12 Ocak 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29591

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BİNA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gölmarmara Belediye Başkanlığından:


DÜKKANLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İŞYERİ SATIŞI YAPILACAKTIR

Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığından:


HAVZA BELEDİYESİ TURİSTİK TERMAL TESİSLER VE ÇOK KATLI OTOPARK KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Samsun İli Havza Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BİNA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gölmarmara Belediye Başkanlığından:

Madde: 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan Manisa İli Gölmarmara İlçesi Atatürk Mahallesi Başöğretmen Sabri Bulut Caddesinde bulunan 6771 parselde kayıtlı 923,97 m² Arsa üzerinde bulunan Bina vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. (Satılacaktır)

Söz konusu bina vasıflı taşınmaz, idari şartnamesi hükümleri uyarınca satılacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

Madde: 2 - İhale Günü, Saati ve İhale Yeri

İhale 22 OCAK 2016 CUMA günü saat: 14.00’da Gölmarmara Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale Muhammen bedeli 2.100.000,00.TL olup; Geçici teminat bedeli 63.000,00.TL’dir.

Madde: 3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler

İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:

- Özel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2016 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) 2016 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2016 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2016 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2016 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

Madde: 4-  Geçici Teminat

İstekliler, muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Geçici teminat nakit olarak yatırılacak ise Belediyemiz veznesi veya Türkiye Halk Bankası AKHİSAR Şb. Nezdinde ki IBAN NO: TR81 0007 2009 5630 0007 0000 10 nolu hesabına yatırılabilir.

Madde: 5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

İhale dokümanı; Gölmarmara Belediye binası Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir veya 50,00 TL tutarında dosya bedeli ödenerek temin edilebilir.

Madde: 6 - Tekliflerin Verilmesi

İstekliler, teklif mektuplarının içinde bulunduğu Kapalı Zarfı ihale günü saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Gölmarmara Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Gölmarmara adresine teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale günü (22.01.2016) Cuma günü saat 14.00’a kadar Gölmarmara Belediye Başkanlığı Eskicami Mahallesi Gaziler Caddesi No: 134 Gölmarmara - MANİSA adresine ulaşması şarttır. İsteklinin yukarıda belirlenen saatten sonraki tevdi istekleri veya postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecek ve ihaleye katılmak için mazeret olarak ileri sürülmeyecektir.

Madde: 7 - Kesin Teminat

İhale üzerinde bırakılan isteklilerden sözleşme imza tarihinden önce ihale bedelinin % 6 (yüzde altı)’ oranında süresiz kesin teminat alınacaktır.

Madde: 8 - Ödeme Yeri ve Şartları

Gayrimenkul İhale onay tebliğ tarihinden itibaren 10 İş gün içersinde ihale bedelinin 1.000.000,00.TL’sını, kalanın ise 29.02.2016 tarihinde ödenmesine (Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.) Ödemenin tamamlanmasına müteakip tapu işlemlerinin yapılmasına.

İlan olunur.

154/1-1


DÜKKANLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olup ekli listede sunulan, Yeraltı Çarşısı içerisindeki 62 adet dükkan, toplu halde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak ''Kapalı Teklif Usulü" ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

1 - İhale 27/01/2016 Çarşamba günü saat: 14.00'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

a. 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,

b. Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

c. Ek teminatın yatırıldığına dair makbuz,

ç. Gerçek kişilerde ikametgah ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı,

d. Noter tasdikli imza sirküleri,

e. Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi,

f. 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 27/01/2016 Çarşamba günü saat: 11.00'e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mevkii

Cinsi

10 Yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Ek Teminat

Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı

62 Adet Dükkan

9.400.000,00- TL

282.000,00- TL

250.000,00- TL

174/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, firma numunesine, marka-modeline ve teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

 

Yapışkan not kağıdı 76x76 mm.

120.000

Blok

P-40e/06.06.2011

18.01.2016

Yapışkan not kağıdı 51x76 mm.

