13 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29592

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığından:

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Yeşilçam Sinema Emekçileri Sosyal Dayanışma, Yaşatma ve Yardımlaşma Vakfı (YESEV).

VAKFEDENLER: Coşkun Alp ERTAM, Halil Cura, Meryem Canan YILMAZ, Erdal TURAN.

VAKFIN İKAMETGÂHI: MUĞLA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/12/2015 tarihinde kesinleşen 08/10/2015 tarihli ve E: 2015/229, K: 2015/341 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türk sinemasına emek vermiş sinema emekçilerinin yaşlılıkta bakım, barınma gibi sorunlarını gidermek, sosyal ve sağlık konularında destek olmak, telif hakları ve ücret gibi konularda hukuki destek vermek, sinema sanatçıları arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Muğla İli, Bodrum İlçesi, Çamlık Köyü, Ermene Mevkii, n19-d-16-b-1-d pafta, 106 ada, 4 parsel sayılı 4.722,29 m2 yüzölçümlü, “kısmen incirli tarla” vasıflı gayrimenkul.

YÖNETİM KURULU: Coşkun Alp ERTAM, Meryem Canan YILMAZ, Erdal TURAN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

256/1-1

—————

VAKFIN ADI: Hanan Vakfı.

VAKFEDENLER: Veli Darakcı, Fatma Darakcı.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Bolu.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.12.2015 tarihli ve E: 2015/408 K: 2015/541 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Çevresinden başlayarak bütün insanlığın özellikle gençlerin iktisadi, içtimai, sıhhi, ilmi, kültürel, bilgi, beceri, görgü, eğitim ve sair yönlerden gelişmesini, yardımlaşma ve dayanışmaya özenmesini, refah ve saadetinin artmasını birleşip kaynaşmalarını sağlamak ve yardımlaşmaktır. Halkımızın ve insanlığın maddi ve manevi yönlerden bilinçlenmesine ve özellikle Türkiye halkının İslam inanışının inşasında ve asırlarca huzur içinde yaşamasında en büyük pay sahibi olan Hoca Ahmet Yesevi ve alperenlerinin, Mevlana Celâleddin-i Rûmi'nin, Şeyh Edebali, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Seyyid Şah-ı Hace Muhammed Bahâüddin El-Buhârî, İmam-i Rabbani (Ahmed Faruki Serhendü), Mustafa İsmet Garibullah, Ahıskalı Ali Haydar Efendi, Akşemseddin ve Müceddid Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi Mustafa Ekin gibi muhterem zevatın İslam ve ahlak anlayışının doğru anlaşılmasını, günümüze aktarılıp hayata tatbik edilmesini sağlamak ve bu vesileyle bütün insanlığın özellikle gençlerin ve ülkemizin gelişip kalkınmasına ve ilerlemesine katkıda bulunmaktır. Çevrenin kirlenmesini önleyecek önlemleri alır, aldırır, alanlara destek verir. Bu konuda kamuoyunun aydınlatılmasına, koru, park ve yeşil alanların korunup yaşatılmasına, tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların bakım onarımına ilişkin çalışmalar yapar.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Bolu İli, Merkez İlçesi, Aşağısoku Mahallesi 1/21 L II pafta, 2011 ada, 8 parsel nosunda kayıtlı 63/3573 arsa paylı, B Blok, l. Kat 8. bağımsız bölüm numaralı mesken niteliğindeki kaydın Veli Darakcı adına olan ¾ hissesi ve 3.000 TL (ÜçbinTürkLirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Veli Darakcı, Fatma Darakcı, Fatih Yılmaz.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Dağılan bilançosu çerçevesinde çıkacak malvarlığı, kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşulları ile mütevelli heyet kararı ile benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

255/1-1

—————

Bolu Kalkınma Vakfı Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/12/2015 tarihinde kesinleşen 01/07/2015 tarih ve E: 2015/155, K: 2015/284 sayılı kararı gereği dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

254/1-1


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Sayı  : 2015/10521 CBS Soruşturma Dosyası

