12 Ocak 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29591

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kurum ibraz edilmemesi.” halinde lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, ANTALYA MADENİ YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nce verilmiş olan 14/12/2010 tarih ve 2010/12-T.92 numaralı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın iptal edilmiş olması nedeniyle, MYĞ/3112-2/29123 numaralı madeni yağ lisansı kapsamında geçerli durumdaki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, lisans dosyası kapsamında Kurumumuza sunulan 16/08/2012 tarihli ve 237 numaralı Kapasite Raporu’nun ve 14.10.03/TSEK-3153 numaralı Türk Standardları Enstitüsü Kritere Uygunluk Belgesi’nin geçerlilik süreleri dolduğundan, anılan belgelerin geçerli durumdaki noter onaylı suretlerinin de ilgili mevzuat hükmü uyarınca Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgelerin, ilânen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

199/1/1-1

—————

Ast Petrol Ürünleri Acenteliği Anonim Şirketi’nin 16/06/2005 tarihli ve İHR/498-34/11811 numaralı ihrakiye teslimi lisansının iptal edilerek idari para cezası uygulanmasına ilişkin 25/12/2014 tarih ve 5388-58 sayılı Kurul Kararı’nın yürütmesi Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/2163 Esas sayılı davada aldığı 25/11/2015 tarihli kararıyla durdurulmuştur. Söz konusu yürütmeyi durdurma kararı gereğince Ast Petrol Ürünleri Acenteliği Anonim Şirketi’nin 16/06/2005 tarihli ve İHR/498-34/11811 numaralı ihrakiye teslimi lisansının yasal süresi içerisinde yürürlüğe alındığı 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

199/2/1-1


 


 


 


 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Türkiye Eğitime Destek Vakfı. (Kısa adı TEDEV)

VAKFEDENLER: İbrahim HATİBOĞLU, Abdullah AYKUT, Ahmet ÖGKE, Necdet YILMAZ, Erol BODUR, Necmi SARIYER, Saim ÇELİKTAŞ, İsmail BÜYÜKOKUROĞLU, Hasan ÜNLÜASLAN, Yasin PİŞGİN, Salih YILMAZ, Sami YILMAZ, Cafer ÖĞÜTÇÜ, Murat ŞİMŞEK, İbrahim TAN, Şahban YILDIRIMER, Mücahit KARACİF.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Bursa.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Bursa 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.12.2015 tarihinde kesinleşen 20.11.2015 tarihli ve E:2015/907 K:2015/768 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkemizin ve İslâm dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda; ilkeli, yüksek kapasiteli, yabancı dil yeterliliği ve bilimsel alt yapısı bakımından donanımlı ulusal ve uluslararası nitelikte ilim insanı, uzman, araştırmacı, akademisyen yetiştirmek ve ilgili kurumların eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesine destek olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000TL(Ellibeşbintürklirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: İbrahim HATİBOĞLU, Abdullah AYKUT, Ahmet ÖGKE, Necmi SARIYER

Necdet YILMAZ, Erol BODUR, Mücahit KARACİF, İbrahim TAN, Salih YILMAZ, İsmail BÜYÜKOKUROĞLU.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesi yapılan Vakfın mal ve nakit varlığı, Vakıf ile aynı amaca yönelik olarak kurulmuş bir başka Vakfa ya da derneğe devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

187/1-1


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

4 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Ayrıntılı bilgi (http://www.siirt.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Duyurulur.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

Açıklama

İ.İ.B.F.

MALİYE

MALİYE

DOÇENT

3

1

Kayıt dışı ekonomi üzerine çalışmış olmak.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END. İLİŞKİLER

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END. İLİŞKİLER

YRD. DOÇ.

4

1

SAĞLIK YO

HEMŞİRELİK

-

YRD. DOÇ.

4

1

İç hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak ve hemodiyaliz ile ilgili çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ

ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ

PROFESÖR

1

1

TARIM EKONOMİSİ

TARIM POL. VE YAYIM

YRD. DOÇ.

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

YABANCI DİLLER YO

MÜTERCİM TERCÜMANLIK(İNG)

MÜTERCİM TERCÜMANLIK(İNG)

YRD. DOÇ.

3

1

İngilizce öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.

242/1-1


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları -programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://pdb.klu.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

PROF.

DOÇ.

YRD. DOÇ.

NİTELİKLER

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe

Felsefe Tarihi

 

 

1

Felsefe doktora mezunu olmak ve Kant Estetiği ve Romantizm üzerine çalışmaları bulunmak.

