20 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29599

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hiz. ve Yeraltısuları Daire Başkanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Birikim Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Ali Uğur BULUT, İbrahim KALAYCI, Abdullah ALTINTEPE, Yusuf YALÇIN, Erdal YILMAZ, Hasan HAKİ, Ömer Faruk YELKENCİ, Mahmut KOCAMEŞE, Ali İhsan GÜNDOĞDU, Mustafa TOPBAŞ, Muhammed Kerem ÖNCEL, Mehmet BARAN, Şeref AKBABA, Şaban KIZILDAĞ, Serhat AKÇAY, Hüseyin ORUÇ, Cengiz KARAGÖZ, Mikdat ATMACAOĞLU, Mehmet MAMAŞ, Ergün YALÇINKAYA, Murat GÜNEŞ, Adnan TAŞDEMİR, Osman BİLGİN, Ercan NİZAMOĞLU

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/12/2015 tarihinde düzeltilen 20/10/2015 tarihli ve E: 2015/149, K: 2015/360 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İnsanlığa katkı yapacak milli ve manevi değerlere bağlı öncü gençleri yetiştirmek üzere eğitim ve öğrenimlerini kolaylaştırmak amacıyla her türlü yardımı, fiziki ve teknolojik alt yapıları oluşturarak eğitim, araştırma ve uygulama imkânlarını geliştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Birikim Eğitim Öğretim ve Sağlık Hizmetleri A.Ş’deki: Yusuf YALÇIN’a ait 800/10.000 oranındaki hisse, Abdullah ALTINTEPE’ye ait 600/10.000 oranındaki hisse, Muhammed Kerem ÖNCEL’e ait 1000/10.000 oranındaki hisse, Ali İhsan GÜNDOĞDU’ya ait 800/10.000 oranındaki hisse;

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, İkinci Bölge Y. Dudullu Mahallesi, 9 pafta, 13551 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz;

İstanbul İli, Esenler İlçesi, Esenler Mahallesi, 245DU4A pafta, 104 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nolu bağımsız bölümleri;

İstanbul İli, Esenler İlçesi, Esenler Mahallesi, Köy Batısı Mevkii, 246DTllld pafta, 672 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın Mustafa TOPBAŞ, Ercan NİZAMOĞLU ve Adnan TAŞDEMİR adına kayıtlı hisseleri;

İstanbul İli, Esenler İlçesi, Esenler Köyü, Su Deposu Mevkii, 4 pafta, 3054 parsel sayılı taşınmazın Osman BİLGİN ve Murat GÜNEŞ adına kayıtlı hisseleri;

100.000-TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Ali Uğur BULUT, İbrahim KALAYCI, Abdullah ALTINTEPE, Erdal YILMAZ, Yusuf YALÇIN, Ali İhsan GÜNDOĞDU, Mustafa TOPBAŞ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Kurucular Kurulunun belirleyeceği bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

469/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 05/11/2015 tarihli ve 5856-16 sayılı Kararı ile; “17.01.2013 tarihli ve DAĞ/4241-2/32068 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 21.04.2015 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, 18.09.2013 tarih ve BAY/939-82/33231 numaralı bayilik lisansı sahibi Karapınar Akaryakıt Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonundaki otomasyon sistemini fiilen faaliyette bulundurmadığının tespit edilmesinin, 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 2015 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenen 972.717-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

440/1/1-1

—————

Kurul’un 03/09/2015 tarihli ve 5770/7 sayılı Kararı ile; Tepeören İstanbul Boya ve Vernikçiler Sanayi Sitesi No:19 Tuzla/İstanbul adresinde, 21.07.2011 tarih ve MYĞ/3333-5/29770 sayılı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Petrolsan Petrol Ürünleri ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin,24.09.2014 tarihinde iş yerinde yapılan denetimde B-285205sayılı numune alma tutanağı ve 007512 Mühür numarası ile satışa hazır 15'er kg'lık tenekelerden alınan numunenin analizi sonucunda Tübitak Marmara Araştırma Merkezi’nin 22.10.2014 tarihli ve 10239 sayılı analiz raporuyla söz konusu numunelerin Grup I Baz Yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile uyumlu olduğu tespit edildiğinden Şirketin temin ettiği baz yağları madeni yağ üretim faaliyetinin haricinde doğrudan baz yağ olarak piyasaya sunmasının veya baz yağı amacı dışında kullanarak piyasa faaliyetine konu etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (2) bendi hükmüne aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Petrolsan Petrol Ürünleri ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 23.10.2015 tarihli ve 92 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

