6 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29585

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden:


PRES-MAKAS TEZGAHI ALIMI YAPILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:


MEDİKAL CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


5 ADET KESME TARTMA MAKİNASI (HAMUR BÖLÜCÜ) ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ÇELİK BANT ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN ÇİĞLİ MANEVRA YOLLARINA ELEKTRİFİKASYON TESİSLERİ KURULMASI İÇİN MALZEME ALIM VE MONTAJ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı 2 kalem Tıbbi Cihaz, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15.01.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

53/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

İLİ                                                    :  Bursa

İLÇESİ                                            :  Osmangazi

MAHALLESİ                                 :  Alacamescit

CİNSİ                                              :  Beş Buçuk Katlı Betonarme İşyeri

ADA NO                                         :  4343

PARSEL NO                                   :  1

TAPU ALANI                                :  538,17 m2

MUHAMMEN KİRA BEDELİ      :  1.yıl: 3.000,00 TL/ay 2. yıl: 3.350,00 TL/ay 3. yıl 19.000,00 TL/ay 4. yıldan itibaren 13. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedeline ÜFE (12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı) eklenerek bulunacak kira bedeli,14. yıl 35.000,00 TL/ay (bu bedel 2015 yılı birim fiyatı olup, inşaat ve amorti süresince gerçekleşecek yıllık ÜFE (12 aylık ortalamalara göre değişim %’si) artış oranları uygulanmak suretiyle güncellenecektir.) 15. yıldan itibaren 20. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedeline ÜFE (12 aylık ortalamalara göre değişim oranı) eklenerek bulunacak kira bedelinin her ayın ilk beş günü içerisinde peşin olarak ödenmesi. Ayrıca ihalede oluşan bedeller üzerinden yukarıdaki artışlar uygulanacaktır.

İNŞAAT MUHAMMEN BEDELİ   :     1.954.120,26 TL

                                                            (birmilyondokuzyüzellidörtbinyüzyirmitürklira

                                                             yirmialtıkuruş)

İHALE GEÇİCİ TEMİNATI          :  58.623,61 TL

                                                            (Ellisekizbinaltıyüzyirmiüçtürktürklirasıaltmışbirkuruş)

İHALE GÜNÜ                                :  20.01.2016 Çarşamba günü

İHALE SAATİ                                :  14:00

Yukarıda özellikleri belirtilen vakıf taşınmaz imar durumu dikkate alınarak İdaremizce hazırlanan mevcut uygulama projeleri ve ihale şartname eki sözleşme hükümlerine göre, (sözleşme imzalandığı tarihten sözleşme süresi sonuna kadar, inşaatın yapılması dahil tüm maliyetlerin işin Yüklenicisi tarafından karşılanması kaydıyla) bina/tesisin güçlendirme ve onarım yapılarak 20 yıl süreli olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile onarım karşılığı ile kiraya verilmesi için ihaleye çıkartılmıştır.

1 - Kira aylık olarak tahsil edilecektir. Kira bedellerinde kısmi ödeme yapılamaz. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

2 - Yüklenici (kiracı) tarafından Vakıf taşınmazı üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulamaz.

3 - İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf taşınmazının tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan masraflar talep edilemez. İmalatlar herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılacak, yatırılan teminat ve kiralar İdareye gelir kaydedilecektir.

4 - İhale yukarıda belirlenen tarih ve saatte Hocahasan Mah. Fahri Korutürk Cad. No: 129 Vakıf İşhanı Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

5 - İstekliler, İhale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görebilirler ve TR250001500158007272747249 nolu Vakıflar Bankası Bursa Cumhuriyet Şubesi hesabına 200,00 TL yatırarak aynı adresten temin edebilirler.

6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İhale Şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7.maddesi doğrultusunda ihale günü ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına imza karşılığında teslim edeceklerdir.

7 - İhaleye girebilme şartları;

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.

c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi.

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.

d2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

f) Ortak girişim olması halinde bu iş için şartnameye ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.

g) İlgili Bankadan alınacak şartnameye ekli örneğe uygun referans mektubu (muhammen bedelin %20'si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair şartnameye ekli örneğe uygun belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya İnternet Vergi Dairesinin internet adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi.

