30 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29578

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TCDD Genel Müdürlüğünden:

Bursa Valiliğinden:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 37746 ada, 19 parsel üzerindeki 803042 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Modül Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Osman Necdet KALAYCIOĞLU (Denetçi No: 2715, Oda Sicil No: 21290) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 10.11.2015 tarihli ve E.2015/924-K.2015/1575 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptal edilmesine” hükmedildiğinden, Osman Necdet KALAYCIOĞLU hakkında, 19.02.2015 tarih ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 15.12.2015 tarihli ve 33471 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

11779/1/1-1

—————

12.12.2015 tarihli ve 29560 sayılı Resmi Gazete’ de yer alan 27322 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 1498 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sarı Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Turgay ÜÇYILDIZ (Denetçi No: 21856, Oda Sicil No: 13626) ile ilgili ilanlarda sehven yazılan ““26.04.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete”” ifadesinin çıkarılarak “26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete”  ifadesinin eklenmesi; ayrıca “Denizli İli, Merkez İlçesi, 16L-I pafta, 2930 ada, 4 parsel üzerindeki 799623 YİBF nolu (ilk YİBF) yapının denetimini üstlenen” ifadesinin çıkarılması 23.12.2015 tarihli ve 34315 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11779/2/1-1

—————

Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya (mülga Cikcilli) Belediyesi, 470 ada, 02 parsel üzerindeki 784781 YİBF nolu (A Blok) inşaatın denetimini üstlenen Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi İsmet EREN (Denetçi No: 9675, Oda Sicil No: 36864) tarafından, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2015/1544 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 12.11.2015 tarihli ve E.2015/1544-K.2015/1666 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İsmet EREN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 25.12.2015 tarihli ve 34581 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11780/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555824 YİBF nolu (C Blok) inşaatın denetimini üstlenen Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ömer Ali ACAR (Denetçi No: 5746, Oda Sicil No: 31399) tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2015/554 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 18.11.2015 tarihli ve E.2015/554-K.2015/2376 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ömer Ali ACAR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 25.12.2015 tarihli ve 34578 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11781/1-1


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi uyarınca, 06 Temmuz 2013 ve 05 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 (on iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başvuruda bulunan adaylardan şartları uygun olanlar Sözlü Sınava davet edilecektir.

I - BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak  (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

 

1 - YAZILIM TAKIM LİDERİ I          (1 kişi - Tam Zamanlı - 4 katı)

Genel Nitelikler:

a) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

b) CSS, jQuery konularında ileri derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

d) Web tabanlı uygulama geliştirme konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak,

e) JAVA, ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, , IIS 8.0, WCF ile uygulama geliştirmiş olmak,

f) Visual Studio.NET C#, Entity Framework, inheritance konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak,

g) Windows servisleri, Web Teknolojileri, .Net Framework 4.0/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) SQL Server, Oracle, PostgreSQL veritabanlarında deneyim sahibi olmak,

i) Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişkisi olmamak ya da askerliğini yapmış/muaf olmak,

j)  Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

k) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

l) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

m) İyi derecede İngilizce bilmek.

Tercih Sebepleri:

a) En az 5000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak,

b) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

c) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,

d) ISO 27001, CMMI, Kurumsal Mimari konularında tecrübe sahibi olmak.

 

2 - YAZILIM TAKIM LİDERİ II         (1 kişi - Tam Zamanlı - 4 katı)

Genel Nitelikler:

a) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları ile ilgili en az 5 yıl kullanım tecrübesine sahip olmak,

b) Nesne-yönelimli teknolojileri, web servisleri, SOAP gibi teknolojilere hakim olmak,

c)    Risk yönetimi, kalite güvence ve kalite kontrol konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

e) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

f) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek yapıda olmak,

g) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapabilmek,

h) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Tercih Sebepleri:

a) Java platformlarında web teknolojileri kullanılarak geliştirilen yazılım projelerinde en az 10 yıl görev almış olmak,

b) En az 5000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak,

c) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,

d) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

e) Certified Information Systems Auditor (CISA) sertifikasına sahip olmak,

f) ISO 27001, CMMI ve Kurumsal Mimari konularında tecrübe sahibi olmak,

g) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer dil sınavlarından birinden puana sahip olmak

 

3 - KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI                (1 kişi - Tam Zamanlı - 3 katı)

Genel Nitelikler:

a) Java programlama dilini çok iyi derecede bilmek ve bu dil ile yazılım geliştirmede en az 5 yıl tecrübeli olmak,

b) Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,

c) Versiyon Kontrol Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

e) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

f) Kurumsal mimari konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercih Sebepleri:

a) Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,

b) Linux kullanma konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) Geçmişteki projelerde Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate v.b), Java web çerçeveleri, GWT konularında tecrübeli olmak

d) Design patterns konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Frontend geliştirme konularında (HTML, Javascript, Jquery, Angularjs v.b.) tecrübe sahibi olmak,

f) Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

g) Çevik yöntemler kullanılan projelerde çalışmış olmak,

h) İyi seviyede İngilizce bilmek,

i) Nesne Yönelimli Tasarım/Programlama ve Tasarım Desenleri konusunda tecrübeli olmak.

İş Tanımı:

a) Ekip arkadaşlarıyla beraber Java teknolojilerini kullanarak 3 katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,

b) Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde, high-avaliable yazılımlar geliştirmek.

