4 Ocak 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29583

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Sivas Belediye Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin kararı ile onaylanmıştır. 04.01.2016 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

NO

SAHİBİ

BİNA ADRESİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARAR TARİH/SAYI

1

Malik Tespiti Yapılamamıştır.

Yeşilöz Mahallesi 1980.Sokak No:35-35/A

17.12.2015 tarih ve 2875/7112 sayı

2

Malik Tespiti Yapılamamıştır.

Yeşilöz Mahallesi 1980. Sokak No:54

17.12.2015 tarih ve 2874/7113 sayı

3

Malik Tespiti Yapılamamıştır.

Yeşiltepe Mahallesi 1964/1.Sokak No:10-10/A-10/B-10/C

17.12.2015 tarih ve 2873/7110 sayı

4

Malik Tespiti Yapılamamıştır.

Yeşiltepe Mahallesi 1964/1. Sokak No:39

17.12.2015 tarih ve 2872/7111 sayı

11877/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 13/10/2015 tarih ve 538 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/12/2015 tarih ve 2512 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ahimesut Mahallesi, imarın 46156 ada 6 ve 7 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” 04/01/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11924/1-1


Sivas Belediye Başkanlığından:

SİVAS KIZILIRMAK KÖPRÜSÜ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Bu yarışma Sivas Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine göre Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal, tek kademeli proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

Tasarlanacak köprü, Sivas kent merkezi ile Cumhuriyet Üniversitesi’ni birbirine bağlayacak olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın Kızılırmak nehrini geçtiği noktada yer almaktadır.

YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI

Yarışmacı ekiplerin aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur:

İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir ekip başı bildirilecektir. Ekip üyelerinin her birisi idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası mimar kökenli üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

• Konunun içeriği açısından ekip içerisinde bir inşaat mühendisinin danışman olarak bulunması zorunludur.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek) ve raportörlerle, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek.

Yarışmaya katılmak isteyenler “Sivas Kızılırmak Köprüsü Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile 50 TL’yi (Elli Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına isimlerini belirterek yatıracaklardır. Şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine göndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri idare web adresinden dijital olarak indirilebilecektir. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

YARIŞMA TAKVİMİ

• Yarışmanın ilanı:                                                 4 Ocak 2016

• Soru sormak için son gün:                                   28 Ocak 2016

• Soruların yanıtlarının ilanı:                                  4 Şubat 2016

• Projelerin son teslim tarihi:                                  8 Mart 2016  17:00

• Posta ile gönderilenlerin kabulü için son gün:     11 Mart 2016 17:00

• Jüri çalışması başlangıcı:                                     18 Mart 2016

• Kolokyum tarihi:                                                  Daha sonra ilan edilecektir

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

• Sami AYDIN,                                                     Sivas Belediye Başkanı (Mimar)

• Kazım ÖZGAN,                                                  Sivas Belediye Başkan Yardımcısı (Mimar)

• Abdurrahim CEYHAN,                                      Sivas Belediye Başkan Yardımcısı (İnşaat Mühendisi)

• Necmettin GÜNEŞ,                                             Yrd. Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi (İnşaat Y. Mühendisi)

• Kenan ÇELİK,                                                     DSİ 19. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü (İnşaat Mühendisi)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

• A. Tamer BAŞBUĞ,                                           Mimar

• Arda İNCEOĞLU,                                              Prof. Dr. MEF Üniversitesi (Y. Mimar)-Jüri Başkanı

• Ozan Önder ÖZENER,                                       Yrd. Doç. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi (Y. Mimar)

• Uğur TUZTAŞI,                                                 Yrd. Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi (Y. Mimar)

• Mustafa Adnan ÖĞÜT,                                      İnşaat Y. Mühendisi

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

• Yenal AKGÜN,                                                  Yrd. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi (Y. Mimar)

• M. Ziya İMREN,                                                 Mimar

• E. Murat TONUS,                                               Öğr. Gör. Cumhuriyet Üniversitesi (İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖRLER

