22 Ocak 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29601

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 16.12.2015 tarihli toplantısında, Gaziantep ili nüfusuna kayıtlı 05.10.1982 doğumlu Surhay kızı Natevan EHMEDOVA (BARUT)’un Azerbaycan’daki “Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi”nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.02.2015 tarihli kararına istinaden düzenlenen 5007 seri numaralı “Uluslararası İlişkiler” alanındaki “Mezuniyet Geçici Lisans Diploma Denklik Belgesi”nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

515/1-1


Adalet Bakanlığından:

Sinop 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi sıfatıyla) 2014/86 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

516/1-1

—————

İstanbul 7. Vergi Mahkemesinin 2012/574 Esas, 2013/116 Esas, 2013/2745 Esas, 2013/2987 Esas, 2013/3062 Esas, 2014/2065 Esas ve 2014/2951 Esas sayılı dosyalarının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

517/1-1

—————

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2010/614 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

518/1-1

—————

Aydın 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2012/10600 Esas (Kapatılan İncirliova İcra Müdürlüğünün 2010/12) sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

519/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

60531 adanın güneyindeki otopark alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

577/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.Şti’nin Tekirdağ ve İstanbul illerinde müştereken sahip bulundukları AR/TGT-PIN-CBV/3934 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 08.11.2015 tarihinde, AR/TGT-PIN-CBV/4126 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti ise 13.12.2015 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

585/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kazım BOZKURT’a Oda Disiplin Kurulu’nun 30.03.2015 gün ve 739-887 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 23.10.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 23.10.2016 tarihinde son bulacaktır.

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci İbrahim Doğan YÜZBAŞIOĞLU’na Oda Disiplin Kurulu’nun 12.07.2015 gün ve 915-1061 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 09.11.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 09.05.2016 tarihinde son bulacaktır.

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Vedat TELLİOĞLU’na “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.11.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 28.05.2016 tarihinde son bulacaktır.

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet GÖLBAŞI’ya “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 29.11.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 29.05.2016 tarihinde son bulacaktır.

5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Şule USLUCAN’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.11.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 28.05.2016 tarihinde son bulacaktır.

6 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Levent OKAY’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.11.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 28.05.2016 tarihinde son bulacaktır.

7 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Binali AKTÜRK’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 24.11.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 24.05.2016 tarihinde son bulacaktır.

501/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İç Anadolu Ağaçlandırma Erozyonla Mücadele, Eğitim ve Dostluk Vakfı (İÇEM)

VAKFEDENLER: Yusuf Kenan Şahin, Mehmet Emin Şahin, Derviş Karaboğa, Veysel Aslantaş, İsa Şahin, Selçuk Şahin, Enver Çokyiğit, Fadime Şahin, Cihangir Şahin, Abdurrahman Y. Aslantaş, Bağdat Yücel, Anfer Yılmaz, Fatma Şahin.

VAKFIN İKAMETGAHI: Kayseri

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kayseri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/01/2016 tarihli düzeltme şerhi ile kesinleşen 17/12/2015 tarih ve E: 2015/623, K: 2015/651 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Başta İç Anadolu olmak üzere yurt çapında her yaştaki insana ağaç sevgisini öğretmeyi, insanlara daha güzel ve güvenli bir gelecek hazırlamak için ağaçlandırma yapmayı, fidan yetiştirmeyi ve mevcut bitki örtüsünü korumayı, çevre bilinci oluşturup bu değerlerin yükselmesi vb. çalışmaları gaye edinmiştir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Kayseri İli, Bünyan ilçesi, Samağır Köyü, Şehiryolu Mevkii K36D12A Pafta, 103 Ada, 50 Parsel sayılı, 9533 m2 tarla nitelikli gayrimenkulun ½ hissesi ve Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 15 Pafta, 1065 Ada, 242 Parsel sayılı bina nitelikli gayrimenkulün 28/1014 arsa paylı 2. kat 13 nolu bağımsız bölümü ile 12.000 TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Derviş Karaboğa, Veysel Aslantaş, Mehmet Emin Şahin, Anfer Yılmaz, Yusuf Kenan Şahin, Selçuk Şahin.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Kayseri Taşçıoğlu Kuran Kursu’ na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

