13 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29592

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İHALEYE DAVET

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünden:


AKARYAKIT TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ (ATOS) İLE AKARYAKIT TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ANKARA ÜNİVERSİTESİNE AİT PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEMİNİN ÜNİVERSİTENİN İHTİYACI DA OLAN KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ VE AR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA HASILAT KİRALAMASI YOLU İLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK TABLET TUZ ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

T.T.K. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:


GÖZ İÇİ LENS SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İHALEYE DAVET

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünden:

LOT 1 - ARAÇ ÜSTÜ KANAL AÇMA ARACI ALIMI

LOT 2 - KOMBİNE KANAL AÇMA VE TEMİZLEME ARACI ALIMI

(DEN3-G1)

Denizli Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ), İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankası’ndan temin edilen kredi ile yapılacak “Lot 1 - Araç Üstü Kanal Açma Aracı Alımı” ve “Lot 2 - Kombine Kanal Açma ve Temizleme Aracı Alımı” işini Dünya Bankası ihale usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.

Teklifler, teklif açılış tarihi olan 15/02/2016’dan itibaren doksan (90) takvim günü süreyle geçerli olacak ve Lot 1 - Araç Üstü Kanal Açma Aracı Alımı için en az 110.000 TL (Yüzonbin Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarda, Lot 2 - Kombine Kanal Açma ve Temizleme Aracı Alımı için ise en az 80.000 TL (Seksenbin Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarda bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 15/02/2016, saat 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14:15’de açılacaktır.

İlgilenen firmalar “www.deski.gov.tr”, “www.ilbank.gov.tr” ve “www.kik.gov.tr” web sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.

Adres: Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ)

Topraklık Mah. İzmir Bulvarı (Otogar Yanı) No: 41/A, Kat 10, Proje Yönetim Birimi Odası

PAMUKKALE/DENİZLİ/TÜRKİYE

Telefon             :  +90 (258) 263 22 11 - 2921

Faks                 :  +90 (258) 263 22 49

e-posta adresi   :  ufuk.yarar@deski.gov.tr

169/1-1


AKARYAKIT TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ (ATOS) İLE AKARYAKIT TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/1805

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Kuruluşumuza bağlı, H.Paşa Yol Müdürlüğü bünyesindeki, yol ve iş makineleri, Mobil demiryolu araçları ve diğer taşıtlar için, ATOS sisteminin ücretsiz kurularak bu sisteme bağlı olan, akaryakıt satış istasyonlarından, 300.000 litre Motorin (Euro dizel) temini işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 26.01.2016 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 26.01.2016 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

134/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170

34408 - Kağıthane/İSTANBUL

Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmazlara ait artırma dosyası ve şartname Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde görülebilir.

Bu taşınmazlara, teklif vermek isteyenlerin Taşınmazlar Başmühendisliğinden; taşınmazın hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, “Alıcı taşınmaz malı mevcut durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.”

Taşınmaz malın satış ihalesine ait ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekliden alınacaktır.

 

İşin Adı

Tahmini Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Gün ve Saati

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Köyü, sınırları içerisinde bulunan 115 parsel (2.640,00 m²), taşınmaz satışı

264.000,00 TRY

7.920,00 TRY

27.01.2016

Çarşamba

Saat: 14:00

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Köyü, sınırları içerisinde 117 parsel (2.760,00 m²) taşınmaz satışı

276.000,00 TRY

8.280,00 TRY

27.01.2016

Çarşamba

Saat: 14:30

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Köyü, sınırları içerisinde 112 parsel (1.960,00 m²) yüzölçümlü taşınmazın mülkiyeti İdaremize ait 16000/ 32000 hissesi (980,00 m²)'lik kısmının satışı

  98.000,00 TRY

2.940,00 TRY

27.01.2016

Çarşamba

Saat: 15:00

 

1 - Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri her ihale için ayrı ayrı olmak üzere;

a) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

b) Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden),

c) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

d) Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,

e) Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

h) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

i) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

j) Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı)

2 - İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170   34408 - Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

3 - Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

4 - İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

196/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkâmil İlçesi, Çağlayan Mahallesi’nde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmaz satışı işidir.

 

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüz Ölçüm m2

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m2

Toplam Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Çağlayan

21L-2c

5828

1

2.005,58 m2

Akaryakıt+ LPG ve servis istasyonu alanı

4.500,00.-TL

9.025.110,00.-TL

270.753,30.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T. Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen %3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerin ihalesi 27 OCAK 2016 Çarşamba günü saat 15.00’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2016 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

197/1-1


ANKARA ÜNİVERSİTESİNE AİT PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEMİNİN ÜNİVERSİTENİN İHTİYACI DA OLAN KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ VE AR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA HASILAT KİRALAMASI YOLU İLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Üniversitesinin mülkiyetinde bulunan “Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin” üniversitenin de ihtiyacı olan kısa yarı ömürlü radyoaktif maddelerin üretilebilmesi ve ar-ge projelerinin desteklenmesi amacıyla 10 (on) yıl süre ile hasılat kiralaması yolu ile kiraya verilecektir.

