14 Ocak 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29593

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN PERSONEL YEMEK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN PERSONEL YEMEK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


1 ADET BASKI ÖNCESİ BİLGİSAYARDAN DİREKT KALIBA POZLAMA (CTP) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


KAYNAK SULARI KİRAYA VERİLECEKTİR

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


SU ENJEKSİYON POMPASI PROBU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Denizli Defterdarlığından:


6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLAR PAZARLIK USULÜ İLE SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN PERSONEL YEMEK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan Personel Yemek Hizmeti alım işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar en az 15.000,00 TL geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 08.02.2016 saat 11:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 08.02.2016 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

291/1/1-1


ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN PERSONEL YEMEK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Erzincan Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan Personel Yemek Hizmeti alım işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar en az 5.000,00 TL geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 08.02.2016 saat 11:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 08.02.2016 saat 15:30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

291/2/1-1


1 ADET BASKI ÖNCESİ BİLGİSAYARDAN DİREKT KALIBA POZLAMA (CTP) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Genelkurmay Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Baskı Öncesi Bilgisayardan Direkt Kalıba Pozlama (CTP) Sistemi’nin teknik ve idari şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik ve idari şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25.01.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik ve idari şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

290/1-1


OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıtları teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.

 

CİNSİ

EBADI

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz)

265 mm.

250.000

m²

Teknik Şartname

28.01.2016

Bobin Otokopi Kağıdı CF(beyaz)

265 mm.

350.000

m²

Teknik Şartname

28.01.2016

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz)

280 mm.

150.000

m²

Teknik Şartname

28.01.2016

Bobin Otokopi Kağıdı CFB(beyaz)

280 mm.

200.000

m²

Teknik Şartname

28.01.2016

Bobin Otokopi Kağıdı CF(beyaz)

280 mm.

150.000

m²

Teknik Şartname

28.01.2016

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz)

420 mm.

165.000

m²

Teknik Şartname

28.01.2016

Bobin Otokopi Kağıdı CFB(beyaz)

420 mm.

165.000

m²

Teknik Şartname

28.01.2016

Bobin Otokopi Kağıdı CF(beyaz)

420 mm.

165.000

m²

Teknik Şartname

28.01.2016

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz)

648*917 mm.

500

Top

Teknik Şartname

28.01.2016

Bobin Otokopi Kağıdı CFB(beyaz)

648*917 mm.

250

Top

Teknik Şartname

28.01.2016

Bobin Otokopi Kağıdı CF(beyaz)

648*917 mm.

500

Top

Teknik Şartname

28.01.2016

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28/01/2016 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Otokopi Kağıtların tamamı için teklifte bulunacakları gibi, 265 mm., 280 mm., 420 mm., ve 648*917 mm. otokopi kağıtlar için ayrı ayrı ebat bazında kısmi teklifler de kabul edilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; Banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda “…4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanunun ve şartname hükümlerinin yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu …” ibaresi yer alacaktır..

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

258/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, İmar Planında “Akaryakıt ve LPG istasyonu ”kullanımında bulunan; Tapuda Atakum İlçesi, Balaç Mahallesi, F36B16D1D pafta, 11894 ada, 1 nolu parselde kayıtlı yüzölçümü 2.694,56 m² arsa nitelikli taşınmazın, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca %20’si peşin, kalan kısmının 60 gün içerisinde ödenmek üzere satışı yapılacaktır.

2 - İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine ¨500,00 (BEŞYÜZ TÜRK LİRASI) yatırılarak, alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.

3 - Söz konusu taşınmazın Muhammen Bedeli toplam ¨12.000.000,00 (Oniki Milyon Türk Lirası)’dır.

- İhalede yarışma (artırım ) bu bedel üzerinden yapılacaktır.

4 - Geçici teminat oranı %3, tutarı ¨360.000,00 (Üç Yüz Altmış Bin Türk Lirasıdır.)

