21 Ocak 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29600

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SAYISAL GÖRÜNTÜ ARŞİV SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 695.000 KG 46*60 EBATLI BASKISIZ SHRINK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


KIZARTMALIK YAĞ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


KARTON ÇAY BARDAĞI VE KARTON TABAK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


ÇAY ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


BÖREK KUTUSU ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF TİP YOLCU VE YÜK VAGONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 9 KALEM LASTİK ELEMAN SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF KABLO SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


3 ADET HELİKOPTER 1 ADET HELİKOPTER MOTORU ÖZEL ALET TECHİZAT VE YEDEK PARÇA SATIŞ ÖNCESİ İHALE İLANI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SAYISAL GÖRÜNTÜ ARŞİV SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Sayısal Görüntü Arşiv Sistemi teknik şartnamesine ve ilave edilecek hususlara uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, ilave edilecek hususları, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28/01/2016 günü, saat: 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve ilave edilecek hususlara uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

500/1-1


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

Radyasyonlu Bölge Su Soğutma Sistemi Kurulum Hizmeti alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2016/8323

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası         :  0312 215 90 01 -3116 - 215 04 78

c) Elektronik posta adresi -           :

ç) Ön yeterlilik dokümanının

    görülebileceği web adresi         :  www.ankara.edu.tr

2 - Ön yeterlilik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Hizmet Alımı, Radyasyonlu Bölge Su Soğutma Sistemi Kurulum Hizmeti

b) Malın teslim edilme /

    İşin yapılma yeri veya yerleri    :  Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

c) İşin süresi                                 :  180 (Yüzseksen) takvim günüdür.

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                           :  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi Beşevler / ANKARA

b) Tarihi ve saati                           :  04/02/2016 saat: 14.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) İlanın 4.4'inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.1.Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1- Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.4. Teknik şartnamedeki tüm maddelere, teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında madde madde ve gerekiyorsa açıklamalı bir şekilde cevaplar verilecektir.

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan sadece yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:

6.1.Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, 04/02/2016 saat 14.00’a kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003 / 6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

466/1-1


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 695.000 KG 46*60 EBATLI BASKISIZ SHRINK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılay’ı Afyon ve Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 695.000 KG 46*60 ebatlı Baskısız Shrink kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 23 Şubat 2016 saat 11:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 23 Şubat 2016 saat: 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

505/1-1


KIZARTMALIK YAĞ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 2.500 Lt Kızartmalık yağ alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Kızartmalık Yağ Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 29.01.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

484/1-1


KARTON ÇAY BARDAĞI VE KARTON TABAK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız Satış mağazalarında kullanılmak üzere 500.000 Adet Karton Çay Bardağı ve 150.000 Adet Karton Tabak (Küçük-Orta) teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 29.01.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

483/1-1


ÇAY ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız Satış mağazalarında kullanılmak üzere 2.500 Kg. çay, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir.

3 - Tekliflerin en geç 01.02.2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

482/1-1


ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız Satış mağazalarında kullanılmak üzere 5.000 Kg. tekli sarma şeker, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir.

3 - Tekliflerin en geç 01.02.2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

481/1-1


BÖREK KUTUSU ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız Satış mağazalarında kullanılmak üzere 20.000 Adet Börek Kutusu teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 29.01.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

480/1-1


MUHTELİF TİP YOLCU VE YÜK VAGONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 9 KALEM LASTİK ELEMAN SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           :  2016/7144

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                   :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0 312 309 05 15/4419 - 4149  0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                        :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı     :  9 Kalem Lastik Eleman alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 24/02/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

378/1-1


MUHTELİF KABLO SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/6752

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale Konusu İşin Niteliği,

Türü ve Miktarı                   :  19 kalem muhtelif kablo (Muhtelif Ölçülerde 22.600 metre) satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  05/02/2016 - Saat:14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 05/02/2016 günü saat 14.00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

382/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Ortahisar İlçesi, Kemerkaya Mahallesi, Tapunun 264 ada 2 nolu Parselde kayıtlı 933,68 m2'lik taşınmaz 2886 sayılı DİK'nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına saat: 13:30'a kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) ile hangi işe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta'da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

İhale, 02/02/2016 tarihinde Salı günü, saat: 14:30'da Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. Satış ihalesi iştirakçisinin adına kesinleşmesinden ibaren kanuni süresi içerisinde, ihalede belirlenecek olan satış bedelini yüklenici peşin ödeyecektir.

