30 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29578

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4 KALEM DERMATOM AMAÇLI CERRAHİ MOTOR SİSTEMİ VE APARATLARI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


550 ADET ETAJER DAHİL ÇALIŞMA MASASI GRUBU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


FINDIKLI EKMEK POŞETİ VE BASKISIZ POŞET ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


METROBÜS HATTINDA ÇALIŞAN İETT OTOBÜSÜNÜN DIŞ YÜZEYİNİN REKLAM ALANI OLARAK KİRAYA VERİLMESİ İLE REKLAM KARŞILIĞI YENİ REKLAM YÜZÜ ALANININ İMALAT VE MONTAJININ YAPTIRILMASI VE REKLAM ALANLARININ KULLANIM HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:


KENT MOBİLYALARININ YÜKLENİCİ TARAFINDAN BAKIMI VE ONARIMI KARŞILIĞINDA İŞLETMECİLİĞİNİN 10 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


SİMİT CAMEKANI BAKIM VE TAMİRİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


BÜFE TAMİRAT HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


POMPA SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4 KALEM DERMATOM AMAÇLI CERRAHİ MOTOR SİSTEMİ VE APARATLARI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :  2015/178916

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adres                                 :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                               :  232 311 4270 - 4271

ç) Faks Numarası                   :  232 311 4322

d) Elektronik Posta Adresi     :  bapege@gmail.com.tr.

2 - İhale Konusu malın

a) Adı                                     :  4 KALEM DERMATOM AMAÇLI CERRAHİ MOTOR SİSTEMİ VE APARATLARI Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  Tıbbi Cihaz Alımı 4 Kalem

c) Teslim Yeri                         :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                      :  45 (Kırk Beş) takvim günüdür.

3. a) İhalenin yapılacağı yer    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu

İhale Tarihi - Saati                  :  12.01.2016 Salı günü - 10:00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1. İstekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek parça ve aksesuarların döviz bazında fiyatlarını gösteren belgeyi ihale teklif dosyasında sunmalıdırlar.

3.c.2. Teklif edilen cihazlar T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarası ile birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

3.c.3. Teklif edilen sistem ile birlikte verilecek olan konteyner 5000 sterilizasyon boyunca filtre değişimi gerektirmeyen ve kapağı açılmadığı sürece içerisindeki steril özelliğini 6 ay boyunca koruyan özellikte olmalıdır ve bunu üretici firma tarafından verilmiş belgeleriyle ihale komisyonuna sunulmalıdır.

3.c.4. Teknik şartnameye uygunluk belgesi ihaleye katılacak istekli firmalar teknik şartname maddelerini ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “ ….. marka …model …. cihazı teklifimizin Şartname Uygunluk Belgesi’’ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale teklif dosyasında belgeleyeceklerdir. Bu cevaplar orijinal dokümanlarıyla karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

5 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

11679/1-1


550 ADET ETAJER DAHİL ÇALIŞMA MASASI GRUBU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Ekonomi Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 550 adet etajer dahil ikili çalışma masası grubu, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08/01/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

11814/1-1


FINDIKLI EKMEK POŞETİ VE BASKISIZ POŞET ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Kg Fındıklı Ekmek Poşeti ve 500 Kg Baskısız Ekmek Poşeti, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 07.01.2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                  Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                  Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

11762/1-1


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2015/182063

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi 1. Kat Beşevler/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  0 312 212 56 56 -3142 - 215 04 78

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

ç) Ön yeterlilik dokümanının

    görülebileceği web adresi         :  www.ankara.edu.tr

2 - Ön yeterlilik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Mal Alımı, 1,5 Tesla MR Cihazı

b) Malın teslim edilme/işin

    yapılma yeri veya yerleri           :  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

c) İşin süresi                                 :  90 gün

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                           :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  14.01.2016 saat 14.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) İlanın 4.3 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

g) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler

a) Aday imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden veya distribütöründen alınması gerekmektedir)

c) Aday Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2 - Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

4.3.2.1 - Türkiye temsilcisi istekli adına katılıyor ise Türkiye temsilcisinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belgeyi vermelidir.

