23 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29602

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

Lüleburgaz Belediye Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketinden:

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

7030253713 vergi numaralı Özmenler Mısır Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen 2008/D1-04060 sayılı 17.09.2008 tarihli dahilde işleme izin belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce onaylı 08160600IM001102 sayılı 25.12.2008 tarihli SDGB ile cin mısırı ithalatı yapıldığının tespit edilmesi ve söz konusu eşyanın belge taahhüt hesabından çıkarılması nedeniyle ithalde alınmayan vergiler ve vergilerin iki katı tutarında düzenlenen ceza kararının firmadan tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması nedeniyle firma ortağı ve Müdürü 33352523118 TC numaralı Mustafa Özmen adına düzenlenen 191.698,00 - TL Gümrük Vergisi, 3.442,00 - TL KDV, 390.280,00 - TL para cezası olmak üzere toplam 585.420,00 - TL tutarındaki 28.08.2015 tarihli 10153279 sayılı ödeme emri yükümlünün bilinen adresine muhtelif tarihlerde iki defa gönderilmiş ancak tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. ve 31. maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 48 ve 49. Maddeleri gereğince yayım tarihinden 7 (yedi) gün sonunda işbu tebligata konu vergiler ve cezanın muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

571/1-1


Lüleburgaz Belediye Başkanlığından:

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ

MİMARİ PROJE YARIŞMASI İLANI

Lüleburgaz, Trakya Bölgesinde Edirne-İstanbul D 100 Karayolu üzerinde İstanbul’u Trakya’nın iç bölgelerine bağlayan yolların önemli bir kavşak noktasındadır. Lüleburgaz bu bağlamda ara durak olmasının yanı sıra çevredeki yerleşimlerin de merkezi olacak şekilde önem kazanmaktadır.

Belediyelerin var oluş nedenlerinden biri de insan hayatının kalitesini artırmaktır. Hayat kalitesini artırmak sadece altyapı hizmetleriyle değil, kültürel, eğitim ve sosyal hizmetlerle gerçekleştirilen programlı plan ve projelerle mümkündür. Lüleburgaz Belediyesi olarak “Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi” projesinin hayata geçirilmesi amacıyla “Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması” açılmıştır.

Yarışmanın konusu; İmar Planında tanımlanan ve yaklaşık 82.391,99 m2 büyüklüğünde olan yapı adasında, “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi”nin tasarlanmasıdır.

Yarışmanın amacı; mevcut İmar Planlarına uygun, çevreye uyumlu, kentin kimliğini yansıtan, bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, güzel sanatları teşvik eden, peyzaj tasarımları ile desteklenen açık alanlarıyla çevrenin yeşil alan kullanımını geliştiren ve Mimarlık ve tüm Mühendislik alanlarında çağdaş, ekonomik çözümler öneren özgün projelerin elde edilmesidir. Yarışmanın amacı; mevcut İmar Planlarına uygun, çevreye uyumlu, kentin kimliğini yansıtan, bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, güzel sanatları teşvik eden, peyzaj tasarımları ile desteklenen açık alanlarıyla çevrenin yeşil alan kullanımını geliştiren ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş, ekonomik çözümler öneren özgün projelerin elde edilmesidir.                Bu yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası üyeleri katılabilirler.

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler:

• Adı: Lüleburgaz Belediyesi

• Adresi: Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

• Telefon numarası: (0288) 417 10 12

• Faks: (0288) 417 47 79

• İnternet adresi: www.luleburgaz.bel.tr

• Elektronik posta adresi: yarisma@luleburgaz.bel.tr

Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar:

Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması ” şartnamesini alabileceklerdir. Yarışma şartname bedelinin “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile Lüleburgaz Belediyesine ait Ziraat Bankası Lüleburgaz Şubesi IBAN: TR 480001000103085703735001 no’lu TR hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte yukarıdaki adrese elden teslim edilecek veya posta-faks (0288 417 47 79) ile gönderilecektir. Dekontu alan belediye, yarışmacı adresine şartnameyi iadeli taahhütlü olarak gönderecektir.

Şartname Temin Adresi:

''Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması '' Raportörlüğü

Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası

Özerler Mahallesi Hal Sokak No: 1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

Telefon numarası: (0288) 417 10 12

Elektronik posta adresi: yarisma@luleburgaz.bel.tr

Yarışmaya Katılma Esasları:

1. Aşama için:

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

• Ekip olarak katılımlarda Mimar bir üyeyi ekip başı belirlemiş olmak,

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,

2. Aşama için:

• Ekip içerisinde bir Peyzaj Mimarı bulundurmak,

• Statik, mekanik, elektrik ve gerekli görülen diğer uzmanlık alanlarından danışmanlık almak ve bunu ilgili belge ve raporlarla desteklemek,

• Ekip üyesi Peyzaj Mimarı ile danışmanlık alınan diğer uzmanların ilgili Oda üyeleri olduklarını ve meslekten men cezası almamış olduklarını gösteren belgeleri sunmak gerekmektedir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

• Yarışmanın İlanı                                                                              22 OCAK 2016