551/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_01.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_15.jpg


TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

KASIM 2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

URAL ASANSÖR-UMUT KURT

TS 12255

35-HYB-5187

23.11.2015

FİRMA İSTEĞİ

NURİ ÜLKBAY-PRİZMA GÖRSEL ÜRÜNLER TAMİR VE BAKIM SERVİSİ

TS 12498-TS 12907

35-HYB-1229

09.11.2015

FİRMA İSTEĞİ

AVİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ İLETİŞİM BİLİŞİM BÜRO MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 12498- TS 12540-

TS 13242- TS 13381

35-HYB-5594

23.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

GÜRPET-FİKRET GÜRE SAHIS

TS 12663

35-HYB-5314

23.11.2015

FİRMA İSTEĞİ

BOYTAŞ BİLGİSAYAR VE TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13587

35-HYB-302

05.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

MERALLER OTO SERV. VE SERV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047

35-HYB-918

02.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

UFUK AKARYAKIT TİC.VE TURZ. LTD. ŞTİ

TS 11939

35-HYB-2041

05.11.2015

FİRMA İSTEĞİ

BATTAL KOCA

TS 13573

35-HYB-5128

18.11.2015

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI

İÇİN OLUMSUZ

FAZ ELEKTRİK MOTOR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 12559

35-HYB-2493

25.11.2015

FİRMA İSTEĞİ

BİRİM MAK. SAN. VE TİC. A.Ş

TS 12144

35-HYB-585

05.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KOÇ TİCARET BEYAZ EŞYA VE KLİMA SERVİS BAKIM İNŞAAT SANAYİ LTD. ŞTİ.

TS 10079-

TS 12850

35-HYB-5473

05.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

YAPICIOĞLU MANGAL-FİKRET YAPICIOĞLU

KRT:244

35-HYB-5433

05.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

CENAY SU VE GIDA MAKİNA DENİZ MALZEMELERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KRT:240

35-HYB-934

05.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZBOSAN OTOMATİK KAPI VE KEPENK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

KRT:21

35-HYB-2014

05.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BATUBER JENARATÖR YATÇILIK MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12650

35-HYB-5222

05.11.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

514/1-1


Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin hükümleri dahilinde Tam Zamanlı Statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

UNVAN

ADET

UZMANLIK ALANI (YÖK)

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

YRD. DOÇ. /

DOÇ. / PROF.

1

Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında uzmanlaşmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Farmakoloji

YRD. DOÇ. /

DOÇ. / PROF.

1

Farmakoloji alanında uzmanlaşmış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

Çocuk Gelişimi

YRD. DOÇ. / DOÇ.

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

YRD. DOÇ. / DOÇ.

3

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi alanında doktorasını yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Fotoğraf ve Video

YRD. DOÇ. /

DOÇ. / PROF.

1

Sinema - Tv alanında doktorasını yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Fotoğraf ve Video

YRD. DOÇ. /

DOÇ. / PROF.

1

Fotoğrafçılık alanında doktorasını yapmış olmak

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Fotoğraf ve Video

YRD. DOÇ. /

DOÇ. / PROF.

1

Sanat Tarihi alanında doktorasını yapmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme (İngilizce)

YRD. DOÇ. DR.

1

İşletme - Yönetim Organizasyon alanında doktorasını yapmış olmak.

 

İLAN TARİHİ             : 18.01.2016

İLAN BİTİŞ TARİHİ  : 01.02.2016

Öğretim Üyeleri için İstenen Belgeler

İstenilen Belgeler

Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)

Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)

1 Adet Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Sureti

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuru için:

Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adres: T.C. Haliç Üniversitesi - İnsan Kaynakları Direktörlüğü

Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No: 11 Kâğıthane / İSTANBUL

Telefon: 0212 924 24 44 - Dahili (1459 - 1482)

574/1-1


Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

12 Ocak 2016 tarih ve 29591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik ilanda sehven yapılan hata sebebiyle akademik ilan yeniden düzenlenmiştir.