4.3.2.2 - Cihazın T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nda (TİTUBB)’ da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge verilmelidir.

4.3.5. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları

Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla

4.3.5.1. Adaylar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar MR cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırılacaktır. Dokümanlarda yer almayan özellikle fonksiyon ve yazılım özelliklerinin varlığının üretici firma yetkililerince ihale dosyasında yer alacak şekilde tevsik edilmesi gerekmektedir.

4.3.5.2. Teknik şartnamedeki tüm cihazlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal doküman, katalog fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.3.5.3. Marka ve model beyanı verilecektir.

4.3.5.4. Üstün teknik özellikler beyannamesi verilecektir.

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, 14.01.2016 saat 14.00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

11795/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1,50 TL ile en çok 100.000,00 TL arasında değişen; 11.01.2016 günü saat 16.30'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,50 TL, en çok 10.000,00 TL arasında olan yeniden ihraç amaçlı satışa sunulmak üzere filtreli sigara kağıdı cinsi 80 grup eşya; açık artırma suretiyle, Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 Binası Kapıkule/EDİRNE adresindeki ihale salonunda 12.01.2016 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

11749/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 37,50 TL ile en çok 181.779,00 TL arasında değişen; 13.01.2016 günü saat 16.30'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 4,00 TL, en çok 18.180,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, kumaş, demir aksam parçası, aksam , plastik aksam, Varak, cep telefon kapağı, cep telefonu kulaklığı, cep telefonu şarj aleti, akaryakıt pompası, kimyevi madde, yarı mamul battaniye, el çantası, adaptör, monitör, kurt üzümü, lamba, dalgıç pompası, bilyalı rulman, paslanmaz çelik flanş, anahtar, tornavida, karton kutu, mutfak eşyası, batarya, gres yağı, sigara kağıdı, stevya yaprak, holeküler, elektrik motoru, meyve presi, refrakter malzeme v.b. 54 (ellidört) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda  14.01.2015 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

11758/1-1


METROBÜS HATTINDA ÇALIŞAN İETT OTOBÜSÜNÜN DIŞ YÜZEYİNİN REKLAM ALANI OLARAK KİRAYA VERİLMESİ İLE REKLAM KARŞILIĞI YENİ REKLAM YÜZÜ ALANININ İMALAT VE MONTAJININ YAPTIRILMASI VE REKLAM ALANLARININ KULLANIM HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - İhale konusu olan işin;

a) Niteliği: Metrobüs Hattında Çalışan İETT Otobüsünün Dış Yüzeyinin Reklam Alanı Olarak Kiraya Verilmesi ile Reklam Karşılığı Yeni Reklam Yüzü Alanının İmalat ve Montajının Yaptırılması ve Reklam Alanlarının Kullanım Hakkının Kiraya Verilmesi işi;

b) Teslim Yeri: Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

c) Miktarı: 250 adet Otobüsün Dış Yüzeyinin Reklam Alanı ve 5.000 adet Yeni Reklam Yüzü Alanı.

2 - İhale şartnamesi, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliğine müracaat edilerek 100,00.-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3 - İhale ile ilgili teklif mektupları 14.01.2016 günü saat: 14:00’e kadar İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 Metrohan Tünel-Beyoğlu/İST adresine teslim edilecek ve teklif mektupları aynı adreste toplanan İhale Komisyonu huzurunda aynı gün saat 14:00’den itibaren açılacaktır.

4 - İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.

5 - Söz konusu ihalenin tahmin edilen toplam bedeli 1.933.333,33 TL (bir milyon dokuz yüz otuz üç bin üç yüz otuz üç Türk Lirası otuz üç kuruş)+ KDV’dir.