Fizik

Yoğun Madde Fiziği

 

 

1

Zirkonyum dioksit ince film konusunda çalışmaları bulunmak.

Tarih

Cumhuriyet Tarihi

 

 

1

Cumhuriyet Tarihi alanında doktora mezunu olmak, Cumhuriyet Dönemi Basın-Yayın konusunda çalışmaları bulunmak.

Genel Türk Tarihi

 

 

2

*2.Dünya Savaşında Trakya konusunda çalışmaları bulunmak.

**20. yy Kırım Tatar konularında  çalışmaları bulunmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

 

1

 

 

Yeni Türk Dili

 

 

2

*Türk Dili ve Edebiyatı Doktora mezunu olmak, Almanya'daki Türklerin dil kullanımı alanında çalışma yapmış olmak.  

**Ses Bilimi alanında çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Sayısal Yöntemler

 

 

1

Sayısal Yöntemler doktora mezunu olmak ve zaman serilerinin tahmininde bulanık mantık ve yapay sinir ağlarının kullanımı hakkında çalışma yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler

Devletler Hukuku

 

 

1

Devletler Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

İktisat

İktisat Teorisi

 

 

1

İktisat doktora mezunu olmak ve Türkiye'de para krizleri ile enflasyon konularında çalışmaları bulunmak.

İktisadi Çalışma ve Uluslararası İktisat

1

 

1*

*İktisat doktora mezunu olmak, fikri mülkiyet hakları ve inovasyon alanında çalışmaları bulunmak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi

 

 

2

*Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olmak ve Akademik Performans Yönetim sistemi üzerine çalışma yapmış olmak.

**Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olmak ve Yeşil İşler alanında çalışmaları bulunmak.  

TURİZM FAKÜLTESİ

Turizm İşletmeciliği

-

 

 

1

Turizm İşletmeciliği doktora mezunu olmak, Otel İşletmelerinde görev-teknoloji uyumu ve örgütsel motivason çalışma sistemleri alanlarında çalışmaları bulunmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Çocuk Gelişimi

-

1

 

1*

*Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

-

 

 

1

Kanser biyomarkerlarına yönelik biyosensörler üzerine çalışma yapmış olmak.

Sosyal Hizmet

-

 

 

1

Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak.

Hemşirelik

-

 

 

1

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği doktora mezunu olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Bankacılık ve Finans

-

 

 

1

Maliye politikasının etkinliği alanında çalışma yapmış olmak.

LÜLEBURGAZ MYO

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

 

 

1

İşletme doktora mezunu olmak ve bağımsız denetim firmaları ile kalite kontrol alanında çalışmaları bulunmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

 

 

1

Rehberli sorgulamaya ve geleneksel yaklaşıma dayalı gerçek ve sanal laboratuvarların etkinliği ve laboratuvar endişesinin giderilmesi konularında çalışmaları bulunmak.

191/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 34 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

2

Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık-Rehberlik, Psikiyatri

Prof., Doç., Yrd. Doç.

İletişim Fakültesi

Yeni Medya

1

İletişim Bilimleri

Doçent

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) *

1

Avrupa Birliği

Doçent

Yönetim Bilişim Sistemleri *

1

Mühendislik Yönetimi

Yardımcı Doçent

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) *

3

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

3

Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Prof., Doç., Yrd. Doç.

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

Endüstri Mühendisliği

1

İşletme Mühendisliği

Doçent

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük

3

Beden Eğitimi Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Spor Yöneticiliği

3

Beden Eğitimi Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

3

Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Pediatri

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Sosyal Hizmet

3

Sosyal Hizmet

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Odyoloji

3

Odyoloji

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Hemşirelik

2

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Sağlık Yönetimi

1

Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Hastane ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Dijital Oyun Tasarımı

3

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Prof., Doç., Yrd. Doç.

 

* Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Alınacaktır.

190/1-1


Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Duyurunun başlangıç tarihi    :  11 Ocak 2016

Son Başvuru Tarihi                :  26 Ocak 2016

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine”   uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER:

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların;  başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

ANABİLİM/ BİLİM DALI

PROFESÖR

DOÇENT

YARDIMCI DOÇENT

Ankara

Adana UAM

Konya UAM

İzmir Z.H. UAM

TOPLAM

Ankara

Adana UAM

TOPLAM

Ankara

Adana UAM

İzmir Z.H. UAM

Konya UAM

TOPLAM

Çocuk Cerrahisi

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

Genel Cerrahi

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Göz Hastalıkları

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

1

1

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortopedi ve Travm.