 

S.NO

CİNSİ

M2

SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Taşınmaz

933,68

5.000.000,00 TL (Beşmilyon)

150.000,00 TL (Yüzellibin)

02/02/2016

14:30

 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLER İÇİN

a) İmza sirküsü (Noter tasdikli)

b) Vekil ise Vekaletname (asıl)

c) Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünde)

d) İkametgah (Nüfus Müdürlüğünde)

e) Tebligat için yasal adres bildirimi

f) Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

g) Şartname alındı Makbuzu

h) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi. (Noter tasdikli)

i) Geçici Teminatın Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz.(Banka teminat mektubu vermesi halinde mektup süresiz olacaktır)

j) Şartnamelerde özel maddeler konulmuş ise belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

TÜZEL KİŞİLER İÇİN

a) İmza sirküsü (Noter tasdikli)

b) Tebligat için yasal adres bildirimi

c) Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

d) Şartname alındı Makbuzu

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi. (Noter tasdikli)

f) Geçici Teminatın Belediye veznesi yatırdığına dair Makbuz (Banka teminat mektubu vermesi halinde mektup süresiz olacaktır.)

g) Tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname.

h) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi. (Noter tasdikli)

k) Şartnamelerde özel maddeler konulmuş ise belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

İhale şartnamesi istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında 1.000,00 TL (Bin) bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

İlan olunur.

434/1-1


3 ADET HELİKOPTER 1 ADET HELİKOPTER MOTORU ÖZEL ALET TECHİZAT VE YEDEK PARÇA SATIŞ ÖNCESİ İHALE İLANI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

Kurumu         :  ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dairesi           :  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Müdürlüğü    :  Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü

İhale Tarihi    :  10 MART 2016

İhale Saati      :  14:00

İhale Yeri      :  OGM.Z.229 Oda

 

S.No

Satış Yeri

Cinsi

İstif No.

Parti No.

Helikopter

Modeli

Miktarı

Birimi

Muhammen Bedel

% 10 Teminat

Para Birimi

1

OGM

Dauphın Helikopter

S/N: 6302 N1

1

AS 365

1987

1

Adet

520.000

52.000

USD

2

OGM

Dauphın Helikopter

S/N: 6303 N1

2

AS 365

1987

1

Adet

647.500

64.750

USD

3

OGM

Dauphın Helikopter

S/N: 6434 N2

3

AS 365

1991

1

Adet

1.200.000

120.000

USD

4

OGM

Dauphın Hel.Motoru

S/N: 5044

4

 

 

1

Adet

250.000

25.000

EURO

5

OGM

Dauphın Hel. Techizat

Helikopter

5

 

 

99

Kalem

405.925

40.595

EURO

6

OGM

Dauphın Özel Aletler

Helikopter Özel

6

 

 

38

Kalem

110.398

11.040

EURO

7

OGM

Dauphın Hel. Yedek Parça

Helikopter

7

 

 

484

Kalem

1.286.911

128.691

EURO

 

1 - Satışa konu malzemelerin tamamına teklif verilebileceği gibi kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

2 - Söz konusu ihale 10.03.2016 Perşembe günü saat: 14.00 de Orman Genel Müdürlüğü Beştepe Mah. Söğütözü Cad. 8/1 Zemin Kat İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğünde yapılacaktır.

3 - İhale dokümanı Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Beştepe Mah. Söğütözü Cad. 8/1 Zemin Kat Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü odasında 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinde ücretsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye iştirak etmek için ihale dosyasının KDV. dahil 100,00 TL. bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir.

4 - İhale dokümanı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış, isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile istekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait "istekli mümessili" olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Muhasebe Servisinden temin edebilirler.

5 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelebilecek gecikmeler ve telgraf/fax ile yapılacak başvurular kabul edilmez.

6 - İhaleye katılabileceklerde aranılacak şartlar İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

7 - Bu iş için istekliler teklif ettikleri bedelin %10'undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatı İdari Şartnamenin 25. Maddesinde belirtilen şartlara göre vereceklerdir. Geçici teminatın mektup olarak verilmesi halinde teminat mektubunun geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 210 gün olacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

9 - Satışa konu malzemeler önceden haber verilmek koşuluyla ihale tarihinden bir gün öncesine kadar. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri (iş günü olması şartıyla) 10.00 - 16.00 saatleri arasında OGM Helikopter Hangarı Türkkuşu Tesisleri Etimesgut/ANKARA adresinde görülebilir.

10 - Bu ihalede Kuruluşumuz 2886 sayılı Kanun Hükümlerine tabi olup, satış mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte ve tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbest olduğu gibi öncelik T.C. Kamu Kuruluş ve Teşkillerindedir.

11 - Helikopter alım ve satış sonrası tescil giderleri ve her türlü vergi resim ve harçlar alıcıya aittir.

12 - Helikopter alım ve satış sonrası nakil, taşıma, uçuş izinleri ve sigorta giderleri alıcıya aittir.

13 - İhaleyi yapıp yapmamakta Kurumumuz serbesttir.

İlan olunur.

TEL                                     :0 312 296 3569 - 3570

FAX                                    :0 312 296 3572

BANKA HESAP NO.        :  ANKARA Kamu Girişimci Şubesi

                                            TR 16 000 1 00 25330 0 6288169 5025

499/1-1