21 Ocak 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29600

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Beylikdüzü Belediyesinden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beylikdüzü Belediyesinden:

BEYLİKDÜZÜ YAŞAM VADİSİ ULUSLARARASI FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

ÖN SEÇİM İLANI

1 - Yarışmanın Amacı

“Beylikdüzü Yaşam Vadisi Uluslararası Fikir Projesi Yarışması” ile Yaşam Vadisi alanı içindeki genel planlama ve tasarım yaklaşımlarına karar verilmesi; önemli odak noktaları ve onların bağlantı yolları boyunca oluşan sorunların güncel gereksinim, beklenti ve olanaklar doğrultusunda çözüme kavuşturulması; ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımların, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

2 - Yarışmanın Türü ve Şekli

Bu yarışma Beylikdüzü Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde uluslararası, ön seçimli, ortakçıl proje yarışması olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının (planlama, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, mimarlık) katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

3 - Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışmanın yeri İstanbul, Beylikdüzü ilçe sınırları içinde yer alan Yaşam Vadisi’dir. Yarışma konusu İstanbul’da doğal yapısı korunarak bugüne gelen nadir vadilerden biri olan Yaşam Vadisi’nin; güçlü değerlerinin oluşturduğu kimlik göz önüne alınarak, üst ölçekli planlar ile uyumlu, bütüncül bir yaklaşımla mekânsal sorun ve ihtiyaçlarını gideren çözümlere kavuşturulmasıdır.

4 - İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum   :  Beylikdüzü Belediyesi

Adres                               :  Beylikdüzü Belediyesi Ek Hizmet Binası (Plan Proje Müdürlüğü) Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 8 Beylikdüzü/İSTANBUL

Telefon                             :  +90 212 872 98 22

Faks                                 :  +90 212 872 98 21

E-posta                             :  valleyoflife@beylikduzu.bel.tr

Web                                  :  www.beylikduzu.bel.tr

Banka hesap bilgisi          :  Beylikdüzü Belediyesi, Halkbank Beylikdüzü Şubesi Şube Kodu: 817 Hesap No: 5   IBAN: TR70 0001 2009 8170 0007 0000 05

5 - Ön Seçime Katılacaklardan İstenecek Belgeler

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur. İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir; şehir plancısı, mimar ya da peyzaj mimarı ekip üyesi ekip başı olacaktır. Ekip üyelerinin her birisi idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Ekip yapısında aşağıdaki disiplinlerin her birisinden en az birer kişi olmak zorundadır.

- Şehir Plancısı

- Mimar

- Peyzaj Mimarı

Meslekten men cezalısı durumunda olmamak. (Şehir Plancısı, Mimar ve Peyzaj Mimarı ekip üyelerinin her birisi için ayrı ayrı; Türk yarışmacılar için.)

● Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.

Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

● Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip başı tarafından)

Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar ön seçime başvurmuş olsalar dahi başvuruları yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışmacılar, ön seçime başvurarak yapılacak yer görme gezisine katılmayı da kabul etmiş sayılırlar.

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını “Yaşam Vadisi Yarışması Bedeli” açıklaması ile 100 TL’yi (Yüz Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına isim bildirerek yatıracaklardır. Şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine göndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri idarenin iletişim bilgileri bölümünde verilen web adresinden dijital olarak indirilebilecektir.

6 - Ön Seçime Başvuru İçin Son Tarih

Ön seçim için başvurular posta veya kargo yoluyla en 25 Şubat 2016 saat: 17:00’a kadar İdarenin adresine ulaşmış olmalıdır. Elden teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Yarışmayı açan idare sorumlu değildir.

7 - Ön Seçim Değerlendirme Kriterleri

Bu şartnameye konu tasarım problemini çözmeleri için farklı iş deneyimleri ve hassasiyetleri olan; tanımlanan problem için “yer” ile bağlantılı yaratıcı ve özgün fikirler üretebilecek, kamu yararı konusunu meslek pratiği içinde temel bir felsefe olarak belirlemiş ve/veya profesyonel olarak mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek alanlarında faaliyet gösteren tasarımcılardan oluşan; tanımlanan tasarım problemini çözümlerken, tasarım ortamına teşvik edici katkı sunabilecek 5 (beş) tasarımcı ekibi seçecektir.

Bu seçim aşağıda yer alan kıstaslara göre yapılacaktır:

● Benzer ölçekli tasarımlar (uygulama ya da fikir projesi) üretmiş olmak.

● Yarışmalarda ödül almış olmak.

● Benzer işlev veya ölçeklerde yapı üretmiş olmak.

Ön seçime başvuracak yarışmacıların yukarıdaki koşullardan bir ya da birden çoğunu sağlaması gözetilecektir.

8 - Ön Seçime Başvuracakların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan başvurular jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmadan çıkarılır:

● Kimlik zarfı bulunmayan başvurular.

Ön seçim şartnamesinin “Ön Seçime Katılacaklarda Aranacak Koşullar” başlığında tanımlanan gereklilikleri sağlamayan başvurular.

