24 Ocak 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29603

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ZİRAİ MÜCADELE (CERCOSPORA) İLACI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 29.980 KG RULO BALYA MAKİNESİ İPİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


DE 24000 TİPİ LOKO CER MOTOR TAŞIYICI YATAK İMALİ İŞİ (YERLİ İSTEKLİLER İÇİN MAL ALIMI) İHALE EDİLECEKTİR

TCDD - Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:


TOHUMLUK ÇUVALI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZİRAİ MÜCADELE (CERCOSPORA) İLACI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2016/12267

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  0312-458 55 00    Faks: 0312-458 58 00

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :

 

I - Azol

(Alternatifli)

  1

Flutriafol % 12,5 SC veya

Lt

13.400

  2

Flutriafol % 25 SC veya

Lt

6.700

  3

Epoxiconazol+Carbendazim %12,5+12,5 SC veya

Lt

10.720

  4

Flusilazol % 40 EC veya

Lt

5.360

  5

Bitertanol % 30 EC veya

Lt

21.440

  6

Difenoconazol % 25 EC veya

Lt

8.040

  7

Difenoconazol+Propiconazol % 15+15 EC veya

Lt

8.040

  8

Prochloraz + Propiconazol 40+9 EC veya

Lt

33.500

  9

Tetraconazol %12,5 ME veya

Lt

20.100

10

Epoxiconazol + Pyraclostrobın 62,5+85 SE veya

Lt

40.200

11

Tebuconazole+Trıfloxystrobın 50+25 WG

Kg

6.700

II - Dithiokarbamatlar (Alternatifli)

  1

Maneb % 80 WP veya

Kg

17.200

  2

Mancozeb % 80 WP

Kg

17.200

III - Nitro Bileşikler

  1

Chlorothalonil (toz) % 75 WP veya

Kg

7.500

(Alternatifli)

  2

Chlorothalonil (sıvı) % 50 SC

Lt

11.250

 

b) Teslim yeri                         :  Susurluk Şeker Fabrikası Karacabey Ziraat Bölge Şefliği Ambarı.

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 15.04.2016 tarihidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  15.02.2016 Pazartesi günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve şartnameler TL/Tk. 75.00 (Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 15.02.2016 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

589/1-1


GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 29.980 KG RULO BALYA MAKİNESİ İPİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 15/02/2016 Pazartesi günü saat 14:30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 417 78 39

590/1-1


DE 24000 TİPİ LOKO CER MOTOR TAŞIYICI YATAK İMALİ İŞİ (YERLİ İSTEKLİLER İÇİN MAL ALIMI) İHALE EDİLECEKTİR

TCDD - Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2016/10377

1 - İdarenin:

•Adresi                                   :  TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü İstanbul Yolu 8. Km (TMO Arkası) Behiçbey Yenimahalle/ANKARA

• Telefon ve Faks Numarası   :  (0.312) 211 10 41 - (0.312) 211 06 96

• İlgili Alparslan YILDIZ Malzeme Grup Md. (312) 211 10 41 Dahili 8450

İhale konusu malın adı ve miktarı: “DE 24000 TİPİ LOKO CER MOTOR TAŞIYICI YATAK İMALİ” (Diğer hususlar ihale dokümanı eki Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 3/g Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale konusu mal TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.(Diğer hususlar ihale dokümanı eki Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

4 - İhale 01.03.2016 günü saat 14.00’da TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Toplantı salonunda yapılacaktır.

5 - Tekliflerin TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 01.03.2016 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya ulaştırılmış olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimcileri Şubesi TR500001002533032083215004 No’lu hesaba yatırılacak KDV Dahil 150,00 TL doküman bedeline ait makbuz karşılığından Fabrika Mali İşler Müdürlüğü’nden ilgili doküman temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

592/1-1


TOHUMLUK ÇUVALI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Tarım İşletmelerinin üretimi olan tohumlukların ambalajlanmasında kullanılmak üzere toplam 328.250 adet muhtelif tipte polipropilen tohumluk çuvalı satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

Teklif mektuplarının en geç 11.02.2016 günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisine teslim edilmiş olması gereklidir. Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, Tigem ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Adres : TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar / ANKARA

Tel : (312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax :(312) 425 59 55

619/1-1