440/2/1-1


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hiz. ve Yeraltısuları Daire Başkanlığından:

BARTIN BAHÇECİK (ULUPINAR) İÇMESUYU KAYNAĞI KORUMA ALANI İLANI

1. Bartın Bahçecik (Ulupınar) İçmesuyu Kaynağı, Bartın İli ve Amasra İlçesi içme ve kullanma suyu olarak kullanılmaktadır.

2. Bartın Bahçecik (Ulupınar) İçmesuyu Kaynağının ortalama debisi 1,49 m3/sn ve yıllık bilanço değeri ise 46,95 hm3/yıl’dır.

3. Ekteki haritada sınırları belirtilen Bartın Bahçecik (Ulupınar) İçmesuyu Kaynağı'nın bulunduğu alan; 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozunmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı "İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri doğrultusunda Bartın İli ve Amasra İlçesi İçmesuyu Kaynağı olarak koruma altına alınmıştır.

4. Ekteki haritada sınırları belirtilen "Mutlak Koruma Alanı" 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı "İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre oluşturulmuştur.

5. Mutlak Koruma alanlarına ait bilgiler ve koruma alanlarında uyulması gerekli şartlar aşağıdaki Çizelge'de verilmiştir.

6. Bartın Bahçecik (Ulupınar) İçmesuyu Kaynağı Koruma Alanı İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

Mutlak Koruma Alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken kurallar;

 

Adı

No

Açıklama

Mutlak Koruma Alanı

1

Ekteki haritada mutlak koruma sınırı olarak belirtilen ve sınır içerisinde kalan Bartın Bahçecik (Ulupınar) İçmesuyu Kaynağının bulunduğu bölge "Mutlak Koruma Alanı" olarak tespit edilmiş olup bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Koruma alanı belirlenen kaynak çevresine uygun aralıklarla uyarı levhaları yerleştirilecek veya engelleyici mesnetler (duvar. tel) yerleştirilecektir.

2

"Mutlak Koruma Alanı" içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak. DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açabilecek/açtırabilecektir.

3

Mutlak Koruma Alanı'nda yalnız yeraltısuyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için izin verilemez.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır. İlan tarihinden önce gerçekleştirilmiş olan mevcut kentsel yapılaşma alanlarında altyapı ve kanalizasyon eksikse. tamamlanarak atık suların yeraltısuyuna sızmadan koruma alanı sınırları dışına çıkartılacaktır.

5

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

6

Resmi Gazete’deki ilan tarihinden önce Mutlak Koruma Alanında DSİ tarafından verilen sulama ve diğer amaçlar için verilmiş kuyu belgesi var ise, Resmi Gazete ilanından sonra kuyu belgeleri iptal edilecektir.

7

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyecektir.


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_3.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_4.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_5.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_6.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_7.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_8.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\YASAK_Sayfa_9.jpg


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

5929 ada 4 parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

474/1-1

—————

64550 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

475/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 19.11.2015 gün ve 1486/3308 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.12.2015 gün ve 2850/6964 sayılı kararı ile onaylanan imarın 60441 ada 8 parsele ait hazırlanan 84220/28 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