9 - Ödüller ve Ödeme Şekli

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

● 1. Ödül                   :  40.000 €

● 2. Ödül                   :  30.000 €

● 3. Ödül                   :  30.000 €

● Eşdeğer Mansiyon  :  30.000 € (2 adet)

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Beylikdüzü Belediyesi tarafından, en geç yarışma sonucunun yayımlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine istinaden ve ödeme belgelerinin düzenlendiği tarihte geçerli olan Merkez Bankası döviz kuruna göre hesaplanarak TL cinsinden net olarak ödenecektir.

10 - Birincilik Ödülünü Kazanana Uygulama Projesinin Yapımı İşinin Nasıl Verileceği

İdare, mimarlık ve mühendislik proje ve mesleki kontrollük hizmetlerini bu şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre yaptıracaktır.

Proje ücretleri hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’ne göre yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri ve birinci ödülü kazanan projenin inşaat alanı hesaba esas alınır.

Mesleki kontrollük hizmeti ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esaslarına göre bu şartnamede belirtilen Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri yapı sınıfları üzerinden hesaplanacaktır.

Açık alan düzenlemelerinde alınacak peyzaj mimarlığı hizmeti ücretinin hesabı; Peyzaj Mimarları Odası “Proje Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği” ile tariflenen 4. sınıf Kent Parkı esas alınarak yapılacaktır.

Mimarlık, mühendislik, peyzaj, alt yapı (proje ve ihale dosyası düzenlenmesi-PİD) hizmetlerine teknik şartnameler hazırlanması dahildir.

Gerekli görülmesi halinde geoteknik proje hizmeti İdare tarafından talep edilebilir. Bu durumda hizmet bedeli takdiren belirlenir.

Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 31. maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda 1. Ödül’ü kazanan proje için tavsiyelerde bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir.

1. Ödül’ü kazanan proje müellifi ekibi içerisinde ön seçim ve jüri değerlendirmesi esnasında mevcut olmasa da TMMOB’ye bağlı meslek odalarına üye bir müellifin uygulama esnasında proje ekibinde yer alması zorunludur. 1. Ödül’ü yabancı bir ekip kazandığı takdirde, uygulama projesi hazırlanırken Türkiye’deki mevzuat ve yönetmeliklere uygun olacak şekilde çalışacaktır.

Ana yeşil koridor ve denize ulaştığı alandaki odak noktası birinci uygulama fazı olarak belirlenmiştir. Projenin uygulama sürecinin zamana yayılacak olması sebebiyle, alanın tamamı için hazırlanması gereken uygulama projelerinin 1. Ödül sahibine verilmeme ihtimali de yarışmacılar tarafından göz önünde bulundurulacaktır. Farklı bir tasarım ekibinin hazırlayacağı uygulama projelerinde ise 1. ödül sahibi projenin tasarım stratejileri temel alınacak ve bu tasarım kararları 1.ödül sahibinin izni olmadan kesinlikle değiştirilemeyecektir.

11 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ ve YERİ

Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde İstanbul Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

12 - Yarışma Takvimi

● Ön seçim şartnamesini ilanı:20 Ocak 2016, Çarşamba

● Ön seçime başvuru için son tarih:25 Şubat 2016, Perşembe

● Ön seçim sonuçlarının ve yarışmanın ilanı:1 Mart 2016, Salı

● Yer görme gezisi:5 Mart 2016,Cumartesi (09:00-18:00 GMT+2)

● Soru sormak için son tarih:21 Mart 2016, Pazartesi

● Cevapların ilanı:28 Mart 2016, Pazartesi

● Projelerin son teslim tarihi:30 Mayıs 2016, Pazartesi

● Postayla proje gönderimi için son tarih:3 Haziran 2016, Cuma

● Jüri çalışması başlangıcı:4 Haziran 2016, Cumartesi

● Kolokyum ve ödül töreni:11 Haziran 2016, Cumartesi

13 - Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları

Danışman Jüri Üyeleri

● Ekrem İMAMOĞLU, Beylikdüzü Belediye Başkanı

● Mehmet ÇALIK, Başkan Danışmanı, Teknik Koordinatör

● Yüksel DEMİR, Mimar

● Tayfun KAHRAMAN, Şehir Plancısı

● Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

Sasa BEGOVIC, Mimar

Lodewijk BALJON, Peyzaj Mimarı

● Belemir DALOKAY, Peyzaj Mimarı

● Zekai GÖRGÜLÜ, Şehir Plancısı

Fuensanta NIETO, Mimar (Jüri Başkanı)

Yedek Jüri Üyeleri

● Bahar AKSEL, Şehir Plancısı

● Hayriye EŞBAH, Peyzaj Mimarı

● Onat ÖKTEM, Mimar

Raportörler

Serengül SEÇMEN, Mimar

● Emrah ŞAHAN, Şehir Plancısı

Raportör Yardımcıları

● Cem DEMİR, Şehir Plancısı

İlay AYHAN, Şehir Plancısı

14 - Yer Görme

Bu yarışmada yer görmek zorunludur. Ekipte müellif olarak yer alacak isimlerden en az birisinin Yarışma Takvimi’nde “Yer görme gezisi” olarak belirtilen tarihteki yer görme gezisine katılması zorunludur.

Yarışmacı ekiplere yer görme için bir ödeme yapılmayacaktır.

