5 Ocak 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29584

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI:  Sarısaltık Eğitim ve Kültür Vakfı (Sarısaltık Vakfı)

VAKFEDENLER: Naki Evsen, İbrahim Soylu, Ali Yüce, Emre Sarısaltıkoğlu, Kemal Saltık, Güzel Doğan, Celal Kılıçaslan, Serdal Kılavuz, Ahmet Yurt, Müslüm Dilekçi, Mustafa Karayünlü, Veli Saltık, Özgür Akdoğan, Sedat Saltık Kayğısız, Kazım Sarısaltık

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/12/2015 tarihinde kesinleşen 01/10/2015 tarihli ve E: 2015/371, K: 2015/303 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Sarısaltık evlatlarının ve Sarısaltık’a gönül verenlerin birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak; Sarısaltık ile ilgili bilgi ve belgelerin araştırılıp açığa çıkarılmasını sağlamak; türbe, yatır, anıt gibi yerlerin bakım ve onarımını yapmak; Alevi inancını yaşatmak; Sarısaltık öğretisini günümüz koşullarına uygun bir şekilde yaşatarak yeni kuşaklara aktarıp yarınlara taşımak; Sarısaltık’ı ve Alevi kültürünü toplumun geniş kesimlerine duyurmak, bilinirliğini sağlamak; sağlık, sosyal yardım, spor, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetlere destek olmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 55.000-TL nakit

YÖNETİM KURULU : Naki Evsen, İbrahim Soylu, Celal Kılıçaslan, Ali Yüce, Kemal Saltık, Emre Sarısaltıkoğlu, Serdal Kılavuz, Güzel Doğan, Umut Metin

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, gayece aynı yöndeki bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2/1-1

—————

VAKFIN ADI: Hikmet İlim Kültür Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: Ahmet Yeter, Şaban Demirhan, Hakim Mergen, Adem Doğan, Ramazan Yeter, Yavuz Kalkan, Cabbar Öksüz.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: İstanbul Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/12/2015 tarihinde kesinleşen 13/10/2015 tarih ve E:2015/101, K:2015/365 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: İlim Kültür ve Eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi.

VAKFIN MAL VARLIĞI  : İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Yeni Mahallesi, Tepe Altı Sokakta bulunan 139 pafta, 1101 ada, 103 parselde kayıtlı binanın zemin kat 1. Nolu daire ile 1.kat 2 nolu daire ile İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Yeni Mahallesi, Tepe Altı Sokak, No:5 139 pafta, 1101 ada, 143 parselde kayıtlı 320 m2 arsa. 

YÖNETİM KURULU: Ahmet Yeter, Şaban Demirhan, Hakim Mergen, Adem Doğan

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar vakfın amacına en yakın amaçlı başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3/1-1


 


 


 


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yer alan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Profesör ve Doçentler 2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1. fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 - Adaylar 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır.)

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Doçent

1

1

Çocuk Alerji alanında Doçent olmak.

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları A.D.

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Politikası A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Politikası A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği A.D.

Doçent

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Mekanik A.D. (Makine Müh. Bl.)

Yardımcı Doçent

1

1

Deneysel Biyomekanik alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Taşıt Transport Sistemleri A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Cebir ve Sayılar Teorisi A.D.

Doçent

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Deneysel Psikoloji A.D.

Doçent

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizikokimya A.D.

Doçent

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Genel Türk Tarihi A.D.

Profesör

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Geometri A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kurumlar Sosyolojisi A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Matematik A.D.

Doçent

1

1

 

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi A.D.

Doçent

1

1

 

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi A.D.

Doçent

1

1

 

Eğitim Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

Eğitim Fakültesi

Zihin Engelliler Eğitimi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Zihin Engelliler Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Devlet Konservatuvarı

Yaylı Çalgılar Anasanat D.

Doçent

1

1

Lisans ve lisansüstü eğitimini Devlet Konservatuvarı veya dengi kurumun Yaylı Çalgılar Dalında bitirmiş ve aynı alanda Doçent unvanını almış olmak.

Sağlık YO

Hemşirelik Prg.

Yardımcı Doçent

1

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık YO

Hemşirelik Prg.

Yardımcı Doçent

1

1

Halk Sağlığı alanında doktora yapmış olmak.

24/1-1


Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR KADROSU İLANI

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanunun 26. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 17. maddesi uyarınca Profesör alınacaktır.

Profesör kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı 6 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları ve yurtdışından alınmış diplomaların Üniversiteler arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

AKADEMİK UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik

Profesör

1

Tıp Doktoru olmak. Fizyoloji alanında ihtisas yapmış olmak.