5 - Bahse konu İhale 28.01.2016 tarihinde, Perşembe Günü Saat: 15.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

6 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A. Nüfus cüzdanı sureti, (Gerçek kişiler için)

B. Kanuni ikametgâh belgesi,

C. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

D. Ticaret ve Sanayi Odası belgesi vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kaydı olduğuna dair belge,

b) Tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E. İmza Sirkülerinin verilmesi,

a)Gerçek kişi olması halinde noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri,

b) Tüzel kişiliğin olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

F. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

G. Geçici teminatın verilmesi, (2886 Sayılı D.İ.K.'da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)

H. İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge

İ. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

J. Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alacakları belge.

K. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.

7 - Teklifler İhale günü olan 28.01.2016 Perşembe günü Saat:15.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Encümen Kalemine) verilecektir.

- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir.

- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat: 15.30’a kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.

267/1-1


KAYNAK SULARI KİRAYA VERİLECEKTİR

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

İLİ                                    :  Bursa

İLÇESİ                             :  Yıldırım

MAHALLESİ                  :  75. Yıl

CİNSİ                              :  Kaynak suları

DEBİLERİ                       :  K1: 0,98 lt/sn, K2: 1,52 lt/sn (toplam 2,50 lt/sn)

ADA NO                         :  4224

PARSEL NO                   :  129

MUHAMMEN BEDELİ :  1.Yıl 587.357,99TL olmak üzere ÜFE (On iki aylık ortalama) artışları hariç toplam 10 yıl için 5.873.579,90 TL

GEÇİCİ TEMİNAT         :  176.207,50 TL

İHALE GÜNÜ                :  28/01/2016 Perşembe

İHALE SAATİ                :  15:00

Yukarıda özellikleri belirtilen kaynak suları Vakıflar Genel Müdürlük Makamının 14/10/2015 tarih 28254 sayılı ve Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı’nın 17.10.2015 tarih 2495 sayılı olurlarına istinaden on yıl süreli olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi için ihaleye çıkartılmıştır.

1 - İlk yıl kira bedeli ihalede oluşan tutar, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (on iki aylık ortalama % değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

Kira aylık olarak tahsil edilecektir. Kira bedellerinde kısmi ödeme yapılamaz. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

2 - Kaptaj, isale hattı ve tesis yapımı ile ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak ruhsat alma işlemleri en geç bir yıl içinde tamamlanacaktır.

3 - Yüklenici (kiracı) tarafından Vakıf taşınmazı üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulamaz.

4 - İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf taşınmazının tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan masraflar talep edilmez. İmalatlar herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılacak, yatırılan teminat ve kiralar İdareye gelir kaydedilecektir.

5 - Sözleşme süresince D.S.İ.’ye yaptırılacak debi ölçümlerinde debide oluşacak belli orandaki artış yada eksilişler İdarenin uygun görüşüyle aynı oranda satış bedeline (kiraya) yansıtılacaktır.

6 - İhale yukarıda belirlenen tarih ve saatte Hocahasan Mah. Fahri Korutürk Cad. No: 129 Vakıf İşhanı (Kat: 3-4) Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

7 - İstekliler, İhale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görebilirler ve TR250001500158007272747249 nolu Vakıflar Bankası Bursa Cumhuriyet Şubesi hesabına 200,00 TL yatırarak aynı adresten temin edebilirler.

8 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İhale Şartnamesinin 29. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 30. maddesi doğrultusunda ihale günü ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına imza karşılığında teslim edeceklerdir.

9 - İhaleye girebilme şartları;

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.

b) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

b1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

b2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

c) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi.

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.

c2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.

d) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi.

e) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.

f) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (ilk yıl kira muhammen bedelinin %50'si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin verilmesi.

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin verilmesi.

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı.

j) Geçici teminat banka dekontu veya Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Kanuna göre alınmış ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

k) Teklif mektubu (29. maddeye göre hazırlanmış)

l) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a, b, c, d, e, g, h, ı bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

10 - Teminatların nakit olması halinde teminat tutarı idarenin Vakıflar Bankası Bursa Cumhuriyet Şubesi nezdinde açılan IBAN TR250001500158007272747249 no’lu hesabına yatırılacaktır.

11 - Telgraf, faks veya internet yoluyla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12 - Bu iş için yapılmış tüm ilan bedelleri sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

13 - İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

270/1-1


SU ENJEKSİYON POMPASI PROBU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                  :  SU ENJEKSİYON POMPASI PROBU alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2015/3250

Dosya no                                :  1621001

1 - İdarenin:

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       :

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  SU ENJEKSİYON POMPASI PROBU (2 kalem)

b) Teslim yeri                         :  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarı.