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

1

Tıbbi Patoloji

1

 

 

 

1

1

 

1

 

1

 

 

1

Üroloji

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Pediatrik Allerji

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

Pediatrik Nefroloji

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Yenidoğan

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

FTR

1

2

 

 

3

1

 

1

 

 

 

 

 

Erişkin Nefroloji

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

Kardiyoloji

1

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Radyoloji

2

3

1

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0

Tıbbi Farmakoloji

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizyoloji

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

0

Tıbbi Mikrobiyoloji

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

12

7

2

2

23

3

6

9

2

2

1

2

7

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

KADRO UNVANI VE SAYISI

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. (1)

Lisans eğitimini Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği ve benzeri bölümlerden birinde tamamlamış olmak; doktora çalışmasını haberleşme alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Beden eğitimi ve spor alanında doktora yapmış ve rekreasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Hemşirelik Bölümü

Prof. Dr. (1)

Doçentliğini Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olması

Odyoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Odyoloji alanında YL ve Doktora derecesine sahip olması. Elektrofizyolojik ölçümler ve koklear implant uygulamaları konusunda deneyimli olması.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Prof. Dr. (1)

Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde ölçme ve değerlendirme alanında İngilizce ders verebilecek ve farklı alanlarda öğrencilerin gelişimlerini izleyen test programlarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında deneyimli olmak.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı

Prof. Dr. (1)

İngilizce Materyal Değerlendirme ve Tasarımı Alanında çalışmış olmak, Doçentliğini İngiliz Dili Eğitiminden almış olmak.

İlköğretim Bölümü

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı

Yrd. Doç. Dr. (1)

Yüksek Lisans ve Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi alanında baba katılımı konusunda yapmış olmak. Çocukta Oyun Gelişimi, Anne ve Baba Eğitimi ve Drama derslerini vermiş olmak.

Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Programı

Yrd. Doç. Dr. (1)

Yüksek Lisans ve Doktorasını Eski Türk Edebiyatı alanında tamamlamış olmak ve 15. Yüzyıl Mesnevileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Akademik çalışmalarını Sinema ve Felsefe alanlarında gerçekleştirmiş olmak.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü, Grafik Tasarım Programı

Yrd. Doç. Dr. (1)

Tipografi, mekan, illüstrasyon ve yazının üç boyutluluğu üzerine çalışmalar yapmış olmak ve Grafik Tasarım alanına yönelik, Grafik Tasarıma Giriş, İllüstrasyon ve Proje derslerini vermiş olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

Yrd Doç. Dr. (2)

Doktorasını iktisat alanında uluslararası iktisat ağırlıklı olarak yapmış olmak; Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yardımcı Doçentlik Atama Ölçütlerini karşılıyor olmak.

İşletme Bölümü

Prof. Dr. (1)

Yönetim ve organizasyon alanında doktorasını yapmış olmak; Yönetim ve organizasyon alanında Doçentlik unvanı almış olmak; Örgüt kuramı alanında çalışmalar yapmış olmak; Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Profesörlük Atama Ölçütlerini karşılıyor olmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Doç. Dr. (1)

Turizm anabilim dalında lisans ve yüksek lisansa, yönetim ve organizasyon bilim dalında doktora unvanına, yönetim ve strateji bilim alanında doçent unvanına sahip olmak, en az 5 (beş) yıl üniversitede öğretim elemanı olarak görev yapmış bulunmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (devam)

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Prof. Dr. (1)

Peyzaj Mimarlığı bilim alanında doçent unvanına sahip olmak, turizm alanında akademik çalışmaları olmak, 20 (yirmi) yıl üniversitede öğretim elemanı olarak görev yapmış bulunmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Radyo ve Tekniği Programı

Yrd. Doç. Dr. (1)

Eşzamanlı konum belirleme ve haritalama konusunda doktora ve çalışmalar yapmış olmak, Öğretim görevlisi kadrosunda en az 2 yıl görev yapmış olmak, yabancı dil puanı olarak KPDS/UDS'den 75 ve üzeri not almış olmak.