476/1-1


Adalet Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

12 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan muhdes birinci sınıf noterliklerin ilanında 9. Sırada bulunan Büyükçekmece Ondördüncü Noterliğinin ihdas alanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2014 yılı tahmini gayrisafi geliri 500.000,00.-TL olan Büyükçekmece Ondördüncü Noterliğinin; "Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantı yolunun 2. Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak 9. Caddenin (Osmangazi Caddesi) başladığı yere kadar olan kısmının, Büyükçekmece 7. Noterliğinin ihdas alanı dışına çıkartılarak, Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantı yolunun 2. Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak 9. Caddeyle (Osmangazi Caddesi) kesiştiği yere kadar olan kısmı ve bağlantı yolunun bu kısmına açılan sokakların 100 metre derinliklerinde ve bağlantı yolu üzerinde, diğer noterlikler ile rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde" şeklinde değiştirilmiştir.

İlan olunur.

471/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, Doçent kadroları için 25. madde, Profesör kadroları için 26.maddesi hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınmış olan diplomaların yetkili makamlarca denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.)

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Fen- Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Profesör

1

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Doçent

1

 

İlan olunur.

468/1-1


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına Genel İdare Hizmetleri sınıfına yazılı ve sözlü sınavla 6’ncı dereceli 5 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adet

GİH

Müfettiş Yardımcısı

6

5

 

İETT’yi ve Teftiş Kurulunu Tanıyalım:

İstanbul kent içi ulaşımı 1869 yılında Dersaadet Tramvay Şirketi`nin kurulması ve Tünel Tesisleri`nin inşasıyla başlar. 1871 yılında ilk atlı tramvay hizmete girer. 1913 yılında Silahtar Ağa’da Türkiye’nin ilk elektrik fabrikası kurulur. Ardından Şubat 1914’te elektrikli tramvay işletmeciliğine geçilir. 1926 yılında ilk otobüsler alınır. Bir süre muhtelif yabancı şirketler tarafından işletilen elektrik, tramvay ve tünel işletmeleri 1939 yılında millileştirilerek 3645 sayılı yasa ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) İşletmeleri Umum Müdürlüğü adı altında bugünkü hüviyetine kavuşur.

İETT Teftiş Kurulu Başkanlığı ise, 16.06.1939 tarihinde İETT’nin kuruluş kanununun yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.05.1941 tarih ve 43 sayılı meclis kararı ile Genel Müdürlük teşkilat yapısı içerisinde yer almaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlığı, görev ve teşkilat yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 1973 yılından bu yana Teftiş Kurlu üyeliğine özel yarışma sınavı ile müfettiş yardımcısı almaktadır. İETT Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak, Genel Müdür adına İdare teşkilatı ile yürütümü ve denetimi altındaki faaliyet, hizmet, iş ve işlemlere ilişkin her türlü inceleme, soruşturma ve teftiş yapma görev ve yetkisine sahiptir. Müfettişler, görev ve sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Yönetmeliği kapsamında objektif, tarafsız ve bağımsız bir şekilde gerekli mesleki özen ve dikkati göstererek yerine getirirler. Teftiş Kurulu Üyeliğine Müfettiş Yardımcılığı Özel yarışma Sınavını kazanmak suretiyle girilir. Müfettiş Yardımcılığının süresi 3 yıldır. Müfettiş Yardımcılarının durumları 3 çalışma dönemi içerisinde değerlendirilir ve mesleki bilgi, çalışma ve davranış yönünden yeterli oldukları anlaşılan Müfettiş Yardımcıları 3. yılın sonunda yeterlik sınavına kabul edilirler. Yeterlik Sınavında başarılı olan Müfettiş Yardımcıları Müfettiş olarak atanırlar. Müfettişler muvafakatleri olması kaydıyla idari göreve atanabilirler. Müfettişler mesleki bilgilerini artırmak amacıyla incelemelerde bulunmak üzere bir süreliğine yabancı ülkelere gönderilebilirler.

Sınava Katılma Şartları:

1. ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans (A) Grubunda, (KPSSP 49) veya (KPSSP 63) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

3. Üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak.

4. 2016 Yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.(01.01.1981 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak)

5. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.

