6 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29585

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Sayıştay Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzce Öz Aile Et ve Gıda Ürünleri İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. firması adına onaylı IM003278/04.05.2012, IM004525/04.06.2012 ve IM4732/07.06.2012 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ihtilafla alakalı olarak firmasından tahsil edilemeyen 34.220 TL. tutarındaki amme alacağından dolayı, 06.04.2005 tarihli, 8794 sayılı Ticaret Sicil Gazetesine istinaden şirket müdürü ve ortağı olduğu anlaşılan Tuncel GÜLER adına düzenlenen aynı tutarlı Ödeme Emri muhatabın adresinden ayrılmış olması nedeniyle tebliğ edilememiş olup, gelir eksikliğinin 7 (yedi) gün içerisinde Kapıkule Gümrük Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılarak vezne alındısının Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.

Müdürlüğümüzce adı geçen şahsın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31.maddesi ve 25.01.2012 tarihli 28184 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. ve 49. maddeleri gereği adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

23/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi, Serhat Mahallesi, 43608 ada 1 nolu parsel, Belediye Encümenimizin 12.11.2015 gün ve 1471/3259 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.12.2015 gün ve 2711/6790 sayılı kararı onaylanan 84129/3 nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

59/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 20.08.2015 gün ve 1197/2602 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.12.2015 gün ve 2698/6713 sayılı kararı ile onaylanan 84138/EK29 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Mevki               Ada           Parsel

Yuva               43093             2

            3

60/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Aka3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Şirket Müdürü, Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Barbaros ÖNER (Oda Sicil No: 61910) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2015/1752 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 30.11.2015 tarihli ve E.2015/1752-K.2015/1861 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Barbaros ÖNER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 30.12.2015 tarihli ve 34998 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

40/1-1

—————

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Aka2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Şirket Müdürü, Kontrol Elemanı, Elektrik Mühendisi Bahadır ÖNER (Oda Sicil No: 31992) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2015/206 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 13.11.2015 tarihli ve E.2015/206-K.2015/1734 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Bahadır ÖNER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 30.12.2015 tarihli ve 35144 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

41/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Konya ilinde faaliyet gösteren 2392 dosya no’lu 420 Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2172 dosya no’lu OKTEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Osmaniye ilinde faaliyet gösteren 958 dosya no’lu OSMANİYE ZÜMRÜT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 789 dosya no’lu MİLENYUM Yapı Denetim Ltd. Şti.

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 164 dosya no’lu ERTAŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1577 dosya no’lu ALF Yapı Denetim Ltd. Şti., 886 dosya no’lu METROPOL Yapı Denetim Ltd. Şti., 741 dosya no’lu AKA3 Yapı Denetim Ltd. Şti., 696 dosya no’lu İDA Yapı Denetim Ltd. Şti., 609 dosya no’lu AKA2 Yapı Denetim Ltd. Şti., 500 dosya no’lu İMAR Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 385 dosya no’lu PLAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 30.12.2015 tarih ve 35005 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

42/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 30.12.2015 tarih ve 35004 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1700 dosya no’lu DOĞA AMG Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bilecik ilinde faaliyet gösteren 1479 dosya no’lu BİLECİK KURULUŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 157 dosya no’lu PMD Yapı Denetim A.Ş.,

Kırşehir ilinde faaliyet gösteren 1890 dosya no’lu SELÇUKLAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren 1076 dosya no’lu İŞTEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 19 dosya no’lu ANADOLU Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 969 dosya no’lu KAYRA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 1652 dosya no’lu DOĞUKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Muğla ilinde faaliyet gösteren 957 dosya no’lu ARŞİPEL Yapı Denetim A.Ş.,

Çanakkale ilinde faaliyet gösteren 818 dosya no’lu 18MART Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Yozgat ilinde faaliyet gösteren 1214 dosya no’lu IŞIKSOY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 594 dosya no’lu MERTOĞLU Yapı Denetim Ltd. Şti., 561 dosya no’lu BST Yapı Denetim Ltd. Şti., 576 dosya no’lu YEŞİL KENT Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 30 dosya no’lu SİSTEM Yapı Denetim A.Ş.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

42/2/1-1

—————

Nevşehir ilinde faaliyet gösteren 1098 belge nolu KAPADOKYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Karabük  ilinde faaliyet gösteren 1561 belge nolu BETONARME Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 873 belge nolu BURSA BAHAR Yapı Denetim Ltd. Şti. ve İzmir ilinde faaliyet gösteren 616 belge nolu SAR-AR Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin yeni kuruluş ortaklarının Mimar Mühendis olmadığı sonucuna varılarak, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası gereği, 30.12.2015 tarih ve 35007 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

42/3/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/ Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım, Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Yardımcı Doçent

1

Kamu Hukuku/ Milletlerarası Hukuk alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Hemşirelik Yüksekokulu

 

Yardımcı Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

 

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

2

 

39/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yasanın 25. maddesine göre Tam Zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) Bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

ADET

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü- Siyasi Tarih Alanı

Doçent

1

51/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik01\Desktop\06-01-2016\yasak_Sayfa_1.jpg


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               36.00.1165

Toplantı Tarihi ve No    : 18.11.2015 - 87                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 18.11.2015 - 1040                                             KARS

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Başlıksız-6.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Başlıksız-5.jpg

34/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 36.00.99

Toplantı Tarihi ve No    : 23/12/2015 - 89                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23/12/2015 - 1105                                             KARS

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Başlıksız-7.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\123.jpg