 

4 - VERİ TABANI YÖNETİCİSİ        (1 kişi - Tam Zamanlı - 3 katı)

Genel Nitelikler:

a) Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

b) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veritabanı yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

c) SQL Veritabanı Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Dimensional veri ambarı için SQL Server tuning deneyim sahibi olmak,

e) Farklı veri tabanları üzerinde deneyim sahibi olmak ve NoSQL veri tabanlarıyla ilgili olarak bilgi sahibi olmak,

f) Server işletim sistemleri farklı sanallaştırma olanakları ve farklı storage sistemleri örnek olmak üzere, üzerinde SQL Server’ın çalıştırıldığı donanım ve yazılım altyapısı ile ilgili sıkça rastlanan teknolojiler ve ürünler hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Konusu ile ilgili trendleri, güncel teknolojileri ve tamamlayıcı ürünleri profesyonel merak ile takip etmek,

h) Veri analizi konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercih Sebepleri:

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

 

5 - SİSTEM GÜVENLİK UZMANI    (1 kişi - Tam Zamanlı - 3 katı)

Genel Nitelikler:

a) Active Directory, DHCP, IPV6, DNS, Güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

b) Linux İşletim Sistemi ve Güvenliği, Konusunda bilgi sahibi olmak,

c) Birden fazla Kurumsal Uzak Lokasyon Sunucularının ve Network Güvenliğini yönetebilme tecrübesine sahip olmak,

d) Wireless ve Wireless Güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Backbone Switchler, Load Balancer, Firewall, IPS, Antivirüs vb. konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Fortinet Firewall ve Analizer konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) DDOS, Arbor konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) VPN teknolojileri, MPLS ve Dinamik Routing protokollerine hakim olmak,

i) Kablolu ve Kablosuz Ağ Üzerinde 802.1x Protokolü kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Routing ve tünelleme ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.

k) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

l) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak.

m) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

n) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

o) Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen;

a) CCNP sertifikasına sahip olmak,

b) Linux İşletim Sistemi Güvenliği Hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Güvenlik sertifikasına sahip olmak,

d) Elektrik ve Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans mezunu olmak,

e) Sanallaştırma Konusunda bilgi sahibi olmak.

İş Tanımı:

a) Merkez ve Taşra Teşkilatı ağ ve diğer sistem kaynaklarına güvenli erişimin sağlanması, söz konusu erişim loğlarının ilgili sistemlere aktarılması ve takip edilmesi,

b) Kurumun kablosuz ağ alt yapısında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması,

c) Mevcut yapının periyodik olarak analiz edilerek gerekli sistem ve network güvenlik önlemlerinin alınması,

d) ISO 27001 BGYS ve USOM Süreçlerinin takibi ile Esnek Çalışma Saatleri içerisinde gerek kurum içinde gerekse taşra teşkilatı lokasyonlarında görev yapabilmesi.

 

6 - KIDEMLİ AĞ UZMANI                 (1 kişi - Tam Zamanlı - 3 katı)

Genel Nitelikler:

a) En az 2.000 Kullanıcılı Sistemi minimum 5 yıl süre ile yönetmiş olmak,

b) Merkezi ağ yönetimi ve performans izleme sistemleri, Hizmet seviyesi taahhüdü (SLA) yönetimi konularında tecrübeli olmak,

c) Active Directory, DHCP, IPV6, OSI LAYER bileşenleri, DNS, Yardım Masası Uygulamaları, Voip Uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Linux İşletim Sistemi ve Güvenliği, Debian, Redhat, Ubuntu, Suse Linux dağıtımlarından en az biri üzerinde bilgi sahibi olmak,

e) Birden fazla Kurumsal Uzak Lokasyon Sunucularını yönetebilme tecrübesine sahip olmak,

f) Wireless ve Wireless Güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Backbone Switchler, Load Balancer, Firewall, IPS, Antivirüs vb. konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Firewall ve Analizer konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) VPN teknolojileri, MPLS ve Dinamik Routing protokollerine (BGP, EIGRP, OSPF, vb.) hakim olmak,

j) Kablolu ve Kablosuz Ağ Üzerinde 802.1x Protokolü kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Routing ve tünelleme konularında bilgi sahibi olmak,

l) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

m) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

n) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

o) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

p) Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercih Sebepleri:

a) QEMU, Xen, KVM gibi sanallaştırma ortalmları hakkında bilgi sahibi olmak.

b) lxc-containers (docker) hakkında bilgi sahibi olmak.

c) CCIE (Routing & Switching) sertifikasına sahip olmak.

d) En az 3 yıllık CCNP sertifikasına sahip olmak.

e) Veri iletişim (F/O, SDH, ATM, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet, VPN) altyapılarının planlaması, bağlantılarının yaptırılması, SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübeli olmak,

İş Tanımı:

a) Merkez ve Taşra Teşkilatı Kullanıcılarının Güvenli bir şekilde VPN teknolojisi ile internet, data, ses, görüntü ve diğer sistem kaynaklarına güvenli erişimin sağlanması,

b) Söz konusu erişim loğlarının ilgili sistemlere aktarılması ve takip, Kurumun kablosuz ağ alt yapısında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması,

c) Mevcut yapının periyodik olarak analiz edilerek gerekli sistem ve network güvenlik önlemlerinin alınması.

 

7 - İŞ ANALİSTİ                                  (1 kişi - Tam Zamanlı - 2 katı)

Genel Nitelikler:

a) İş analizi süreç ve metodolojilerine hâkim, proje yönetimi ve yazılım süreç yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

b) Öğrenmeye açık, analiz yeteneğine sahip, sonuç odaklı, ekip çalışmasına yatkın ve işbirliğine yönelik ilişkiler kurabilmek,

c) İlişkisel veri yapıları, SQL Server konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) Önyüz tasarımı, kullanılabilirlik gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak,

e) İş takibinde başarılı ve paydaş sayısı fazla olan işlerde koordinasyon kabiliyetine sahip olmak,

f) Etkin sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak,

g) Çözüm odaklı, insiyatif alabilen, sorumluluk sahibi olmak,

h) İyi derecede İngilizce bilmek,

i) Yazılım test teknikleri ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Planlı, organize ve belgeleyerek çalışabilme, sorumluluk alabilme yeteneğine sahip olmak,

k) Yazılım testleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tercih Sebepleri:

a) Tercihen üniversitelerin Bilgisayar ya da Matematik bölümlerinden mezun olmak,

b) Kullanıcı deneyimi konusunda ve özellikle ölçme ile ilgili araçlar hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Erişebilirlik standartları hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Birden fazla ve birbirinden bağımsız projeler ile ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunların yazılım gereksinimlerine dönüştürülmesi, analiz yapılması, dokümante edilmesi, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, programlara veya projelere dönüştürülmesini, hayata geçirilmesini ve devredilmesini takip etmek,

e) Yazılım geliştirme süreci genelinde yazılım geliştirme ekipleri ile koordineli çalışarak iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak,

f) Ürün tasarım, geliştirme, entegrasyon faaliyetlerine gereksinim mühendisliği adına katılım sağlamak,

g) Gereksinim yönetimi aktivitelerini yerine getirmek; gereksinim dokümanlarını hazırlamak,

h) Paydaşlar ile ilişkileri geliştirmek ve zenginleştirmek, beklentilerini proaktif bir şekilde yönetmek ve memnuniyet seviyelerini izlemek, tüm ölçümleri paylaşmak,

i) Sorumluluğu altında olan uygulamalarla ilgili olarak kullanıcılara olay ve problem çözüm desteği vermek.