Duyurunun Başlangıç Tarihi     : 11 Ocak 2016

Son Başvuru Tarihi                   : 26 Ocak 2016

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER:

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

PROFESÖR

DOÇENT

YARDIMCI DOÇENT

ANABİLİM/ BİLİM DALI

Ankara

Adana UAM

Konya UAM

İzmir Z.H. UAM

TOPLAM

Ankara

Adana UAM

TOPLAM

Ankara

Adana UAM

İzmir Z.H. UAM

Konya UAM

TOPLAM

Çocuk Cerrahisi

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

Genel Cerrahi

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Göz Hastalıkları

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

1

1

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortopedi ve Travm.

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

1

Tıbbi Patoloji

1

 

 

 

1

1

 

1

 

1

 

 

1

Üroloji

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Pediatrik Allerji

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

Pediatrik Nefroloji

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Yenidoğan

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

FTR

1

2

 

 

3

1

 

1

 

 

 

 

 

Erişkin Nefroloji

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

Kardiyoloji

1

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Radyoloji

2

3

1

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0

Tıbbi Farmakoloji

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizyoloji

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

0

Tıbbi Mikrobiyoloji

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

12

7

2

2

23

3

6

9

2

2

1

2

7

FAKÜLTE

BÖLÜM

KADRO UNVANI VE SAYISI

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Lisans eğitimini Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği ve benzeri bölümlerden birinde tamamlamış olmak; doktora çalışmasını haberleşme veya elektrooptik alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Beden eğitimi ve spor alanında doktora yapmış ve rekreasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Hemşirelik Bölümü

Prof. Dr. (1)

Doçentliğini Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olması

Odyoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Odyoloji alanında YL ve Doktora derecesine sahip olması. Elektrofizyolojik ölçümler ve koklear implant uygulamaları konusunda deneyimli olması.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Prof. Dr. (1)

Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde ölçme ve değerlendirme alanında İngilizce ders verebilecek ve farklı alanlarda öğrencilerin gelişimlerini izleyen test programlarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında deneyimli olmak.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı

Prof. Dr. (1)

İngilizce Materyal Değerlendirme ve Tasarımı Alanında çalışmış olmak, Doçentliğini İngiliz Dili Eğitiminden almış olmak.

İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı

Yrd. Doç. Dr. (1)

Yüksek Lisans ve Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi alanında baba katılımı konusunda yapmış olmak. Çocukta Oyun Gelişimi, Anne ve Baba Eğitimi ve Drama derslerini vermiş olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Programı

Yrd. Doç. Dr. (1)

Yüksek Lisans ve Doktorasını Eski Türk Edebiyatı alanında tamamlamış olmak ve 15. Yüzyıl Mesnevileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Akademik çalışmalarını Sinema ve Felsefe alanlarında gerçekleştirmiş olmak.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü, Grafik Tasarım Programı

Yrd. Doç. Dr. (1)

Tipografi, mekan, illüstrasyon ve yazının üç boyutluluğu üzerine çalışmalar yapmış olmak ve Grafik Tasarım alanına yönelik, Grafik Tasarıma Giriş, İllüstrasyon ve Proje derslerini vermiş olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

Yrd Doç. Dr. (1)

Doktorasını iktisat alanında uluslararası iktisat ağırlıklı olarak yapmış olmak; Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yardımcı Doçentlik Atama Ölçütlerini karşılıyor olmak.

İktisat Bölümü

Yrd Doç. Dr. (1)

Doktorasını iktisat alanında makro iktisat ağırlıklı olarak yapmış olmak; Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yardımcı Doçentlik Atama Ölçütlerini karşılıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Prof. Dr. (1)

Yönetim ve organizasyon alanında doktorasını yapmış olmak; Yönetim ve organizasyon alanında Doçentlik unvanı almış olmak; Örgüt kuramı alanında çalışmalar yapmış olmak; Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Profesörlük Atama Ölçütlerini karşılıyor olmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Doç. Dr. (1)

Turizm anabilim dalında lisans ve yüksek lisansa, yönetim ve organizasyon bilim dalında doktora unvanına, yönetim ve strateji bilim alanında doçent unvanına sahip olmak, en az 5 (beş) yıl üniversitede öğretim elemanı olarak görev yapmış bulunmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (devam)

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Prof. Dr. (1)

Peyzaj Mimarlığı bilim alanında doçent unvanına sahip olmak, turizm alanında akademik çalışmaları olmak, 20 (yirmi) yıl üniversitede öğretim elemanı olarak görev yapmış bulunmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı

Yrd. Doç. Dr. (1)

Eşzamanlı konum belirleme ve haritalama konusunda doktora ve çalışmalar yapmış olmak, Öğretim görevlisi kadrosunda en az 2 yıl görev yapmış olmak, yabancı dil puanı olarak KPDS/UDS'den 75 ve üzeri not almış olmak.

