5 Ocak 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29584

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DÜZELTME İLANI

Erzincan Belediye Başkanlığından:


ISI MERKEZLERİNİN İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


YEM HAMMADDELERİ VE YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


REKLAM ARAÇLARI VE KENT MOBİLYALARI KİRAYA VERİLECEKTİR

Karabük Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Edirne Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÜZELTME İLANI

Erzincan Belediye Başkanlığından:

25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilan metninin 5. maddesi olan ihaleye girebilme şartları aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

5 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılacak gerçek - tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

5.1. Yasal ikametgâh olması,

5.2. Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi,

5.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

5.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5.3.2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2015 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)

5.4. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

5.4.1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.6. İdari şartnamenin 7. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

5.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

5.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.

5.9. İsteklilerin özel kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde ortakların her birinin ihale ilan tarihinden sonra vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi başkanlığı ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi,

5.10. İhale Dosyası Alındı Belgesi,

5.11. İstekli bahse konu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış. Tıbbi Atık içerikli TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesine sahip olmalıdır. CE standartlarına göre üretilen cihazların, üretici ISO 9001: 2008 ve 14001: 2004 kalite sistemine göre sertifikalandırılmış olması gerekir. İstekli kendine ait Tıbbi Atık içerikli TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TS EN ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi, üretici firmanın tıbbi atık sterilizasyon cihazları ürettiğini belgelendirecek ISO 9001: 2008 ve ISO 14001: 2004 kalite belgesi, CE belgesi ve kapasite raporu ihale teklif zarfında teklifle beraber sunmak zorundadır. Bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

5.12. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

Bankalardan temin edilecek belgelerde Toplam yatırım tutarının % 25'inden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belge verilecektir. Yatırım maliyetini % 25'i yüklenicinin uygulama projesini idareye sunması ve idarenin kabulüne kadar Bankada bloke edilecektir. Bu bloke idarenin bankaya yazısı ile ortadan kalkacaktır.

5.13. İsteklinin teknik şartnamenin 4.1. maddesinde belirtilen asgari teknik personeli bulunduracağına dair taahhütname vermesi zorunludur.

5.14. İdari şartnamenin madde 8.2. Dış zarf içerisine konulması gereken diğer evraklar.

5.15. Şartnameler Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz olarak görülebileceği gibi 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin İhaleye katılımda şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur.

5.16. İdari ve teknik şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi.

11/1-1


ISI MERKEZLERİNİN İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/183710

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel 0286 - 4162001 Faks: 0286 - 4163700

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  ÇLİ Müdürlüğünün lojman, kriblaj tesisi, toplanma yeri, atölyeler ve Saray Kontrol Müdürlüğünde bulunan toplam 5 adet ısı merkezlerinin 27 (yirmiyedi) eleman ile 1 (bir) yıl, (365 takvim günü) süre ile yaptırılması hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) İşin Süresi                             :  İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır (365 takvim günü)

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                       :  Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Tarihi ve saati                        :  27 OCAK 2016 - 15.00

d) Dosya no                               :  2015 - 32/KÇLİ - ISI MERKEZLERİ

4 - İhaleye ait dökümanlar: Çan’da; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve "Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41. Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 120,00 TL (posta yolu ile 130 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 27/01/2016, saat 15.00'a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

13/1-1


YEM HAMMADDELERİ VE YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı;

Tarım İşletmesi Müdürlüklerine aşağıda çeşit, miktar ve özellikleri belirtilen toplam 6.749 Ton yem hammaddeleri ve 14,7 Ton yem katkı maddeleri satın alınacaktır.