15 - Ön Seçime Katılacaklardan İstenecek Belgeler

KİMLİK DOSYASI

Türkiye’den katılımlarda TMMOB; Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası ve Peyzaj Mimarları Odası’ndan bu yarışmanın adı verilerek alınmış üye tanıtım belgesi.

Türkiye dışından katılımlarda ekip temsilcisinin kendi ülkesinde, Türkiye’de TMMOB’ye bağlı; Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası ve Peyzaj Mimarları Odası’nın dengi oda / birlikten alınmış üye tanıtım belgesi.

Yarışmaya katılan ekipteki her üye liste olarak verilmelidir.

Şartnamenin ekinde verilen “Doğruluk Beyanı”nın imzalı kopyası kimlik dosyasının içerisine eklenecektir.

PORTFOLYO (A3 kitapçık)

Her disiplin için (Şehir plancısı, mimar ve peyzaj mimarı) 3’er (üç) referans projenin yer alacağı portfolyonun kapak sayfasında: Yarışmanın adı, “Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve ekip üyelerinin adı-soyadı yer alacaktır.

● Her projenin ilk sayfasında proje künyesi yer alacaktır.

● Basılı bir kopya yazışma adresine ulaşmış olmalıdır.

● Jüri, her bir referans projede aşağıdaki bilgilerin yer almasını beklemektedir.

- Projenin adı

- Projenin yeri / konumu

- Proje yılı / durumu

- Tasarımın içeriği

- Fonksiyonları

- İşveren adı

ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİ ÖDEME BELGESİ

Ön seçime başvuru yapabilmek için gereken ücretin yatırıldığına ilişkin makbuz.

DİJİTAL OLARAK TESLİM EDİLECEK BELGELER

Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan “Portfolyo” (pdf formatında) ayrıca taşınabilir bellek (USB) ortamında teslim edilecektir. Portfolyolar 200 MB’ı geçmemelidir.

 

EK

 

Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi Uluslararası Fikir Projesi Yarışması Doğruluk Beyanı

 

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenen “Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Uluslararası Fikir Projesi Yarışması” ön seçim şartnamesinde sağladığım bilgilerin doğru olduğunu kabul ediyorum.

 

TARİH/İMZA:

 

ADI ve SOYADI:

 

DOĞUM YERİ ve YILI:

 

MESLEĞİ:

 

MEZUN OLUNAN OKUL / DİPLOMA TARİH /NO:

 

ODA SİCİL NO:

 

ADRES:

 

TELEFON:

 

E-POSTA:

 

494/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_01.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_13.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_15.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_16.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_17.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_18.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_19.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_20.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_21.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_22.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_23.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_24.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_25.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_26.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_27.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_28.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_29.jpg


Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:

Üniversitemiz Turizm Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü için aşağıda belirtilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat uyarınca “Öğretim Üyesi’’ alınacaktır.

Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler;

Atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nde” belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, diplomalarını, Doçentlik belgesini (Profesörler için), 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir.), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları (Profesörler için 6 adet dosya - Yardımcı Doçentler için 4 adet dosya) halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Genel Sekreterlik İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla veya eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No: 7 Alanya, ANTALYA adresine başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır. İlanımıza http://www.ahep.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlan Tarihi                  :  21.01.2016

Son Başvuru Tarihi    :  04.02.2016

 

BIRIMI

BÖLÜMÜ

UNVANI

ADET

ÖZEL KOŞULLAR

Fen Bilimler Enstitüsü

Prof.

1

Lisan, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlamış, kablosuz hücresel ağ alanında çalışmaları olması, en az 20 yıl öğretim tecrübesi ve en az 5 yıl yazılım danışmanlığı tecrübesi.

506/1-1


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince Profesör alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğe başvurmaları ve Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

- Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Paleoantropoloji

Profesör

1

 

Edebiyat Fakültesi

Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

 

Mühendislik Fakültesi

Proses ve Reaktör Tasarımı

Profesör

1

Reaktörlerin deneysel olarak sıcaklık kontrolü ve Nanofilm üzerine çalışmış olmak.

Fen Fakültesi

Topoloji

Profesör

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

1

 

498/1-1

 


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

No

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc

Adet

Nitelik

1

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Prof.Dr.

1

1

Glokom ve Oculoplasti konusunda deneyimli olmak

2

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

KBB

Prof.Dr.

1

1

“Endoskopik transsfenoidal hipofiz cerrahisi konusunda tecrübesi olmak ve bu konuda uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalesi olmak”

3

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Prof.Dr.

1

1

Yoğun bakım yandal uzmanı olmak. Anestezi Yeterlilik (Board) sertifikalı, Kalp damar Cerrahisi Anestezisi konusunda deneyimli ve yayınları olmak.

4

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Prof.Dr.

1

1

Endovaskuler cerrahi ve hibrid aort cerrahisinde deneyimli olmak

5

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Prof.Dr.

1

1

Gastroenteroloji yan dal ihtisaslı olmak, İltihabi bağırsak hastalıkları alanında deneyimli ve yayınlanmış çalışmaları olmak.

6

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Prof.Dr.

1

1

Nöroradyoloji alanında yurtdışı deneyimi olmak

7

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

KBB

Doç.Dr.

1

1

''Timpanoskleroz ve orta fossa yaklaşımı ile fasyal sinir dekompresyonu konularında deneyimli olmak ve bu konuda uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalesi olmak”

8

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doç.Dr.