578/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektir.

1 - Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.) , tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

2 - Doçent adaylarının Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT: 1 - Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesin” de belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Mevzuat ve Formlar / Yönergeler kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: Adaylar ilanın Resmi Gazete’de ve Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) müracaatlarını yapmalıdır.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

PROF

AÇIKLAMA

DOÇ

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Fransız Dili Eğitimi

1

 

 

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Prog. ve Öğretim

 

 

1

 

Fen - Edebiyat Fak.

Genel Fizik

1

 

 

 

Fen - Edebiyat Fak.

Sosyal Psikoloji

1

 

 

 

Fen - Edebiyat Fak.

Deneysel Psikoloji

 

 

1

 

Fen - Edebiyat Fak.

Fizikokimya

1

 

 

 

Veteriner Fak.

Zootekni

 

 

1

 

Veteriner Fak.

Fizyoloji

1

 

 

 

Veteriner Fak.

Mikrobiyoloji

1

 

 

 

Veteriner Fak.

Patoloji

1

 

 

 

Veteriner Fakültesi.

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

 

 

1

 

Veteriner Fakültesi

Anatomi

 

 

1

 

Veteriner Fakültesi

İç Hastalıkları

1

 

 

 

Veteriner Fakültesi

Hayvan Besleme ve Besl. Hastalıkları

 

 

1

 

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

1

 

 

 

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

 

 

1

 

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

1

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

 

 

Tıp Fakültesi

Nöroloji

1

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

1

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağ. ve Hast.

1

Acil Tıp uzmanı olmak.

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

 

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağ. ve Hast.

1

Yeni doğan uzmanı olmak

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

 

 

Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve Reh.

2

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

 

 

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

 

 

3

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

1

Hematoloji uzmanı olmak.

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

1

Hematoloji uzmanı olmak.

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

1

Endokrinoloji ve Metobolizma hastalıkları uzmanı olmak.

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

 

 

Tıp Fakültesi

Radyoloji

1

Kardiyak ve Toraks Radyolojisi alanında deneyimli olmak.

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

 

 

Tıp Fakültesi

Adli Tıp

1

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

 

 

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahi

 

 

1

Derin beyin stimülasyonu ameliyatlarında deneyimli olmak, bu konuda klinik ve deneysel çalışmalar yapmış olmak, İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Hast.

1

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

 

 

Samsun Sağlık Y.O.

Halk Sağlığı Hemşireliği

1

 

 

 

Mühendislik Fak.

Çevre Mühendisliği

1

 

1

 

Mühendislik Fak.

Çevre Mühendisliği

 

 

1

Toprak kirliliği konusunda çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

Malzeme Bil. ve Müh.

 

 

1

Endüstriyel atık ve hammaddelerin malzeme üretiminde kullanılması konularında çalışmalar yapmış olmak

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

 

 

1

Mimari tasarım ve kuramı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fak.

Endodonti

 

 

1

 

Diş Hekimliği Fak.

Pedodonti

1

 

1

 

Diş Hekimliği Fak.

Periodontoloji

1

 

 

 

İlahiyat Fak.

Din Eğitimi

 

 

1

Yetişkin din eğitimi ve değerler eğitimi alanında çalışma yapmış olmak.

Ziraat Fak.

Tarım Pol. ve Yayın

1

 

 

 

Ziraat Fak.