188/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                26.05.259

Toplantı Tarihi ve No    : 27.08.2015 - 170                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.08.2015 - 3463                                         ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Yazıdere Mahallesi’nde tespit edilen Beygir Tokadı Antik Yerleşim Alanı’nın tescili, öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırları ve alanda gerçekleştirilen kaçak kazı ile ilgili hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Eskişehir Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 05.08.2014 tarih, 82953752-170-2899 sayılı; 13.05.2015 tarih, 82953752-170-1333 sayılı yazıları ve ekleri, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 20.07.2015 tarih, 20913469-101.29.02-254534 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 15.06.2015 tarih, 37623306-821.99/562355 sayılı yazısı,  20.08.2015 tarih, 6793 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Yazıdere Mahallesi’nde tespit edilen Beygir Tokadı Antik Yerleşim Alanı’nın 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftalarının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; alanda gerçekleştirilen kaçak kazıya ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 05.08.2014 tarih, 82953752-170-2899 sayılı yazısı ile yasal soruşturma başlatılmasının istendiği anlaşıldığından tekrar soruşturma açılmasına gerek olmadığına, anılan soruşturmanın seyri ve sonucuna ilişkin Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, söz konusu kaçak kazı çukurlarının; ilgili mahkemenin uygun görüşünün alınmasının ardından ilgili idaresince Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine; bu süre zarfında kaçak kazı çukurlarının bulunduğu alanda can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik gerekli geçici güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca ivedilikle alınmasına, sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\149_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\149_Sayfa_3.jpg

149/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                26.06/443

Toplantı Tarihi ve No    : 14.01.2015 - 144                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.01.2015 - 2892                                         ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, İstiklalbağı Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen İstiklalbağı-Ballıhisar Antik Yolu öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Eskişehir Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 22.10.2012 tarih ve B.16.4.KTM.0.26.01.00/169-4287 sayılı yazısı, yazı eki rapor, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar, Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 17.11.2014 tarih ve B.091.TKG4260020-202.18.156-06/233 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28.11.2014 tarih ve 67901 sayılı yazısı, 08.01.2015 tarih, 112 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, İstiklalbağı Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen İstiklalbağı-Ballıhisar Antik Yolu ‘nun 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları başlıklı 05.11.1999 tarih, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine, söz konusu alanda madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\150_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\150_Sayfa_3.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\150_Sayfa_4.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\150_Sayfa_5.jpg

150/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                       26.09/161-11.01/147

Toplantı Tarihi ve No    : 25.06.2015 -166                                       TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.06.2015 -3345                                          ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, İnönü İlçesi, Yenice Mahallesi ve Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Kandilli Köyü’nde tespit edilen Üreğil Roma-Bizans Düz Yerleşimi'nin tescili ve öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 04.09.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 19.11.2014 tarih, 64935 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 10.11.2014 tarih, 82953731-821/10956 sayılı yazısı,  Bilecik Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 26.05.2015 tarih, 47577019 (Bozüyük)-120.10/450819 sayılı yazısı, 23.06.2015 tarih, 5108 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftaları, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Eskişehir İli, İnönü İlçesi, Yenice Mahallesi ve Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Kandilli Köyü’nde tespit edilen Üreğil Roma-Bizans Düz Yerleşimi’nin 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftalarının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\151_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\151_Sayfa_3.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\151_Sayfa_4.jpg

151/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               26.00.2527

Toplantı Tarihi ve No    : 27.08.2015 - 170                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.08.2015 - 3471                                         ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Yusuflar Mahallesi’nde yer alan I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Boyacıoğlu Höyük’ün güncellenen sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.06.2015 tarihli raporu,  konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 24.07.2015 tarih, 20913469-101.29.02-254631 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 31.07.2015 tarih, 82953731-821.99/838631 sayılı yazısı, 25.08.2015 tarih, 6954 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Yusuflar Mahallesi’nde yer alan Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.02.2011 tarih, 4757 sayılı Kararı ile tescilli Boyacıoğlu Höyük’ün güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\152_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\152_Sayfa_3.jpg

152/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 26.03/64

Toplantı Tarihi ve No    : 29.07.2015 - 167                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.07.2015 - 3388                                         ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Ilıcalar (Yarıkçı) Mahallesi’nde yer alan III. (Üç) Derece Arkeolojik-Doğal Sit olarak tescilli Yarıkçı Ilıcası’nın güncellenen sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.04.2015 tarihli raporu; konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 03.06.2015 tarih, 82953731-821.99/481201 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği’nin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 25.06.2015 tarih, 58346687-252.11-5793 sayılı yazısı ve eki Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 17.06.2015 tarih, 167 sayılı Kararı, 13.07.2015 tarih, 5479 sayılı dosya inceleme raporu okundu; tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Ilıcalar (Yarıkçı) Mahallesi’nde yer alan ve Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.07.1992 tarih, 1384 sayılı Kararı ile III. (Üç) Derece Arkeolojik ve Doğal Sit olarak tescilli Yarıkçı Ilıcası’nın, Yarıkçı Kaya Mekanları adıyla III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına ilişkin Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\153_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\153_Sayfa_3.jpg

153/1-1