50.000

Blok

P-40e/06.06.2011

18.01.2016

Yapışkan not kağıdı 15x50 mm.

75.000

Blok

P-40e/06.06.2011

18.01.2016

 

Asetat filmi (PVC)

6.000

Metre

P-22.b/27.11.1995

18.01.2016

 

Zarf kraft-kese 100 g/m2 229x324 mm.

30.000

Kutu

P-44.b/04.06.2010

19.01.2016

Zarf kraft-kese 100 g/m2 250x353 mm.

40.000

Kutu

P-44.b/04.06.2010

19.01.2016

Zarf kraft-kese 100 g/m2 280x400 mm.

40.000

Kutu

P-44.b/04.06.2010

19.01.2016

 

İmza dosyası içten körüklü 18 yapraklı

10.000

Adet

P-48.b/28.03.2007

19.01.2016

İmza dosyası içten körüklü 10 yapraklı

10.000

Adet

P-48.b/28.03.2007

19.01.2016

 

Deri kaplı bloknotluk

2.000

Adet

Z-19.e/15.01.2013

20.01.2016

Suni deri kaplı bloknotluk

2.000

Adet

Z-19.e/15.01.2013

20.01.2016

PVC kaplı bloknotluk

15.000

Adet

Z-19.e/15.01.2013

20.01.2016

 

Ambalaj bandı (Mat Kahverengi)

50.000

Rulo

S-06.e/16.03.2010

27.01.2016

Ambalaj bandı (Şeffaf)

50.000

Rulo

S-06.e/16.03.2010

27.01.2016

 

Kopya kalemi (Kırmızı)

50.000

Dz.

G-07.b/03.01.2005

22.01.2016

Kopya kalemi (Mavi)

10.000

Dz.

G-07.b/03.01.2005

22.01.2016

Kopya kalemi (Yeşil)

10.000

Dz.

G-07.b/03.01.2005

22.01.2016

Asetat kalemi (Mavi)

6.000

Adet

G-05/24.12.1992

22.01.2016

İşaretleme kalemi  (Mavi)

120.000

Adet

Marka ve Model esasına göre

25.01.2016

İşaretleme kalemi (Sarı)

50.000

Adet

Marka ve Model esasına göre

25.01.2016

İşaretleme kalemi (Yeşil)

120.000

Adet

Marka ve Model esasına göre

25.01.2016

İşaretleme kalemi (Turuncu)

120.000

Adet

Marka ve Model esasına göre

25.01.2016

Karton telli yarım dosya

2.000.000

Adet

P-49.b/22.05.2012

20.01.2016

Plastik telli dosya (klasöre takılabilen)

7.000.000

Adet

I-14.c/28.01.2002

21.01.2016

Plastik dosya gömleği (poşet tip)

250.000

Paket

I-14.c/28.01.2002

21.01.2016

 

Zımba makinesi teli uz. 6 mm.

400.000

Kutu

D-06.j/07.12.2005

27.01.2016

Zımba makinesi teli uz. 4,5 mm.

60.000

Kutu

D-06.j/07.12.2005

27.01.2016

Zımba makinesi teli uz. 9,5 mm.

30.000

Kutu

D-06.j/07.12.2005

27.01.2016

 

Dev ataş

30.000

Kutu

K-01.c/24.04.2007

27.01.2016

 

Istampa mürekkebi siyah 50 Gram

25.000

Şişe

B-05.e/15.06.2012

26.01.2016

Istampa mürekkebi siyah 500 ml.

1.000

Şişe

B-05.e/15.06.2012

26.01.2016

Istampa mürekkebi kırmızı 50 Gram

25.000

Şişe

B-05.e/15.06.2012

26.01.2016

Istampa mürekkebi kırmızı 500 ml.