 

S.NO

CİNSİ

MİKTARI (TON)

1-

BUĞDAY KEPEĞİ

2.267

2-

MISIR KEPEĞİ

   735

3-

ATK

   385

4-

PAMUK TOHUMU KÜSPESİ (PTK)

   610

5-

SOYA FASULYESİ KÜSPESİ (SFK)

2.752

TOPLAM

6.749

 

S.NO

CİNSİ

MİKTARI (TON)

1-

VİTAMİN-MİNERAL PREMİKS

14,7

TOPLAM

14,7

 

Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 18 OCAK 2016 Pazartesi günü saat 14:30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0 312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0 312) 417 78 39

1/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 75,00 TL ile en çok 416.997,33 TL arasında değişen; 12.01.2016 günü saat 16:30'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 7,50 TL, en çok 41.699,73 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif oto parçası, TV, ütü, çocuk mini ATV, CD Çalar, muhtelif lastik, cep telefonu bataryası, kereste, lishing malzemesi, kumaş, fotokopi Mak., cep telefonu, sigara sarma mak., ahşap palet, buzdolabı, av fişeği, votka vb. cinsi 73 grup eşya; açık artırma suretiyle, Aşiyan Düğün Salonu Sarıca Paşa Mah. Kadirhane Cad. No: 44 EDİRNE adresindeki ihale salonunda 13.01.2016 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6/1-1


REKLAM ARAÇLARI VE KENT MOBİLYALARI KİRAYA VERİLECEKTİR

Karabük Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KAPSAMI:

Aşağıda belirtilen reklam araçları ve kent mobilyaları 2886 sayılı Yasanın 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile teknik şartnameye göre istekli tarafından yapılarak işletilmek üzere 120 Ay süre ile kiraya verilecektir.

REKLAM ARAÇLARI VE KENT MOBİLYALARI SAYILARI

a) 100 adet Billboard

b) 10 adet Dijital Totem

c) 5 adet Geri Dönüşümlü Clp Yatay

d) 5 adet Hareketli Megalight

e) 5 adet Hareketli Otobüs Durağı

f) 2 adet Led Ekran

g) 5 adet Mini Durak

h) 30 adet Otobüs Durağı 2 Modüllü

i) 35 adet Otobüs Durağı 3 Modüllü

j) 12 adet Otobüs Durağı 5 Modüllü

k) 30 adet Sabit Clp

l) 4 adet Sabit Kule Clp

m) 5 adet Sabit Megalight

2 - İHALENİN TARİHİ VE YERİ:

İhale 25.01.2016 tarihinde Pazartesi günü saat 15.00’de Karabük Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Teklifler ihale gün ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.

3 - İHALEYE KATILABİLME SARTLARI:

1) Türkiye’de tebligat için adres göstermek

2) 2016 yılı içerisinde alınmış meslek odası veya ticaret sanayi odası kayıt belgesi

3) İmza beyannamesi ve veya imza sirküleri

4) İsteklilerin adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnamelerin ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri.

5) İdareden alımmış onaylı ihale şartnamesi ve alındığına dair belge

6) Belirtilen teminatı ve teminat kabul edilecek diğer değerleri vermek

7) Ortak girişim olması halin de ortak girişim beyannamesi

8) Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri ve tüzel kişiliği yetkili olduğuna dair belge

9) Gerçek kişiler için Nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)

10) Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

(İstenilen tüm belgeler asıl veya noter onaylı olacaktır)

4 - AYLIK KİRA BEDELİ KDV HARİÇ                        GEÇİCİ TEMİNATI

                       35.000,00 TL.                                                 126.000,00 TL.

5 - Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

6 - İhale şartname bedeli 100,00 TL olup, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden temin edilebilir.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.

İş bu ihale ilanı 7 (Yedi) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir.

İlan olunur.

11632/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Encümeni Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

İli

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Mevcut Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İhale Saati

Şanlıurfa

Yenişehir

83

1020

  5.000,00

Boş Arsa

12.500.000,00

375.000,00

11.15

Şanlıurfa

Karaköprü

5740

1

  2.056,05

Boş Arsa

  4.317.705,00

129.531,15

11.25

Şanlıurfa

Karaköprü

5740

2

  2.056,06

Boş Arsa

  4.626.135,00

138.784,05

11.35

Şanlıurfa

Karaköprü

5740

3

  2.056,05

Boş Arsa

  4.626.112,50

138.783,37

11.45

Şanlıurfa

Karaköprü

5740

4

  2.056,06

Boş Arsa

  4.317.726,00

129.531,78

11.55

Şanlıurfa

Karaköprü

5734

1

19.570,70

Boş Arsa

44.034.075.00

1.321.022,25

12.05

Şanlıurfa

Karaköprü

5742

1

  2.602,84

Boş Arsa

  5.465.964,00

163.978,92

12.15

Şanlıurfa

Karaköprü

5737

1

  8.840,04

Boş Arsa

19.890.090,00

596.702.70

12.25

 

