16 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29595

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ MAL TESİS YAPIMI KARŞILIĞI KİRALANACAKTIR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


8750 KG GRANÜL BERGAMOT AROMASI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TTK İHTİYACI OLARAK YARI MEKANİZE TAHKİMAT TEÇHİZATI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI 3

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI 5

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ MAL TESİS YAPIMI KARŞILIĞI KİRALANACAKTIR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Vakıflar Genel Müdürlük Makam oluruyla 01.12.2015 tarih ve 32808994-160.07.02.[31] sayılı kararında belirtilen şartlar doğrultusunda, İmar durumuna uygun olarak, “Özel Eğitim Tesisi” yapılmak üzere 20 yıl süreyle, yapım karşılığı uzun süreli kiralama ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ                                                    :  Hatay

İLÇESİ                                            :  Antakya

MAHALLESİ                                 :  Saraycık

MINTIKA NO                                :  -----

ADA NO                                         :  -----

PARSEL NO                                   :  3673

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)                       :  5182,00 m2

CİNSİ                                              :  Arsa

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN

MAKAM OLURU

TARİH VE SAYISI                        :  01.12.2015 tarih ve 32808994-160.07.02.[31]

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ   :     3.503.942,00-TL

                                                            (üçmilyonbeşyüzüçbindokuzyüzkırkikiTürkLirası)

GEÇİCİ TEMİNAT                        :  105.118,26-TL.

                                                            (yüzbeşbinyüzonsekizTürkLirasıyirmialtıkuruş)

İHALE TARİHİ VE SAATİ           :  04/02/2016- Perşembe Saat: 10:00

İŞİN ADI                                        :  Hatay-Antakya Saraycık Mahallesi 3673 Parsel Üzerine Özel Eğitim Tesisi Yapım Şartıyla Uzun Süreli Kiraya Verilmesi İşi

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış olan Vakıflar Genel Müdürlük Makam oluruyla 01.12.2015 tarih ve 32808994-160.07.02. [31] sayılı kararına istinaden;

1 - Hatay İli, Antakya İlçesi, Saraycık Mahallesinde bulunan mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü İdaresine (Mazbut Şeyh Hasan Basri Vakfı) ait, tapunun 3673 parselinde yer alan 5182,00 m2 sahalı taşınmazın;

1.1. Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere sözleşme tarihinden itibaren ilk 1 yıl, ekteki imar planı tadilatı taslağının ilgili belediyesine sunularak, Belediye’nin karar mercilerine onaylatılarak resmiyet kazandırılması, DOP oranının % 40’ı aşmaması, aşması durumunda % 40’tan fazlasını ekspertiz raporunda belirtilen arsa satış bedeli üzerinden İdaremize defaten ödenmesi, taşınmazın imarlı parsel haline getirilmesi için ilk yöntem olarak 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre uygulama yapılması, bu yöntemin gerçekleşememesi durumunda yine aynı kanunun 15. ve 16. maddesine göre işlem yapılması, Kadastro Müdürlüğüne sunulmak üzere işlem dosyasının hazırlatılması ve onaylatılması, onaylatıldıktan sonra yeni oluşan imar parsellerin tapularının çıkartılması, tapu kaydı üzerindeki şerhlerin kaldırılması için gerekli iş ve işlemlerin yapılması, bu işlemler için her türlü masraflarında istekli tarafından karşılanması, imar planı tadilat taslağına göre düzenlenen mevcut mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama projelerinin (mimari, statik, elektrik ve tesisat, çevre düzenleme ve altyapı) hazırlanması, taşınmazların yatırıma hazır hale getirilmesi, taşınmazlar üzerindeki tüm yapıların yıkılması (varsa), enkazın iş yerinden uzaklaştırılması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve diğer belgelerin Belediye ve diğer tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmesi, uygulama projesinin İdaremize, Belediyeye ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, sonraki iki yıl içerisinde özel eğitim tesis inşaatının bitirilerek işin sözleşmenin imzalanmasından sonra toplam ilk 3 yıl içerisinde tesisin hizmete açılması, aksi takdirde sözleşmenin fesh edilerek kesin teminat ile o zamana kadar yatırılan kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve yapılan imalatların İdareye bağışlanmış sayılması,