6 - İsteklilerde aranılacak şartlar:

A) Kanuni İkametgahı olması,

B) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası, veya esnaf odası ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişililerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

F) Tahmin edilen toplam bedelin %3’ü oranında 58.000,00 TL’lik geçici teminat,

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

H) Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu

I) Diğer belgeler:

a) Kamu sektöründe yapılan reklam işlerine ait İstekli adına düzenlenmiş tahmini bedelin %80’inden az olmamak üzere sözleşme bedeli, sözleşme tarihi, işin başlangıç ve bitiş tarihini belirten Referans Mektubunun Teklif ile birlikte verilmesi zorunludur. İstekliler ihale konusu iş ile ilgili olarak açık hava reklamcılığı alanında en az 5 (beş) yıl süreyle fiilen faaliyet göstermiş olması şarttır. Bunlara dair fiili iş deneyimini gösteren kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış belgeyi de teklifleri ile birlikte İdare’ye sunmak zorundadır.

b) İsteklilerin son üç yıllık ciro ortalamalarının 20.000.000,00 TL (Yirmi milyon Türk Lirası) olduğuna dair (Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tasdikli gelir-gider tablosu, K/Z tablosu vs.) belgeyi İdareye sunmaları zorunludur.

c) Ortak girişim olması halinde, yukarıda a ve b maddelerinde belirtilen kriterleri ortak girişim yapısı içerisindeki her bir isteklinin karşılaması gereklidir.

d) İsteklilerin kurumsal yapısı yerli ya da yabancı ortaklık içerebilir, işbu ortaklığın genel yapısı yukarıdaki kriterleri karşılar nitelikte bulunmalıdır.

e) İstekilerin sermayeleri asgari 5.000.000,00 TL’den (Beş Milyon Türk Lirası) aşağı olmamalıdır.

11478/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/181012

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ziyapaşa Mah.67014 Sok. No:10 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 322 457 53 54 / 4249- 0 322 453 11 95

c) Elektronik Posta Adresi         :  -

2 - İhale konusu Hizmetin adı ve miktarı: Bölgemize tahsisli yolcu vagonlarının Adana-Mersin-Konya-İskenderun-Karaman-Fevzipaşa Garlarında temizliği işi toplam 39 İşçi ile işin süresi 01.02.2016 – 31.12.2016

3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 21.01.2016 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11680/1-1


KENT MOBİLYALARININ YÜKLENİCİ TARAFINDAN BAKIMI VE ONARIMI KARŞILIĞINDA İŞLETMECİLİĞİNİN 10 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

I. GENEL ŞARTLAR

MADDE - 1 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanına giren Cadde, Bulvar, Sokak, Meydan vesair alanlarda Belediye ve Yüklenici tarafından tespit edilen noktalara yerleştirilecek, özellikleri teknik şartnamelerde belirtilen 345 adet Otobüs Durağı, 225 adet Billboard, 175 adet CLP, 15 adet Megalight (hepsi birlikte “Kent Mobilyaları” olarak anılacaktır) yapılması, tesis etme, bakımı ve onarımı ile mevcut 169 adet Otobüs Durağı, 76 adet Billboard, 58 adet CLP, 8 adet Megalight’tan oluşan mevcut kent mobilyalarının yüklenici tarafından bakımı ve onarımı karşılığında işletmeciliğinin 10 yıl süre ile kiralanması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre ‘‘KAPALI TEKLİF USULܒ’ ile ihale edilecektir.