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak şartnameye ekli örneğe uygun prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair ( E-BORÇ SORGULAMA) belgesinin verilmesi.

j) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde kalırsa şartnamenin 20. maddesi hükmünce temin edeceğine dair şartnameye ekli örneğe uygun taahhütname,

k) Şartnameye ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi,

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin şartnameye ekli örneğe uygun yazılı beyanı.

m) İdarenin banka hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat banka dekontu veya Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Kanuna göre alınmış şartnameye ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

n) Teklif mektubu (şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanmış)

o) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı ve l bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

8 - Teminatların nakit olması halinde teminat tutarı idarenin Vakıflar Bankası Bursa Cumhuriyet Şubesi nezdinde açılan TR250001500158007272747249 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - Bu iş için yapılmış tüm ilan bedelleri sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

11 - İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden:

Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait Malatya 5. Bölge Müdürlüğü Mıntıkası Sınırları İçerisinde Bulunan 11 Adet Taşınmaz İhale Yöntemiyle Satılacaktır.

1 - Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait;

a) Batman İli, Merkez İlçesi, Akyürek Mahallesi, 140,72 m2 miktarlı 118 Ada, 94 No.lu Parsel,

b) Batman İli, Merkez İlçesi, Akyürek Mahallesi, 165,37 m2 miktarlı 118 Ada, 95 No.lu Parsel,

c) Batman İli, Merkez İlçesi, Akyürek Mahallesi, 111,04 m2 miktarlı 118 Ada, 96 No.lu Parsel,

ç) Batman İli, Merkez İlçesi, Akyürek Mahallesi, 2391,53 m2 miktarlı 121 Ada, 2 No.lu Parsel, (Üzerinde Tescilli Bina mevcuttur.)

d) Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, İstasyon bağları Mahallesi, 3022,83 m2 miktarlı 113 Ada, 17 No.lu Parsel (Boş Arsa)

e) Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, İstasyon bağları Mahallesi, 2722,91 m2 miktarlı 113 Ada, 26 No.lu Parsel (Üzerinde Kiracı var Düğün Salonu, 2 Adet Halı saha olarak kullanılmakta)

f) Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Yeni hamam Mahallesi, 516,00 m2 miktarlı 3424 Ada, 1 No.lu Parsel (Üzerinde kiracı var Bitpazarı olarak kullanılmakta)

g) Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Nurettin Aydın Mahallesi, 980,75 m2 miktarlı 18 Ada, 13 No.lu Parsel (Üzerinde Kiracı var Oto Lastik ve Otopark olarak kullanılmakta)

ğ) Muş İli, Merkez İlçesi, Yeşilce Mahallesi, 43765,25 m2 miktarlı 114 Ada, 9 No.lu (Eski 298 no.lu parsel)

h) Bitlis İli, Tatvan İlçesi, Sahil Mahallesi, 5834,99 m2 miktarlı 286 Ada, 141 No.lu Parsel (Üzerinde Kiracı olup, Düğün Salonu olarak kullanılmakta)

ı) Van İli, Gevaş İlçesi, Orta Mahalle, 1564,50 m2 miktarlı 123 Ada, 2 No.lu Parsel

Satış İhalesi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yapılacaktır.

2 - Parsellerin İhale Günleri

- (a, b, c, ç, d ve e) harflerde belirtilen parsellerin ihalesi 26.01.2016 SALI günü saat 10.00 da,

- (f ve g) harflerde belirtilen parsellerin ihalesi 27.01.2016 ÇARŞAMBA günü Saat 14.30 da,

- (ğ, h ve ı) harflerde belirtilen Parsellerin ihalesi 28.01.2016 PERŞEMBE günü Saat 10.00 da.

Satış İhalesi TCDD Malatya 5. Bölge Müdürlüğü Binasının 1 katında bulunan Toplantı Salonunda kapalı zarfla teklif almak ve “Pazarlık Usulü” ile görüşmeler yapmak suretiyle yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, İhale Pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 - Yukarıdaki İhale Konusu Parsellerin Geçici Teminat Miktarı;

 

- 118 Ada, 94 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

    1.250,00    (binikiyüzelli) TL.

- 118 Ada, 95 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

    1.450,00    (bindörtyüzelli) TL.

- 118 Ada, 96 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

       980,00    (dokuzyüzseksen) TL.

- 121 Ada, 2 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

100.000,00    (Yüzbin) TL.

- 113 Ada, 17 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

154.000,00    (Yüzellidörtbin) TL.

- 113 Ada, 26 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

  78.000,00    (yetmişsekizbin) TL.

- 3424 Ada, 1 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

102.000,00    (Yüzikibin) TL.

- 18 Ada, 13 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

118.000,00    (Yüzonsekizbin) TL.

- 114 Ada, 9 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

120.000,00    (Yüzyirmibin) TL.

- 286 Ada, 141 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

360.000,00    (Üçyüzatmışbin) TL.

- 123 Ada, 2 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı

    3.100,00    (Üçbinyüz) TL.