• Birinci Aşama Son Soru Sorma Tarihi                                            9 ŞUBAT 2016

• Birinci Aşama Cevapların Gönderilme Tarihi                                13 ŞUBAT 2016

• Birinci Aşama Proje Teslim Tarihi                                                  24 MART 2016

• Birinci Aşama Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi                     30 MART 2016

• Birinci Aşama Sonucunun Bildirimi                                                 4 NİSAN 2016

• İkinci Aşama Son Soru Sorma Tarihi                                             14 NİSAN 2016

• İkinci Aşama Cevapların Gönderilme Tarihi                                  18 NİSAN 2016

• İkinci Aşama Proje Teslim Tarihi                                                  17 MAYIS 2016

• İkinci Aşama Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi                     23 MAYIS 2016

• Sonuçların İlanı                                                                              27 MAYIS 2016

• Sergi Tarihi                          : 30 MAYIS 2016

• Kolokyum ve Ödül Töreni   : 4 HAZİRAN 2016

Danışman Jüri Üyeleri:

EMİN HALEBAK                          Makine Mühendisi, Lüleburgaz Belediye Başkanı

KEVSER ÖZKAN                          Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı

RASİM ASLAN                             Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı

NECMİ İNCİ                                  Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı

GÖKHAN KAYA ATAY              Plan Proje Müdürü

Asli Jüri Üyeleri:

HÜSEYİN SİNAN OMACAN      Y.Mimar (İTÜ) (Jüri Başkanı)

ALİ CENGİZKAN                          Mimar (Prof. Dr., ODTÜ)

FERİDE ÖNAL                              Mimar (Doç.Dr., MSGSÜ)

YAKUP HAZAN                           Y.Mimar (Rest.Uz., ODTÜ)

DENİZ DOKGÖZ                           Mimar (Doç. Dr., DEÜ)

A.YEŞİM ÇAĞLAYAN                Peyzaj Mimarı (Yrd.Doç.Dr., İÜ)

ERDİNÇ KESKİN                          İnşaat Mühendisi (Yrd.Doç.Dr., KOÜ)

Yedek Jüri Üyeleri:

OZAN ÖZTEPE                              Y.Mimar (YTÜ)

YILDIRIM GİGİ                            Y.Mimar (YTÜ)

MURAT ÖZYAVUZ                     Peyzaj Mimarı (Doç. Dr., AÜ)

SAADET GÖKÇE GÖK                İnşaat Yüksek Mühendisi (İTÜ)

Raportörler:

ZEYNEP TÜFEKÇİOĞLU            Endüstri Mühendisi (DÜ)

BURCU BAĞCI                             Mimar (LAÜ)

GİZEM PİLAVCI                           Mimar (MSGSÜ)

Ödüller

Birincilik Ödülü                              60.000 TL

İkincilik Ödülü                                50.000 TL

Üçüncülük Ödülü                           40.000 TL

Mansiyon                                        30.000 TL

Mansiyon                                        30.000 TL

Mansiyon                                        30.000 TL

Mansiyon                                        30.000 TL

Mansiyon                                        30.000 TL

Satınalma opsiyonu jürinin değerlendirme sürecine bırakılarak ayrıca bütçelendirilecektir/ değerlendirilecektir.

Birinci aşama sonunda, ikinci aşamaya katılan her ekibe 10.000 TL ön ödeme yapılacak, bu ödeme nihai ödülden düşülecektir.

TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon, satınalma ve jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler Lüleburgaz Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yukarıda belirtilen kesinti yapıldıktan sonra yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

597/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ybk_Sayfa_1.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ybk_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ybk_Sayfa_3.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ybk_Sayfa_4.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ybk_Sayfa_5.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ybk_Sayfa_6.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ybk_Sayfa_7.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ybk_Sayfa_8.jpg


Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin, aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı yasanın 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği” hükümleri ve “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları”nda öngörülen minimum kriterleri sağlayan,

 

TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN*

ARANAN NİTELİKLER

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

1

Prof. Dr.

- Matematik alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip,

- Matematik alanında (SCI)  veya (SCI-E) tarafından taranan dergilerde yayınları bulunmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

- Matematik alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip,

- Matematik alanında (SCI) veya (SCI-E) tarafından taranan dergilerde yayını bulunmak.

 

Adayların;

- Özgeçmiş,

- Bir fotoğraf,

- Nüfus cüzdan sureti,

- Lisans - yüksek lisans diplomaları, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Doktora belgesi, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Yabancı dil başarı belgesi (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgeleri

Profesörlük ve Doçentlik için “Doçentlik Belgesi”ni eklemiş olduğu çalışma alanlarınıda belirten bir dilekçe ile birlikte Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları; profesörlük için 6, doçentlik için 4’er takım dosyayı Rektörlüğe, yardımcı doçentlik için 4’er takım dosyayı ilgili Fakülte Dekanlığına;

Duyurunun Resmi Gazete’de yayınlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı doçentlik dilekçelerinde; “Sınava Girilecek Yabancı Dil”, Profesörlük dilekçelerinde “Başlıca Araştırma Eseri” belirtilmelidir.