İHALENİN ZAMANI, YERİ, ŞEKLİ:

İhale;

a) Zamanı:

aa - Günü         :  25/01/2016

ab - Saati          :  14:00’de

b) Yeri              :  Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Akademik Yerleşke L Blok Kat:3 İhale Komisyon Odası Samanpazarı / ANKARA

c) Şekli:

ca - İlk teklifler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35- c maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

cb - Pey artırımı her tur için asgari 1.000-TL ve katları olacaktır.

d) Müracaat yeri ve zamanı: Tekliflerin en geç 25/01/2016 günü saat 14:00’a kadar elden Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Akademik Yerleşke L Blok Kat:3 Satınalma Bürosu Samanpazarı/ ANKARA adresine teslim edilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR:

a) Kiraya verilecek “Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin” muhammen kira bedeli;

aa) Bir yıllık 300.000,00 TL, 10 yıllık 3.000.000,00 TL dir.

ab) Teklifler KDV hariç olarak verilecektir.

b) Bu ihale ile ilgili ihale dokümanının satın alma bedeli 250,00 TL’dir.

c) Bu ihale ile ilgili geçici teminat muhammen bedel üzerinden 90.000,00 TL’ dir.

d) İhale ile ilgili geçici teminatı Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının;

da) T.C. Ziraat Bankası Ankara ili Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki TR110001002532070593635060 nolu hesabına veya,

db) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı veznesine yatırılacak, alınacak dekont/tahsilat makbuzu aslı ihale şartnamesinin 19 uncu maddesinde yazılı evraklarla birlikte ihale dosyasına (zarfına) konularak ihaleden önce ihale komisyonuna verilecektir.

Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin kiraya verilme ihalesi hakkındaki ihale şartnamesi;

a) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden ücreti mukabilinde temin edilebilir.

b) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün (ihale.ankara.edu.tr) adresinde yayınlanmaktadır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

a) Faaliyet Belgesi (Ticaret, sanayi odası vs.)

b) İmza sirküleri (Noterden)

c) İhaleye katılacak için yetki belgesi

d) Geçici teminata ilişkin belge

e) Doküman Satın Alındı Belgesi, Başvuru Dilekçesi, Adres Beyanı, İhale Konusu Tesisin Yerinde Görüldüğüne Dair Beyan

f) Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğunu gösteren belge

g) İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge

h) İhale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun bulunmadığına dair belge

ı) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu

j) Mali durum bildirimi (Banka referans mektubu)

k) Sahip olduğu FDG ilaç ruhsatına ait belge

l) İsteklilerin ihaleye konu olan iş veya benzerlik arz eden faaliyetlerini ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde gerçekleştirdiğini gösterir belge

m) İsteklilerin Türkiye’de bir PET Radyofarmasötik Üretim Tesisi işletme tecrübesi ve/ veya satış tecrübesi olmasına ilişkin belge,

İlanen duyurulur.

257/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 8,00.- TL ile en çok 550.300,00.- TL arasında değişen; 19/01/2016 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00- TL en çok 55.030,00.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen (Floresan, Rulman, Akvaryum lambası, Soğul rulo sac, Ampul, Makaron, Şarj aleti kablosu, Oto Radyo teyp, Ses sistemi, Dvd Oynatıcı, Kol saati, Cep telefonu ve Aksamları, Sigara Tabakası, Sigara sarma makinası, Güneş gözlüğü, Çakmak, Havalı matkap, Kompresör, Su ısıtıcı, Boru bağlantı parçaları ve Flanş, Alubit bilye, Ot biçme makinası, Makine ve Aksamları, Güvenlik kiti, Konteyner, Spanzet Tır kayışı, Motorlu taşıt aksam parça, Parça Kömür tozu, Demir kaldırma tertibatı, Bağlantı elemanları, Düğme Pil, Yapı malzemesi, Burç takozu, Koltuk aksamı, Yakıt tankı, Sis lambası, Alüminyum Çanta, Demir sandık, Tahta Sandık, Plastik Kova, Takım Sandığı, DVD player, Fotoğraf makinası, Monitör, Mumluk, Oto teybi, Süs eşyası, Matkap ve Bataryası, Güç kaynağı, Ölçüm cihazı, Oksijen tüpü, Dekopaj makinası, Hilti, Kaynak makinası, Şarjlı Tornavida, Zımpara makinası, İşçi tulumu, Kask, El aletleri, Lokma takımı, Su Terazisi, Elektrot, Hava hortumu, Test Cihazı, Yapıştırıcı, Polimer Vernik ve Oyuncak vb.) 33 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 20/01/2016 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

269/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK TABLET TUZ ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

T.T.K. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:

İhale kayıt no                          :  2016-3055

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel : 0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       :  Satınalma @taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Tablet Tuz: 182.000 Kg

b) Teslim yeri                         : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Ambarları

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip,

                                                  Mart 2016       : 59.500 kg

                                                  Haziran 2016  : 35.000 kg

                                                  Eylül 2016      : 52.500 kg

                                                  Aralık 2016    : 35.000 kg

                                                  olarak takvim günlerin de teslim edilecektir

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  21/01/2016 - 15.00

c) Dosya no                            :  1631200

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

4.2.1 - Kimyasal analiz raporları ve bu değerlerin teknik şartnameye uygunluğu Kalite sistem belgesi ve imalatları ile ilgili 2 takım tanıtıcı katalog ve/veya broşürleri

5 - Kısmi teklif Kabul edilmeyecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 21.01.2016, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

263/1-1


GÖZ İÇİ LENS SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezi/Hastanelerinin 2 yıllık ihtiyacı için ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle “Göziçi Lens” satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar şartnamede istenen numuneleri en geç 02.02.2016 tarih saat 12:00’ye kadar Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Teşhis Tedavi Hizmetleri Koordinatörlüğüne teslim edeceklerdir.

6 - Firmaların, tekliflerini en geç 08.02.2016 tarih saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

7 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 09.02.2016 tarih saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

8 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

9 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

10 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

260/1-1