7 Ocak 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29586

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


3 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN PİYON DİŞLİ İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 20.000 KG Ø 230 MM YUVARLAK ÇELİK SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ EMİRALEM VE ÇAMLIK İSTASYONLARINA TREN KESİTİNİN VE PROFİLİNİN YÜK GABARİSİNE UYGUNLUĞU TEST VE SİNYAL SİSTEMİ ALIMI VE MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMLARI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin - Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK/DOĞAL MİNERALLİ SU/JEOTERMAL KÖKENLİ GAZ SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı 3 kalem tıbbi cihaz, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19/01/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

67/1-1


DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN PİYON DİŞLİ İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 20.000 KG Ø 230 MM YUVARLAK ÇELİK SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/65

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 20.000 kg Ø 230 mm Yuvarlak Çelik

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı İthalat Müdürlüğüne 28.01.2016 günü ve 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 50,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

57/1-1


TCDD 3. BÖLGE TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ EMİRALEM VE ÇAMLIK İSTASYONLARINA TREN KESİTİNİN VE PROFİLİNİN YÜK GABARİSİNE UYGUNLUĞU TEST VE SİNYAL SİSTEMİ ALIMI VE MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/182033

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A   35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği

    İnternet. Adresi                      :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Tesisler Müdürlüğü Emiralem ve Çamlık İstasyonlarına Tren Kesitinin ve Profilinin Yük Gabarisine Uygunluğu Test ve Sinyal Sistemi Alımı ve Montajı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 18.01.2016 Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 250,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11846/1-1


HİZMET ALIMLARI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin - Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımları açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası                :  Tlf: (0344) 524 22 04 - 05

                                                               Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

A - a) Dosya No                                 :  2015/28

b) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Afşin Elbistan A Termik Santrali Kömür Değirmenleri Bakım İşlerinin Takribi 4 (dört) Ay Süreyle Teknik Şartname Esaslarına Göre Yaptırılması Hizmet Alımı İşi.

c) Teslim yeri                                      :  EÜAŞ Afşin - Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                    :  İşin Süresi 6 (altı) Aydır.

e) İhale tarihi ve saati                          :  15/01/2016   Saat: 14.00

f) Şartname bedeli                               :  100,00.-TL

B - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Afşin - Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedeli yatırılacak yer       :  Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb. TR 6400 0100 0390 2989 6309-5001 nolu hesaba

c) İhale tarihleri ve saati                      :  15/01/2016   Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her iki ihale için birim fiyat olarak vereceklerdir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

15/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığından:

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü m2

Cinsi

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

Bursa

Mustafakemalpaşa

Atariye

Topsöğütlük

28-30-A/24-30-D

929

7

40.000,00

Arsa

2.920.000,00

87.600,00

 

1 - 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 17/4 r maddesi kapsamında yapılacaktır.

2 - Mülkiyeti belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ihale ile peşin bedelle satılacaktır.

3 - Bu husustaki ihale 19/01/2016 Salı günü Saat: 14:00’te Encümen Salonunda, Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00 TL (Beşyüzlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler.

5 - Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmaza ait 87.600,00 TL tutarındaki % 3 Geçici teminatı Belediyemiz Veznesine nakit olarak veya süresiz teminat mektubu olarak verilebilir.

6 - İhaleye iştirak edeceklerin, istediğimiz belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 19/01/2016 saat 12:00’ye kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Mustafakemalpaşa Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğü Hamzabey Mahallesi Garaj Sokak No: 22-26 Mustafakemalpaşa/BURSA’dır.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler ve Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN’’ alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

7 - Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a - İhaleye İştirak dilekçesi,

b - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

c - İkametgah Belgesi,

d - Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,

e - Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f - Belediyeye borcu olmadığına dair belge

g - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. (500,00 TL)

h - Vekalet ile ihaleye gireceklerden 2016 yılı içerisinde alınmış Noter tasdikli vekaletname.

ı - 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a) Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)

b) İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.)

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a - İhaleye İştirak dilekçesi,

b - Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,

c - Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza sirküsü,

d - Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi

e - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. (500,00 TL)

f - Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz

g - Belediyeye borcu olmadığına dair belge

h - Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

ı - 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a) Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)

b) İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.)

8 - İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.

11919/1-1


JEOTERMAL KAYNAK/DOĞAL MİNERALLİ SU/JEOTERMAL KÖKENLİ GAZ SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesine istinaden, aşağıda İlçesi, mevkii, pafta ve koordinatları, muhammen bedeli ile nitelikleri belirtilen 2 adet (Jeotermal Kaynak/Doğal Mineralli Su/Jeotermal Kökenli Gaz) 3 (üç) yıllığına İşletme Ruhsatı alınabilecek ruhsat sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

2) İhale, Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda 27.01.2016 Çarşamba günü saat 10.40 ve 10.45’de yapılacaktır.

3) İhale ile İşletme ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıda sunulmuştur.

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a - Gerçek Kişiler;

1 - T.C. Kimlik no.lu nüfus cüzdan sureti

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - İhaleye vekâleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname

5 - İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T. Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

b) Tüzel Kişiler;

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2 - Vergi Levhası ( onaylı),

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 - İhaleye vekaleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - İhaleye ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

6 - Geçici teminat mektubu ya da geçici teminatın nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu.

7 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname

8 - İstekliler, istenen belgeleri ihale günü saatine kadar, İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir.

9 - İhale şartnamesi mesai saatlerinde Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

İlan olunur.

 

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALAN VE PAFTA NO

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL 3 YILLIK/TL

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI/TL

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

ERZİNCAN

Merkez

Yalınca Köyü

4943,69 Hektar İ43d1-İ43d2-İ43d3-İ43d4

Jeotermal Kaynak Doğal Mineralli Su/ Jeotermal Kökenli Gaz

88.888,00.

2.666,64

27.01.2016

10.40

2

ERZİNCAN

Merkez

Aydoğdu Köyü

4626,88 Hektar İ42c1-İ42c2-İ42b3-İ42b4

Jeotermal Kaynak Doğal Mineralli Su/ Jeotermal Kökenli Gaz

83.191,00

2.495,73

27.01.2016

10.45

 

ARAMA RUHSAT SAHASI KOORDİNATLARI:

DÜZLEM

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y (SAĞA)

544712

554773

554797

550133

544721

X (YUKARI)

4389057

4388894

4383219

4383150

4386491

 

DÜZLEM

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Y (SAĞA)

531706

531891

531928

533813

536613

532747

526517

X (YUKARI)

4400897

4400702

4398710

439678

439733

4391246

4396825

20/1-1