1.2. Mimari avan proje bedelinin Mimarlar Odasınca belirlenen tarifeden fazla olmamak üzere proje müellifine yüklenici tarafından def’aten ödenmesi,

1.3. Proje ve inşaat süresi dahil olmak üzere kira akdi süresinin toplam 20 (yirmi) yıl olması,

1.4. Sözleşme süresinin ve aylık kira ödemelerinin sözleşme tarihi itibariyle başlaması,

1.5. Sözleşme tarihinden itibaren ödenmek üzere kira bedellerinin;

1.5.1. İlk 3 (üç) yıl için aylık sabit 500,00.-TL’ın kira bedeli olarak yıllık defaten tahsil edilmesi,

1.5.2. İnşaat süresinin 3. yılsonunda tamamlanmasını takip eden 4. yılda, 18.000,00-TL’nin aylık kira bedeli olarak alınması,

1.5.3. Müteakip yıllarda (4. yıldan 20. yılın sonuna kadar) her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,

1.6. Sözleşme tarihinin yer teslim tarihi sayılması,

1.7. 20. yılın sonunda tesisin çalışır ve bakımlı bir vaziyette ve hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç 1 (bir) ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi,

1.8. İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka bir amaçla kullanılmaması,

1.9. Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat gibi yükümlülüklerin konulmaması,

1.10. İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf taşınmazın tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan imalatın herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,

1.11. Taşınmazın projelerinin hazırlanması ve inşaat aşamasında ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,

1.12. İmar durumunda iyileşme olması halinde artışın ihale oranında idaremize yansıtılması,

1.13. İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka bir amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik hukuku tarafından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınması,

Kayıt ve şartlarıyla, yapılacak tesisin imara durumuna uygun “Özel Eğitim Tesisi” olarak değerlendirmek üzere, toplam 20 yıl süreli kira ihalesine çıkarılmıştır.

2 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No: 2 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No: Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, temin edilebilir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 04.02.2016 Perşembe gün saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin;

a) İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır.)

b) Kanuni ikametgah belgesini vermesi, (2016 yılında alınmış, şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

c) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (İrtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu bildirimde bulunacaktır.)

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d1) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

e) İmza sirküleri vermesi;

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıla ait, noter onaylı imza sirküleri vermesi:

e1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza beyannamesi,

e2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza sirküleri,

f) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, noter tasdikli vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (ihalenin yapıldığı yıla ait) vermesi,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi, (Örneğe göre)

h) Mali Durum Bildirimi ve Banka referans mektubu (muhammen bedelin en az % 10'si kadar kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisi) (Genel Müdürlük teyit yazılı.) (Örneğe göre)

ı) İsteklinin ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

i) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

j) 2886 sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi - süresiz) geçici teminat mektubu (Standart Form-Ek.6) veya Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıflar Antakya Şubesindeki TR 880001500158007285445549 nolu hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 105.118,26-TL. (yüzbeşbinyüzonsekizTürkLirasıyirmialtıkuruş) tutarındaki geçici teminat banka dekontu.

Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, ı, i, j) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

k) Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

l) Bu iş için yapılmış ilan bedelleri ile % 05,69 İhale Karar Pulu sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

m) İhale dokümanı satış bedeli: 100,00 TL olup Vakıflar Bankası Antakya Merkez Şubesindeki TR880001500158007285445549 no’lu Bölge Müdürlüğü hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

n) Yüklenici, iştigal konuları arasında inşaat bulunmaması halinde inşaatı, benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir inşaat firmasını ihaleye girerken taahhüt etmek koşuluyla taahhüt ettiği inşaat firmasına tümüyle veya konusunda deneyimli alt yüklenicilere kısımlar halinde yaptırabilir. İnşaat firması veya alt Yüklenici seçimi İdarenin onayını almak şartıyla Yüklenici tarafından yapılabilecektir. İnşaatı tümüyle yapacak inşaat firmasında ve/veya alt yüklenicilerde 2886 sayılı yasaya göre yapılan inşaat ihalelerinden yasaklı olmama şartı aranır. İnşaata ilişkin tüm mali ve hukuki sorumluluk her durumda Yükleniciye aittir.

İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır) dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 04.02.2016 Perşembe günü saat 10:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

397/1-1


8750 KG GRANÜL BERGAMOT AROMASI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

                                                        RİZE

1 - Teşekkülümüz l00. Yıl Çay Paketleme Fabrikası'nın ihtiyacı, 8750 Kg Granül Bergamot Aroması Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.01.2016 günü saat: 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

359/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK YARI MEKANİZE TAHKİMAT TEÇHİZATI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0-372.252 40 00 (70 hat)   Fax:0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i

                 Malzemenin Cinsi                  

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

Yarı Mekanize Tahkimat Teçhizatı (Hidrolik ünite, tüm bağlantı ve kontrol elemanları için 100 m ayak boyu için gerekli tahkimat teçhizatı)

1 Takım

b) Teslim yeri                                   :  Yerli yükleniciler için: Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müd, Tesellüm Şefliği Ambarı

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                                 :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 180 takvim günüdür.

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 180 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  24.02.2016 Çarşamba saat: 15:00

c) Dosya no                                     :  947-TTK/1481

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Grup-1 metan gazlı ortamlarda kullanılabilirliğine dair belgeler:

a) Hidrolik ünite ekipmanları, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)’te belirtilen I. Grup teçhizat kategorisine uygun akredite kuruluşlardan alınmış ATEX sertifikalı olacak, sertifika teklifle birlikte verilecektir.

b) Teklif edilen şiltler, ilgili ülkenin resmi makamlarından alınmış Grup-1 metan gazlı ortamlarda kullanılabilirliğinin uygunluğuna dair belgeli olacaktır. Söz konusu belge teklifle ya da malzemenin tesliminde verilecektir. Malzemenin tesliminde verilmesi halinde örneği teklifle birlikte, aslı malzemenin tesliminde verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 24.02.2016 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

361/1-1


DÜZELTME İLANI 3

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

7 Ekim 2015 tarih ve 29495 sayılı (kayıt no: 8843/1/2-1) Resmi Gazete ile 9 Ekim 2015 tarih ve 29497 sayılı (kayıt no: 8843/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.20 referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

6 - Teklifler 12 Şubat 2016 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 300.000,- (üçyüzbin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA/TURKEY

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 12 Şubat 2016 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA/TURKEY

408/1/2-1

—————

AMENDMENT NOTICE 3

Sixth and seventh items of IFB No:DB.ATT.20 appeared in the Official Gazetes;

Issue No: 29495 and Record No: 8843/2/2-1 on October 7, 2015 and Issue No: 29497 and Record No: 8843/2/2-2 on October 9, 2015 are updated as follows.

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m.(local time) on February 12, 2016 and must be accompanied by a security of 300.000,- Euros equivalent (threehundredthousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA/TURKEY

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 02:00 p.m. (local time) on February 12, 2016 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA/TURKEY

408/2/2-1


DÜZELTME İLANI 5

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

26 Ağustos 2015 tarih ve 29457 sayılı (kayıt no: 7682/1/2-1) Resmi Gazete ile 28 Ağustos 2015 tarih ve 29459 sayılı (kayıt no: 7682/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.19 referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

6 - Teklifler 8 Şubat 2016 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 500.000,- (beşyüzbin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA/TURKEY

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 8 Şubat 2016 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA/TURKEY

409/1/2-1

—————

AMENDMENT NOTICE 5

Sixth and seventh items of IFB No:DB.ATT.19 appeared in the Official Gazetes;

Issue No: 29457 and Record No: 7682/2/2-1 on August 26, 2015 and Issue No: 29459 and Record No: 7682/2/2-2  on August 28, 2015 are updated as follows.

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m.(local time) on February 8, 2016 and must be accompanied by a security of  500.000,- Euros equivalent (fivehundredthousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA/TURKEY

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 02:00 p.m. (local time) on February 8, 2016 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA/TURKEY

409/2/2-1