7 Ocak 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29586

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\07-01-2016\yasak_Sayfa_62.jpg


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçentler alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Farmasötik Kimya

Profesör

1

İlaç metabolizması alanında doktora yapmış olmak, Farmasötik Kimya Doçenti olmak.

Farmakoloji

Profesör

1

Farmakoloji alanında uzmanlık veya doktora yapmış olmak, Eczacılık veya Tıp Fakültesinde Farmakoloji Doçenti olmak.

Biyokimya

Profesör

1

Biyokimya ve Klinik Biyokimya alanında uzmanlık yapmış olmak, Eczacılık veya Tıp Fakültesinde Biyokimya Doçenti olmak.

Farmasötik Teknoloji

Profesör

1

Eczacılık lisans mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış ve Farmasötik Teknoloji Profesörü olmak.

Analitik Kimya

Doçent

1

Analitik Kimya veya Organik Kimya alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Kimya Doçenti olmak.

Eczacılık Temel Bilimleri

Doçent

1

Moleküler Biyoloji alanında doktora yapmış olmak, Genetik Mühendisliği alanında Doçent olmak.

Farmasötik Teknoloji

Doçent

1

Eczacılık lisans mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış ve Farmasötik Teknoloji Doçenti olmak.

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları

Doçent

2

Medikal Onkoloji uzmanı olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyoloji

Profesör

1

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doçenti olmak. Sağlık Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Profesör

1

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı olmak.

Doçent

1

Gastroentereoloji uzmanı olmak

Doçent

1

Genel Cerrahi uzmanı olmak.

BAŞVURU ADRESİ: Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

65/1-1


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Adaylar üniversitemiz personel daire başkanlığı web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine göre düzenleyecekleri Profesör kadroları için 6, Doçent kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yrd. Doç. Dr. kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte İlgili Birimlere imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Bölümü

 

Yrd. Doç.

1

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Osmanlı Saray Mutfağı ve Gastronomi alanlarında bilimsel çalışmaları olmak

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Bölümü

Fizyoloji Anabilim Dalı

Prof.

1

Veteriner Fizyoloji Alanında doktora yapmış olmak, Askorbik asit ve Vitamin E’nin yüksek sıcaklık altındaki bıldırcınlarda hematolojik parametreler üzerine etkisi ile Bıldırcınlarda transport stresi üzerine çalışmalar yapmış olmak

Klinik Bilimleri Bölümü

Dölerme ve Suni Tohumlama

Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Tavşanlarda Paklitaksel'in spermatolojik parametreler üzerinde etkileri ve boğa spermasında DNA bütünlüğü konularında çalışmak,

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar

Eğitimi Bölümü

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Ana çalgısı keman olmak. Müzik eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

Bölümü

 

Yrd. Doç.

1

İşletme Bölümü lisans mezunu olmak. İşletme alanında yükseklisans ve doktora yapmış olmak. Girişimcilik, kadın girişimciliği, örgüt iklimi ve mobbing konularında çalışmalar yapmış olmak.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

 

Doçent

1

Biyoakustik ve Kitin konularında çalışmaları olmak.

Eskil Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik Bölümü

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Yrd. Doç.

1

Moleküler Biyoloji ve Veteriner Mikrobiyolojisi alanında doktora yapmış olmak. Su ürünleri hastalıklarının teşhisi ile ilgili Mikrobiyoloji, Genetik ve Mikoloji alanlarında çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

1

Doktora eğitimini veteriner Patoloji alanında Border Disease üzerine yapmış olmak. Toxoplazma üzerine çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

1

Doktora eğitimini Veteriner Mikrobiyoloji alanında yapmış olmak. Tavuklarda Imonella Enfeksiyonu üzerine çalışmış olmak.

8/1-1


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI İPTALİ

31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de sehven yayımlanan Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, “Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak. Per-oral endoskopik miyotomi (POEM) ve Endoskopik submukozal diseksiyon (ESD) konusunda yurtdışında sertifikalı eğitimden geçmiş olmak ve Hands-on kurslara katılmış olmak” nitelikli 1 (Bir) adet 5. derece Yardımcı Doçent kadrosu iptal edilmiştir.

120/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Menemen İlçesi, 3043 ada, 3 parsel üzerindeki 637786 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, Makine Mühendisi Ömer ECEVİT (Oda Sicil No: 9233) tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2015/1741 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 03.12.2015 tarihli ve E.2015/1741-K.2015/2695 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ömer ECEVİT hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 30.12.2015 tarihli ve 34978 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

44/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 5766 ada, 17 parsel üzerindeki 597538 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Mehmet Faruk ÖZBİLGİ (Denetçi No: 15012, Oda Sicil No: 27115) tarafından, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2015/1358 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 30.11.2015 tarihli ve E.2015/1358-K.2015/1807 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet Faruk ÖZBİLGİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 28.12.2015 tarihli ve 34804 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

45/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\07-01-2016 PERŞEMBE\68.jpg