6. Müfettişlik mesleğini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi olmamak.

Sınav Başvurusu:

Başvurular, 01.02.2016 tarihinde başlayıp, 15.02.2016 tarihinde saat 16.30’a kadar İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şahkulu Mah. Erkân-ı Harp Sok. No: 2 Tünel 34421 Beyoğlu/İstanbul adresine elden yapılacaktır. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar "İETT Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi’ni yukarıda belirtilen adresten veya Internet aracılığı ile "www.iett.gov.tr" adresinden temin edebilirler.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

a) Başvuru Belgesi, (Söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten veya Internet üzerinden www.iett.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.)

b) KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin çıktısı

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış sureti, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar ise diploma denklik belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

ç) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 ebatlarında 2 adet fotoğraf,

d) T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı sureti (Fotokopisi),

e) Adayın kendi el yazısı ile kaleme aldığı; baba ve ana adları ile meslek veya işleri; ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve iletişim bilgileri, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığını belirtir özgeçmişi.

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınava Gireceklerin Belirlenmesi ve İlanı:

Yazılı Sınava boş kadro sayısının 20 katı olan toplam 100 kişi çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına alınacaktır. 100'üncü aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar 19 Şubat 2016 tarihine kadar Internet üzerinden www.iett.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Giriş Belgesi:

Sınava girmeye hak kazananlara İETT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca "Sınav Giriş Belgesi" verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınav Giriş Belgesi sınavın yapılacağı tarihe kadar mesai saatleri içerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığından veya sınav salonunda adaylarca alınacaktır. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi resmi, fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Şekli:

Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati:

Yazılı sınav 06 Mart 2016 tarihinde saat 09.30’da İETT Genel Müdürlüğü Kâğıthane Garajında Bulunan İETT Sosyal Tesislerinde (Poligon Deposu Silahtarağa Cad. Kağıthane/İstanbul) yapılacaktır.

Yazılı Sınav Konuları:

A - HUKUK

a) Anayasa Hukuku (Genel esaslar),

b) İdare Hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,

c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi aleyhine işlenen suçlar),

ç) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar),

d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

e) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak Hukuku),

f) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve ayni haklar),

g) Mahalli İdareler Mevzuatı,

ğ) Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı, (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili mevzuat),

h) Avrupa Birliği Müktesebatı (Genel olarak AB'nin kuruluşu, yapısı, organları ve yerel yönetimlerle ilgili temel bilgiler),

B - İKTİSAT

a) İktisat Teorisi (Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analiz),

b) İktisat Politikası,

c) Para Teorisi ve Politikası,

ç) Uluslararası İktisat,

d) Türkiye İktisat ve Güncel Ekonomik Sorunlar,

e) İşletme İktisadı

C - MALİYE

a) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi),

b) Maliye Politikası,

c) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

Ç - MUHASEBE

a) Genel Muhasebe,

b) Bilanço Analizi ve Teknikleri,

c) Ticari Hesap,

D - YABANCI DİL

a) İngilizce,

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması:

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışındaki her konu grubundan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan ve yabancı dil dışındaki konu gruplarının ortalamasının en az 65 puan olması gerekir. Yabancı dil notu için herhangi bir alt sınır yoktur. Ortalamada 65 ve üzeri puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulur.

Yazılı sınav sonuçları Internet üzerinden www.iett.gov.tr adresinden ilan edilir. Ayrıca kazanan adaylara Başvuru Belgesinde belirttikleri adreslere tebligat yapılarak sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saati bildirilir.

Sözlü Sınava Gireceklerin Belirlenmesi ve İlanı:

Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, alınacak Müfettiş Yardımcılığı kadrosunun üç katına kadar aday, başarı sırasına göre çağırılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınavına çağrılacaktır. Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün www.iett.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Sözlü Sınav Konuları:

Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır.

Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Kurulu Üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65'den aşağı olmaması gerekir.

