3 Ocak 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29582

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 14.10.2015 - 140                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.10.2015 - 2421                                             SİVAS

Dosya No                     : 58.12.55

Sivas İli, Ulaş İlçesi, Şenyurt Köyü’nde yer alan, tapunun 155 ada, 7 parseline kayıtlı, özel mülkiyete ait Kazım TOPRAK Konuk Odası’nın Kurulumuzda değerlendirilmesi talebini içeren Sivas Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.07.2014 tarih ve 0729-2871 sayılı yazısı okundu ve ekleri incelendi; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 13.10.2015 tarih ve 751 sayılı inceleme raporu okundu ve açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Sivas İli, Ulaş İlçesi, Şenyurt Köyü’nde yer alan, tapunun 155 ada, 7 nolu parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait Kazım TOPRAK Konuk Odası’nın 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup Yapı olarak belirlenmesine ve hazırlanan tescil fişinin onanmasına karar verildi.

11844/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.11.2015 - 144                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 18.11.2015 - 2492                                             SİVAS

Dosya No                     : 58.00.607

Sivas İli, Merkez İlçe, Ferhatbostan Mahallesi’nde, sit alanı dışında yer alan, tapunun 2500 ada, 4 ve5 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait Ali ŞEKER Evi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 07.09.2015 tarih ve 59077742-[58.00.436]-172382 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Raportörlerinin 16.11.2015 tarih ve 862 sayılı inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, Kurul üyelerince yerinde görüldü, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Merkez İlçe, Ferhatbostan Mahallesi’nde, sit alanı dışında yer alan, tapunun 2500 ada, 4 ve 5 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait Ali ŞEKER Evi’nin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun II. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 8. maddesi gereği taşınmazın üzerinde bulunduğu 4 ve 5 parsellerin korunma alanı olarak belirlenmesine karar verildi.

11843/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.11.2015 - 144                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 18.11.2015 - 2510                                             SİVAS

Dosya No                     : 58.02.17

Sivas İli, Gemerek İlçesi, Çepni Beldesi’ndeki İlave Revizyon İmar Planı çalışmalarında kullanılmak üzere taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sitlerin yazı eki içeriğindeki haritalara işlenmesine ilişkin İLBANK, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’nın 10.05.2013 tarihli ve 44812147-14159 sayılı yazısı okundu, Sivas İli, Gemerek İlçesi, Çepni Beldesi, Mehmetaras Mahallesi’nde yer alan tapunun J36A17AB18A Pafta, 368 ada, 341 parseline kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malı olan taşınmazın bir kısmı Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 13.12.2001 gün ve 2935 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik tescil edilen Çepni Kalesi’nin sınırlarının; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesinde belirtilen buluntulara rastlanılması dolayısıyla genişletilmesini talep eden Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 17.11.2015 tarihli ve 885 sayılı inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda:

Sivas İli, Gemerek İlçesi, Çepni Beldesi, Mehmetaras Mahallesi’nde yer alan tapunun J36A17AB18A Pafta, 368 ada, 341 parseline kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malı olan bir kısmı Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 13.12.2001 gün ve 2935 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik tescil edilen Çepni Kalesi sınırlarının; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesinde belirtilen arkeolojik buluntulara rastlanılması dolayısıyla 341 parselin tamamını kapsadığı anlaşıldığından Çepni Kalesi’nin I. derece arkeolojik sit sınırının 341 numaralı parsel sınırı olarak yeniden belirlenmesine, sit fişinin güncellenerek kurulumuza sunulmasına karar verildi.

11842/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, PinnacleTurkey Inc, ve Corporate Resources B.V. Şti’nin Tekirdağ ve İstanbul illeri sınırları içerisinde müştereken sahip bulundukları AR/ TGT-PIN-CBV/3934 ve 4126 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahalarında keşfedilen doğalgaz ile ilgili olarak ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F19-c3 - 1 paftasında 1 adet müşterek petrol işletme ruhsat iktisabı için 11.12.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1'nci fıkrası gereğince ilan olunur.

11879/1-1

—————

Geomass Araştırma Geliştirme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin K20-d3 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 16.12.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

11880/1-1

—————

Geomass Araştırma Geliştirme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin E33-D numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 16.12.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

11881/1-1

—————

Geomass Araştırma Geliştirme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin L20-a2 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 16.12.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

11882/1-1

—————

Geomass Araştırma Geliştirme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin K20-c4 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 16.12.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

11883/1-1

—————

Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.’nin L45-c3,c4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 06.08.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

11884/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Adıyaman ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/K/M40-d1-1 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatıyla ilgili olarak Şambayat-19 lokasyon yeri ve havuzu ile Şambayat-20 kuyusunun lokasyon yolu için, gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararları bulunan Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Davuthan Köyünde bulunan 879 no.lu parselin 7.262,40 m²’lik ve Yeniköy Köyünde bulunan 92 no.lu parselin 1.069,66 m²’lik kısmının olmak üzere toplam 8.332,06 m²’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 14.12.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