MADDE - 2 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

İdarenin adı                                      :  Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Adres                                               :  Mimar Sinan Caddesi No: 50 59030 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ

Telefon                                             :  0 850 459 26 06

MADDE - 3 İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER

İhalenin yapılacağı Adres                 :  Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu Mimar Sinan Caddesi No: 50  59030 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

İhale Tarihi ve saati                          :  14/01/2016 Perşembe günü Saat: 13.30

İhale katılmak için son dosya

teslim saati ve yeri                            :  13/01/2016 Çarşamba günü Saat: 17:00’a kadar. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Hürriyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Gülpare Sok. No: 14 K: 2 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

İhalenin aylık muhammen bedeli      :  41.167,00 TL (KDV Hariç)

İhalenin geçici teminat bedeli           :  148.200,00 TL (10 yıllık ihale bedelinin %3’ü)

İhalenin Şartname Bedeli                 :  500,00TL

MADDE - 4 İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER VE ARANACAK ŞARTLAR:

İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 13 Ocak 2016 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığında görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulanmaları gerekmektedir. Posta kanalı ve dosya teslim saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4.1. Ticaret ve Sanayi Odasından reklam işi yaptıklarına dair alınmış faaliyet belgesi aslı. (son üç aya ait olacak)

4.1.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı.

4.1.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı

4.1.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin 4.1.1 ve 4.1.2 bendindeki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı

4.2. Kanuni İkametgahını gösterir belge aslı

4.3. Türkiye’de tebligat yapılacak adres beyanı

4.4. Geçici Teminat ile Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belge aslı. İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen Şartname Örneği.

4.5. İmza Sirküleri

4.5.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyanı

4.5.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsile yetkili noter tasdikli imza sirküleri

4.5.3. Ortak girişim olunması halinde ortaklığı oluşturan her bir ortağın 4.5.1 ve 4.5.2 bendinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.

4.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi aslı.

4.7. Bağlı bulundukları Vergi Dairesi ve SGK Müdürlüğü’nden borcu olup olmadığına dair alınmış belge aslı. Ortak girişim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı olacaktır. (son üç aya ait olacak)

4.8. İhaleye katılacak olanların en az 1 (bir) kamu kurumuna açık hava reklam sistemleri hakkında ayıpsız olarak hizmet teslim ettiğine dair durum belgesi sunması gerekir. Ortak girişim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı olacaktır.

4.9. İhaleye katılmak isteyenler, kent mobilyaları ürün kataloglarını ihale dosyası ile beraber teslim etmek zorundadır.

4.10. Ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi verilmesi zorunludur.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup,  ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır

İlan olunur.

11717/1-1


SİMİT CAMEKANI BAKIM VE TAMİRİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamıza ait 60 Adet Simit Camekanı Bakım ve Tamiri yaptırılacaktır.

2 - Simit Camekanları Fabrikamız adresi olan; Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy/ Yenimahalle/ ANKARA adresinde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 05.01.2016 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES      : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                     Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                     Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

11810/1-1


BÜFE TAMİRAT HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamıza ait 6 adet Büfe Tamiratı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 05.01.2016 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES      : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                     Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                     Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

11809/1-1


DÜZELTME İLANI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

23.12.2015 tarihli ve 29571 sayılı Resmi Gazete'nin 200. sayfasında yayımlanan Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait Tasfiyelik Eşya Satış İlanında, Satış Tarihi 07.01.2016 olması gerekirken 07.01.2015 olarak yayımlanmıştır.

Düzeltilerek ilgililere duyurulur.

11529/1-1


POMPA SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Pompa temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/181817

Dosya No                                  :  1521564

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi         : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Pompa temini (5 adet)

b) Teslim Yeri                           :  BÜLENT ECEVİT CADDESİ’NDEKİ TTK MAKİNA VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBARIDIR.

c) Teslim Tarihi                         :  İşe başlanmasına müteakip 90 (Doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                     Satınalma Dairesi Başkanlığı

                                                     Bülent Ecevit Caddesi No: 125  ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                       :  11.01.2016 Pazartesi günü Saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.Pompalara ait performans eğrileri.

4.2.2. TSE Uygunluk belgesi.

4.2.3. Malzemelere ait tanıtıcı kataloglar.

4.2.4. Ekli soru formu cevapları.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden (yerli malı belgesi ile belgeleyen) yerli istekliye ihalenin her bir kaleminde %15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanarak en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 11.01.2016 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

11754/1-1