26 Ocak 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29605

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI : Ahmet SALTA

ADRESİ         : Çamlıtepe Mah. Şehit Güler Sokağı üzeri Çankaya/ANKARA

Çamlıtepe Mah. Şehit Güler Sokağı (8123 ada 21 ve 18 parsel önü) üzerinde bulunan ve imar affı müracaatı bulunmayan gecekondunuzun kaldırılmasına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve 775 sayılı Yasanın 23. Maddesi gereğince adınıza ilişkin Belediyemiz Encümeninin 24/12/2015 tarih ve 6403.26 sayılı kararını Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve gecekondunuzun bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 24/12/2015 gün ve 6403.26 sayılı karar 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

655/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 85 pafta, 3037 ada, 343 parsel üzerindeki 944861 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Bilge Kağan CUMUR (Oda Sicil No: 60788) tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2015/2173 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 03.12.2015 tarihli ve E.2015/2173 - K.2015/2697 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Bilge Kağan CUMUR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 21.01.2016 tarihli ve 1557 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

623/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik" hükümlerinde aranan koşullan yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Tıp Fakültesi'nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı'na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim daimi belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, Özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Genel Cerrahi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

627/1-1

—————

Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Tıp Fakültesi'nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı'na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Biyokimya Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

628/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneğini (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

2 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Astronomi ve Astrofizik

Yrd. Doç.

1

1

Yüksek Enerji Astrofiziği ve Çoklu Dalgaboyu Astrofiziği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Gen Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

1

İnsan Paraoksonaz 1 (PON1) Geninin Klonlanması ve Pichia Pastoris'te ekspresyonu üzerine çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Ortaçağ Tarihi

Yrd. Doç.

1

1

Harezmşahlar Dönemi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fiziki Coğrafya

Yrd. Doç.

1

1

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Klasik Arkeoloji

Yrd. Doç.

1

3

Antik Çağ Terrakotta Figürinleri ve Ölü Gömme Gelenekleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Türk Dili

Yrd. Doç.

1

3

Uygur Türkçesi alanında doktora yapmış olmak.

Bilgi ve Belge Yönetimi

Yrd. Doç.

1

1

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Tiyatro

Yrd. Doç.

1

2

Modernleşme Süreci Türk Tiyatrosu'nda Birey Üzerine doktora yapmış olmak. Dramaturji ve Senaryo alanlarında uygulama çalışmaları yapmış olmak.

Fotoğraf

Yrd. Doç.

1

1

Spor Fotoğrafçılığı alanında sanatta yeterlilik yapmış olmak ve reklam fotoğrafçılığı alanında tecrübeli olmak.

Heykel

Yrd. Doç.

1

4

Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Eğitimini Heykel alanında yapmış olmak.

Temel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç.

1

1

Sanat Tarihinde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

Sinema TV

Yrd. Doç.

1

1

Görsel Efekt alanında doktora yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Program

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Farmasotik Mikrobiyoloji

Yrd. Doç.

1

5

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış ve Anaerop Bakteriyoloji konusunda belge sahibi olmak. MRSA konusunda çalışma yapmış olmak.

Farmakoloji

Yrd. Doç.

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu ve Tıbbi Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Program

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

1

Düşük Sıcaklığın Kışlık Buğdaydaki  Apolastik Proteinler ve Oksidatif Enzim Aktivitelerine Etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Yrd. Doç.

1

5

Oltu Taşı üzerine doktora yapmış olmak.

622/1-1