17 Ocak 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29596

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Erzincan İli Geçit Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 111    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)      Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın               a) Niteliği, Türü ve Miktarı:

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

1 -

10 Milyon Adet Polipropilen Kömür Torbası Alımı

6795

2016 - 0065

29.01.2016 - 14.00

90 Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

384/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Erzincan İli Geçit Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Erzincan Merkez Fatih Mahallesi sınırları içerisinde 1572 ada, 10 nolu parselinde bulunan 6.916,34 m2’lik arsanın satış işinin ihale edilmesine karar verilmiştir.

2 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulüne göre yapılacaktır.

3 - İhalesi Yapılacak Arsanın

 

Mahallesi

Niteliği

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Hisse Oranı

Muhammen Bedeli (KDV DAHİL)

%3 Geçici Teminat (TL.)

Fatih Mahallesi

Arsa

1572

10

6.916,34 m2

TAM

2.247.810,50

67.435,00

 

4 - İhale 04.02.2016 tarihinde Perşembe günü saat: 10:30’da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

5 - İhale ile ilgili şartname Yazı işleri Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL karşılığında satın alınabilir.

6 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Yazı işleri Müdürlüğüne verilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması zorunludur.

7 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdare, ihale gününden önce ihaleyi iptal etmesi sebebiyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Bu durumda ihale iptal kararı ilan yoluyla duyurulur.

8 - İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır.

a) Gerçek kişi olması halinde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden 2016 yılında alınmış ikametgah ilmühaberi ve T.C. numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini vermesi.

Tüzel kişi veya kişiler

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi veya meslek odası belgesi.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

e) İsteklilerin ortak girişim olması durumunda noter onaylı ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

f) İstekliler adına vekaleten katılma söz konusu ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekaleten katılanın noter onaylı imza sirküleri, (2016 yılında alınmış belge.)

g) Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen geçici teminatı vermesi,

h) İhale Dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

i) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

Ortak girişim halinde, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki şekilde vergi borcu olmadığını belgelendirmesi gerekmektedir.

k) Belediyeye borcu olmadığına dair yazı,

Bütün Belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Diğer suretler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

360/1-1