1

1

FMF konusunda uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma çalışmalarının olması ve “CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive) ile ilgili hastane acil yönetimi  konusunda eğitici eğitimi sertifikası olması.

9

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doç.Dr.**

1

1

Transplantasyon immünolojisi ve HLA alanında en az 10 yıl deneyimli olmak

10

Mühendislik ve Mimarlık

Makine Mühendisliği

Mekanik

Prof. Dr.*

1

1

"Kompozit malzemelerde  hasar, burkulma, titreşim ve darbe konularında nümerik ve deneysel çalışmalar yapmış olmak"

11

Mühendislik ve Mimarlık

Mekatronik Mühendisliği

Kontrol Teorisi ve Uygulamaları

Yrd.Doç.Dr.*

4

1

"Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Optik ve fotonik alanında uluslararası taranan bilimsel dergi yayınlarına sahip olmak."

12

Mühendislik ve Mimarlık

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon

Yrd.Doç.Dr.*

4

1

İstatistiki Sinyal İşleme alanında, zaman frekans dağılımları ve fazların senkronizasyonu konularında çalışmaları bulunmak.

13

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doç. Dr.

1

1

Hemşirelik (Psikiyatri Hemşireliği) Bilim alanında doçentliğini almış olmak, Adli Psikiyatri Hemşireliği ve Şiddet konularında çalışmaları olmak.

14

İslami İlimler

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Beyani Tefsir metodu alanında çalışmalar yapmış olmak, Arap Edebiyatında Bedî’ ve Bedîiyyat konularında çalışmalar yapmış olmak.

15

İktisadi ve İdari Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi

Yrd.Doç.Dr.

4

1

Siyaset bilimi alanında doktora derecesine sahip olmak ve ayrıca tarihsel sosyoloji ile toplumsal cinsiyet alanlarında çalışmalar yapmış olmak

16

İktisadi ve İdari Bilimler

Sağlık Kurumları Yönetimi

Sağlık Hizmetleri

Yrd.Doç.Dr.

4

1

Sağlık Bilgi sistemleri, Performans yönetimi, kalite yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak, Yurt dışı araştırma deneyimine sahip olmak ve İşletme mühendisliği doktorası yapmış olmak

17

Orman

Orman Mühendisliği

Orman Botaniği

Doç.Dr.

1

1

Flora vejetasyon alanında doktora yapmış olmak, Tıbbi bitkiler ve lif bitkileri konusunda çalışmaları ve yayınları olmak

18

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Güzel Sanatlar

Güzel Sanatlar

Doç.Dr.

1

1

Antikçağ heykel sanatı ve kaya üstü resimleri üzerinde çalışmış olmak

19

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Güzel Sanatlar

Güzel Sanatlar

Yrd.Doç.Dr.

4

1

Antikçağ seramik ve cam sanatları üzerinde çalışmış olmak

20

Sosyal ve Beşeri Bilimler

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yrd.Doç.Dr.

4

1

Amerikan ekoeleştiri üzerine çalışmış olmak

21

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Medya İletişim

Gazetecilik

Yrd.Doç.Dr.

4

1

“Lisans ve lisansüstü Gazetecilik programlarından mezun olmak, Medya ve Baskı Grupları İlişkisi, Görsel Çerçeveleme alanlarında çalışmış olmak”

22

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

Yrd.Doç.Dr.

4

1

“Paleocoğrafya, Jeoarkeoloji ve Alüvyal Jeomorfoloji alanlarında çalışmış olmak”

23

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Türk Dili Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yrd.Doç.Dr.

4

1

“Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatında azınlıklar konusunda çalışmış olmak”

 

DİĞER ŞARTLAR:

• 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

• Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

• Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

• Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

• Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

• Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

• Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

• İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu ilana İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

** Tıp Fakültesi mezunu dışında olanlarda başvurabilir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

549/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör/Doçent adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4. İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Hasbahçe Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 210 10 10

 

BİRİM

BÖLÜM /PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yrd.Doç.Dr.

1

Mimarlık alanında doktorasını tamamlamış olmak,

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yrd.Doç.Dr.

1

* Mimari Restorasyon alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak,

* Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin hazırlanmasında, mimari buluntuların belgelenmesinde uygulama deneyimi olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr.

1

İnşaat Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

Yrd.Doç.Dr.

1

* İşletme alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

* Kobilerin Satınalma Yapıları hakkında doktora seviyesinde çalışma yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Prof.Dr. Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr.

3

Psikoloji alanında lisans ve doktora mezunu olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Prof.Dr. Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr.

3

Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği alanında Lisans ya da doktora mezunu olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.

1

* İşletme alanında doktora yapmış olup,

* Borçlanma Araçları ve İşletme Finansmanı konusunda doktora seviyesinde çalışma yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngilizce Uluslararası İlişkiler

Prof.Dr.

1

* Uluslararası İlişkiler alanında Doçentliğini almış olmak,

* Avrupa Çalışmaları alanında doktora yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Doç.Dr.

