29 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29577

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


REDÜKTÖR, MOTOR VE YEDEK TAKIMLARININ ALIMI İHALESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


AKARYAKIT İSTASYONU VE ÜNİTE MERKEZİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE GÖRE İHALEYE ÇIKARTILMIŞTIR

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


60.000 TON (1 YILLIK) TAHMİL - TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:


MT 30000 TİPİ DİZEL TREN SETLERİNİN BAKIM - ONARIM VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 38 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REDÜKTÖR, MOTOR VE YEDEK TAKIMLARININ ALIMI İHALESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan teknik şartnamede teknik özellikleri belirtilen buharlı kurum üflemelere ait redüktör, motor ve yedek takımlarının alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2015/178279

1 - İdarenin;

a) Adres                                  :  EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve Faks Numarası :  0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c) Elektronik Posta Adresi      :  afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Mal alımı, buharlı kurum üflemelere ait redüktör, motor ve yedek takımları, 80 adet

b) Teslim Edileceği Yer          :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

3 - İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                     :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve Saat                     :  14/01/2016 Perşembe günü saat 14:00

4 - İhale Dökümanı                 :  (Dosya No: AEBS 2015/45)

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 14/01/2016 Perşembe günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

11616/1-1


AKARYAKIT İSTASYONU VE ÜNİTE MERKEZİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE GÖRE İHALEYE ÇIKARTILMIŞTIR

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, Yap-İşlet-Devret modeline göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi hükmüne göre kapalı teklif usulü ile Akaryakıt İstasyonu ve Ünite Merkezi yapmak şartı ile yapım karşılığı uzun süreli kiralanması için ihaleye çıkartılmıştır.

İLİ                                                       :  Gaziantep

İLÇESİ                                               :  Şahinbey

MAHALLESİ                                    :  Konak

CİNSİ                                                 :  Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)                         :  5.577,73 m²

PAFTA NO                                        :  152

ADA NO                                            :  2169

PARSEL NO                                      :  245 ve 246

MUHAMMEN BEDELİ                   :  5.189.892,00 TL

GEÇİCİ TEMİNAT                           :  155.696,76 TL

İHALE GÜNÜ                                   :  13/01/2016

İHALE SAATİ                                   :  14:00

VAKIFLAR MECLİSİ KARAR       :  26.10.2015 Tarih ve 459 Sayılı Karar

A) Yukarıda Vasıfları Belirtilen Taşınmazın Yapım Karşılığı Kiralanması ile İlgili Olarak;

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 26.10.2015 tarih ve 459 sayılı Vakıflar Meclisi Kararı’na istinaden,

1 - Yapılacak yapılar ile ilgili tüm izinlerin alınması, tüm projelerin hazırlatılması İdareye, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, inşaatın gerçekleştirilmesi, tüm finansmanının sağlanması, kira ödemelerinin de yer teslimin yapıldığı tarihten itibaren yapılmaya başlanması, ancak yer teslimi tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 ayı geçmemesi, bu sürenin aşılması halinde dahi işin süresi ve kira ödemelerinin, sözleşme tarihinden itibaren 6. ayın sonunda başlatılması suretiyle kira akdi süresinin, yer tesliminden itibaren toplam 21 (yirmibir) yıl olması,

2 - Kira bedellerinin; ilk 2 yıl aylık 10.000,00 TL olması, 3 üncü yılın aylık kira bedelinin 99.000,00 TL olması, 4 üncü yıldan (4 üncü yıl dahil) işin süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE (On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, kiraların Mülhak Gerciklizade (Gerciğinlizade) Elhac İbrahim Efendi Bin Mehmed Efendi Vakfı (%28,0151) ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer Mazbut Vakıfların (%71,9849) tapudaki hisseleri oranında belirlenecek banka hesaplarına yatırılması,

3 - İnşaat süresinden önce inşaatın tamamlanarak hizmete açılması halinde inşaat süresinde belirlenen aylık kira bedelinin alınması,

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesine ve ilgili diğer mevzuata aykırı herhangi bir nedenle mahkeme kararına istinaden 21 yıllık süre dolmadan tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan masrafların talep edilmeyeceğine, yapılacak olan masrafların 21 yıllık sürenin sonunda her halükarda vakfa terk ve teberru edileceğine dair noterden taahhütname alınması,

5 - İmarda iyileştirme olması durumunda (kat adedi artışı, alan artışı, Emsal ve KAKS vb.) yapılan iyileştirme doğrultusunda kira oranlarının arttırılması, imardan ya da parselin kadastral durumundan kaynaklanabilecek her türlü değişikliğin yüklenici tarafından yapılması ve her türlü masrafın karşılanması,

6 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın ve tesisin başka bir amaçla kullanılmaması,

7 - Taşınmazlar üzerindeki mevcut bina ve tesislerin, tüm emniyet tedbirlerinin alındıktan sonra can ve mal kaybına mahal vermeden patlayıcı madde kullanmadan kiracı tarafından yıkılarak belediye toprak moloz döküm sahasına nakledilmesi, yapım maliyeti ile ilgili olarak yıkım maliyeti hesaplara yansıtılmadığından yıkım sonucu çıkan hurda malzemenin kiracıya ait olması,

8 - Taşınmazlar üzerinde bulunan çekme mesafesindeki alana denk gelen ağaçlardan korunması gerekli olanların korunması şartlarıyla tesisin inşa edilerek yapım karşılığı kiralanması işidir.

