasına kayıtlı olduğunu Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi) ile belgeleyeceklerdir,

b) İstekliler, merkezlerinin Ankara’da bulunmaması halinde, Ankara’da şube veya büro açacaklarını taahhüt edeceklerdir. İşin kendilerine ihale edilmesi durumunda, sözleşme imzalamadan önce Ankara’da şube veya büro açtıklarını kira kontratı ile belgeleyecektir.

c) İstekliler, ilk ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içindeki herhangi bir yıllık periyodda kamu veya özel sektörde tek bir sözleşme kapsamında, deniz yolu taşıması için en az 100 (yüz), hava ve karayolu toplamı en az 70 (yetmiş) adet sevkiyatı organize ederek nakliye işini gerçekleştirdiklerini (Freight Forwarding Hizmetini) iş deneyim belgeleri ve taşımayı yaptığı firma veya idarece onaylı navlun faturası suretleriyle belgeleyeceklerdir.

d) İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

e) İdari şartname konusu hizmet alımı ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TPAO 4634 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler ihaleye katılamaz.

6 - İhale dokümanı;

a) TPAO Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı / İhale Müdürlüğü 603 no’lu odada görülebilir ve şartname bedeli olan 100,00.-TL Türkiye Vakıflar Bankası TPAO Bürosu nezdindeki 00158007290224965 no’lu Türk Lirası (TL) hesabına (IBAN NO: TR970001500158007290224965) yatırılarak, dosya numarası ve şartname bedeli olduğunu belirtmek suretiyle aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 15.02.2016 tarih ve saat 14.30’a kadar TPAO Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden USD ve EUR olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Geçici teminat olarak verilen teminat mektuplarında geçerlilik tarihi, 29.04.2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

11 - Verilen teklifin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

12 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

712/1-1


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN AMBALAJ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm Hizmet alımı işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 18 Şubat 2016 saat 11:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 18 Şubat 2016 saat 14:00’ da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

714/1-1


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Büyükçekmece İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki Atatürk Mahallesi 516 ada 5 parsel sayılı taşınmaza Ait Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı

b) Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No:24 Büyükçekmece/İstanbul

c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68

2 - İşin Adı: “Belediye Mülkiyetinde Bulunan Atatürk Mahallesi 516 ada 5 parsel sayılı taşınmaza Ait Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhalesi” işidir.

3 - İşin Niteliği: Büyükçekmece İlçesi sınırları içinde mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait Atatürk Mahallesi 516 ada 5 parsel sayılı 29.347,87 m² alana sahip imarlı taşınmaz üzerinde idarece uygun görülecek projelerin yapılması, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare (Belediye) gelir payının ödenmesidir.

4 - Muhammen Bedel: 172.000.000,00-TL+KDV(Yüzyetmişikimilyon-Türklirası)

5 - Geçici Teminatı: 5.160.000,00- TL (Beşmilyonyüzaltmışbin-Türk Lirası)

6 - İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu, Kumburgaz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:3 Büyükçekmece / İstanbul

b) Tarihi ve Saati: 11.02.2016 - 10:00

7 - Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 11.02.2016 - 09:00

8 - Tekliflerin Verileceği Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No:24 Büyükçekmece / İstanbul

9 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı

b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi(2016 yılına ait):

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasaya uygun),

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun),

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesinde İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. İhale üzerine kaldığında noter tasdiki Ortaklık Sözleşmesi yapılacaktır.

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler sunmak zorundadırlar.

i) Mali Durum Belgeleri: İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de İş hacmini gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar.

Banka Referans Mektubu:

Bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren en az 25.000.000,00-TL (Yirmibeşmilyon Türk Lirası) tutarında banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması gerekmektedir. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Ortaklık olması halinde ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından bu yeterlik kriteri sağlanabilir

İş hacmini gösteren belgeler;

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun 25.000.000,00-TL (Yirmibeşmilyon Türk Lirası), taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 15.000.000,00-TL (Onbeşmilyon Türk Lirası)’ den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Ortaklık olması halinde ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından bu yeterlik kriteri sağlanabilir

j) İş Deneyim Belgeleri: Son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur. İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 30.000 m² veya en fazla 4 (dört) sözleşme kapsamında ise bitirdikleri en az toplam 60.000 m2 komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti, iş deneyim olarak kabul edilecektir.

Ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin %70’ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az %30’unu karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (% 100) karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

k) Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.

l) Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinelerini temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname.

Ortaklık olması halinde; pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

m) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

10 - Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, Beüyükçekmece Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No:24 Büyükçekmece/İstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 2.500-TL (İkibinbeşyüz - Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (11.02.2016 Perşembe) saat 09:00'a kadar Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No:24 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Yazı Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

671/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Şirinyalı Mah. 12718 ada 1 parsel sayılı taşınmaz, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ihale yolu ile satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Alan (m2)

Hisse Oranı

İmar Durumu

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Türü

Şirinyalı

12718

1

3588,55

Tam

Günübirlik Tesis Alanı

15.252.000,00

458.000,00 TL

Kapalı

 

- İhale 16.02.2016 Salı günü saat 14.00'de Belediye Encümeni huzurunda Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

- İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.

- İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücret karşılığında temin edilir.

- İhaleye katılacakların geçici teminat bedelini 16/02/2016 tarihinde ve saat 12:00’ye kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.

- İhaleye katılacakların Kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek arsa için teklifleri dosya halinde 16/02/2016 tarihinde saat 12:00’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

- İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları şarttır.

İlan olunur.

603/1-1


FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI PROJE YARIŞMASI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Yeni açılacak olan fabrika satış mağazamızın iç dizaynı yapılması için “Fabrika satış mağazası proje yarışması” düzenlenecektir.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Hazırlanan projeler en geç 10.02.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66            Faks : 397 33 71 – 74

692/1-1


BASKILI BRANDA YAPIMI VE MONTAJI YAPTIRILMASI

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın tanıtımı ile ilgili Ankara ili içinde muhtelif yerlerde konuşlandırılmış 1600 m2 olan reklam panolarının tamiratları ve baskılı branda uygulama işi, teklif alma yoluyla yaptırılacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 04.02.2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66            Faks : 397 33 71 – 74

691/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Seferihisar Belediye Başkanlığından:

İli                                  :  İzmir

İlçesi                             :  Seferihisar

Kurum                           :  Seferihisar Belediye Başkanlığı

İşin Adı/Konusu/Cinsi  :  Taşınmaz mal satılacaktır.

İhale Tarihi ve Saati      :  1 sıra nolu ihale 10/02/2016 Saat: 10:30  

                                         2 sıra nolu ihale 10/02/2016 Saat: 11.15

İhale Usulü                   :  2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre 37 - 43. maddelerinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü

 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İhale Sıra No

Mahallesi

ve Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Muhammen Bedeli (TL.)

Geçici teminat Miktarı

(%3 oranında) TL

Açıklama

(varsa)

İhale tarihi

İhale Saati

1

Sığacık

Akkum

1297

1

9.019,70

4.509.000,00.TL.

(Dörtmilyon

Beşyüzdokuzbin türklirası)

135.270,00 TL

(Yüzotuzbeş Binikiyüz

Yetmiş türklirası)

1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Ticari Aktivite alanıdır.

10/02/2016

10.30

2

Sığacık

Akkum

1296

1

6.108,50

3.050.000,00.TL.

(Üçmilyonellibin türklirası)

91.500,00 TL

(doksan bir bin beş yüz lira)

1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Günübirlik Tesis alanıdır.

10/02/2016

11.15

Satış işlemi KDV kanunun 17/4 - r maddesi kapsamında yapılacaktır.

 

Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen taşınmazların her biri 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37 - 43. Maddelerinde belirtilen şekilde Kapalı Teklif Usulü ile iki ayrı ihalede satılacaktır.

Madde 2. Taşınmazların bedeli %50’si peşin, kalan %50’si aylık 9 (dokuz) eşit taksitte tahsil edilecektir. Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir.

Madde 3. İhale kapsamındaki taşınmazlara ilişkin tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir.

Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar imar planı sınırları içinde ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre uygulama görmüştür.

1 - İhale Sıra numaralı taşınmazın imar durumu:

İmar Durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde olup 1297 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Ticari Aktivite alanıdır. Ticari alanında E: 0,30 Hmax: 6,50 mt= (2 kat)

Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ile ticari değer taşıyan meyveli meyvesiz ağaçlar ve ürün bulunmamaktadır.

2 - İhale Sıra numaralı taşınmazın imar durumu:

İmar Durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde olup, 1296 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Günübirlik Tesis alanıdır. Günübirlik Tesis yapılması durumunda E: 0,05 H: 4,50 mt= (1 kat)

Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ile ticari değer taşıyan meyveli meyvesiz ağaçlar ve ürün bulunmamaktadır.

Madde 4. İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatlerde her bir taşınmaz için ayrı olmak üzere Seferihisar Belediyesi Belediye Başkanlığı Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 5. Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14 Seferihisar/İZMİR’dir.

Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde 7. “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN’’ alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 8. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a) Dış Zarf

b) İç Zarf

c) Teklif Mektubu (Şartname ekinde Belediyece verilecek örneğe uygun)

d) Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)

e) Nüfus sureti (gerçek kişiler için)

f) Şartname alındı makbuzu

g) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname

h) Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

i) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

j) Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

k) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

Madde 9. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde ücretsiz görülebilir ve 100 TL karşılığında temin edilebilir; ihaleye katılacakların şartname bedelini yatırmaları zorunludur.

Madde 10. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 10/02/2016 tarih ve saat: 10.20’e kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

670/1-1