 

4 - Teklifler, Teknik Şartnamede belirtilen Gün ve Saate Kadar TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne (Özalper Mahallesi İstasyon Caddesi No: 2 Yeşilyurt/MALATYA) Elden teslim edilecektir. Teknik Şartnamede Belirlenen gün ve Saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - TCDD Genel Müdürlüğü İhale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD İhaleyi yapıp yapmamakta dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6 - İhale dokümanları, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü (Özalper Mah. İstasyon Cad. No: 2 Yeşilyurt/MALATYA) veznesine veya Vakıflar Bankası Malatya Merkez Şubesindeki TR78 0001 5001 5800 7296 8130 62 No.lu IBAN numaralı hesabına her parsel için Teknik Şartnamede Belirtilen ihale doküman bedelleri hangi parsele ait olduğu (……. İli, …….. İlçesi ………. Mahallesi …. Ada, …. Parsele ait Doküman Bedeli) belirtilmek suretiyle yatırılarak üstünde teklif sahibinin Adı veya Unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 5. Bölge Emlak ve İnşaat Müdürlüğü Emlak Bürosundan temin edilebilir.

19/1-1


PRES-MAKAS TEZGAHI ALIMI YAPILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/182898

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 06330 Tandoğan/ANKARA

b) Telefon - faks numarası         :  0 312 296 12 23 - 0 312 296 16 93

c) Web Sayfası                          :  www.mkek.gov.tr

2 - İhale konusu işin;

a) Niteliği, türü                          :  Mal Alımı

b) Miktarı                                  :  1 (bir) adet

c) Malların teslim edileceği yer:

c1 - Yabancı istekliler için         :  Mallar INCOTERMS 2010’a (yayın no 715) göre FOB Stowed/FCA olarak teslim edilecektir. Teslim yeri teklifte belirtilecektir.

c2 - Yerli istekliler için              :  Mallar MKE Kırıkkale Hurda Müdürlüğü, KIRIKKALE adresinde teslim edilecektir.

d) Teslim süresi                         :  Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren Pres-Makas Tezgahı’nın teslimatının gerçekleştirileceği ana kadar geçen süredir.

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı yer                        :  MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. Kat, 716 no.lu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  08/03/2016, 10.30

4 - İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres;

a) İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil): 500-TL (beşyüz Türk Lirası)

b) İhale dokümanı, “MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. kat oda no:703” adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İdare’ye teklif vermek isteyenlerin alım organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

c) İhale dokümanı, dokümanın bedeli, MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı B Blok 2 nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıp buradan alınan makbuzun ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7. kat 713 No.lu odadan alınacaktır.

5 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

a) Tekliflerin sunulacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7. Kat, 718 No.lu Oda.

b) Tarih ve saati: 08/03/2016, 10.30

6) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;

İstekli;

6.1 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresini,

6.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesini,

6.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

6.4 - İdari Şartname’nin 10.1 ve 10.2’nci maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belge ve İdari Şartname’nin 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair yazılı beyanını,

6.5 - Teklif mektubunu (şekli ve içeriği İdari Şartname’nin 21’inci maddesinde belirtilen proforma fatura),

6.6 - İdari Şartname’nin ilgili maddeleri doğrultusunda, geçerlilik süresi en az 180 (yüz seksen) takvim günü olan ve teklif ettikleri bedelin %3 ünden (yüzde üç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatını,

6.7 - Şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortakları, başka bir şahıs şirketinde ortak olması durumunda bu şirketi, sermaye şirketinde ortak olması durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olma durumunu gösteren beyanını,

6.8 - Yabancı imalatçı olması halinde; Teklif edilen Pres-Makas Tezgahı’nın imalatçısı olduğunu belgeleyen ve İstekli’nin yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya yerleşik olduğu ülkenin mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilmiş İmalatçılık Belgesini (Ek-A),

6.9 - Yerli imalatçı olması halinde; Pres-Makas Tezgahı’nın üretildiği yerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından tasdik edilmiş Yerli Malı Belgesi’nin (Ek-A) aslı veya noter tasdikli suretini,

6.10 - AQAP-2010 veya AQAP-2120 veya TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş kuruluşlardan alınan ISO 9001:2008 veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum-IAF) Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinden herhangi birini,

6.11 - T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olduğuna dair teyidini,

6.12 - Teklifini temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile gönderiyorsa temsilcinin/mümessilin kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren Temsilcilik Belgesi’ni,

6.13 - Teklif edeceği Pres-Makas Tezgahı’nı temin eden müşterilerinin isimleri ve adresleri ile birlikte Pres-Makas Tezgahı’nın satın alındığı yılı da içeren referans listesini,

teklifi ile birlikte sunacaktır.