Konu : Mostafa NANA

7201 Sayılı Yasanın 28. Maddesine göre hakkında Dava Açılmasının Ertelenmesi Kararı verilen şüphelinin adresinin belli olmaması halinde ilanen tebliğ yapılacağına dair amir hükmü bulunması sebebiyle kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan şüpheli Mostafa NANA hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen Dava Açılmasının Ertelenmesi kararının açık adresine usulüne uygun olarak gönderilmesine rağmen tebligat yapılamaması, şüphelinin yabancı uyruklu olması ve sabit bir ikametgahının bulunmaması karşısında hakkında verilen karar aşağıya çıkarılmış olup, ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

Soruşturma No

Karar No

Kararın Türü

Karar Tarihi

Adı Soyadı

1

2015/10521

2015/237

Dava Açılmasının Ertelenmesi

05/11/2015

MOSTAFA NANA

11862/1-1


Karaman Cumhuriyet Başsavcılığından:

Sayı: 2012/1225

Tehdit suçundan verilen cezası C. Başsavcılığımızın yukarıda yazılı ilam numarasında kayıtlı olan ve hakkında ödeme emri tanzim edilen Cafer ve Ayşe oğlu 21/03/1973 Goutroux/Belçika doğumlu, Karaman Merkez Yenimahalle nüfusuna kayıtlı İSMAİL ÖZKAY tüm aramalara rağmen bulunamamış, ödeme emri tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince ödeme emri özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren 1 ay sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiştir.

11669/1-1


 


 


 


 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim ve Tıp Fakülteleri’nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Arap Dili Eğitimi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini İlahiyat Arapça Eğitimi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

-

Anatomi

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Anatomi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

192/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTESİ

BÖLÜM

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Yardımcı Doçent

1

273/1-1


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. Maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler, başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızda.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

AÇIKLAMALAR

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

(%30 İngilizce)

Yardımcı Doçent

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mimarlık

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yardımcı Doçent

Doktorasını Mimarlık veya İç Mimarlık alanında yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

(%30 İngilizce)

Yardımcı Doçent

Endüstri veya İşletme Mühendisliği lisans eğitimi almış olup Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Yardımcı Doçent

Doktorasını Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

(%30 İngilizce)

Profesör, Doçent

Doçentlik Unvanını Pazarlama alanında almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi Bölümü

Türkçe Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

Doktorasını Yeni Türk Dili, Türkçe Öğretmenliği veya Dilbilim ana bilim dallarından birinde yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Üstün Zekâlılar Eğitimi

Yardımcı Doçent

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü R.P. Danışmanlık Ana Bilim Dalı

Yardımcı Doçent

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Yardımcı Doçent

 

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Profesör

Doktorasını İslam Hukuku alanında yapmış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

(%30 İngilizce)

Doçent, Yardımcı Doçent

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

(%30 İngilizce)

Profesör, Doçent

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

261/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                11.01/143

Toplantı Tarihi ve No    : 31.07.2015 - 169                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 31.07.2015 - 3446                                         ESKİŞEHİR

Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Dodurga Beldesi’nde tespit edilen Kocaoğlan Düz Yerleşim Alanı öneri III. (Üç) Derece Arkeolojik Siti’ne ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 08.05.2015 tarihli raporu; konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; Dodurga Belediye Başkanlığı’nın 26.06.2015 tarih, 9897630-310.02.02/113 sayılı yazısı, Bilecik Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 09.06.2015 tarih, 47577019 (Bozüyük)-190.99/523649 sayılı yazısı, 28.07.2015 tarih, 5855 sayılı dosya inceleme raporu ile eki geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları önerileri okundu; tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Dodurga Beldesi’nde tespit edilen Kocaoğlan Düz Yerleşim Alanı’nın 2863 sayılı Kanun kapsamında III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına ilişkin hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\KÜLTÜR\209_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\KÜLTÜR\209_Sayfa_3.jpg

209/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 03.12/35

Toplantı Tarihi ve No    : 30.07.2015 - 168                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.07.2015 - 3434                                         ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, Başmakçı İlçesi, Çığrı Köyü’nde tespit edilen Asar Tepesi Arkeolojik Yerleşimi tescil ve öneri I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 05.12.2014 tarih, 16586271-165/4250 sayılı yazısı ve ekleri, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; 22.07.2015 tarih, 5701 sayılı dosya inceleme raporu ile eki geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları önerileri okundu; tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Afyonkarahisar İli, Başmakçı İlçesi, Çığrı Köyü’nde tespit edilen Asar Tepesi Arkeolojik Yerleşimi’nin 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve sit sınırlarına ilişkin hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\KÜLTÜR\210_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\KÜLTÜR\210_Sayfa_3.jpg