1.000

Şişe

B-05.e/15.06.2012

26.01.2016

Büyük boy ıstampa (Doğal kauçuk)

7.500

Adet

D-01.d/24.02.2005

26.01.2016

 

Yazı düzeltici atılır tip 5 mm

300.000

Adet

Z-14.b/29.01.2009

26.01.2016

 

Roller kalem (dokümantasyon kullanımı için kalıcı siyah renk mürekkepli değiştirilebilir refilli )

50.000

Adet

Marka Model esasına göre

28.01.2016

Roller kalem (dokümantasyon kullanımı için kalıcı mavi renk mürekkepli değiştirilebilir refilli )

300.000

Adet

Marka Model esasına göre

28.01.2016

Roller kalem (genel kullanım için siyah renk mürekkepli konik uçlu atılır tür)

150.000

Adet

Marka Model esasına göre

28.01.2016

Roller kalem (genel kullanım için mavi renk mürekkepli konik uçlu atılır tür)

600.000

Adet

Marka Model esasına göre

28.01.2016

Roller kalem (genel kullanım için kırmızı renk mürekkepli konik uçlu atılır tür)

200.000

Adet

Marka Model esasına göre

28.01.2016

Roller kalem (genel kullanım için yeşil renk mürekkepli konik uçlu atılır tür)

15.000

Adet

Marka Model esasına göre

28.01.2016

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale ek şartları ile termin ve teslim programının aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı tarihte açılacaktır. Numune istenerek ihalesine çıkılan malzemeler için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, teklifleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her bir stok malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler.

7 - Teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

243/1-1


İŞYERİ SATIŞI YAPILACAKTIR

Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE USULÜ: İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif usulü ile İŞYERİ SATIŞI yapılacaktır.

2 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:

 

SIRA NO

İLİ/İLÇESİ

MAHALLE

MEVKİİ

PAFTA

NO

ADA

NO

PARSEL

NO

BAĞIMSIZ

BÖLÜM NO

ARSA PAYI

KONUMU

İHALE

SAATİ

GEÇİCİ TEMİNATI

TAHMİNİ

BEDELİ

ŞARTNAME

BEDELİ

1-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

4

4

37/624

ZEMİN

KAT

İŞ YERİ

9:00

3.750,00-TL

125,000.00-TL

200,00-TL

2-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

4

5

28/624

ZEMİN

KAT

İŞ YERİ

9:15

3.000,00- TL

100,000.00-TL

200,00-TL

3-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

4

6

30/624

ZEMİN

KAT

İŞ YERİ

9.30

3.000,00-TL

100,000.00-TL

200,00-TL

4-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

4

7

47/624

ZEMİN

KAT

İŞ YERİ

9.45

5.250,00-TL

175,000.00-TL

200,00-TL

5-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

4

8

44/624

ZEMİN

KAT

İŞ YERİ

10:00

5.250.00-TL

175,000.00-TL

200,00-TL

6-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

4

17

29/624

1.

KAT

İŞ YERİ

10:15

1.500,00-TL

50,000.00-TL

200,00-TL

7-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

4

18

25/624

1.