Üniversitemizin lisans programlarının öğrenim dili zorunlu İngilizce olduğu için adayların aşağıda belirtilen koşullardan birinin sağlandığını belgelemek gerekmektedir.

a) Lisans, Yüksek lisans veya Doktora öğrenimini bu dilin ana dil olarak konuşulduğu ülkede ya da yurtiçinde veya dışında öğrenim dili İngilizce olan bir üniversitede tamamlamış olmak.

b) YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği kabul edilmiş sınavlardan birinden asgari 80/100 veya eşdeğeri puan almış olmak.

c) Türkçe dışındaki öğretim dilinin (İngilizce), öğretim üyesinin ana dili olması,

* Üniversitenin yapılacak atamada adayın yayınları ile birlikte başlıca uzmanlık ve araştırma konuları dikkate alınarak tercih yapma hakkı saklıdır.

İLETİŞİM  :

Tlf              :  (0 216) 581 00 50, (0 216) 581 00 61

Web            :  www.pirireis.edu.tr

Adres         :  Postane Mahallesi, Eflatun Sokak No: 8, 34940 Tuzla/İSTANBUL

600/1-1

 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

2 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

4 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7 - İLK BAŞVURU TARİHİ   :  25.01.2016

  SON BAŞVURU TARİHİ  :  08.02.2016

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı         Tarih                 Saat                                Yer

                                                                         12.02.2016            10:00                     İlgili Birimlerde

BİRİM /BÖLÜM

DOÇENT

YARDIMCI DOÇENT

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/ PROGRAM

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Paleoantropoloji

1

 

 

Orta Çağ Tarihi

1

 

 

FEN FAKÜLTESİ

Fizikokimya

1

 

Çevresel Radyoaktivite konusunda çalışması olmak.

Anorganik Kimya

1

 

Azo/Azometin bileşikleri uygulamaları ve heterojen katalizör sistemleri üzerine çalışması olmak.

Botanik

 

1

Bitkilerde gen transferi ve moleküler karakterijasyon üzerine çalışması olmak.

Organik Kimya

 

1

Biyosensör metodu üzerine çalışması olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

1

Pinus türlerinde proteomik alanında çalışması olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

1

Bakterilerde ağır metal adaptasyon toksilsitesi ve antibiyotik direnci üzerine çalışması olmak.

Yoğun Madde Fiziği

 

1

Schottky tipi güneş pilleri üzerinde çalışması olmak.

Analitik Kimya

 

1

Organik kapsüllerle bitki sıvılaştırılması ve seryum temelli katalizörler ile mikro algıların pirolizi konularında çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Yemler ve Hayvan Besleme

1

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık

 

1

Motivasyon ve yeme bozuklukları üzerine çalışması olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Teorisi

1

 

 

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

 

1

Çalışma Sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Yönetim ve Organizasyon

 

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olmak ve İlgili alanda doktora yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Üroloji

1

 

 

Radyodiagnostik

1

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

 

 

Spor Hekimliği

 

1

Spor Hekimliği alanında uzmanlığı veya doktorasını yapmış olmak kardiak rehabilitasyon eğitimi ve deneyimine sahip olmak.

İç Hastalıkları

 

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak.

Tıbbi Biyoloji

 

1

Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olmak.

İç Hastalıkları

 

1

Hematoloji alanında yan dal yapıyor olmak

İç Hastalıkları

 

1

Endokrinoloji alanında yan dal yapıyor olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Çevre Bilimleri

1

 

 

Çevre Teknolojisi

 

1

Biyodizel konusunda çalışması olmak

Bilgisayar Mühendisliği

 

1

Kablosuz algılayıcı ağların optimizasyonu üzerine çalışması olmak.

Endüstri Mühendisliği

 

1

Hafif metallerin otomotiv endüstrisinde kullanımları ile ilgili çalışması olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Süt Teknolojisi

 

1

Süt teknolojisi alanında çalışması olmak.

Bölge Planlama

 

1

Şehir ve Bölge Planlama, tarihi kent merkezleri üzerinde çalışmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Ortodonti

 

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

 

Patoloji

 

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Din Felsefesi

1

İlahiyat Fakültesi Lisans mezunu ve Din Felsefesi alanında doktora yapmış olmak.

ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ

 

 

 

Sayısal Yöntemler

 

1

 

Uluslararası İlişkiler

 

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU

Turizm Rehberlik Bölümü

 

1

Turizm Fakültesi veya Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu mezunu olmak ve bu alanların herhangi bir programında doktora yapmış olmak.

VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Ebelik Pr.

 

1

Parazitoloji Alanında Doktora yapmış olmak.

VAN GÜVENLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

Acil Durum ve Afet Yönetim Pr.

 

1

Fizikokimya alanında Diatomit adsorbsiyon üzerine çalışma yapmış olmak.

Acil Durum ve Afet Yönetim Pr.

 

1

Antioksidan ve eser elementler üzerine çalışması olmak ve A sınıfı İş Güvenliği sertifikası olmak.

572/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