210/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 11.06/38

Toplantı Tarihi ve No    : 17.10.2014 - 138                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 17.10.2014 - 2773                                         ESKİŞEHİR

Bilecik İli, İnhisar İlçesi, Muratça Köyü’nde bulunan alanın Muratça Kilisesi ve Yerleşim Alanı adıyla I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescili konusuna ilişkin Bilecik Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 22.05.2014 tarih, 85836379.168/061 sayılı yazısı ve yazı eki 15.05.2014 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu, 25.09.2014 tarih, 6341 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fişi ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Bilecik İli, İnhisar İlçesi, Muratça Köyü sınırları içinde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın “Muratça Kilisesi ve Yerleşim Alanı” adıyla I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde yer alan taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine ilgili şerhlerin konulmasına; söz konusu alanda, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve sit sınırları içinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\KÜLTÜR\211_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\KÜLTÜR\211_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\KÜLTÜR\211_Sayfa_4.jpg

211/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 26.08/13

Toplantı Tarihi ve No    : 21.05.2015 - 161                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.05.2015 - 3221                                         ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Beylikova İlçesi, Doğanoğlu Mahallesi’nde yer alan, Tarihi ve I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Karasakal Tekkesi Mezarlık Alanı’nın güncellenen sit sınırları konusunda 26.02.2015 tarih, 3037 sayılı Kararımız gereğince konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar, Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 27.01.2015 tarih, 82953731-821/2105 sayılı yazısı, Eskişehir-Alpu- Mihalıççık İl yolu güzergahında bulunan sit sınırlarının karayolu güzergahına uygun olarak güncellenmesi talebini konu alan Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’nün 13.05.2015 tarih, 95386480-754/93048 sayılı yazısı,  15.05.2015 tarih, 3474 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, güncellenen tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Eskişehir İli, Beylikova İlçesi, Doğanoğlu Mahallesi’nde yer alan ve Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.02.1991 tarih, 959 sayılı kararı ile tescilli Karasakal Tekkesi Mezarlık Alanı Tarihi ve I. (Bir) Derece Arkeolojik Siti’nin,  Karasakal Tekkesi Mezarlığı, Karasakal Şapeli ve Çevresi adıyla I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu sit sınırlarının Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazı Şb (682(26)-02.04.1990 tarih, 815 nolu kurtarma kazısı ruhsatıyla Eskişehir Müzesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kurtarma kazısı sonucunda ortaya çıkarılan arkeolojik verilerin yayılımı dikkate alınarak belirlenmiş; ayrıca Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in Tespitlerde Değerlendirme Kıstasları başlıklı 4. Maddesi hükümleri doğrultusunda güncellenmiş olup Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’nün 13.05.2015 tarih, 95386480-754/93048 sayılı yazısı ile sit sınırlarının karayolu güzergahına uygun olarak güncellenmesi talebinin uygun olmadığına; sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna; sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\KÜLTÜR\212_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\KÜLTÜR\212_Sayfa_3.jpg

212/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                26.06/417

Toplantı Tarihi ve No    : 18.04.2014 - 120                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 18.04.2014 - 2398                                         ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kaymaz Mahallesi’nde Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 27/07/1981 tarih, A-3012 sayılı kararı ile tescilli, 26/03/2012 tarih, 848 sayılı kararımızla sit sınırları belirlenen Kaymaz Höyük-1 I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarında yapılan izinsiz uygulama konusundaki 21.02.2014 tarih ve 2207 sayılı Kurul kararının yeniden değerlendirilmesi istemine ilişkin Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 27/03/2014 tarih, 59077742-165/ 61115 sayılı yazısı, 07/04/2014 tarih, 2511 sayılı dosya inceleme raporu okundu, güncellenen sit sınırı paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kaymaz Mahallesi’nde Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 27.07.1981 tarih, A-3012 sayılı kararı ile tescilli, Kurulumuzun 26/03/2012 tarih, 848 sayılı kararıyla sit sınırları belirlenen Kaymaz Höyük-1 I. (Bir) Derece Arkeolojik Siti sınırları içerisinde kısmen yer alan 1541, 1542, 1543 parsellerde 2863 sayılı Kanun'un 9. maddesinde yer alan"… Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde koruma bölge kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarında inşai ve fiziki müdahalede bulunulamaz, bunlar yeniden kullanıma açılamaz veya kullanımları değiştirilemez. Esaslı onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, yakma, kazı veya benzeri işler inşai ve fiziki müdehale sayılır…" hükümlerine muhalefet edilmiş olması nedeniyle izinsiz uygulamaya ilişkin sorumlular hakkında yasal soruşturma başlatılmasına, anılan soruşturmanın seyri ve sonucuna ilişkin Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine,  yukarıda sözü edilen Kararımızla güncellenen sit sınırlarına ilişkin hazırlanan koordinatlı sit sınırı paftasının uygun olduğuna; Sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\KÜLTÜR\213_Sayfa_2.jpg

