9 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29588

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Konak İlçesi, 685 ada, 15 parsel üzerindeki 643156 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 48421 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 35 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Modül Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2015/1187 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 13.11.2015 tarihli ve E.2015/1187-K.2015/1584 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Modül Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 05.01.2016 tarihli ve 186 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

140/1-1

—————

Kırşehir İli, Merkez İlçesi, 1304 ada, 24 parsel üzerindeki 945568 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Selçuklar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Ahmet EKİZ (Oda Sicil No: 22736) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2015/1056 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 30.11.2015 tarihli ve E.2015/1056-K.2015/1857 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ahmet EKİZ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 05.01.2016 tarihli ve 187 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

139/1-1


Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzce onaylı 26/05/2003 tarihli ve 71925 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında işlem gören 02/09/2003/03160 l00IM19311/26777 tarih ve sayılı SDG beyannamesi muhteviyatı eşya için eksik ödenen vergilerden kaynaklanan Katma Değer Vergisi için tanzim edilen ve beyanname kapsamında eşyalar için tahakkuk edilen ( Katma Değer Vergisi: 19.939-TL ve Katma Değer Vergisi: 12.350,7-TL) tutarı olan 32.289,7-TL ile Gecikme Faizi tahsil anında ayrıca hesaplanmak suretiyle amme alacağının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi taktirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K'nun hükümlerine göre tahsil edileceğinin bilinmesi hususu; Müdürlüğümüzce, yükümlüye ait başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğünün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

99/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Bölge Müdürlüğümüzün bila tarihli 22666 sayılı yazıları ekinde alınan Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.12.2009 tarihli 27335 sayılı yazılarına istinaden 01.04.2008 tarihli 2008/D1-01395 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 9890018604 vergi numaralı Yüce Tekstil San. ve Tic. Lmt. Şti. adına onaylı 22.09.2008 tarihli IM040197, IM040220 ve IM40196 sayılı Gümrük Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalar için 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238. maddesi uyarınca düzenlenen Para Cezası Kararları ve söz konusu Gümrük Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalara isabet eden vergilerin firmadan tahsil edilememesi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 35. maddesi uyarınca firma ortağı 36313288330 T.C. Kimlik No'lu Murat GÜMÜŞSÜYÜ adına düzenlenen 04.11.2015 tarihli 11448081 sayılı Ödeme Emrine konu 730,22-TL Gümrük Vergisi, 801,35-TL Katma Değer Vergisi, 333,39-TL Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, faizi ve toplam 3.762,27-TL Para Cezalarının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden yukarıda sayı ve tarihi belirtilen Ödeme Emrimizin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

100/1-1


Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 30.12.2015      Karar No: 6936

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.

• MERKEZİ ve TEBLİGAT

   ADRESİ                              :  Hilal Mah. Cezayir Cad. No: 15/A Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ       :  10.07.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  12.572 hektar

• BÖLGESİ                            :  Kara

• KAPSADIĞI İLLERİ          :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI         :  L43-c4

KARAR:

Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.’nin Diyarbakır ilinde 12.572 hektarlık, L43-c4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

124/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 30.12.2015      Karar No: 6937

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVAN                :  Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZİ ADRESİ            :  1. Organize Sanayi Bölgesi 21. Cadde No: 6   38070 KAYSERİ

• TEBLİGAT ADRESİ          :  Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 112/8 Maltepe-ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ       :  30.04.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                         :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne 09.01.2011 tarihinde verilmiş olan AR/ISI/4801 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  48.319 hektar

• İNTİBAKTAN SONRAKİ

  PAFTA NUMARASI         :  AR/ISI/K/E17-c2, c3, c4

• KAPSADIĞI İLLER           :  Edirne ve Kırklareli

• İNTİBAKTAN SONRAKİ

  YÜZÖLÇÜMÜ                   :  31.844 hektar

KARAR:

Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu AR/ISI/4801 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

125/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\09-01-2016\yasak_Sayfa_1.jpg


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Başlangıç Tarihi    : 09/01/2016

Son Başvuru Tarihi             : 22/01/2016

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu kadrolara başvuracak adayların ilgili Yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir.

ADRES: Yüksek İhtisas Üniversitesi Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA

PROFESÖRLÜK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

DOÇENTLİK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atanmış ise -varsa-atanma yazısı)

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 27/01/2016 günü saat:14:00’te Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA adresindeki Üniversitemiz Rektörlük Merkezi’nde yapılacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hast. ve Doğum

Profesör

1

Genetik alanında doktora, Perinatoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin Cerrahisi

Profesör

1

Pediatrik Beyin Cerrahisi alanında, kafa travması üzerine çalışmalar yapmış olmak ve bu konuda yurtdışı deneyimi bulunmak.

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

Biyoaerosol, bakteri-mantar hücre içi haberleşme sistemleri, nano - teknoloji alanında tecrübeli olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

Doçentliğini Fizyoloji alanında almış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik Bölümü

 

Profesör

3

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Hemşirelik Bölümü

 

Doçent

3

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.  

Hemşirelik Bölümü

 

Yrd. Doç.

3

Hemşirelik lisans mezunu olmak.  Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.  

Beslenme ve Diyetetik Böl.

 

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak. 

Beslenme ve Diyetetik Böl.

 

Yrd. Doç.

1

Beslenme veya Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoloji

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesinde Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak.

137/1-1