Giriş Sınav Notu ve İlanı:

Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. En yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sırasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada bunlardan sonra gelen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayda yedek aday olarak kabul edilir. Atamalar puan sıralamasına göre yapılır. Giriş sınavını kazananların listesi Internet üzerinden www.iett.gov.tr adresinden ilan edilecek ayrıca atanmaya hak kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tebligat yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz:

Yazılı ve sözlü sınavlara itiraz, sınav sonuçlarının ilan gününden başlamak üzere 5 iş günü içinde yapılır. İtiraz mercii Sınav Kuruludur. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından en geç 5 iş günü içerisinde incelenir ve sonuç Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

431/1-1


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize “2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini,  tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 03.02.2016 günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 03.02.2016 günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 03.02.2016 günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir

Başvurular 03/02/2016 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık (İngilizce)

3

İç Mimarlık / Mimarlık alanında doktora veya doçentlik derecesine sahip olmak İngilizce Yeterliliği bulunmak.

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç Dr.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik (İngilizce)

3

Grafik alanında doktora veya doçentlik derecesine sahip olmak. İngilizce Yeterliliği bulunmak.

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç Dr.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

3

İnşaat alanında doktora veya doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Psikoloji/Klinik Psikoloji

Yrd. Doç. Dr.

472/1-1


SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize muhtelif anabilim dallarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili yönetmelik kapsamında Öğretim Üyesi alınacaktır.

Detaylar ve bilgi için; www.sanko.edu.tr

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3 formatında özgeçmiş, yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. - Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak Özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 7 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 5 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Başvurular şahsen veya posta yolu ile kabul edilecektir.

- Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

- Posta ve kargo şirketi kullanılarak yapılacak gönderilerde meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

- İlan Yürürlük Süresi: Açık pozisyonlarımız dolana kadar.

T. C. SANKO Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulv. No: 36    27090 Şehitkamil / Gaziantep

Bilgi için: 0 (342) 211 65 32    Faks: 0 (342) 211 65 05 insankaynaklari@sanko.edu.tr

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Açıklama

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

1

Simülasyon konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Göğüs Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları

Doçent

1

Nefroloji Bilim Dalı yandal uzmanı olmak

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kardiyoloji

Profesör

1

Kardiyoloji Doçenti olup, Halk Sağlığı/Epidemiyoloji alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Nöroloji

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Radyoloji

Yardımcı Doçent

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi

Profesör

1

Obezite ve Metabolizma Cerrahisi deneyimine sahip olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Patoloji

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

 

470/1-1


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1 - Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2 - Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5 - Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

6 - Mühendislik Fakültesi'ne müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

BİRİM

LÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Tıp Faltesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

3

Özefagus Cerrahisi ve Göğüs duvarı deformiteleri cerrahisinde deneyimi ve sertifikaları olmak.

Tıp Faltesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

KOAH konusunda genetik çaşmaları olmak.

Edebiyat Faltesi

Sosyoloji

Sosyoloji

Doçent

2

Çocuk gelinler konusunda sosyolojik çaşma yapmış olmak.

Edebiyat Faltesi

Sosyoloji

Sosyoloji

Doçent

1

Siyaset Sosyolojisi ve reselleşme konusunda çaşma yapmış olmak.

Eğitim Faltesi

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğ.

Doçent

1

Doçentliğini matematik eğitimi alanından almış olmak, matematik öğretim programının analizi üzerine çaşmaları olmak.

Eğitim Faltesi

İlköğretim

Sosyal Bilg.Eğ.

Doçent

2

Tarih öğretimde yöntemsel kavramlar ve tarihsel düşünme becerileri üzerinde çaşmaları olmak.

Fen Faltesi

Biyoloji

Biyoloji

Doçent

2

Biyoloji alanında doçentliğini almış olmak. Enzimatik biyodizel üretimi ile ilgili çaşmaları olmak.

Fethiye İşletme Fak.