 

8 - SİSTEM UZMANI                          (2 kişi - Tam Zamanlı - 2 katı)

Genel Nitelikler:

a) En az 3 yıl iş tecrübesi sahibi olmak,

b) Redhat, Suse, Ubuntu, Debian Linux dağıtımlarından bir ya da birkaçında bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

c) OpenLDAP, Bind, DHCP, Network yapılandırması konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Linux sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,

e) Linux sunucularında performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Sunucu donanımları ve yapılandırması (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Kurumsal bir ortamda en az 2 yıl bilgi işlem tecrübesi olmak.

Tercih Sebepleri:

a) Redhat RHCE veya LPI Level 2-3 sertifikasına sahip olmak,

b)    KVM, QEMU, Docker gibi sanallaştırma araçlarını biliyor ve kullanmış olmak,

c) Comptia A+ sertifikasına sahip olmak.

 

9 - NET YAZILIM UZMANI               (2 kişi - Tam Zamanlı - 2 katı)

Genel Nitelikler:

a) Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,

b) Unit test yazarak kod üretme alışkanlığına sahip olmak,

c) Entity framework konusunda bilgi sahibi olmak,

d) HTML, JavaScript, XML bilgisine sahip olmak,

e) IIS (Internet Information Service) konusunda tecrübeli olmak,

f) Enterprise Software Architecture, Design Patterns, Object Oriented Programing, ORM konularında bilgi sahibi olmak,

g) SQL Server veritabanı, T-SQL diline hakim olmak,

h) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

i) NET Framework 4.5, ASP.NET, C#, WCF, MVC konularında deneyimli olmak,

j) İster yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercih Sebepleri:

a) Güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

b) Yoğun iş ortamında, grup için çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

c) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

d) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

e) Çok iyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek.

f) En az bir proje yönetim aracıyla çalışmış olmak, (Pivotal, Jira, Redmine, Agilefant, Taiga vb.)

g) Git, SVN, bazaar, mercurial gibi kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında giriş seviyesi ve üzerinde bilgi sahibi olmak,

h) Agile programming, Extreme programming konularında bilgi sahibi olmak.

İş Tanımı:

a) NET teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,

b) Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,

c) Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

 

10 - JAVA YAZILIM UZMANI          (1 kişi - Tam Zamanlı - 2 katı)

Genel Nitelikler:

a) Java programlama dilini çok iyi derecede bilmek ve bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli olmak,

b) Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,

c) Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak,

d) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

e) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

f) Git, SVN, CVS gibi kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında giriş seviyesi ve üzerinde bilgi sahibi olmak,

g) Agile programming, Extreme programming konularında tecrübe sahibi olmak.

Tercih Sebepleri:

a) Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,

b) Geçmişteki projelerde Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate v.b), Java web çerçeveleri, GWT kullanmış olmak,

c) Design patterns konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Frontend geliştirme konularında (HTML, Javascript, Jquery, Angularjs v.b.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

f) Çevik yöntemler kullanılan projelerde çalışmış olmak.

İş Tanımı:

a) Ekip arkadaşlarıyla beraber Java teknolojilerini kullanarak 3 katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,

b) Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılımlar geliştirmek.

 

 

a) Başvurular, 30/12/2015 - 13/01/2016 tarihleri arasında Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda 13/01/2016 günü saat 23.59'a kadar yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

b) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

III - İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru Formu (Fotoğraflı),

b) Öz Geçmiş (Detaylı),

c) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),

d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

e) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

IV - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

V - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN TESLİMİ

a) Başvuruda bulunan adaylardan sözlüye katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak her bir pozisyon sayısının 5 katı kadar aday, sözlüye çağırılacaktır.

b) Sözlüye girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.sanayi.gov.tr sitesinde 20/01/2016 tarihinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

c) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

VI - SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü, 29/01/2016 tarihinde itibaren (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km) 2151.Cadde No:154/A 06510 Çankaya / ANKARA ) da yapılacaktır.

b) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Sözlü sonuçlarına göre, hak kazananların listesi 12/02/2016 tarihinde www.sanayi.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

VII - SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a)  Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 12 (on iki )'dir.

b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VIII - ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kamuoyuna duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bakanlık Santral  :  0 312 2015000

Web                     :  www.sanayi.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi      :  0 312 2015152 - 53

11794/1-1


TCDD Genel Müdürlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Başvuru Tarihi :  30/12/2015 - 14/01/2016

Sınav Tarihi      :  08/02/2016

Teşebbüsümüzde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, münhal bulunan (11) adet Avukat pozisyonuna atama yapılmak üzere sınavla Avukat alınacaktır.

Giriş sınavı, sözlü usulü ile 08/02/2016 tarihinde Ankara’da (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı) yapılacaktır. Sözlü sınav saat 09.30’da başlayacak olup aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Teşebbüsümüzün internet sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

 

POZİSYON SAYISI

ATAMA YAPILACAK İŞ YERİ

3

1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa (Eskişehir, Bursa, Bilecik, Sakarya, İzmit, İstanbul, Tekirdağ, Edirne bölgesi)

2

2. Bölge Müdürlüğü Ankara (Niğde, Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Karabük, Zonguldak. Eskişehir bölgesi)

2

4. Bölge Müdürlüğü (Sivas, Erzurum, Erzincan, Kars, Samsun, Tokat, Amasya bölgesi)

2

5. Bölge Müdürlüğü Malatya (Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Malatya, Muş, Siirt, Van bölgesi)

2

7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar (Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Isparta, Burdur bölgesi)

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 05.07.2014 tarihinde yapılan 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

c) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

d) Teşebbüsümüz Sağlık ve Psikoteknik Yönergesinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak. (Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi web sitemizin mevzuat bölümünde yer almaktadır.)

e) Yapılacak sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar en az 5 yıl süreyle yer değişimi talebinde bulunmayacaktır. Buna ilişkin beyan alınacaktır.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından veya Teşebbüsümüz internet sayfasından temin edilecek sınav başvuru formu

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Özgeçmiş,

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla adayın bulunduğu yerdeki kamu kurumları veya TCDD Teşkilatı tarafından onaylanabilir.

III - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV KONULARI:

Her aday, atama yapılacak iş yerlerinden sadece birisi için başvurabilir.

Başvurular, bu ilanın yayımlandığı tarihten başlamak üzere 14/01/2016 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, TCDD Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuru için aranılan şartları taşıyan adaylardan, KPSSP3 puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak her bir iş yeri için pozisyon sayısının beş katı kadar aday sınava çağrılır. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar TCDD internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.

1 - Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş Hukuku

2 - Sözlü sınavda adaylar:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından 2. fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

IV - SINAV SONUCU VE İTİRAZ:

Sözlü sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak her bir iş yeri için pozisyon sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan kazananların listesi belirlenir.

Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde asıl listeden Avukat pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılır.

Sınav sonuçları Teşebbüsümüzün internet sayfasında ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.

Adaylar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavı sonucunda başarılı olanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde gerekli belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

İlan olunur.

11743/1-1


Bursa Valiliğinden:

KARAR NO          :  89

KARAR TARİHİ   :  22/07/2015

MÜŞTEKİ              :  Fatma Kurt ASLAN

SANIK                   :  Leyla KARAGÖZ, Kadir ALTUNOK

4483 Sayılı Kanuna Valiliğimizce verilen 22/07/2015 gün ve 89 sayılı "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" ilişkin kararımız müştekinin adresi tespit edilemediğinden kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereği müştekiye ilanen tebliğ olunur.

11750/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

10.07.2015 tarihli 29412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilanen tebliğ edilen vergilerin ve 11.05.2015 tarihli 1703 sayılı Para Cezası Kararının süresi içerisinde ödenmemesi üzerine Müdürlüğümüzce 9250014324 vergi numaralı Vigo Tekstil ve Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. adına düzenlenen 22.12.2015 tarihli 12596782 sayılı Ödeme Emrine konu 5.257,31-TL KKDF ile faizi ve 74.888,52- TL’lik Para Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31.maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49.maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

11770/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

1/1000 ölçekli 43214 ada 1 parsele ilişkin uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11787/1-1

—————

60444 ada 1 parsel ile 60622 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11788/1-1

—————

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84138/33 nolu kesin Parselasyon Planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

ADA/PARSEL

MEVKİİ

43199/1

YUVA

11789/1-1


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

“Arınlı Mahallesi Sevit Sokak No: 5 Pütürge/MALATYA” adresli ve 34246987610 T.C. kimlik numaralı Ali AKDOĞAN'nın 2886 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereği Bakanlığımızca yapılacak bütün ihalelere katılmaktan 1 (Bir) yıl süreyle yasaklanmasına ilişkin işleme esas teşkil eden ödemesi gereken bedelin yasal süresi içinde ödenmesine dair yapılması gereken tebligatın yapılmadığına yönelik itiraz incelenmiş olup, tebligatın tebligat adresi esas alınarak tebliğ edilemediği hallerde ayrıca anılan şahsın adres kayıt sisteminde bulunan son yerleşim yeri adresine de tebligat yapılması gerektiği; ancak, adı geçenin yalnızca tebligat adresine tebligat yapıldığı ve yasal yerleşim yeri adresine tebligat yapılmadığından; Ali AKDOĞAN'nın 1 (Bir) yıl süreyle Bakanlığımızca yapılacak bütün ihalelere katılmaktan yasaklanması kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

İlan olunur.

11812/1-1


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınavla Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere; aşağıda belirtilen alanlarda ve sayıda toplam 20 İstihdam Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

GRUPLAR

FAKÜLTE/BÖLÜM

SAYI

Birinci Grup

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler

15

İkinci Grup

İstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği

5

 

A - SINAV TARİHİ VE YERİ:

Sınav Tarihi   :  08/02/2016 - 15/02/2016

Sınav Yeri     :  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

                         Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 42

                         Yenimahalle / ANKARA

B - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI:

İstihdam Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

3 - Üniversitelerin;

a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,

b) İstatistik, matematik, endüstri mühendisliği ve işletme mühendisliği bölümleri,

ile yukarıda sayılanlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

4 - T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden

a)                Birinci grup için; KPSS P60, KPSS P63 ve KPSS P88 puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak,

b) İkinci grup için; KPSS P25, KPSS P34 ve KPSS P102 puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak.

Gerekli şartları taşıyanlardan her iki grup için ayrı ayrı olmak üzere KPSS sonuçlarına göre en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sonuncu adayla aynı puana sahip olanlar da dahil edilerek sınava gireceklerin listesi Kurum internet sayfasında yayınlanacaktır. Adayların sıralamasında 4 üncü maddenin ilgili bendinde belirlenen KPSS puan türleri arasından almış oldukları en yüksek puan esas alınacaktır.

Adaylar sadece bir gruba başvuruda bulunabileceklerdir.

C - BAŞVURU ŞEKLİ:

1 - Sınav başvuruları 04/01/2016 Pazartesi günü başlayıp, 18/01/2016 Pazartesi günü saat 17:30’da sona erecektir.

2 - Başvurular, Kurumumuzun resmi internet sitesinin (www.iskur.gov.tr) “Duyurular” bölümünde yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle sadece online olarak yapılacaktır. Posta, kargo, elden vb. başvurular alınmayacaktır. Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları tavsiye edilir.

Ç - SINAVA GİRECEKLERİN DUYURULMASI VE İSTENİLECEK BELGELER:

1 - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi son başvuru tarihini takip eden beş iş günü içerisinde www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2 - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile birlikte adaylardan istenilecek olan bilgi, belgeler ve teslim edilecek adres Kurumumuzun resmi internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) duyurulacaktır.