7 - Bu ihaleye İdari ve Teknik Şartnamedeki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli ve Yabancı İstekliler katılabilecektir.

8 - İdare gerekli gördüğü takdirde ihale tarih ve saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

9 - Ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

10 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt-yüklenicilere yaptırılamaz.

11 - İstekliler tekliflerini detaylandırılmış sabit toplam fiyat üzerinden vereceklerdir.

12 - Teklifleri uygun bulunan İstekliler ile yapılan fiyat görüşmesi neticesinde ortaya çıkan toplam bedel üzerinden birim fiyatlı sözleşme yapılacaktır.

13 - Yabancı İstekli’nin teklif dili İngilizce, yerli İstekli’nin teklif dili Türkçe olacaktır.

14 - Teklif fiyatı tek ve konvertible bir para biriminde olacaktır.

15 - Bu ihalede kısmi teklif ve alternatif teklif verilemez.

16 - Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca (Kesin Kabul Sertifikası’nın imzalanmasına kadar) eskalasyon uygulanmayacaktır.

17 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüz elli) takvim günüdür.

18 - Tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

19 - Sözleşme bedelinin %25’i Avans olarak verilecektir.

20 - Bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3üncü maddesinin (g) bendi kapsamında MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesine istinaden açık ihale usulü uygulanacaktır.

21 - Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

22 - İdare yetersiz ya da eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi kısmen ya da tümüyle herhangi bir istekliye vermekte serbesttir.

23 - İhaleyi alamayan İstekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez.

24 - Teklifler, İstekliler tarafından Teknik ve İdari Şartname ile Eklerinde belirtilen hükümlere uygun olarak verilecektir.

İlan olunur.

11878/1-1


MEDİKAL CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Medikal cihaz temini 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/183082

Dosya no                                   :  1526566

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2 adet elektrokardiyografi (EKG), 7 adet klinik odyometre (kulak test cihazı) ve 7 adet solunum fonksiyon test cihazı (spirometre)

b) Teslim yeri                            :  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarı.

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  18.01.2016 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Teklif edilen cihaz veya sistemlerin Ulusal veya Uluslararası geçerli olan (TSE, TSEK, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN, CE vb.) standartlara ve/veya normlara uygunluk belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esaslarına göre fiyat esasına göre belirlenecektir

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 18.01.2016 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

9/1-1


FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Kg. Fungal Alfa Amilaz ve 2.000 Kg Ksilenaz Hemisellülaz, alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 14.01.2016 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 14.01.2016 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 – 74

46/1-1


5 ADET KESME TARTMA MAKİNASI (HAMUR BÖLÜCÜ) ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5 adet Kesme Tartma Makinası (Hamur Bölücü) alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 19.01.2016 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Nihai teklifler en geç 19.01.2016 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66           Faks : 397 33 71 – 74

47/1-1


ÇELİK BANT ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız üretim alanında kullanılmak üzere, 40 metre bakır kaplamalı paslanmaz çelik bant, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 14.01.2016 Perşembe günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe,  Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 – 74

48/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 46,80 TL ile en çok 718.940,68 TL arasında değişen; 28/01/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 71.895,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 47 grup eşya (kabuklu ceviz, taş kömürü, kol saati, cam tabak, oyuncak eşya, muhtelif hırdavat eşyası, çay ve şeker vb.); açık artırma usulü ile, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 29/01/2016 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) (2234026-46) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

10/1-1


5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 22,50 TL ile en çok 412.500,00 TL arasında değişen; 12/01/2016 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,25 TL, en çok 41.250,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kol saati, Kulaklık, Para kasası, Çakmak, Pencere kanadı, ahşap kapı, tıbbi cihaz, boş konteyner, kaldırım taşı .....  vb. cinsi 29 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 13/01/2016 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

63/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN ÇİĞLİ MANEVRA YOLLARINA ELEKTRİFİKASYON TESİSLERİ KURULMASI İÇİN MALZEME ALIM VE MONTAJ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/182622

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A   35220   Alsancak/İZMIR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği

    İnternet. Adresi                      :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

     Adı ve Miktarı                      :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü ihtiyacı olan Çiğli Manevra Yollarına Elektrifikasyon Tesisleri Kurulması için malzeme alım ve montaj işi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 22/01/2016 tarih ve Saat 15:00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 250,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

21/1-1


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/183052

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/l GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: TCDD Gökçedağ İstasyonunda teslim edilmek üzere 25.000 M3, (Teknik şartnameye göre-Volkanik kökenli-Bazalt, Granit, Granadiyorit, Gabro, Diyabaz olacaktır) alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 28/01/2016 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

22/1-1