1

Klinik Biyokimya alanında doçentliğini almış olmak,

504/1-1


Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD / ASD / PR

UNVANI

KADRO DERECESİ

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

Böbrek nakli konusunda sertifikası olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

1

1

Klinik Nörofizyoloji yan dalı uzmanı olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

1

1

Kanser hücre kültürlerinde çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama

1

1

Cevher hazırlama ve bor zenginleştirme konularında çalışmaları olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler Teorisi

1

1

Sensor sistemleri konularında çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

1

1

Juglonun bitkiler üzerine etkileri konularında araştırmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

1

1

Pirazol Karboksilik asitlerin türevlerinin sentezi üzerine çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Doçent

2

1

Alaşımların faz dönüşümlerinin temel prensipleri üzerinde çalışmaları olmak.

Biyoloji

Genel Biyoloji

2

1

Diyatome sistematiği konularında çalışmaları olmak.

Biyokimya

-

1

1

Alkol yakıt pilleri üzerine çalışmaları olmak.

Kimya

Analitik Kimya

1

1

Eser elementlerin zenginleştirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

Matematik

Uygulamalı Matematik

1

1

Sonlu elemanlar üzerine uzmanlaşmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

2

1

Yönetimde kalite güvencesi konusunda çalışmaları bulunmak.

Yönetim ve Organizasyon

1

1

Örgütsel vatandaşlık davranışı hakkında çalışmaları olmak.

Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

2

1

Yerel yönetimlerin denetimi üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

1

1

Çizelgeleme alanında çalışmalar yapmış olmak.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

2

1

Nano seramik tozların sentezi üzerine çalışmaları olmak.

Makine Mühendisliği

Enerji

2

1

Biyogaz sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anestezi ve Reanimasyon

2

1

Anterior Epiduroscopy alanında deneyimli olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

1

1

Hentbolcularda biyokimyasal değişiklikler konusunda çalışmış olmak.

429/1-1


Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

 

 

01.07.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASINDA RUHSATNAME DÜZENLENEN BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER

 

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN ADI

RUHSAT SAHİBİ

RUHSAT TARİHİ

RUHSAT NO

1

ANTAX 750 MG ORAL TOZ İÇEREN SAŞE

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

01.07.2015

2015/528

2

ANTAX 1000 MG ORAL TOZ İÇEREN SAŞE

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

01.07.2015

2015/529

3

FLUDALT DUO 50 MCG/100 MCG İNHALASYON İÇİN TOZ İÇEREN KAPSÜL

LADEE PHARMA ECZA TİC. LTD. ŞTİ.

06.07.2015

2015/532

4

FLUDALT DUO 50 MCG/250 MCG İNHALASYON İÇİN TOZ İÇEREN KAPSÜL

LADEE PHARMA ECZA TİC. LTD. ŞTİ.

06.07.2015

2015/533

5

FLUDALT DUO 50 MCG/500 MCG İNHALASYON İÇİN TOZ İÇEREN KAPSÜL

LADEE PHARMA ECZA TİC. LTD. ŞTİ.

06.07.2015

2015/535

6

EPIRITU 200 MG/100 ML IV/İNTRAVEZİKAL İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

ONKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

06.07.2015

2015/544

7

APİREKS C 200 MG/300 MG FİLM KAPLI TABLET

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

06.07.2015

2015/531

8

ABILIFY MAINTENA 300 MG UZUN SALIMLI IM ENJEKSİYONLUK FLAKON

ABDİ İBRAHİM OTSUKA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

15.07.2015

2015/556

9

ABILIFY MAINTENA 400 MG UZUN SALIMLI IM ENJEKSİYONLUK FLAKON

ABDİ İBRAHİM OTSUKA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

15.07.2015

2015/555

10

ETOLAX 500/8 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

21.07.2015

2015/563

11

SEF 500 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.

21.07.2015

2015/562

12

SOLİAN 50 MG TABLET

SANOFİ SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

15.07.2015

2015/559

13

JELİGRA 100 MG ORAL JEL İÇEREN SAŞE

PHARMET SAĞLIK GIDA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

21.07.2015

2015/560

14

FABOS 20 MG/2 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

AUGUSTUS İLAÇ MÜHENDİSLİĞİ SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ

04.08.2015

2015/574

15

OLYSIO 150 MG KAPSÜL

JOHNSON & JOHNSON SIHHİ MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

10.08.2015

2015/596

16

FLUKODEKS 2 MG/ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

31.08.2015

2015/543

17

CİPRODEKS 2 MG/ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

31.08.2015

2015/662

18

MUSCOFLEKS DUO 25 MG/4 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI SERT KAPSÜL

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

31.08.2015

2015/663

19

MUSCOFLEKS DUO 75 MG/8 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI TABLET

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

31.08.2015

2015/664

20

GEMTU 2000 MG/20 ML KONSANTRE İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ

ONKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.09.2015

2015/742

21

NUROFARM-C FİLM TABLET

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

18.09.2015

2015/785

22

TRİUMEQ 50 MG/600 MG/300 MG FİLM KAPLI TABLET

GLAXOSMITHKLINE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

18.09.2015

2015/793

23

SERGİLEX-MET 1 MG/500 MG FİLM TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.09.2015

2015/751

24

SERGİLEX-MET 2 MG/500 MG FİLM TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.09.2015

2015/752

25

GOYART 150 MG FİLM KAPLI TABLET

GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

17.09.2015

2015/766

26

MAXİMUS PLUS ORAL SPREY

DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

02.09.2015

2015/711

27

OPSUMIT 10 MG FİLM KAPLI TABLET

ACTELİON İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.