3 - Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Kurumumuz yetkililerince tasdik edilecek, belgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir.

4 - Adaylar, sınav girişindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

D - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

İstihdam Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sınav;

a) Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1 ve 2 nci paragraflarında belirtilen alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

E - GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI:

1 - Sözlü sınavda; Sınav Şekli ve Konuları başlığı altında yer alan “a” bendi elli puan, “b” ila “e” bentlerinin her biri onar puan üzerinden değerlendirilir.

2 - Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

3 - Yapılacak sınav sonucunda gruplarında yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Uzman Yardımcısı alınabilir veya her bir grupta alınacak yukarıda belirtilen Uzman Yardımcısı sayıları arasında değişiklik yapılabilir.

4 - Sınavı kazananlar, puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle bu duyuruda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl, kadro sayısının yarısı kadar yedek olmak üzere belirlenir.

5 - Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6 - Giriş sınavı sonuçları, yazılı olarak ve Kurumumuzun internet sayfasında yayınlanmak suretiyle ilgililere duyurulur. İlan edilen sınav sonuçları, bir yılı aşmamak üzere müteakip sınavın başvuru tarihine kadar geçerlidir.

F - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Adaylar sınav sonuçlarının ilanını takip eden yedi gün içerisinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından incelenir ve itiraz süresinin bitimini takip eden en geç yedi gün içerisinde karara bağlanarak, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

G - UZMAN YARDIMCISI OLARAK ATANMA:

1 - Giriş sınavını kazananlar arasından asıl listede yer alanlardan başlamak üzere ilan metninde belirtilen boş kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre uzman yardımcılığı kadrosuna atanır.

2 - Giriş sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları için Kurumumuz tarafından bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

b) Mal bildirimi,

c) Dört adet vesikalık fotoğraf.

3 - Bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayan adayların atamaları yapılmaz. Bu şekilde atama yapılmayan kadrolara veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan asıl adayların yerine, yedek adaylardan başarı sıralamasına göre atama yapılır.

H - DİĞER HUSUSLAR:

1 - İstihdam Uzman Yardımcılarının işe alımı, yetiştirilmesi, İstihdam Uzmanlığına atanması ve İstihdam Uzmanları ile İstihdam Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

2 - İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

G - İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Başvuru esnasında  : (312) 229 68 02 - 03

Atama esnasında     : (312) 216 30 99

E-posta                   : sinavbasvuru@iskur.gov.tr

Web                        : www.iskur.gov.tr

11796/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_01.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_13.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_15.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_16.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_17.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_18.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\ŞABLONNN - Kopya_Sayfa_19.jpg


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Göz Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fakültesi mezunu, Göz Hastalıkları Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi yapmış ve Göz Bankası Tıbbi Müdür Sertifikasına sahip olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Genel Biyoloji

Doçent

1

1

Mazıdağı Fosfat Kayasının Mikrobiyal Yolla Çözünürlüğü üzerine çalışmaları olmak.

Aktüerya

Yrd. Doç.

1

3

Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalında Doktora Eğitimi yapmış ve gruplarda sayı dizileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Klasik Arkeoloji

Doçent

2

1

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doç.

1

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Ekonometri

Yrd. Doç.

1

1

Ekonometri Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmış ve Yoksulluk, Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi alanında çalışma yapmış olmak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yrd. Doç.

1

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya İktisat Bölümünde doktora eğitimi yapmış olmak.

Sosyal Hizmetler

Yrd. Doç.

1

1

Sosyal Hizmet, Sosyoloji veya Psikoloji alanında doktora eğitimi yapmış, olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Adedi

Der

Ulaştırma

Profesör

1

1

Ulaşım Planlaması ve Sinyalize Kavşaklarda Trafik Kazaları konusunda çalışma yapmış olmak.

Çevre Bilimleri

Profesör

1

1

Mayalar ve Mikrofiltrasyon konularında çalışma yapmış olmak.

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

Lisansüstü Eğitimini yurtdışında yapmış ve fitoremidasyon konusunda uzman olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Program

Kadro unvanı

Adedi

Der

Pedodonti

Yrd. Doç.

1

3

Protetik Diş Tedavisi

Yrd. Doç.

1

3

Restoratif Diş Tedavisi

Yrd. Doç.

1

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Program

Kadro unvanı

Adedi

Der

Hadis

Yrd. Doç.

1

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Program

Kadro unvanı

Adedi

Der

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç.

1

2

Beslenme ve Diyetetik veya Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu ve uzmanlık çalışmaları Sebze ve Kuru Kaysı üzerine olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Program

Kadro unvanı

Adedi

Der

Analitik Kimya

Yrd. Doç.

1

3

Eczacılık Analitik Kimya alanında kısmi bileşen analizi ve ilaçların anti-oksidan aktiviteleri konusunda çalışma yapmış olmak

Farmasotik Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

2

Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmasötik Teknoloji alanında doktora eğitimi yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Anayasa Hukuku

Yrd. Doç.

1

5

Anayasa Hukuku alanında doktora eğitimi yapmış olmak.

Medeni Hukuk

Yrd. Doç.

1

1

Borçlar (Genel) Hukuk alanında doktora eğitimi yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Tezhip

Doçent

1

1

Geleneksel Türk Sanatları Alanında Doçentlik Unvanı almış olmak.

Üflemeli Sazlar

Doçent

1

1

Müzikoloji Alanında Doçentlik Unvanı almış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Halk Sağlığı

Yrd. Doç.

2

3

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Şehircilik

Yrd. Doç.

1

1

Şehir ve Bölge Planlama  Bölümü lisans mezunu ve Kentsel Politika Planlaması ve  Yerel Yönetimler Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmış olmak.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Program

Kadro unvanı

Adedi

Der

İşletme

Yrd. Doç.

1

3

Gelir Tuzağı üzerine çalışmaları olmak.

OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Program

Kadro unvanı

Adedi

Der

Jeodezi

Yrd. Doç.

1

1

Riemann Manifoldları Üzerindeki Bazı Özel Yapılar ve F-Konneksiyonlar konusunda çalışmalar yapmak.

OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Program

Kadro unvanı

Adedi

Der

İşletme

Yrd. Doç.

3

3

İşletme Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmış olmak.

Bankacılık ve Finans

Yrd. Doç.

1

1

İşletme, İktisat veya Bankacılık alanında doktora yapmış olmak.

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

Program

Kadro unvanı

Adedi

Der

Müzikoloji

Yrd. Doç.

1

3

Konservatuvar mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak.

Müzikoloji

Yrd. Doç.

1

2

Konservatuvar mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak.

ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro unvanı

Adedi

Der

Atcılık

Yrd. Doç.

1

1

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği alanında çalışmaları ve enaz 10 yıl akademik deneyime sahip olmak.

Atcılık

Yrd. Doç.

1

3

Lisans, Yükseklisans ve Doktora Eğitimini Zootekni Anabilim Dalında yapmış, Hayvan Yetiştiriciliği konusunda deneyime ve en az 10 yıl akademik tecrübeye sahip olmak.

İnşaat Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

1

Kendiliğinden Yerleşen Betonların Yüksek Sıcaklık Etkisinde Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro unvanı

Adedi

Der

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yrd. Doç.

1

4

İmmünohistokimya, Histokimya, İmmünfloresan ve Moleküler Patalojik Teknikler konusunda çalışmaları olmak.

NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro unvanı

Adedi

Der

Bankacılık ve Sigortacılık

Yrd. Doç.

1

3

Yarı demetlerde çalışmış olmak.

HINIS MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro unvanı

Adedi

Der

Yapı Denetimi

Yrd. Doç.

1

5

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu, Yapı Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi yapmış olmak.

11764/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

(YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi Bölümü / Türkçe Eğitimi A.B.D.

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Bildirme ve Dilek Kiplerinin 5E Modeli Konusunda Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü / İlköğretim Matematik Eğitimi A.B.D.

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Eğrilik Tensörü Konusunda Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Dağıtımcı Liderliğin, Akademik İyimserlik, Örgütsel Bağlılık ve Okul Başarısına Etkisi Üzerine Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü / İş Sağlığı ve Güvenliği PR.

Yrd. Doç. Dr.

1

5

Hizmet İçi Eğitim Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi Konusunda Doktora Çalışması Yapmış Olmak ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasına Sahip Olmak.

Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon/Mekatronik PR.

Yrd. Doç. Dr.

1

5

Dalga Boyu Ayrımlı X Işını Flöresans Spektrometresi ile Dedeksiyon Limitinin Tayini Konusunda Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/ Kentleşme ve Çevre Sorunları A.B.D.

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Ağrı İlindeki Göçlerin Göç Kuramlarına Göre İncelenmesi Üzerine Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Tetrasiklin Grubu Antibiyotikler Üzerine Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

11785/1-1


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı sureti

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Doçentlik belgesinin tastikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

- Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC

ADET

ARANAN ŞARTLAR

İlköğretim / Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında doçentliğini almış olup, demokrasi eğitimi ve vatandaşlık eğitimi konusunda çalışmaları bulunmak.

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Dahili Tıp Bilimleri / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında doçentliğini almış olmak.

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Antrenörlük Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olup, Beden Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Bilim dalında doktora yapmış olmak ve en az beş yıl akademik deneyimi olmak.

11727/1-1

 


Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

2 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

3 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

6 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 25 nolu telefonu ile ilgili dekanlıklara bizzat başvurularak öğrenilebilir.

 

FAKÜLTE / ANABİLİM DALI

Doçent

Yrd. Doç.

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Fiziki Coğrafya

1

1

Klimatoloji Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektronik

4

1

TIP FAKÜLTESİ

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

1

Genel Cerrahi

1

1

Bariatrik Cerrahi ve Umblikal Sinüs Konusunda Çalışmış Olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Yandal (Endokrinoloji, Kardiyoloji, Hematoloji ve Nefroloji) Yapmış Olmak

Histoloji-Embriyoloji

1

1

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak ve Tüp Bebek Sertifikası Olmak

VETERİNER FAKÜLTESİ

Zootekni

1

1

GÜZEL SANATLAR FAK.

Mimarlık

5

1

Mimarlık Alanında Doktora Yapmış Olmak

TOPLAM

2

6

11720/1-1


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümüne 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Nöropsikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

Not: İlanımızın detayına  http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

11763/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

UNVANI

 

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

DOÇENT

ADET

YARDIMCI DOÇENT

ADET

DERECE

Felsefe

Bilim Tarihi

 

1

4

11786/1-1


Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

25.12.2015 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Fen Edebiyat Fakültesi/Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü/Fransızca Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Profesör kadrosunun Anabilim Dalının ismi "Mütercim Tercümanlık (Fransızca)" olarak düzeltilmiştir.

11790/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİM/ BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

KADRO UNVANI / ADET

Açıklama

Profesör

Yardımcı Doçent

BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

BALKAN SİYASETİ VE ULUSL. İLİŞKİLER

 

1

Bulgaristan ve Balkan Türkleri üzerine çalışmaları bulunmak.

BALKAN TARİHİ

 

1

Karadağ üzerine çalışmaları bulunmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ORTODONTİ

 

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MÜTERCİM TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)

 

3

Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

İLETİŞİM SANATLARI

 

1

Grafik alanında sanatta yeterlilik yapmış olmak.

RESİM

 

1

Resim alanında lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlilik yapmış olmak.

KEŞAN MESLEK YÜKSEKOKULU

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

 

1

Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

KEŞAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

2

Alanında doktora yapmış olmak.

KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

 

1

 

GÜMRÜK İŞLETME

 

1

 

İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ

 

1

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİNA BİLGİSİ

 

1

Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MEKANİK

 

1

Makine Mühendisliği doktoralı olup, Mekanik alanında yayınları bulunmak.

TERMODİNAMİK

 

1

Makine Mühendisliği doktoralı olup, Termodinamik alanında yayınları bulunmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ERGOTERAPİ

 

1

 

TIP FAKÜLTESİ

GÖZ HASTALIKLARI

1

 

 

TIBBİ BİYOLOJİ

1

 

Genetik alanında çalışmaları bulunmak.