Hemşirelik

Profesör

1

Cerrahi Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115 Seyrekköy-Menemen/İZMİR

Tel: 0 232 355 00 00     www.gediz.edu.tr

4/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

3 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

4 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - İLK BAŞVURU TARİHİ   : 04.01.2016

     SON BAŞVURU TARİHİ  : 18.01.2016

 

Sınav Programı

Tarih

Saat

Yer

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

22.01.2015

10:00

İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM

YARDIMCI DOÇENT

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Göz Hastalıkları

1

Göz Bankacılığı Yeterlilik belgesine sahip olmak.

ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

1

 

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI

Türk Halk Oyunları

1

 

12/1-1


Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ile birlikte özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi, iki adet fotoğraf ve Sinop Üniversitesi Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, yayın listesi ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.)

2 - Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; Profesör adayları için ilanın Resmi Gazete ve Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde, Yardımcı Doçent adayları için ilanın Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

NOT: -(Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.)

- (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

- (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden, Akademik Değerlendirme Formuna http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

 

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

ALANI

Profesör

1

1

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Esneklik konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Güreşçilerde kilo kaybı ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin empatik eğilimleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Futbolcularda L-Arjinin kullanımının performansa etkileri üzerine çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü/İktisadi Gelişme, Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Türkiye’de çok uluslu işletmelerin vergilendirilmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Sağlık Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Sucul ekosistemde mikroorganizmaların kimyasal maddelerle olan ilişkisi hususunda çalışma yapmış olmak.

14/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.11.112

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2015-169                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2015-5763                                             ADANA

Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, Kayapınar Mahallesi, 112 ada, 46 parselde tespit edilen tümülüsün tesciline ilişkin, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 07.07.2015 gün ve 2983 sayılı yazısı ile 24.04.2015 gün ve 1803 sayılı ile yazısı ve eki Osmaniye Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan 15.04.2015 günlü rapor, Karayolları Genel Müdürlüğü 5.Bölge Müdürlüğünün 17.08.2015 gün ve 163405 sayılı görüş yazısı, DSİ 6.Bölge Müdürlüğünün 12.08.2015 gün ve 527171 sayılı görüş yazısı, Adana Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar Planlama Müdürlüğünün 30.09.2015 gün ve 20515 sayılı görüş yazısı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, Kayapınar Mahallesi, 112 ada, 46 parselde tespit edilen tümülüsün 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, yapı grubunun 1.grup yapı olarak belirlenmesine, tespit ekibince önerilen kararımız eki haritada görülen koruma alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi.

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\910-2.jpg

11910/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.07.506

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2015 - 169                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2015 - 5760                                           ADANA

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\909-1.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\909-2.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\909-3.jpg

11909/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               31.00.1693

Toplantı Tarihi ve No    : 16.12.2015 - 167                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 16.12.2015 - 5694                                           ADANA

Hatay ili, Antakya ilçesi, Zülüflühan Mahallesi, 3. Derece arkeolojik sit alanı içerisine giren taşınmazların mahalle isimlerinin Kurulumuzun 29.04.2015 gün ve 4996 sayılı kararı ve eki haritalarda eksik yazıldığına ilişkin, Antakya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.07.2015 gün ve 4244 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanınca hazırlanmış 14.12.2015 günlü dosya inceleme raporu, Kurulumuzun 29.04.2015 gün ve 4996 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay İli, Antakya İlçesi, Zülüflühan Mahallesi, Kurulumuzun 29.04.2015 gün ve 4996 sayılı kararı ile belirlenen 3. Derece arkeolojik sit alanı içerisine giren taşınmazların mahalle isimlerinin söz konusu karar ve eki sit haritalarında eksik yazıldığının anlaşıldığına, Zülüflühan Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait olan 486 parsel ve Arpahan Mahallesi 102 ada, 41parsel numaralı taşınmazlar üzerinde tespit edilen arkeolojik alanın 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki sit haritasının uygun olduğuna,  Zülüflühan Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait olan 486 parsel ve Arpahan Mahallesi 102 ada, 41parsel numaralı taşınmazların tapu kütüğündeki beyanlar hanesine 3.derece arkeolojik sit alanıdır şerhi verilmesine, söz konusu kurul kararı ve eki haritada hiç bahsedilmeyen ancak Antakya Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğünün 25.05.2015 gün ve 8762 sayılı yazısı ile konulduğu bildirilen Zülüflühan mahallesi, 116 ada, 1 parseldeki taşınmaz kültür varlığı şerhinin kaldırılmasına karar verildi.

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\911.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\911-2.jpg

10911/1-1