11885/1-1


Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23, 25 ve 26. maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Kriterlere Üniversitemizin www.cankaya.edu.tr (Türkçe) Web adresinde Yönetmelik ve Yönergeler başlığı altında ulaşılabilir. Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olduğundan (Hukuk Fakültesi hariç) adayların, Eğitim - Öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerinden en az birisini tamamen İngilizce Eğitim - Öğretim yapan bir üniversiteden almamış olan adaylar, başvuru yapacakları dalı belirtir dilekçelerine İngilizce bilgi düzeyi için aşağıda verilen en az puanları sağladığını gösteren belgelerden birisinin idare tarafından onaylı fotokopisini ekleyeceklerdir:

(İngilizce ÜDS ve KPDS sınavları ile Uluslararası düzeyde yapılan İngilizce dil sınavlarının sonuçlarının eşdeğerliğine ilişkin, 14.02.2014 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu’nunca kabul edilen aşağıdaki gösterilen asgari puanlar esas alınacaktır:)

   KPDS / ÜDS / YDS              TOEFL IBT

                 80                                     96

• Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların özgeçmişlerini, yayın listelerini, onaylı diploma fotokopilerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi), bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, öngörülen kriterleri sağladıklarını belirten puan listesini, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri (Profesör adayları dilekçelerinde ve yayın dosyalarında başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek dilekçe ekinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.(Yurt dışından alınmış öğretim diplomaları varsa,” YÖK Diploma Denklik Komisyonu tarafından Denklik Belgesi alınması gereklidir).

• Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent aday başvuruları Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adayları 5 (beş) adet, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları ise 3 (üç) adet daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir.

• Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda, akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli puan alma şartı yanı sıra, başvuruları kabul edilen Yardımcı Doçent Adayları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23b (2) maddesi doğrultusunda, Üniversitemiz Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Yabancı Dil Sınav Yönergesine göre yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Öğretim üyesi adaylarının, Merkez Kampüs: Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4 06790, Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

AÇIKLAMA

PROF./DOÇ./YRD. DOÇ.

PROF. DR.

DOÇ. DR.

YRD. DOÇENT

İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi, Nicel Karar Yöntemleri

 

1

 

 

Nicel Karar Yöntemleri

 

 

1

 

Yönetim ve Strateji

 

 

1

 

Bankacılık ve Finans Bölümü

Finans

 

 

 

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

AÇIKLAMA

PROF./DOÇ./YRD. DOÇ.

PROF. DR.

DOÇ. DR.

YRD. DOÇENT

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Yazılımı

1

 

 

 

Bilgisayar Sistem Yapısı ve Donanımı

1

 

 

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü veya

Elektrik-Elektronik Müh. veya Elektronik ve Haberleşme Müh. Elektronik

 

 

 

1

Elektrik-Elektronik Müh. veya Elektronik ve Haberleşme Müh. İşaret İşleme

 

 

 

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri Elektrik Makineleri ve Enerji Dönüşümü

1

 

 

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Üretim ve Hizmet Sistemleri Yöneylem Araştırması Optimizasyon Stokastik Süreçler Ergonomi ve İnsan Faktörleri Yönetimi

1

 

 

 

Makine Mühendisliği Bölümü

Enerji

 

1

 

 

Akışkanlar Mekaniği

 

 

 

1

MİMARLIK FAKÜLTESİ

AÇIKLAMA

PROF./DOÇ./YRD. DOÇ.

PROF. DR.

DOÇ. DR.

YRD. DOÇENT

Mimarlık Bölümü

Mimarlık

 

1

 

 

İç Mimarlık Bölümü (İç Mimarlık / Mimarlık )

İç Mimari Tasarım / Mimari Tasarım

 

1

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

AÇIKLAMA

PROF./DOÇ./YRD. DOÇ.

PROF. DR.

DOÇ. DR.

YRD. DOÇENT

Matematik-Bilgisayar Bölümü Matematik

Matematiksel Analiz (Diferansiyel Operatörlerin Spektral Analizi)

 

 

 

1

Psikoloji Bölümü

(Sosyal Psikoloji) Örgütsel Davranış

 

 

1

 

Gelişim Psikolojisi

1

 

 

 

Klinik Psikoloji

 

 

 

Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji

 

 

 

Sosyal Psikoloji

 

 

 

HUKUK FAKÜLTESİ

AÇIKLAMA

PROF./DOÇ./YRD. DOÇ.

PROF. DR.

DOÇ. DR.

YRD. DOÇENT

Medeni Hukuk

-

 

1

 

 

BÖLÜM DIŞI DERSLER KOOR.

AÇIKLAMA

PROF./DOÇ./YRD. DOÇ.

PROF. DR.

DOÇ. DR.

YRD. DOÇENT

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı /Fizik

Malzeme Fiziği Atom Molekül ve Lazer Fiziği Yoğun Madde Fiziği

 

 

 

1

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Fizik

Yoğun Madde Fiziği Malzeme Fiziği Optik, Fotonik Optik, Elektriksel Karakterizasyon

 

 

1

 

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı /Kimya

Organik Kimya

 

 

 

1

Filoloji, Türk Dili

Eski Türk Dili Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

 

 

 

1

11925/1-1