213/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               26.00/3335

Toplantı Tarihi ve No    : 29.05.2014 - 125                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.05.2014 - 2485                                         ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Atalan Köyü civarında yer alan AR: 201101160 ruhsat no’lu E.R. 3274297 erişim no’lu maden ruhsat sahasında madencilik faaliyetlerinde bulunulması konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Eskişehir Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 30.09.2013 tarih, 89783752-169-3873 sayılı yazısı ve söz konusu alanda tespit edilen Oluklaryanı Antik Yerleşimi’nin 2863 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi istemine ilişkin Eskişehir Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 30.09.2013 tarih, 89783752-169-3884 sayılı yazısı, anılan yazılar eki 24.09.2013 ve 25.09.2013 günlü Müze Müdürlüğü uzman raporları, 26.05.2014 tarih, 3584 sayılı dosya inceleme raporu, koordinatlı öneri sit sınırı paftası ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Atalan Köyü sınırları içinde bulunan A.R.201101160 No’lu Ruhsat Sahası içerisinde tespit edilen ve tapulama alanı dışında kaldığı anlaşılan söz konusu alanın Oluklaryanı Antik Yerleşimi adıyla I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi ve koordinatlı sit sınırı paftasının uygun olduğuna, söz konusu alanın tapuya tescili yapılması durumunda ilgili şerhlerin konulmasına, alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, söz konusu sit alanı içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına, alanın çevresinde ilgili idarelerce güvenlik tedbirlerinin alınmasına karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\KÜLTÜR\214_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\KÜLTÜR\214_Sayfa_3.jpg

214/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 26.07.41

Toplantı Tarihi ve No    : 27.08.2015 - 170                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.08.2015 - 3467                                         ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Dereköy Mahallesi’nde tespit edilen Yuvarlak Planlı Yapı’nın tescili ve öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 06.09.2013 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 20.07.2015 tarih, 20913469-101.29.02-254531 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 17.06.2015 tarih, 82953731-821.99/580359 sayılı yazısı,  21.08.2015 tarih, 6836 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftaları, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Dereköy Mahallesi’nde tespit edilen Yuvarlak Planlı Yapı’nın 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftalarının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; kaçak kazı ile açığa çıktığı anlaşılan yapının etrafında ilgili idarelerce gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına, kaçak kazıyı gerçekleştirenlerin kolluk kuvvetlerince tespit edilerek ilgili idarelerce gerekli yasal işlemlerin yapılmasına, sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\215_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\215_Sayfa_3.jpg

215/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 26.11/25

Toplantı Tarihi ve No    : 25.06.2015 - 166                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.06.2015 - 3344                                         ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Mahmudiye İlçesi, Hamidiye Mahallesi’nde yer alan I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Hamidiye Höyük II’nin güncellenen sit sınırları konusunda 09.04.2015 tarih, 3110 sayılı Kararımız gereğince konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar, OEDAŞ’ın 08.05.2015 tarih, 201529627-2089 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 11.05.2015 tarih, 42844 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 26.05.2015 tarih, 82953731-821.99/446353 sayılı yazısı, 23.06.2015 tarih, 5116 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Eskişehir İli, Mahmudiye İlçesi, Hamidiye Mahallesi’nde yer alan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 24.07.1981 tarih, A-3102 sayılı kararı ile I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Hamidiye Höyük II’nin güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\KÜLTÜR\216_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\KÜLTÜR\216_Sayfa_3.jpg

216/1-1