20 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29599

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


DE 22000 TİPİ LOKOMOTİFLER İÇİN KRANK MİLİ ALIMI İŞİ (YERLİ İSTEKLİLER İÇİN MAL ALIMI) İHALE EDİLECEKTİR

TCDD - Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Osmangazi Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Edirne Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg Margarin alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 02.02.2016 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 02.02.2016 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74

462/1-1


DE 22000 TİPİ LOKOMOTİFLER İÇİN KRANK MİLİ ALIMI İŞİ (YERLİ İSTEKLİLER İÇİN MAL ALIMI) İHALE EDİLECEKTİR

TCDD - Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2016/2561

1 - İdarenin:

• Adresi                                  :  TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü İstanbul Yolu 8. Km (TMO Arkası) Behiçbey Yenimahalle / ANKARA

• Telefon ve Faks Numarası   :  (0.312) 211 10 41 – (0.312) 211 06 96

• İlgili Alparslan YILDIZ Malzeme Grup Md. (312) 211 10 41 Dahili 8450

İhale konusu malın adı ve miktarı: “DE 22000 TİPİ LOKOMOTİFLER İÇİN 2 ADET KRANK MİLİ ALIMI İŞİ (KATALOG NO: 8034708)” (Diğer hususlar ihale dokümanı eki Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 3/g Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale konusu mal TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.(Diğer hususlar ihale dokümanı eki Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

4 - İhale 18.02.2016 günü saat 14.00’da TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Toplantı salonunda yapılacaktır.

5 - Tekliflerin TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 18.02.2016 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya ulaştırılmış olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimcileri Şubesi TR500001002533032083215004 No’lu hesaba yatırılacak KDV Dahil 150,00 TL doküman bedeline ait makbuz karşılığından Fabrika Mali İşler Müdürlüğü’nden ilgili doküman temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

259/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 37,00 TL ile en çok 859.876,00 TL arasında değişen; 27.01.2016 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 4,00 TL, en çok 85.988,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Saat, kumaş, konteyner, termal yazıcı, kömür, kauçuk, rulman, su arıtma cihazı, kekik ve muhtelif eşyalar vb. 72 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 28.01.2016 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Listemizin 62.,63. ve 65. sırasında yer alan eşyalar yurt dışı edilmek üzere Yeniden İhraç Amaçlı satışa tabidir.

3 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

4 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

478/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar donanım teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26.01.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

477/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Osmangazi Belediye Başkanlığından:

Aşağıda listede belirtilen; Soğanlı Mahallesi, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1 - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 2. Kısım 10316 Ada, 1 parsel, 10317 ada 1 parsel, 10318 ada 1 parsel, 10322 ada 1 parsel, 10324 ada 1 parsel Üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi.

Yapı yaklaşık maliyeti muhammen bedeli     :  46.412.800,00.-TL+KDV

Geçici teminat bedeli                                     :  1.392.384,00.-TL

1 - Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 2. Kısım İhalesi 02.02.2016 tarihinde Salı günü saat: 14:00’da Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10’daki Belediye Hizmet binasının 1. Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle yaptırılacak olan Kat Karşılı İnşaat Yaptırılması işine ait idari şartname her gün çalışma saatleri içerisinde, Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası 1. kat DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE Satın Alma Servisinde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar her bir ihale Şartnamesi ve ekleri için 3.000,00 (Üç Bin) TL bedel karşılığında ihale tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar satın alınabilir.

4 - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü saat: 12.00’ye kadar (Santral Garaj Mh. Ulubatlı Hasan Blv. No: 10 Osmangazi/BURSA) adresindeki ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına, (Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Servisine) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Belirtilen saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar 12:00) komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

6 - İhale Komisyon Başkanlığı’na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

7 - İstekliler ihale alanı ile ilgili tekliflerinde idare lehine %30’un altında (%30 dahil) teklif veremeyecektir. İdare lehine verilen %30 altındaki (%30 dahil) teklifler kabul edilmeyecektir.

8 -  Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

9 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karar bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İşin bitirme süresi sözleşme tarihinden itibaren 20 (Yirmi) aydır.

12 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi idari şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

13 - Bu ihaleye Ortak Girişim olarak teklif verilebilir. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin:

A) İkametgah belgesi veya Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi

B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2016 yılı vizeli),

1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

C) İmza sirkülerini vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

D) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

E) Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Yabancı iştirakçilerin belgelerinin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması halinde, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

F) Her bir ihaleye ait İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında Geçici Teminat vermesi,

G) 1. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler

İsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin %50’ü kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2015 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-A Grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, II. grup işlere ait iş bitirme belgesinde tanımlı konut tipi, iskan ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.)

2. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge,

3. Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Firmalar, yasaklı olmadıklarını taahhütname şeklinde verecektir.)

5. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdari şartnamenin 8. maddesi G bendinde belirtilen kriterlere uygun olarak belgelerin hazırlanması ve sunulması.

H) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ‘yukarıda istenilen belgelerin (G/1’’ bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak, Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. Yukarıda “G/1” bendinde “Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler” bölümünde belirtilen hususlar ve niteliklerin tamamını, Ortak Girişimin Pilot firmasında bulunması şarttır. Ortak girişimin diğer ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin %40’ını sağlaması şarttır.

İ) Yer Görme Belgesi (İdare tarafından verilecektir)

J) Şartname Alındı Makbuzu

Bütün bu belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı, soyadı, ticaret unvanı ve kanuni tebligatına ilişkin adres yazılarak yapıştırılacak ve istekli tarafından imzalanacaktır.

İlan tarihleri:

Bursa’da                 :  20/01/2016, 23/01/2016 tarihlerinde

İstanbul’da              :  20/01/2016

Resmi Gazete’de     :  20/01/2016

487/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Edirne Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılan taşınmaz, 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ/ MEVKİİ

KTK. SAYFA

NO

PAFTA

NO

ADA NO

PARSEL NO

CİNSİ

MİKTARI

(m²)

HİSSE MİKTARI

TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

EDİRNE

MERKEZ

KİRİŞHANE

6740

49 M-I-c

2243

2

ARSA

6.263,33 m²

TAM

3.900.000,00 TL

117.000,00 TL

 

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a) Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti.

b) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri (2016 yılı vizeli)

c) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2016 yılında düzenlenmiş vekâletname.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (2016 yılı onaylı)

f) İsteklilerin 2886 sayılı Yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

g) Talipli ihale öncesi Yer Görme belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi’nden temin edilebilir.

Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde görülebilir. İmar plan örneği, plan notu ve tapu kaydı şartnamenin ekidir.

2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İsteklilerin Geçici Teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 09.02.2016 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümenine başvurmaları gerekmektedir. Teklifler 09.02.2016 Salı günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale 09.02.2016 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

428/1-1