• Emre AKIN,                                                        İnşaat Mühendisi

• Ertuğrul KARAKAŞ,                                          İnşaat Mühendisi

RAPORTÖR YARDIMCILARI

• Ömer Faruk BULUT,                                          Mimar

• Muhammet KUŞÇU,                                           İnşaat Mühendisi

• Hamit TÜYLÜ,                                                   Harita Mühendisi

ŞARTNAME ve EKLERİNİN TEMİNİ

Yarışma şartnamesi www.sivas.bel.tr internet adresinden dijital olarak indirilebilecektir. Şartname bedeli 50 TL’dir. (Elli Türk Lirası)

Başvurular 7 Mart 2016 günü, saat 17:00’de sona erecektir.

YER GÖRME

Yer görme zorunlu değildir, ancak jüri yer görmeyi tavsiye etmektedir.

ÖDÜLLER ve ÖDEME ŞEKLİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

• 1. Ödül: 75.000 TL

• 2. Ödül: 50.000 TL

• 3. Ödül: 30.000 TL

• 1. Mansiyon: 15.000 TL

• 2. Mansiyon: 15.000 TL

• 3. Mansiyon: 15.000 TL

Satın alma için jüri emrine 25.000 TL ayrılmıştır.

Ödül ve mansiyonlar sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ KAZANANA İŞİN VERİLME BİÇİMİ

Birinci ödülü kazanan proje sahibine, uygulama projesinin verilme işi Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ne göre yapılacaktır. Mimarlık ve mühendislik proje (PİD) ücretleri hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’ne göre 5A sınıfı kabul edilerek yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri ve birinci ödülü kazanan projenin düzenleme alanı ve inşaat alanı hesabı esas alınır.

Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 31. Maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda birinci ödülü kazanan proje için tavsiyelerde bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir.

YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN ADI, ADRESİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum:               Sivas Belediyesi

Yarışma Raportörlüğü:                 Sivas Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü

Adres:                                           Sularbaşı Mahallesi Kızılay Sokak Sivas Belediyesi Plan&Proje Müdürlüğü Kat:2 Merkez/Sivas

Telefon:                                        +90 346 221 01 10 dahili (1841-1843)

Faks:                                             +90 346 221 01 83

E-posta:                                        kopruyarismasi@sivas.bel.tr

Web:                                             www.sivas.bel.tr/kopruyarismasi

Banka hesap bilgisi:                      Sivas Belediyesi, Vakıfbank Sivas Şubesi

Şube Kodu:                                   28

Hesap No:                                    0 0158 0072 9347 8558

IBAN:                                          TR 6900 0150 0158 0072 9347 8558

11827/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                          61.00/488 - 1295

Toplantı Tarihi ve No    : 11.12.2015 - 140                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 11.12.2015 -2651                                          TRABZON

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yalı Mahallesi, sit alanı dışında, mülkiyeti hazineye ait, Milli eğitim Müdürlüğüne tahsisli, 31 ada, 181 parseldeki taşınmazda engelli erişimine ilişkin yapılmak istenen uygulamaları içeren Ortahisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/11/2015 gün ve 8499 sayılı yazısı; konuya ilişkin ve yakın çevresinde yer alan Hızırbey Mahallesi, 57 ada, 64 parseldeki tescilli taşınmazın da koruma alanının belirlenmesini de içeren Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02/12/2015-08/12/2015 gün ve 2015/752 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Hızırbey Mahallesi, 57 ada, 64 parseldeki tescilli taşınmazın koruma alanının ekte dağıtımı yapılan kadastral planda görüldüğü şekilde belirlenmesine; belirlenen korunma alanının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhinin verilmesi gerektiğine;

Ayrıca belirlenen koruma alanı dışında kalan Yalı Mahallesi, 31 ada, 181 parseldeki taşınmazda yapılmak istenen uygulamalara ilişkin kurulumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\908.jpg