33/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.12.2015 - 147                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 23.12.2015 - 1829                                         ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Tut ilçesi, Köseli Köyü sınırları içerisinde bulunan Kanlımağara Kaya Mezarlarının tespitine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.11.2015/205887 sayılı yazısı ve ek raporu, Müdürlüğümüz uzmanlarının 11.12.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Adıyaman ili, Tut ilçesi, Köseli Köyü sınırları içerisinde bulunan Kanlımağara Kaya Mezarlarının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Kanlımağara Kaya Mezarları, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

25/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.12.2015 - 148                                        Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.12.2015 - 1854                                      ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Beyşakası Mahallesi, 186 ada, 5 nolu parsel ile 188 ada, 5 ve 6 nolu parsellere ait kültür varlığı şerhinin olup olmadığı varsa kaldırılması hususundaki konunun incelenerek 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 16.11.2015/213851 sayılı yazısı ve eki Mehmet BENGİ’nin 06.11.2015 tarihli başvurusu okundu. Müdürlüğümüz uzmanlarının 11.12.2015 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Konunun Kurulumuz üyelerince yerinde incelenmesi ve yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Beyşakası Mahallesinde yeralan, Beyşakası Yerleşiminin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ek 1’de yeralan 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında; I. Derece Arkeolojik Sit Alanı, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşullarının ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşullarının Ek2’ de belirtildiği şekilde uygun olduğuna karar verildi.

26/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.12.2015 - 146                                        Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.12.2015 - 1811                                      ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, Merkez İşletmesi Mahallesinde yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Büyük Kepez Höyüğünün sit alanı sınırlarının güncellenmesi ve sit alanı koruma ve kullanma şartlarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15/12/2015 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.04.2008/635 sayılı kararı, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli sit alanı haritası, yeni tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, Merkez İşletmesi Mahallesinde yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Büyük Kepez Höyüğünün ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Büyük Kepez Höyüğü, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

27/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.12.2015 - 147                                        Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 23.12.2015 - 1828                                      ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Merkez, Akpınar Köyü sınırları dâhilinde bulunan 2863 sayılı Yasa kapsamında I._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Belören Yerleşmesi’nin sit alanı sınırlarının sayısallaştırılması ile koruma ve kullanma şartlarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.12.2015 tarihli raporu, Adıyaman ili sınırları dâhilinde yapılan yüzey araştırması raporu ile ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.11.2015/205887 sayılı yazısı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 01.06.1990/583 sayılı kararı ile 24.03.2005/457 sayılı kararı, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli sit alanı haritası, yeni tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Merkez, Akpınar Köyü sınırları dâhilinde bulunan ve I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Belören Yerleşmesi’nin ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Belören Yerleşimi, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

28/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 15.12.2015 - 141                           Toplantı Yeri: ANKARA

Karar Tarihi ve No        : 15.12.2015 - 1755

Çorum İli, Mecitözü İlçesi, Kayı Köyü, Çetmi Mevkii G34-C24-C/ Orman parselinde 2863 sayılı yasa kapsamında tespiti yapılan Çetmi Arkeolojik Yerleşim Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline ilişkin Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 16.04.2015 tarih ve 1122 sayılı yazısı ve eki, Çorum Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 13.04.2015 tarihli uzman raporu, tescil önerisinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 13.3.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince 45 (kırk beş) gün içinde Kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 30.09.2015 tarihli ve 1589 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen Kurum görüşleri, Çorum Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarihli 13.04.2015 uzman raporu, Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan 11.12.2015 tarih ve 4881 sayılı dosya inceleme raporu okundu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Çorum İli, Mecitözü İlçesi, Kayı Köyü, Çetmi Mevkii G34-C24-C/Orman parselindeki Çetmi Mevki Arkeolojik Yerleşim Alanı karar eki 1/25.000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesindeki I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin koşulların geçerli olduğuna karar verildi.

30/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 15.12.2015 - 141                         Toplantı Yeri: ANKARA

Karar Tarihi ve No        : 15.12.2015 - 1754

Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Güvendik Köyü, Obruk Mevkii 12 Pafta 1564 parselde 2863 sayılı yasa kapsamında tespiti yapılan Karakaya Höyüğün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline ilişkin Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.04.2015 tarih ve 1163 sayılı yazısı ve eki, Çorum Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 13.04.2015 tarihli uzman raporu, tescil önerisinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 13.3.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince 45 (kırk beş) gün içinde Kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.06.2015 tarihli ve 1087 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen Kurum görüşleri, Çorum Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarihli 13.04.2015 uzman raporu, Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan 11.12.2015 tarih ve 4882 sayılı dosya inceleme raporu okundu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

 Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Güvendik Köyü, Obruk Mevkii 12 Pafta 1564 Parseldeki karar eki 1/25.000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen Karakaya Höyüğün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesindeki I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin koşulların geçerli olduğuna karar verildi.

31/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 04.12.2015 - 140                        Toplantı Yeri: ANKARA

Karar Tarihi ve No        : 04.12.2015 - 1747

Çorum İli, Merkez İlçesi, Çakır Köyü, 115 Ada 61 parselde 2863 sayılı yasa kapsamında tespiti yapılan İki Kayalar Tümülüsünün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline ilişkin Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.08.2015 tarih ve 2471 sayılı yazısı ve eki, Çorum Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.08.2015 tarihli uzman raporu, tescil önerisinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 13.3.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince 45 (kırk beş) gün içinde Kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.10.2015 tarihli ve 1725 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen Kurum görüşleri, Çorum Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarihli 21.08.2015 uzman raporu, Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan 03.12.2015 tarih ve 4758 sayılı dosya inceleme raporu okundu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Çorum İli, Merkez İlçesi, Çakır Köyü, 115 Ada 61 parseldeki İki Kayalar Tümülüsü karar eki 1/25.000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesindeki I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin koşulların geçerli olduğuna karar verildi.

32/1-1