11744/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim - öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ ANASANAT DALI

PROF

DOÇ

AÇIKLAMALAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Türkçe Eğitimi Bölümü

 

 

 

Türkçe Eğitimi

 

1

Eski Türk Edebiyatı alanında Doçent olmak, 19. yy. Divan Edebiyatı konusunda çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

 

 

 

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

1

 

Kızılötesi fotodedektörler, fiber optik, lazer, LED ve nanoyapılı güneş hücreleri uygulamaları konularında çalışmaları olmak.

Elektrik Makineleri

1

 

Anahtarlamalı Relüktans Motorlarının Fuzzy Logic ve Sliding Mode Kontrol Teknikleri ile Kontrolü konusunda çalışmaları olmak.

TOPLAM

2

1

 

11733/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 6 adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi), doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır.

Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, askerlik belgesi, sağlık raporu, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylarından istenmektedir), öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, noter onaylı), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Duyurulur.

Tel: 0 478 211 75 19

 

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

AÇIKLAMA

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Prof. Dr.

1

1

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Tarih / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doç.

1

1

Türkiye Himaye-i Eftal Cemiyeti üzerine doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Edebiyatı

Yrd. Doç.

4

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Dili

Yrd. Doç.

4

1

Altay Türkçesi ve Türkiye Türkçesi konusunda doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı

Yrd. Doç.

4

1

Tasavvuf ve Budizm konusunda doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Tarih / Eskiçağ Tarihi

Yrd. Doç.

5

1

Eskiçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Coğrafya / Fiziki Coğrafya

Yrd. Doç.

5

1

Fiziki Coğrafya ve Doğal Ortam Özellikleri konusunda doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

5

1

Rus veya Slav Dili ve Edebiyatları konusunda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmetler

Yrd. Doç.

4

1

Sosyoloji, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmetler

Yrd. Doç.

4

1

Sosyoloji, İktisat, Siyaset bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmetler

Yrd. Doç.

5

1

Sosyoloji, İktisat, Siyaset bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat / Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme

Yrd. Doç.

4

1

Ardahan ve Iğdır İllerinin Karşılaştırılmalı Yapısal Analizi konusunda doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Hemşirelik

Yrd. Doç.

4

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

11728/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

DOÇENTLER İÇİN

2547 sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

BİRİMİ

BÖLÜM

A.B.D./A.S.D./PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Nörolojisi Uzmanı olmak. EMG ve Yenidoğan epilepsi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Profesör

1

1

Adli Tıp uzmanı olmak. Adli Biyolojik inceleme kurs eğitmeni olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

1

1

Aile Hekimliği uzmanı olmak. RİA Eğitmeni olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak. Erektil Disfonksiyonu alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Patoloji uzmanı olmak. Nöro Patoloji konusunda deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Göz Hastalıkları uzmanı olmak. Vitreoretinal Cerrahisi konusunda deneyimi olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Profesör

1

1

Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Yetiştirme ve Islahı.

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım İşletmeciliği

Doçent

1

1

Tarım Ekonomisi alanında İstatistiksel ve İleri Ekonometri çalışmaları yapmış olmak. Sayısal analizler konusunda uzman olmak.

Fen Fakültesi

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Uzay Fiziği

Doçent

3

1

Etkileşen Çift Yıldızların 3 Boyutlu Modellenmesi Konusunda Tecrübe Sahibi Olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Profesör

1

1

Poli(ditiyenilpirol) Türevlerinin Sentezi, Elektrokromik  Özelliklerinin İncelenmesi, Cihaz Uygulamaları ve Işık Saçan Diyotlar Konularında Çalışmış Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

İstatistik

Doçent

1

1

Olasılık Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Müh.

Elektronik

Doçent

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim alanı Doçenti olmak, Nörolojik Sinyal İşleme ve Biyomedikal Rehabilitasyon alanlarında çalışmalarda bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Mineroloji-Petrografi

Doçent

1

1

Çekirdek Kompleksler ve Granitoyid Petrojenezi, jeodinamiği konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doçent

1

1

Sonlu elemanlar yöntemi, yapısal stabilite ve kompozit yapı tasarımı konularında uzmanlaşmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türk Dili alanında Doçentliğini almış olmak; Eski Anadolu Türkçesi ve Çağdaş Türk Lehçeleri alanlarında çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanından almış olmak ve Dış Politika ve Sosyoekonomik Gelişmişlik alanlarında çalışmaları bulunmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Araştırma Yöntemleri

Doçent

1

1

 

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Doçent

1

1

 

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Doçent

1

1

Doçentliğini Turizm alanından almış olmak. Üçüncü Yaş turizmi ve çevresel tüketici davranışı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

Doçentliğini Turizm alanından almış olmak. Turizm işletmelerinde performans ölçümü alanında çalışmalar yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

Antrenörlük Eğitimi

Spor Sağlık Bilimleri

Profesör

1

1

Egzersiz ve oksidan hasar üzerine çalışmaları bulunmak.

Antalya Devlet Kons.

Müzik

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

Doçent

3

1

Müzik (Flüt Sanat dalı) Lisans mezunu olmak. Doçent ünvanını Müzik Bilimi alanında almış olmak. Alanında en az 8 yıl deneyimli olmak

11798/1-1


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A - PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

B - DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

KAD.DER.

ADET

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bil. Böl./Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

 

Dahili Tıp Bil. Böl./Çocuk Sağ.ve Hast.

Doçent

1

1

Çocuk gastroenterolojisi yandal uzmanı olmak.

 

 

 

 

 

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Öncesi Bil. Böl./Farmakoloji ve Toksikoloji

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Çevre Mühendisliği Bölümü / Çevre Bilimleri

Doçent

1

1

 

Gıda Mühendisliği Bölümü/ Gıda Bilimleri

Doçent

1

1

 

 

 

 

 

 

 

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim Böl./Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

 

Eğitim Bil.Böl./Reh.ve Psiko Dan.

Doçent

1

1

 

Eğitim Bil. Böl./Eğit. Prog.ve Öğr.

Doçent

1

1

 

 

 

 

 

 

 

FEN - EDEBİYAT FAK.