07.10.2015

2015/804

28

DONEPTİN 10 MG/10 MG FİLM KAPLI TABLET

POLPHARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.08.2015

2015/595

29

DONEPTİN 10 MG/20 MG FİLM KAPLI TABLET

POLPHARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.08.2015

2015/593

30

DONEPTİN 5 MG/20 MG FİLM KAPLI TABLET

POLPHARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.08.2015

2015/594

31

DONEPTİN 5 MG/10 MG FİLM KAPLI TABLET

POLPHARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.08.2015

2015/592

32

DONEPTİN 5 MG/5 MG FİLM KAPLI TABLET

POLPHARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.08.2015

2015/591

33

PENTASA 1 G UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

FERRİNG İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

03.08.2015

2015/582

34

ANTAX 500 MG ÇİĞNEME TABLETİ

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

03.08.2015

2015/587

35

ANTAX 750 MG ÇİĞNEME TABLETİ

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

03.08.2015

2015/588

36

ANTAX 1000 MG ÇİĞNEME TABLETİ

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

03.08.2015

2015/589

37

COLEDAN 15000 IU/ML ORAL DAMLA

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.08.2015

2015/659

38

M-FURO FA KREM

ORVA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

28.10.2015

2015/856

39

%20 MANNİTOL ÇÖZELTİSİ BFS

DEVA HOLDİNG A.Ş.

25.11.2015

2015/885

40

GEMCITABINE HOSPIRA 1 G/26.3 ML İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ

ORNA İLAÇ TEKSTİL KİMYEVİ MAD. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

09.12.2015

2015/942

41

GEMCITABINE HOSPIRA 200 MG/5,3 ML İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ

ORNA İLAÇ TEKSTİL KİMYEVİ MAD. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

08.12.2015

2015/943

42

MYDRIASERT 0,28 MG/5,4 MG GÖZ İNSERTİ

THEA PHARMA İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.

17.12.2015

2015/947

43

DOCEXUS 20 MG/0.5 ML İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

PHARMADA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

17.12.2015

2015/949

44

DOCEXUS 80 MG/2 ML İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

PHARMADA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

17.12.2015

2015/950

45

M-FURO MANT KREM

ORVA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

17.12.2015

2015/951

46

ERİTSA %2 JEL

DİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

01.07.2015

2015/530

47

PARİKALSİ 5 MCG/1 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

PHARMADA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

06.07.2015

2015/551

48

PARİKALSİ 10 MCG/2 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

PHARMADA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

06.07.2015

2015/552

49

NYRA 25 MG KAPSÜL

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.  

06.07.2015

2015/545

50

NYRA 75 MG KAPSÜL

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.  

06.07.2015

2015/546

51

NYRA 150 MG KAPSÜL

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.  

06.07.2015

2015/547

52

NYRA 300 MG KAPSÜL

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.  

06.07.2015

2015/548

53

LİDORİN KREM

DİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

15.07.2015

2015/565

54

PİDREX ER 3.75 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

15.07.2015

2015/564

55

RİMONAL % 0.2 GÖZ DAMLASI

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

15.07.2015

2015/558

56

%5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ BFS

DEVA HOLDİNG A.Ş.

07.08.2015

2015/583

57

AURABZ 10 MG ENTERİK TABLET

AUROBİNDO İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

10.08.2015

2015/598

58

AURABZ 20 MG ENTERİK TABLET

AUROBİNDO İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

11.08.2015

2015/599

59

CEDRİNA XR 50 MG  UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

11.08.2015

2015/600

60

CEDRİNA XR 150 MG  UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

11.08.2015

2015/601

61

CEDRİNA XR 200 MG  UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

11.08.2015

2015/602

62

CEDRİNA XR 300 MG  UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

11.08.2015

2015/603

63

CEDRİNA XR 400 MG  UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

11.08.2015

2015/604

64

ALZEPİL 5 MG FİLM TABLET

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

11.08.2015

2015/605

65

OZAPRİN RAPİD 5 MG AĞIZDA ÇÖZÜNEBİLİR TABLET

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

11.08.2015

2015/612

66

OZAPRİN RAPİD 10 MG AĞIZDA ÇÖZÜNEBİLİR TABLET

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

11.08.2015

2015/613

67

OZAPRİN RAPİD 15 MG AĞIZDA ÇÖZÜNEBİLİR TABLET

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

11.08.2015

2015/614

68

OZAPRİN RAPİD 20 MG AĞIZDA ÇÖZÜNEBİLİR TABLET

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

11.08.2015

2015/615

69

MATİSSE 50 MG FİLM KAPLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

11.08.2015

2015/606

70

MATİSSE 100 MG FİLM KAPLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

11.08.2015

2015/610

71

MATİSSE 150 MG FİLM KAPLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

11.08.2015

2015/611

72

MATİSSE 200 MG FİLM KAPLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

11.08.2015

2015/616

73

BUTAFLY %1 KREM

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

11.08.2015

2015/617

74

VALTAN-A  5 MG/160 MG FİLM TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

11.08.2015

2015/619

75

VALTAN-A  10 MG/320 MG FİLM TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

