15 Ocak 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29594

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ATLANTİS SATIŞ MAĞAZASINA JENERATÖR ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Bolu Belediye Başkanlığından:


125 GR. ORGANİK ZÜMRÜT YEŞİL ÇAY SİLİNDİRİK KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


MIKSATIŞ - 15 DEKLASE MALZEME VE KULLANILMIŞ SONDAJ MATKAPLARI SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN /16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


AF-CEB-WB5-GÜÇL-ONAR-02 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


AF-CEB-WB4-YAPIM-08 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ATLANTİS SATIŞ MAĞAZASINA JENERATÖR ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1 adet Atlantis Satış Mağazasına Jeneratör alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 26.01.2016 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Nihai teklifler en geç 26.01.2016 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66           Faks: 397 33 71 – 74

350/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 20,00 TL ile en çok 194.804,45 TL arasında değişen; 03.02.2016 günü saat 16.30' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,00 TL, en çok 19.81,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, metal aksam, plastik aksam, spot lamba, makina aksamı, rulman, oto lastiği, mini motor, seramik numunesi, ayakkabı tabanı ve soyası, motor, şerit metre, valf, güç kaynağı, batarya, iş eldiveni, termometre, elektronik aksam, vana, telefon aksamı, V kayışı, civata, entegre, yarı kıymetli ve sentetik taş, gaz yağı, akım trafosu, iletişim kartı, fermuar, cüzdan, kuyumculuk ramak makinesi, prefabrik yapı duşakabin, halojen ısıtma borusu, cüzdan, kule vinç aksamları, kalıp, plastik muhtelif oyuncak, sıvı gübre, abajur, jant, güneş gözlüğü camı v.b. 56 (elli altı) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 04.02.2016 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

330/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Bolu Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait Tapunun Ösenek Mahallesi 2023 ada 2 Parselinde kayıtlı 10693 m² Arsanın satış ihalesi yapılacağından; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Tapunun Ösenek Mahallesi 2023 ada 2 Parselinde kayıtlı 10693 m² Arsanın satışı işi.

2 - İhale Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No: 95 Merkez/BOLU adresinde bulunan Belediye hizmet binası Encümen Salonunda 12.02.2016 Cuma günü saat 14:00’de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3 - Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait Tapunun Ösenek Mahallesi 2023 ada 2 Parselinde kayıtlı 10693 m² Arsanın satış ihalesinin muhammen bedeli, 21.000.000,00 TL (yirmibirmiyonlira), geçici teminat 750.000,00TL (yediyüzellibinliradir.

4 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 TL. karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

5 - İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A - Dış Zarf

a) Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni ikametgah belgesini.

b) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası varsa fax numarası.

c) İhaleye vekaleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

d) 500,00 TL Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

e) İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı adına alacakları 750.000,00 TL (yediyüzellibinlira) geçici teminat makbuzu veya banka makbuzu.

f) Bolu Belediyesine Borcu olmadığına dair belge.

B - İç Zarf

a) Bu zarfın içerisine isteklinin Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan Tapunun Ösenek Mahallesi 2023 ada 2 Parselinde kayıtlı 10693 m² Arsanın satış ihalesi için teklif verilecektir.

6 - Teklif Artırımları 1.000,00TL (Binlira) ve katları olarak alınacaktır.

7 - İstekliler belgelerini ihale günü ihale saati olan 14:00’a kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

11682/1-1


125 GR. ORGANİK ZÜMRÜT YEŞİL ÇAY SİLİNDİRİK KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 184.000 adet 125 gr. Organik Zümrüt Yeşil Çay Silindirik Kutu %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı / RİZE, adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.01.2016 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

103/1-1


MIKSATIŞ - 15 DEKLASE MALZEME VE KULLANILMIŞ SONDAJ MATKAPLARI SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

Batman, Adıyaman ve Trakya Bölge Müdürlüklerinde bulunan Deklase Malzemeler ve Kullanılmış Sondaj Matkapları “kapalı teklif usulü” ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında “açık arttırma usulü” ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06100 Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 312 - 207 20 00 - 0 312 - 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  ihale@tp.gov.tr

d) İlgili personelin adı,

    soyadı ve unvanı                          :  Osman AY/Uzman Yardımcısı

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Batman Bölge Müdürlüğü’ne ait 10.785 kalem deklase malzemesi ile 872 adet kullanılmış matkap, Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne ait 997 kalem deklase malzemesi ile 273 adet kullanılmış matkap ve Trakya Bölge Müdürlüğü’ne ait 647 kalem deklase malzemesi ile 188 adet kullanılmış matkap satışı

b) Bulunduğu Yer                            :  TP Batman, Adıyaman ve Trakya Bölge Müdürlükleri

c) Teslim Süresi                               :  İstekliye Cumartesi, Pazar, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri hariç her gün (09.00 - 11.30/13.30 - 16.30) saatleri arasında teslimat yapılacaktır. İstekli ihale sonucu kazandığı Malzeme grubunun/Malzeme gruplarının tamamını Madde 12.5'de belirtilen süre içinde bedelini yatırdığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde TP'nin bölge işletme sahasından çıkarmak zorundadır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06100 Çankaya/ ANKARA MAKAM BLOK ZEMİN KAT TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve Saati                              :  17.02.2016   Saat: 10.00