11908/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19-20-21/11/2015 - 130                           TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20/11/2015 - 1859                                         NEVŞEHİR

Dosya No                     : 51.00.322

Niğde İli, Merkez İlçesi, 125 ada,17 parselde yer alan Kumluca Höyük olarak adlandırılan taşınmazın tescil edilmesine ilişkin Niğde Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 02.07.2014 gün ve 1699 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Niğde İli, Merkez İlçesi, 125 ada,17 parselde yer alan Kumluca Höyük’ün, 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden ekli I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararıyla belirlenen koşulların geçerli olduğuna karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\915.jpg

11915/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               31.00.1741

Toplantı Tarihi ve No    : 16.12.2015-167                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 16.12.2015-5698                                             ADANA

Hatay İli, Antakya ilçesi, Küçükdalyan Mahallesi, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan, özel mülkiyete ait, 1202 parselde Müzesince yapılan sondaj sonucunda parselin sit derecesinin yükseltilmesine yönelik,  Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.10.2015 gün ve 3445 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 06.10.2015 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay İli, Antakya ilçesi, Küçükdalyan Mahallesi, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan, özel mülkiyete ait, 1202 parselde Müzesince yapılan sondaj sonucunda duvar kalıntıları, künkler gibi yeni arkeolojik verilere rastlanıldığı anlaşıldığından parselin 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, sondaj çukurlarının ortaya çıkan arkeolojik verilerin belgeleme çalışmalarının yapılarak Kurul Müdürlüğüne iletilmesi sonrasında kendi toprağı ile kapatılabileceğine, bu aşamada sondaj çukurları kapatılıncaya kadar ilgili idarelerce alanda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına karar verildi.

 

 

 

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\912-2.jpg

11912/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.12.334

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2015 - 169                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2015 - 5766                                           ADANA

Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Küçük Yumurtalık Mahallesi sınırlarında tespit edilen ve İskender Köprüsü olarak isimlendirilen kısmen yıkılmış köprünün tescili ve 100-110-580 parselleri kısmen içeren koruma alanı sınırlarının belirlenmesi istemine ilişkin; Adana Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün 10.06.2015 gün ve 2546 sayılı yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 29.05.2015 günlü rapor, Kurulumuzun 29.05.2015 gün ve 5130 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Küçük Yumurtalık Mahallesi sınırlarında tespit edilen ve İskender Köprüsü olarak isimlendirilen kısmen yıkılmış köprünün 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline(OLUMLU), yapı grubunun “1.grup” olarak belirlenmesine, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen 100-110-580 parselleri kısmen içeren koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna, Kurulumuzun 29.05.2015 gün ve 5130 sayılı kararı üzerine Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/302 sayısında açılan soruşturma sonucunun Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\913.jpg

 

11913/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               31.00.1705

Toplantı Tarihi ve No    : 16.12.2015 - 167                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 16.12.2015 - 5695                                           ADANA

Hatay ili, Antakya ilçesi, Saraycık Mahallesi, 3516, 3517, 3514, 3507, 3508, 3509, 3510, 3539 parsellerden geçtiği tespit edilen su kuyuları ve su hattının tescil edilmesi istemine ilişkin; Hatay Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün 08.04.2015 gün ve 1235 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 02.04.2015 günlü rapor, Antakya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2015 gün ve 3767 sayılı yazısı ve eki 24.06.2015 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay ili, Antakya ilçesi, Saraycık Mahallesinde Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 3516, 3517, 3514, 3507, 3508, 3509, 3510, 3539 parsellerden geçtiği tespit edilen su kuyuları ve su hattının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline(OLUMLU), tespit ekibince hazırlanmış kararımız eki haritada önerilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna, koruma grubunun “1.grup” olarak belirlenmesine, Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 02.04.2015 günlü raporda bahsedilen çeşmeye yönelik tespit-tescil yönetmeliği kapsamında gerekli incelemelerin yapılarak inceleme sonucu hazırlanacak belgelerin değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

11914/1-1