2 - İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 21/01/2016 Perşembe günü Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında görülebilir ve 500,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,

b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 21/01/2016 tarihinde Perşembe günü saat 11:15’e kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan olunur

Bilgi İçin:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası- ŞANLIURFA

Telefon: 0 414 313 1607   Dahili 17 08   Faks: 0 414 313 0649 www.sanliurfa.bel.tr   kalite@sanliurfa.bel.tr

e-posta: buyuksehiremlak63@hotmail.com

11845/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Edirne Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) usulü ile satılacaktır.

 

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE / MEVKİİ

CİLT / SAYFA NO

PAFTA

ADA

PARSEL

MİKTARI

CİNSİ

HİSSE MİKTARI

1

Edirne

Merkez

Kemalköy Mevkii

42/4144

E16c03c4a

185

16

1.942,14 m2

ARSA

TAM

2

Edirne

Merkez

Kemalköy Mevkii

42/4148

E16c03c4a

185

17

2.560,93 m2

ARSA

TAM

3

Edirne

Merkez

Kemalköy Mevkii

42/4147

E16c03c4a

188

8

3.667,94 m2

ARSA

TAM

4

Edirne

Merkez

Kemalköy Mevkii

42/4150

E16c03d2c

188

9

4.623,79 m2

ARSA

TAM

5

Edirne

Merkez

Kemalköy Mevkii

42/4146

E16c03d2c

221

2

6.035,41 m2

ARSA

TAM

6

Edirne

Merkez

Kemalköy Mevkii

42/4145

E16c03d2c

226

2

6.256,21 m2

ARSA

TAM

7

Edirne

Merkez

Kemalköy Mevkii

42/4149

E16c03d2c

226

3

1.349,66 m2

ARSA

TAM

 

Malik: Edirne Belediyesi

2 - Toplam Tahmini Satış Bedeli K.D.V hariç 1.949.000,00 TL olup, toplam Geçici Teminatı 58.470,00 TL’dir.

 

SIRA NO

ADA

PARSEL

TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ K.D.V. HARİÇ

GEÇİCİ TEMİNATI

1

185

16

  58.000,00 TL

  1.740,00 TL

2

185

17

102.000,00 TL

  3.060,00 TL

3

188

8

110.000,00 TL

  3.300,00 TL

4

188

9

139.000,00 TL

  4.170,00 TL

5

221

2

785.000,00 TL

23.550,00 TL

6

226

2

688.000,00 TL

20.640,00 TL

7

226

3

  67.000,00 TL

  2.010,00 TL

Taşınmazların satışları ile ilgili tüm masraflar yükleniciye aittir. (vergi, resim, harç, Katma Değer Vergisi vb.)

1. Maddede özellikleri belirtilen taşınmazların müşterek satışı yapılacaktır. Talipliler 2886 sayılı D.İ.K.'nun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektubunda tekliflerini her parsel için ayrı ayrı yazmak suretiyle K.D.V. hariç toplam bedel üzerinden verecekler, ayrıca şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirteceklerdir.

3 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a) Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti.

b) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri. (2015 yılı vizeli)

c) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2015 yılında düzenlenmiş vekâletname.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (2015 yılı onaylı)

f) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde görülebilir. İmar plan örneği, plan notu ve tapu kaydı şartnamenin ekidir.

2886 sayılı D.İ.K.'nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İsteklilerin Geçici Teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 19.01.2016 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümenine başvurmaları gerekmektedir. Teklifler 19.01.2016 Salı günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale 19.01.2016 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

11816/1-1