Biyoloji Böl./Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

 

Kimya Böl./Fizikokimya

Doçent

1

1

 

 

 

 

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğit. ve Spor Böl.

Doçent

1

1

Kamu çalışanlarında uyum, depresyon ve iş doyumu hakkında çalışmaları olmak.

11748/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 01.02.2016 tarihine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na,

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını ve 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek,

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 01.02.2016 tarihine kadar ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere Duyurulur.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAMI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

Alan Eğitimi (Fizik Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Karma öğrenme yöntemi ve fizik öğrenme kaygısı üzerine çalışmaları olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

Alan Eğitimi (Fen Bilgisi Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Öğrenme tasarım becerileri konularında çalışmaları olmak.

Üstün Zekalılar Eğitimi

Profesör

1

Alan Eğitimi (Fizik Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sorgulama Temelli Bilim Eğitimi ve Bilim Etkinlikleri Geliştirme konusunda çalışmaları olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü (*)

Yard. Doç.

1

Makine Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak, Kontrol ve Otomasyon alanında yayın yapmış olmak.

Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları (*)

Yard. Doç.

1

İşletme alanında Doktora yapmış olmak, en az 3 yıl eğitim tecrübesi bulunmak, Hizmet Tedarik Zincirleri alanında yayın yapmış olmak.

Lojistik ve Ulaştırma Yönetimi (*)

Yard. Doç.

1

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında Doktora yapmış olmak, Lojistik Hizmet Sağlayıcılar alanında yayın yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

 

 

Analitik Kimya

Profesör

1

Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak. Katı faz eksraksiyonu ve dispersif sıvı - sıvı mikro eksraksiyonu ile çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı İstatistik

Doçent

1

Fen Bilimleri ve Matematik temel alanı İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Regresyon çözümlemesi, sıralı küme örneklemesi konularında çalışmaları olmak.

Cebir ve Sayılar Teorisi (*)

Doçent

1

Halka Teorisi üzerine çalışmalar yapmış olmak ve akademik alanda (üniversite veya dengi öğretim kurumlarında) en az 10 (on) yıl çalışmış olmak.

Genel Biyoloji

Doçent

1

Kemiricilerde (Memeliler) bulunan virüsler hakkında moleküler sistematik çalışmalar yapmış olmak. İngilizce yabancı dil puanı YDS sınavından 80 ve üzeri veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Genel Dilbilimi

Doçent

1

Dilbilim bilim alanında doçentliğini almış olmak. "İşlevsel Dilbilim" konusunda çalışmaları olmak.

Yakınçağ Tarihi

Yard. Doç.

1

Karşılaştırmalı Tarih alanında doktora yapmış, Emek tarihi çalışmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

Fotoğraf

Doçent

1

Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak. Fotoğraf alanında en az 15 yıl eğitmenlik deneyimine sahip olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

Ekonometri

Doçent

1

Ekonometri bilim alanında doçentliğini almış olmak. Çalışmalarını kesit serisi ve zaman serisi modelleri ile ilgili yapmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

 

 

Turizm ve Otel Yönetimi (*)

Profesör

1

Yönetim ve Organizasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. Turizm Sosyolojisi ve Etkinlik Yönetimi alanında çalışmaları ve yayınları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

Mekanik (Makine)

Profesör

1

Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sürtünme Karıştırma Kaynağı üzerine sayısal ve deneysel çalışmaları olmak.

Uygulamalı Jeofizik

Profesör

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Uygulamalı Jeofizik ve tersçözüm konularında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

Yapı Bilgisi

Profesör

1

Teknoloji (Mimarlık) bilim alanında doçentliğini almış olmak ve Çağdaş Strüktür Sistemleri, Deprem ve Yeni Yapı Malzemeleri konularında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Profesör

1

Halk Sağlığı bilim alanında doçentliğini almış olmak. Biyoistatistik alanında deneyime sahip olmak.

Aile Hekimliği

Profesör

1

Aile Hekimliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Cancer Prevention ve Yaşlı Sağlığı alanında deneyimi ve araştırmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

Ortopedi ve Travmatoloji

Yard. Doç.

1

Omurga pediatrik ortopedi ve biyomekanik konularında deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yard. Doç.

1

Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı, Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olarak en az 2 yıl deneyim, aktif olarak ekokardiyografi yapan ve 3G ekokardiyografi alanında deneyimli olmak.

Çocuk Cerrahisi

Yard. Doç.

1

Tek port laparoskopi, Pektus karinatum, nefrolitotripsi, Retrograd intraüreteral-intrarenal cerrahi konularında çalışmaları ve deneyimi olmak

EFES MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

Kültürel Miras ve Turizm Programı

Yard. Doç.

1

Mimarlık lisans mezunu ve Mimarlık doktorası olmak. Antik dönem mimarisi üzerine çalışmalara ve yayınlara sahip olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YO.

 

 

Nörolojik Fizyoterapi- Rehabilitasyon

Profesör

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışıyor ve bu alanda yayınları olmak.

SEFERİHİSAR FEVZİYE HEPKON UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Uluslararası Ticaret Bölümü

Yard. Doç.

1

İşletme doktorası yapmış olmak, kurumsal yönetim, yapımcılığın yönetim muhasebesi yaklaşımıyla irdelenmesi ve kurumsal imajın şirket paydaşları tarafından algılanışı konularında çalışmaları olmak, İngilizce yabancı dil puanı YDS sınavından 80 ve üzeri veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Yard. Doç.

1

Gıda Bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak, Pestisit kalıntılarının zeytinyağında GC/ ECD Teknikleri ile saptanması, meyve sebzelerde ekstaksiyon ve analiz yöntemi ile ilgili çalışmaları olmak.

İZMİR ULUSLARARASI BİYOTIP VE GENOM ENSTİTÜSÜ

Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri

Doçent

1

Biyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Gelişim biyolojisi ve hücreler arası sinyal iletimi alanlarında yayınları ve çalışmaları olmak.

11799/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

İLAN NO

BİRİMİ

BÖL/ABD/ ASD/PROG

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

1001

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Olmak.

1002

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

İngiliz Edebiyatı Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1003

Fen Fakültesi