İşletme

İşletme

Doçent

1

Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış olmak. Senaryo planlaması, kurumsal yönetişim ve bilgi yönetimi konusunda çaşmaları olmak.

Mühendislik    Faltesi

İaat Müh.

İaat Müh.

Doçent

3

İaat Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak. Hidrolik alanında çaşma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Sağlık Yönetimi

 

Doçent

3

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında Doçentliğini almış olmak, bilgi yönetimi üzerinde çaşmaları olmak.

Spor Bilimleri Fak.

Antrenörlük Eğit.

 

Doçent

3

Beden Eğitimi ve Spor alanında Doçentliğini almış olmak. Sporda teknik yetenek ve performans belirleme, müsabaka analizi ve değerlendirilmesi konularında çaşmaları olmak.

Spor Bilimleri Fak.

Spor Yöneticiliği

 

Doçent

2

Beden Eğitimi ve Spor alanında Doçentliğini almış olmak. Spor Örtlerinde Toplam Kalite Yönetimi konularında çaşmaları olmak.

Spor Bilimleri Fak.

Spor Yöneticiliği

 

Doçent

2

Beden Eğitimi ve Spor alanında Doçentliğini almış olmak. Sporda Sosyal ve Tuzak Pazarlama alanlarında çaşmaları olmak.

Su Ürünleri Fak.

Su Ürünleri Temel Bil.

Su Ürünleri Temel Bil.

Doçent

2

İç Sularda ve Denizde Su Kalitesi ve Su Kirlili konularında çaşmaları olmak.

Ula Ali Koçman MYO

da İşleme

da Kalite Kontrol ve Analizi

Doçent

1

Biyoloji alanında doçentliğini almış olmak. Bitki ekstrakt ve uçucu yağları üzerinde çaşmaları olmak.

Yatağan MYO

İaat

İaat Teknolojisi

Doçent

2

İaat Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak. Sismik lgeleme ve deprem zararlarının azaltılması konusunda çaşmaları olmak.

430/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerini Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE ANTALYA TEMSİLCİLİĞİ HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİHLERİ:

 

SIRA NO

FİRMA ÜNVANI

BELGE NO

FESİH TARİHİ

BELGE KONUSU

FESİH GEREKÇESİ

1

BAŞKAN OTO TAMİRHANESİ-ÜNVER DAĞLAR AKDENİZ SANAYİ SİTESİ 5044 SOK. NO: 14 ANTALYA

07-HYB-1358

02.12.2015

TS 12047

TALİMATA AYKIRILIK

2

ACAR OTO KAPORTA-SELMAN ACAR ESNAF AKDENİZ SANAYİ SİTESİ 5019 SOK. NO: 14/16 ANTALYA

07-HYB-1364

02.12.2015

TS 12047

TALİMATA AYKIRILIK

3

ACAR OTO KAPORTA-SELMAN ACAR ESNAF AKDENİZ SANAYİ SİTESİ 5019 SOK. NO: 14/16 ANTALYA

07-HYB-1363

02.12.2015

TS 12047

TALİMATA AYKIRILIK

4

ANS OTO. YEDEK PARÇA VE HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ASPENDOS BULVARI TOPÇULAR MAH. 1015 SOK. NO: 15 ANTALYA

07-HYB-1010

02.12.2015

TS 12663-

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

5

KANTARCI KARDEŞLER KOLL. ŞTİ-OKYAR KANTARCI – ORÇİN KANTARCI-BURÇİN KANTARCI

ASPENDOS BULVARI SERİK YOLU NO: 43 ANTALYA

07-HYB-1010

02.12.2015

TS 12663-

TS 12820

TALİMATA AYKIRILIK

6

ELEKTROSER FOTOKOPİ TEKNİK SERVİS SAN. VE TİC.LTD ŞTİ.