KAT

İŞ YERİ

10:30

2.250,00-TL

75,000.00-TL

200,00-TL

8-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

4

19

25/624

ZEMİN

KAT

İŞ YERİ

10:45

1.500,00-TL

50,000.00-TL

200,00-TL

9-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

4

14

30/624

1.KAT

İŞ YERİ

11:00

2.400,00-TL

80,000.00-TL

200,00-TL

10-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

5

8

29/242

1.KAT

İŞ YERİ

11:15

2.400,00-TL

80,000.00-TL

200,00-TL

11-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

5

7

14/242

1.KAT

İŞ YERİ

11:30

1.200,00-TL

40,000.00-TL

200,00-TL

12-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

5

9

14/242

1.KAT

İŞ YERİ

11:45

1.200,00-TL

40,000.00-TL

200,00-TL

13-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

5

6

14/242

1.KAT

İŞ YERİ

12:00

1.200,00-TL

40,000.00-TL

200,00-TL

14-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

5

5

25/242

1.KAT

İŞ YERİ

13:00

2.400,00-TL

80,000.00-TL

200,00-TL

15-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

7

2,7,9

87/727

57/727

271/727

3 KATLI

1. KAT

İŞ YERİ

13:15

15.000,00-TL

500,000.00-TL

200,00-TL

16-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

7

3

30/727

ZEMİN

KAT

İŞ YERİ

13:30

2.250,00-TL

75,000.00-TL

200,00-TL

17-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

7

4

41/727

ZEMİN

KAT

İŞ YERİ

13:45

3.750,00-TL

125,000.00-TL

200,00-TL

18-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

7

5

28/727

ZEMİN

KAT

İŞ YERİ

14:00

2.250,00-TL

75.000.00-TL

200,00-TL

19-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

7

6

25/727

ZEMİN

KAT

İŞ YERİ

14:15

5.250,00-TL

175,000.00-TL

200,00-TL

20-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

7

8

114/727

1.KAT

İŞ YERİ

14:30

7.500,00-TL

250,000.00-TL

200,00-TL

21-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

8

10

150/520

1.KAT

İŞ YERİ

14:45

7.500,00-TL

250,000.00-TL

200,00-TL

22-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

8

9

30/520

1.KAT

İŞ YERİ

15:00

5.400,00-TL

180,000.00-TL

200,00-TL

23-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

8

11

25/520

1.KAT

İŞ YERİ

15:15

3.900,00-TL

130,000.00-TL

200,00-TL

24-

AMASYA

Gümüşhacıköy

HACIYAHYA

OSMANCIK

CADDESİ.

30.27.Ia

586

8

12

10/520

1.KAT

İŞ YERİ

15:30

1.200,00-TL

40,000.00-TL

200,00-TL

 

3 - İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı Meclis ve Encümen Toplantı Salonunda 28.01.2016 Perşembe günü,

Birinci ihaleye katılım olmadığı taktirde ikinci ihale 11.02.2016 tarihinde aynı saat ve aynı yerde Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - İDARENİN ADRESİ VE TELEFON NUMARALARI:

Hacıyahya Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 3 Gümüşhacıköy - AMASYA

Tel: 0 358 717 10 04               Fax: 0 358 717 13 53

5 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) Kanuni ikametgâh olması;

B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

C) İmza sirküleri vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

D) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

F) Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi;

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

H) İdari şartnamenin 14. maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.

173/1-1


HAVZA BELEDİYESİ TURİSTİK TERMAL TESİSLER VE ÇOK KATLI OTOPARK KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Samsun İli Havza Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu: Mülkiyeti Havza Belediyesine ait aşağıda tapu bilgileri yazılı olan, İmaret Mahallesinde bulunan, Turistik Termal Tesisler ve Çok Katlı Otopark (Termal Otel) mevcut durumu ile ekli listedeki menkul mallarla birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilerek iş bu ihale şartnamesi doğrultusunda, Belediyemiz Encümeninin 04.01.2016 Tarih ve 8 Sayılı Kararı ile 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir.

KİRAYA VERİLECEK TURİSTİK TERMAL TESİSLER TAPU VE BİNA BİLGİLERİ;

1.1. Ana tesis;

Ada No                         :  267

Parsel No                      :  8-11

Pafta No                        :  471-537.T.A

Mahallesi                      :  İmaret Mah.

Yüzölçümü                   :  2155.63

Hisse Durumu              :  Tam

Mevkii                          :  -

Sokağı                           :  Atatürk Caddesi

Cinsi                             :  Betonarme Sekiz Katlı Otel Kaplıca Hamamı ve Müşt. Arsası

Tapu Tarihi                   :  06.02.2003

Cilt No                          :  4

Sahife No                      :  323

Bina Kullanım Alanı     :  10328.00

 

2.2. Otopark;

Ada No                         :  254

Parsel No                      :  9

Pafta No                        :  471-537.T.B

Mahallesi                      :  İmaret Mah.