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

 

 

1

 

502/1-1


Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

14.09.2015 - 04.01.2016 Tarihleri Arasında Ruhsatnamesi İptal Edilen Beşeri Tıbbi Ürün Listesi:

 

İLAÇ ADI

RUHSAT SAHİBİ ADI

RUHSAT TARİHİ

RUHSAT NO

İPTAL EDİLDİĞİ MAKAM OLURU TARİHİ

ROKSİMİN 150 MG FİLM TABLET

BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

16.09.2011

234/88

14.09.2015

ZEPROLA 5 MG FİLM TABLET

BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

26.09.2011

235/14

14.09.2015

ZEPROLA 10 MG FİLM TABLET

BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

26.09.2011

235/15

14.09.2015

ULCUSAR 40 MG FİLM TABLET

BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

03.10.2011

235/26

14.09.2015

ULCUSAR 20 MG FİLM TABLET

BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

11.10.2011

235/25

14.09.2015

LEXACİN 500 MG FİLM TABLET

BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

08.09.2011

234/82

14.09.2015

CİFLURAN 250 MG FİLM TABLET

BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

19.09.2011

234/85

14.09.2015

CİFLURAN 750 MG FİLM TABLET

BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

13.09.2011

234/66

14.09.2015

CİFLURAN 500 MG FİLM TABLET

BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

16.09.2011

234/87

14.09.2015

İLKOTEN 20 MG KAPSÜL

BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

26.08.2011

234/67

14.09.2015

LİPİNOX 10 MG TABLET

BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

08.09.2011

234/81

14.09.2015

LİPİNOX 5 MG TABLET

BETASAN İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

08.09.2011

234/80

14.09.2015

AVERTYN 10 MG FİLM TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

12.04.2011

231/1

20.10.2015

AVERTYN 20 MG FİLM TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

20.04.2011

231/8

20.10.2015

COPSAM 20 MG FİLM TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

23.03.2011

230/28

20.10.2015

COPSAM 40 MG FİLM TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

23.03.2011

230/29

20.10.2015

DİAPRES 120 MG FİLM TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

08.04.2011

230/85

20.10.2015

DYNASEF 5 MG FİLM TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.05.2011

231/49

20.10.2015

FELOW 50 MG FİLM TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.03.2011

230/11

20.10.2015

FELOW 100 MG FİLM TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.04.2011

230/64

20.10.2015

FELOW PLUS 50MG/12,5 MG FİLM TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.03.2011

229/85

20.10.2015

FELOW PLUS 100MG/25 MG FİLM TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.03.2011

230/10

20.10.2015

MEGAMİSİN 500 MG FİLM KAPLI TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.06.2013

251/59

20.10.2015

METİCAM 15 MG FORT TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

25.03.2011

230/34

20.10.2015

OXCARPİN 150 MG DİVİTAB FİLM TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

25.03.2011

230/36

20.10.2015

OXCARPİN 300 MG DİVİTAB FİLM TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

25.03.2011

230/37

20.10.2015

OXCARPİN 600 MG DİVİTAB FİLM TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

25.03.2011

230/38

20.10.2015

REPELİT 0,5 MG TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

08.06.2011

232/45

20.10.2015

REPELİT 1 MG TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

08.06.2011

232/46

20.10.2015

REPELİT 2 MG TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

08.06.2011

232/47

20.10.2015

RİPLİDON 1 MG FİLM TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

03.08.2011

233/87

20.10.2015

RİPLİDON 2 MG FİLM TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

03.08.2011

233/88

20.10.2015

RİPLİDON 3 MG FİLM TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

03.08.2011

233/89

20.10.2015

RİPLİDON 4 MG FİLM TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

03.08.2011

233/57

20.10.2015

RİPLİDON 1MG/ML ORAL ÇÖZELTİ

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

03.08.2011

233/56

20.10.2015

RHİNOCORT AQUA 64 MCG/DOZ İNHALASYON İÇİN SPREY SÜSPANSİYON

ASTRA ZENECA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

03.07.2007

211/92

27.10.2015

İSOHES (HES 200/0.5) %6 LIK İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ

ECZACIBAŞI BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.02.1994

167/80

27.10.2015

REMERON ORAL SOLÜSYON 15 MG/ML

MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

07.07.2003

114/22

28.10.2015

VARİHES (HES 450/0.7)%6 'LIK İNFÜZYON SOLÜSYONU

ECZACIBAŞI BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

22.06.1994

169/71

25.11.2015

         507/1-1