4 - İhaleye ilişkin bilgiler:

a) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ait Batman, Adıyaman ve Trakya Bölge Müdürlüklerinde bulunan Deklase Malzemeler ve Kullanılmış Sondaj Matkapları “kapalı teklif usulü” ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında “açık arttırma usulü” birlikte uygulanmak suretiyle satılacaktır.

b) İhaleye ilişkin şartname, malzemelerin ayrıntılı listesi ve muhammen bedelleri;

T.P. web sayfasında ihale ilanları sekmesi altında ya da T.P. Genel Müdürlüğü Makina İkmal Daire Başkanlığı/İhale Müdürlüğü 6. Kat 604 no.lu odada görülebilir. Şartname bedeli 50.00 TL. Vakıflar Bankası T.P.A.O Bürosu IBAN NO: TR970001500158007290224965 no.lu T.P.A.O. hesabına yatırılarak, dosya numarası ve şartname bedeli olduğunu belirtip aynı adresten temin edilir.

(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma Adı, (Şahıs olarak teklif verecek isteklinin Adı ve Soyadı) ve ilgili dosya numarasını yazdırmak zorundadırlar.)

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

c) Teklifler, 17.02.2016 tarih ve saat: 10.00’a kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada oluşabilecek gecikmeden Ortaklığımız sorumlu değildir.

d) İstekliler açık artırmaya katılacağı malzeme gruplarına yaptıkları teklif bedelinin % 3’den az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat vermemiş veya eksik teminat verilmiş teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) İhale, 17.02.2016 Çarşamba günü saat: 10.00’da TP Genel Müdürlüğü Makam Blok Giriş Kat Toplantı Salonunda yapılacak, Şartnamede istenilen belgeleri eksiksiz veren şahıs/firmalar ile 18.02.2016 Perşembe günü, saat: 14.00’da TP Genel Müdürlüğü Makam Blok Giriş Kat Toplantı Salonunda açık arttırma yapılacaktır.

5 - Malzemelerin görülmesine ilişkin bilgiler:

İstekliler ihale konusu Deklase Malzemeleri ve kullanılmış matkapları Batman, Adıyaman ve Trakya Bölge Müdürlükleri ambarlarında mesai saatleri dahilinde (09.00-11.30/13.00-16.30) başvurarak bir refakatçi ile birlikte görebilirler. Malzemelerin mevcut durumu dikkate alınarak teklif verilecek ve aynı durumda teslim işlemi yapılacaktır. İstekliler, İhale konusu iş malzemelerini, ihale tarihi öncesi yerlerinde görüp incelediğini ve gördüğü şekli ile aldığını peşinen kabul etmiş olup, ihale sonrasında, teslimden sonra malzemelerin kendisine teklif edildiği şekilde teslim edilmediğini ileri sürerek hak iddiasında bulunamaz. Malzemelerin herhangi bir nedenle görülmemesi itiraz sebebi değildir.

367/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN /16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 3,50 TL. ile en çok 205.947 TL. arasında değişen; 20/01/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1 TL. en çok 20.595 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen çay, şeker, hurda bakır, makaron, oyuncak, elektronik sigara,süt tozu, konserve, kahve, makarna, deterjan, güneş gözlüğü, ampul ve kestane v.b. cinsi 102 grup eşya açık artırma suretiyle, NESİMİ MAHALLESİ NESİMİ KÜME EVLERİ NO: 20 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP adresinde 21/01/2016 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

362/1-1


AF-CEB-WB5-GÜÇL-ONAR-02 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB5-GÜÇL-ONAR-02

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Kamu İdari Binaları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 1 adet Hükümet Konağının Güçlendirme ve Onarım İnşaatı İşi

Projenin Süresi                          :  300 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  06 Ocak 2016

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Doğan Mühendislik Elek. Saan. ve Tic. Ltd.  Şti. & Adfen İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. O.G.

9.870.000,00 TL

9.870.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Doğan Mühendislik Elek. Saan. ve Tic. Ltd. Şti. & Adfen İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. O.G.

  9.870.000,00 TL

  9.870.000,00 TL

2. Nil Yapı Malzemeleri ve İnş. Tic. A.Ş.

10.120.000,00 TL

10.120.000,00 TL

3. B.S Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

11.715.000,00 TL

11.715.000,00 TL

4. Tigris Mühendislik Müşavirlik-Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

11.879.000,00 TL

11.879.000,00 TL

5. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş. O.G.

12.932.000,00 TL

12.932.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

288/1-1


AF-CEB-WB4-YAPIM-08 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB4-YAPIM-08

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 2 adet Eğtim Yapısı Yeniden Yapım İnşaatı İşi

Projenin Süresi                          :  300 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  06 Ocak 2016

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Turyapı Grup İnş. Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.

12.840.000,00 TL

12.840.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Turyapı Grup İnş. Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.

12.840.000,00 TL

12.840.000,00 TL

2. Alba Mühendislik Müşavirlik İnşaat A.Ş.

12.924.000,00 TL

12.924.000,00 TL

3. Adfen İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Doğan Mühendislik Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

12.930.000,00 TL

12.930.000,00 TL

4. Medos İnşaat Müh. Elek. Telekomünikasyon Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13.490.000,00 TL

13.490.000,00 TL

5. Siyahkalem Mühendislik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

14.499.000,00 TL

14.499.000,00 TL

6. B.S Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

14.615.000,00 TL

14.615.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

287/1-1