Yüzölçümü                   :  1103.63

Hisse Durumu              :  Tam

Toplam Otopark alanı   :  3680 m2

Mevkii                          :  -

Sokağı                           :  Atatürk Caddesi

Cinsi                             :  Otopark

Tapu Tarihi                   :  25.02.2000

Cilt No                          :  4

Sahife No                      :  9

 

İşin Niteliği                   :  KİRALAMA İHALESİ

Muhammen Bedeli        :  65.000,00 TL./AYLIK NET

İhale Süresi                   :  10 YIL

Geçici Teminat (%3)     :  23.400,00 TL

İhale Usulü                   :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35-c bendi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ

Şartname Bedeli            :  500,00 TL

İhale Tarihi                    :  25/01/2016 Pazartesi günü

İhale Saati                     :  14:00

3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI ve İSTENEN BELGELER:

3.1 - İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerden aşağıda belirtilen şartlar aranır:

3.2 - Kanuni ikametgahının olması, tasdikli ikametgah belgesi ile nüfus cüzdanı örneğini ibraz etmek.

3.3 - Türkiye sınırları içerisinde tebligat için adres beyanı,

3.4 - Şartnamenin ilgili maddesinde yazılı geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi ve 500,00 TL (beş yüz Türk Lirası) ihale dokümanının satın alındığına dair belgeyi ibraz etmek.

3.5 - Tüzel kişilerde ihale ilanının yapıldığı yıl içerisinde alınmış mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası ve ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.6 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

3.7 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili gazetesi veya bu hususları tesvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.8 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noterce tanzim edilmiş vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesini ibraz etmeleri şarttır.

3.9 - İsteklilerin ortak girişimi halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imza edilen ortaklık sözleşmesinin noterden tasdikli olarak ihale komisyonuna ibraz edilmesi. Ayrıca ortaklarda gurubun bütün ortakları Şirket ile yapılacak ihale sözleşmesinin şahsen veya tayin edecekleri kanuni vekilleri vasıtası ile imzalarlar.

3.10 - Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge.

3.11 - Havza Belediyesinden borcu yoktur belgesi getirilmesi şarttır.

4 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

4.1 - 2886 Say. Kan. 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak kesin teminatı gelir kaydolur.

4.2 - Yukarıdaki maddede belirtilen ihaleye katılamayacak olanlar;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

e) Devlet ihale kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

5 - MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT

5.1 - İhaleye çıkartılan Turistik Termal Tesisler ve Çok Katlı Otopark muhammen bedeli aylık Net 65.000.00 TL (Atmış Beş Bin Türk Lirası) üzerinden Bir yıllık 780,000.00 TL (Yediyüz Seksen BinTürk Lirası)’dir. Bir Yıllık Muhammen bedelin %3’ü 23.400,00 TL (Yirmiüç Bin Dörtyüz Türk Lirası)’ geçici teminattır.

5.2 - İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının(Bir yıllık) %6'sı oranında kesin teminat alınır. Ayrıca, Yıllık ÜFE-TÜFE ortalama oranlarına göre Yıllık Kira artışları oranında ek kesin teminat hesaplanarak alınacaktır.

5.3 - Bir yıllık kira bedeli, kira sözleşmesinin imzalanmasını müteakip 15 iş günü içinde peşin olarak ödenir. Diğer yılların kira bedeli ÜFE-TÜFE artış oranları ortalaması üzerinden hesaplanarak artış yapıldıktan sonra, aylık olarak tahsil edilir.

6 - KİRA SÜRESİ:

6.1 - İhale edilen Turistik Termal Tesisler ve Çok Katlı Otopark kira süresi 10 (On) yıldır. Bu süre işletmenin kiracıya teslim tarihinden itibaren başlar. Teslim Tarihi kira sözleşmesinin yapıldığı tarihtir. Yeni müstecir ile idare arasında, noterden kira sözleşmesi yapılmadan, tesis müstecire teslim edilmez. Kiracı sözleşenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunamaz.

7 - İhale Komisyonu kararda SÜRÜLEN PEYLERİ YETERSİZ gördüğü takdirde ihale yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonların ihaleyi yapmama kararma itiraz edilemez.)

İlanen duyurulur.

193/1-1