ALTINDAĞ MAH. 150 SOK. ŞENCAN APT. NO: 26 ANTALYA

07-HYB-34

03.12.2015

TS 12498-

TS 12125

TALİMATA AYKIRILIK

7

İMGE SOĞUTMA ISITMA MAKİNE MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ SU GÖZÜ MAH.ÇEVRE YOLU AKTI APT. NO: 6-4 ALANYA-ANTALYA

07-HYB-1354

0312.2015

TS 12850

TALİMATA AYKIRILIK

8

MUSTAFA YILMAZ-YILMAZLAR KLİMA ZERDALİLİK MAH. 1404 SOK. PATRON ALİ APT. NO: 15-A

07-HYB-245

03.12.2015

TS 12850-

TS 10079

TALİMATA AYKIRILIK

9

OMEGA ISITMA İLETİŞİM ASANSÖR SİST. DOĞALGAZ MÜH. HİZ. İNŞ. TURZ. BİLGİSAYAR TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ KIZILARIK MAH. KÖROĞLU CAD.FALEZ SİT. A BLOK KAT 1 D.A ANTALYA

07-HYB-1322

03.12.2015

TS 12255

TALİMATA AYKIRILIK

10

ÖNLEM YANGIN GÜV. HİZ. İNŞ. TUR. GIDA SAN. TİC. LTD.ŞTİ

ÜNSAN MAH.AKDENİZ SANAYİ SİTESİ 5037 SOK.NO:171 KEPEZ-ANTALYA

07-HYB-1116

03.12.2015

TS 11827

TALİMATA AYKIRILIK

11

ÖZDEMİR ÇEVRE ARITMA MÜH.MÜ ORMAN MAD. İNŞ. TAŞ. TEM. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

GÜVENLİK MAH.VATAN BULVARI HAZAR APT. NO: 23-4 ANTALYA

07-HYB-1167

03.12.2015

TS 13573

TALİMATA AYKIRILIK

12

TÜREV ASANSÖR GÜVENLİK SİT. İNŞ. SİTE YÖN. SPOR MALZ. REK. GIDA. TURZ. TEK. SER. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

KARŞIYAKA MAH. SAKARYA BULVARI TÜREV PLAZA NO: 220 KEPEZ-ANTALYA

07-HYB-1362

03.12.2015

TS 12255

TALİMATA AYKIRILIK

13

İBRAHİM TUNÇ-İBRAHİM TUNÇ SANAYİ ŞB. AKÇAALAN MAH. 4124 SOK NO: 36 SERİK- ANTALYA

07-HYB-1080

01.10.2015

TS 11939

FİRMA TALEBİ

14

ALİ ELMAS

YILDIZ MAH. 242 SOK. NO: 2-A MURATPAŞA ANTALYA

07-HYB-1430

15.09.2015

TS 12355-

TS 12850

FİRMA TALEBİ

15

ALİ EKE

AKDENİZ SANAYİ SİTESİ MOTOR İŞLERİ BÖLÜMÜ 5008 SOK. NO: 113 KEPEZ-ANTALYA

07-HYB-321

09.09.2015

TS 11954

FİRMA TALEBİ

16

FALEZ ASANSÖR TAAHHÜT LTD. ŞTİ

BAYINDIR MAH PINAR CAD. GÜLER APT. NO: 54 D.1 ANTALYA

07-HYB-653

04.09.2015

TS 13015+A1

TS 12255

FİRMA TALEBİ

17

NAİL TOKSÖZ UĞRAK KÖYÜ MERKEZ SOK. NO: 62-2 ALANYA ANTALYA

07-HYB-1434

01.10.2015

TS 11939

FİRMA TALEBİ

18

STANOS AKARYAKIT OTOMOTİV GIDA İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. YUKARIKARAMAN KÖYÜ 73 KM. KORKUTELİ ANTALYA

07-HYB-1376

07.09.2015

TS 11939

FİRMA TALEBİ

19

TEK-PET PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE DİNLENME TESİSLERİ İŞL. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ALTINOVA MAH. SERİK CAD. NO:5 AKSU-ANTALYA

07-HYB-696

15.10.2015

TS 11939

FİRMA TALEBİ

438/1-1