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasına müteakip 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  28.01.2016 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Teklif edilecek malzemelerle ilgili olarak tanıtıcı katalog.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 28.01.2016 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

264/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Denizli Defterdarlığından:

1 - Aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazın satış ihalesi 26.01.2016 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile tablolarda belirtilen saatte yapılacaktır.

2 - İhale, Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3 - İhaleye katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2016 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzu veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.

4 - İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

5 - Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.

6 - Taşınmaz mal satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır.

7 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

8 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur. 05.01.2016

 

Sıra

No

Mahallesi

Mevkii/

Sokağı

Cinsi

Pafta No

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

(M²)

Hazine Payı

İmar Durumu

Fiili Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Saati

1

Bereketler

Sığırgöledi

Arsa

M22 A21A3C

235

3

3.116,33

Tam

Kültür Tesis Alanı ve Yol

Boştur

6.233.000,00

623.300,00

15:00

135/1-1


6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLAR PAZARLIK USULÜ İLE SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda 3. maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul malların satışı 22/01/2016 tarihinde saat 09:00'da BİRİNCİ defa, satılmadığı taktirde 29/01/2016 tarihinde saat 09:00'da İKİNCİ defa pazarlık suretiyle Yeşilköy Mah. Yeni Havalanı Yolu No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde satışa sunulacaktır.

b) Eşyanın satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak Karar pulu ve Damga vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.

c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı %10 peşinatı satış yerinde öder.

d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.

e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesi verilmesi gerekir.

f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.

g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.

h) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar idarece reddedilir.

ı) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile % 5 faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.

2 - Eşyalara ait Ardiye ücreti, Analiz ücreti ve İlan Bedeli gibi masraflar satış bedelinin ödenmesi sırasında alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.

3 - Satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcı Gümrük Yönetmeliğinin 98/A-1 maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

4 - Gümrük idaresi tarafından yapılacak vergilendirmede kayıt belgesi kıymetleri dikkate alınacaktır.

5 - Mahcuz mala ait bilgiler.

 

Sıra No

Menkul Malın Cinsi

Eşyanın Cinsi ve Özelliği

Miktarı

Tarife No

Satışa Esas Bedel

Bulunduğu Yer

1

Kumaş

475 kap içinde 44.853 m. %80 poliester %20 viskon devamsız farklı renkli ipliklerden dokunmuş mensuzcat brüt 14040 kg, net 13.900 kg

44.853 m.

5515

125.000,00 TL

Halkalı Ulusoy Depo

2

Kumaş

367 kap içinde 45.702 m. %75 Poliester (%40 filament %35 devamsız) %25 viskon devamsız ipliklerden dokunmuş boyanmış mensucat brüt 13600 kg, net 13.470 kg

45.702 m.

5515

130.000,00 TL

Halkalı Ulusoy Depo

3

Kumaş

1562 kap içinde 84.601 m. %80 Polyester (%40 filament %40 devamsız) %20 viskon devamsız ipliklerden dokunmuş boyanmış mensucat brüt 24500 kg, net 24.330 kg

84.601 m.

5515

190.000,00 TL

Halkalı Ulusoy Depo

4

Kumaş

245 kap içinde 28.119 m. %65 Polyester filament %5 elastan ipliklerden dokunmuş boyanmış mensucat brüt 10.100 kg, net 9.978 kg

28.119 m.

5407

80.000,00 TL

Halkalı İstanbul (Tria) Ant.

5

Kumaş

1379 kap içinde 88.864 m. %95 polyester filament %5 elastan ipliklerden dokunmuş boyanmış mensucat brüt 26.000 kg, net 24.621 kg

88.864 m.

5407

250.000,00 TL

Halkalı İstanbul (Tria) Ant.

6

Kumaş

202 kap içinde 27.582,3 m. %95 poliester filement %5 elastan ipliklerden dokunmuş boyanmış mensucat brüt 10.050 kg, net 9.650 kg

27.582,3 m.

5407

77.000,00 TL

Halkalı İstanbul (Tria) Ant.

 

İlan olunur.

329/1-1