11.08.2015

2015/618

76

VALTAN-A 5 MG/320 MG FİLM TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

12.08.2015

2015/621

77

VALTAN-A  10 MG/160 MG FİLM TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

12.08.2015

2015/620

78

BRİTİL %1 GÖZ DAMLASI

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

13.08.2015

2015/622

79

FLUZAMED 50 MG KAPSÜL

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.08.2015

2015/634

80

FLUZAMED 100 MG KAPSÜL

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.08.2015

2015/623

81

FLUZAMED 150 MG KAPSÜL

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.08.2015

2015/627

82

FLUZAMED 200 MG KAPSÜL

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.08.2015

2015/624

83

ANTİ-NAUSEA 10 MG / 2 ML IM/IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

ONFARMA İLAÇ İNŞAAT TIBBİ ALETLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

14.08.2015

2015/635

84

NOPARKS 1 MG TABLET

DİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.08.2015

2015/636

85

PİDREX ER 2.25 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.08.2015

2015/637

86

VİLMET 50 MG / 850 MG FİLM KAPLI TABLET

HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

14.08.2015

2015/638

87

VİLMET 50 MG / 1000 MG FİLM KAPLI TABLET

HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

14.08.2015

2015/639

88

ORYVA 5 MG TABLET

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.  

14.08.2015

2015/640

89

ORYVA 10 MG TABLET

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.  

14.08.2015

2015/641

90

ORYVA 15 MG TABLET

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.  

14.08.2015

2015/642

91

ORYVA 30 MG TABLET

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.  

14.08.2015

2015/643

92

QUET XR 150 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

14.08.2015

2015/626

93

QUET XR 200 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

14.08.2015

2015/628

94

QUET XR 300 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

14.08.2015

2015/629

95

QUET XR 400 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

14.08.2015

2015/630

96

AVİKSİM 400 MG FİLM KAPLI TABLET

AVİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

17.08.2015

2015/644

97

MODİOGEN 200 MG TABLET

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

17.08.2015

2015/625

98

RİNİREX 5 MG FİLM KAPLI TABLET

GÜREL İLAÇ TİC. A.Ş.

24.08.2015

2015/655

99

PERPRİL 8 MG TABLET

HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

24.08.2015

2015/656

100

LEVEBRAİN 500 MG FİLM TABLET

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.08.2015

2015/665

101

NOVUFIX 200 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ

SABA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.08.2015

2015/654

102

GET-BAK 10 MG FİLM KAPLI TABLET

AUROBİNDO İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.08.2015

2015/657

103

GET-BAK 5 MG FİLM KAPLI TABLET

AUROBİNDO İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.08.2015

2015/658

104

LEVEBRAİN 250 MG FİLM TABLET

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

31.08.2015

2015/666

105

FERİNT 100 MG/5 ML IV AMPUL

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

31.08.2015

2015/674

106

MARKES %0.25 ORAL SPREY

ANGELİNİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

31.08.2015

2015/670

107

MARKES %0.25 GARGARA

ANGELİNİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

31.08.2015

2015/671

108

EFERMAG 365 MG EFERVESAN TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

31.08.2015

2015/661

109

ECTOPİX %0.1 YAĞLI POMAT

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

31.08.2015

2015/681

110

PİOTROL-M 15 MG/500 MG FİLM KAPLI TABLET

AUROBİNDO İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

31.08.2015

2015/701

111

PİOTROL-M 15 MG/850 MG FİLM KAPLI TABLET

AUROBİNDO İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

31.08.2015

2015/702

112

SEDEVER 50 MG/10 ML İV/İM/REKTAL ENJEKSİYON VE İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

HAVER ECZA DEPOSU A.Ş.

31.08.2015

2015/677

113

SEDEVER 15 MG/3 ML İV/İM/REKTAL ENJEKSİYON VE İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

HAVER ECZA DEPOSU A.Ş.

31.08.2015

2015/676

114

DERMİFİN %1 KREM

FARMA-TEK İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

31.08.2015

2015/679

115

ZİTROLAS 250 MG FİLM TABLET

FARMALAS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

02.09.2015

2015/689

116

MİDİZOL 180 MG KAPSÜL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

02.09.2015

2015/684

117

MİDİZOL 140 MG KAPSÜL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

02.09.2015

2015/685

118

LEVEBRAİN 1000 MG FİLM TABLET

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

02.09.2015

2015/686

119

BİEMİB 3.5 MG IV/SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

BİEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

02.09.2015

2015/703

120

ROFLOXAN 200 MG/100 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

02.09.2015

2015/706

121

ROTAZAR 75 MG FİLM TABLET

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

02.09.2015

2015/697

122

ROTAZAR 150 MG FİLM TABLET

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

02.09.2015

2015/698

123

ROTAZAR 300 MG FİLM TABLET

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

02.09.2015

2015/699

124

KLASEF 250 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

02.09.2015

2015/694

125

KLASEF 300 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

02.09.2015

2015/693

126

K.R. ENEMA TIBBİ LAKSATİF LAVMAN

KARFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

02.09.2015

2015/705

127

DOENZA ODT 5 MG AĞIZDA DAĞILAN TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

02.09.2015

2015/707

128

DOENZA ODT 10 MG AĞIZDA DAĞILAN TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

02.09.2015

2015/708

129

ONESART PLUS 300 MG/25 MG FİLM TABLET

BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

02.09.2015

2015/721

130

ONESART PLUS 300 MG/12.5 MG FİLM TABLET

BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

02.09.2015

2015/726

131

ONESART 150 MG FİLM TABLET

BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

02.09.2015

2015/735

132

ONESART PLUS 150 MG/12.5 MG FİLM TABLET

BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

04.09.2015

2015/727

133

ONESART 300 MG FİLM TABLET

BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

04.09.2015

2015/737

134

KLASEF 125 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

04.09.2015

2015/709

135

MAJEZİK ODT 100 MG AĞIZDA DAĞILAN TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

08.09.2015

2015/713

136

OLMETEC PLUS 40 MG/25 MG FİLM TABLET

DAİİCHİ SANKYO İLAÇ TİCV.LTD.ŞTİ.

08.09.2015

2015/745

137

OLMETEC PLUS 40 MG/12.5 MG FİLM TABLET

DAİİCHİ SANKYO İLAÇ TİCV.LTD.ŞTİ.

08.09.2015

2015/744

138

HİPERSAR PLUS 40 MG/25 MG FİLM TABLET

UFSA İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

08.09.2015

2015/743

139

HİPERSAR PLUS 40 MG/12.5 MG FİLM TABLET

UFSA İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş.

08.09.2015

2015/738

140

DOLETİN 40 MG KAPSÜL

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

08.09.2015

2015/734

141

DOLETİN 20 MG KAPSÜL

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

08.09.2015

2015/733

142

DUXALTA 30 MG KAPSÜL

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

08.09.2015

2015/732

143

DUXALTA 60 MG KAPSÜL

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

08.09.2015

2015/731

144

FLUXOPİN 6 MG/25 MG KAPSÜL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

09.09.2015

2015/716

145

LOSEPROL 40 MG IV ENJEKSİYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

PHARMADA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

09.09.2015

2015/715

146

LOXİDOL 15 MG/1.5 ML IM ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

09.09.2015

2015/714

147

FLUXOPİN 6 MG/50 MG KAPSÜL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

11.09.2015

2015/741

148

VENTOSAL 2.5 MG/2.5 ML NEBÜLİZASYON İÇİN İNHALASYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN TEK DOZLUK FLAKON

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.09.2015

2015/722

149

ANZYL 5 MG FİLM TABLET

ANGELİNİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.09.2015

2015/725

150

ANZYL 15 MG FİLM TABLET

ANGELİNİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.09.2015

2015/724

151

ANZYL 20 MG FİLM TABLET

ANGELİNİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.09.2015

2015/718

152

ANZYL 10 MG FİLM TABLET

ANGELİNİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.09.2015

2015/723

153

DYMBAX 60 MG KAPSÜL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

14.09.2015

2015/729

154

DYMBAX 30 MG KAPSÜL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

14.09.2015

2015/728

155

ERTİNOB 100 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

14.09.2015

2015/719

156

ERTİNOB 25 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

14.09.2015

2015/720

157

ERTİNOB 150 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

14.09.2015

2015/717

158

İLOVENT 10 MCG/ML NEBULİZATÖR İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

14.09.2015

2015/730

159

FLUXOPİN 12 MG/25 MG KAPSÜL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

14.09.2015

2015/736

160

FLUXOPİN 3 MG/25 MG KAPSÜL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

14.09.2015

2015/740

161

FLUXOPİN 12 MG/50 MG KAPSÜL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

14.09.2015

2015/739

162

EPİRİTU 10 MG/5 ML IV/İNTRAVEZİKAL İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

ONKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.09.2015

2015/746

163

VENTOSAL 5 MG/2.5 ML NEBÜLİZASYON İÇİN İNHALASYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN TEK DOZLUK FLAKON

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

15.09.2015

2015/763

164

ROTALEPTİN 100 MG KAPSÜL

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

15.09.2015

2015/786

165

ROTALEPTİN 300 MG KAPSÜL

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

15.09.2015

2015/787

166

ROTALEPTİN 400 MG KAPSÜL

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

15.09.2015

2015/788

167

KONTİFEN 5 MG FİLM TABLET

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

15.09.2015

2015/791

168

KONTİFEN 10 MG FİLM TABLET

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

15.09.2015

2015/792

169

ELEKTRA FORT 50 MG FİLM TABLET

SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.

17.09.2015

2015/771

170

VALTAN PLUS 80 MG/12.5 MG FİLM TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

17.09.2015

2015/770

171

VALTAN PLUS 160 MG/12.5 MG FİLM TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

17.09.2015

2015/768

172

VALTAN PLUS 320 MG / 12.5 MG FİLM TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

17.09.2015

2015/767

173

VALTAN PLUS 320 MG / 25 MG FİLM TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

17.09.2015

2015/769

174

VALTAN PLUS 160 MG / 25 MG FİLM TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

17.09.2015

2015/765

175

ONZYD 4 MG/2 ML IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

17.09.2015

2015/773

176

ONZYD 8 MG/4 ML IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

17.09.2015

2015/772

177

AVİTAZ 2.25 G IV ENJEKSİYONLUK LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

AVİS İL