B) İhale Yukarıda belirtilen tarih ve saatte, İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, No: 8, Vakıflar Güven İş Merkezi, Kat: 4,5,6,7 Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

C) İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanlarını, 09.30 -12.00 ile 14.00 - 16.00 saatleri arasında; İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, No: 8, Vakıflar Güven İş Merkezi, Kat: 4, Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görebilirler ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesi nezdindeki TR200001500158007276003629 nolu hesabına 500,00 TL’nin yatırılarak dekontun ibraz edilmesi halinde temin edilebileceklerdir.

D) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

1 - İhale şartnamesine ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını koyacakları iç zarfı,

2 - Kanuni ikametgah belgesi,

3 - Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

4 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi,

5 - Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

6 - İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi,

7 - İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

8 - İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (muhammen bedelin %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)

9 - İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi,

10 - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge veya e-Borcu Yoktur Belgesi,

11 - Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesi veya ihale üzerinde kalırsa alt yüklenici çalıştırılması ile ilgili taahhütname,

12 - Teknik personel taahhütnamesi,

13 - İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesini,

14 - Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.Vakıflar Bankasındaki TR200001500158 007276003629 hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

15 - İstekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesini,

Dış zarf içine koyarak 13.01.2016 günü ihale saati olan 14.00’e kadar İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, No: 8, Vakıflar Güven İş Merkezi, Kat: 4, 5, 6, 7 Şehitkamil/GAZİANTEP bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’na vermiş olacaklardır.

16 - Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

17 - İhalenin İsteklinin üzerine bırakılması ve sözleşme yapılması ile ilgili her türlü vergi, resim, harç vb. giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

18 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminat irat kaydolunur.

19 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10912/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  4731

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler     :

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Sarıyer

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta No                             :  ---

e) Ada No                               :  1374

f) Parsel No                            :  1

g) Yüzölçümü                         :  1.833 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  99156/183300

ı) Halihazır                              :  İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı    :  Yok

k) İmar Durumu                     :  Konut Alanı

l) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  İstinye (Ferahevler) Mah. Lale Sokak

3 - Muhammen Bedeli            :  2.082.276.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :  62.468,28 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  20 Ocak 2016 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                  Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL

                                                  Tel: 0 212 455 33 30 Fax: 0 212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                :  600.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İmza sirküleri,

d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 34134 Fatih/İSTANBUL)başvurmaları gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

11767/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 100,00 TL ile en çok 268.416,00 TL arasında değişen; 05.01.2016 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL, en çok 26.842,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Saat, konteyner, oto temizlik malzemesi, kömür, organik sivri kekik, toz şeker, saç kurutma makinası, çizme ve muhtelif eşyalar vb. 59 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 Gaziemir / İZMİR adresindeki ihale salonunda 06.01.2016 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

11751/1-1


B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/180640

İdarenin                                     :

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr. (tcddihalekomisvonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu malzemelerin

    adı ve miktarı                         :  50.000 Adet B70 beton travers 2 parti halinde Çiğiltepe İstasyonunda (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

 

PARTİ

NO

TESLİM MİKTARI

(ADET)

TESLİM YERİ

TESLİM SÜRESİ

(GÜN)

1

25.000

Çiğiltepe İstasyonu

40

2

25.000

Çiğiltepe İstasyonu

40

Toplam

50.000

 

80

 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 12/01/2016 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Veznesinden KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11709/1-1


60.000 TON (1 YILLIK) TAHMİL - TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:

1 - Müdürlüğümüz ihtiyacı 60.000 Ton Tahmil Tahliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 44 üncü maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler Müdürlüğümüz Satınalma Kısım Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.01.2016 Salı günü saat 14.00'e kadar Bahçeköy Cad. No: 106 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Çaykur İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosuna elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilemez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon )ihale tarihinden itibaren sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çaykur İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır.

9 - İhale kısmı tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve ihale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11663/1-1


MT 30000 TİPİ DİZEL TREN SETLERİNİN BAKIM - ONARIM VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 38 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2015/181530

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 312 309 05 15/4419 - 4149     0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  38 Kalem Yedek Malzeme Alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 03/02/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11655/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

DUYURU

4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare) tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SATIŞA KONU VARLIK

GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ

(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI

BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, DAĞCI, MAHALLESİ, 314 NO.LU PARSELDE KAYITLI 261.250,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

500.000,00.-

100,00.-

01/03/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3846 NO.LU PARSELDE BULUNAN 1.209,35 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

4.000,00.-

100,00.-

01/03/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3847 NO.LU PARSELDE BULUNAN 2.122,23 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

6.000,00.-

100,00.-

01/03/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 1700 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 10.701,08 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

30.000,00.-

100,00.-

01/03/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 1699 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 14.961,39 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

40.000,00.-

100,00.-

01/03/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 1698 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 11.255,91 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

30.000,00.-

100,00.-

01/03/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3850 NO.LU PARSELDE BULUNAN 9.992,65 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

40.000,00.-

100,00.-

01/03/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3841 NO.LU PARSELDE BULUNAN 15.373,54 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

40.000,00.-

100,00.-

01/03/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3854 NO.LU PARSELDE BULUNAN 12.395,33 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

30.000,00.-

100,00.-

01/03/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3855 NO.LU PARSELDE BULUNAN 807,52 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

3.000,00.-

100,00.-

01/03/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3843 NO.LU PARSELDE BULUNAN 22.102,69 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

50.000,00.-

100,00.-

01/03/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3848 NO.LU PARSELDE BULUNAN 2.246,92 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

10.000,00.-

100,00.-

01/03/2016

DENİZLİ İLİ, PAMUKKALE İLÇESİ, KOYUNALİLER KÖYÜ, 520 ADA, 14 NO.LU PARSELDE BULUNAN 13.227,19 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

150.000,00.-

100,00.-

08/03/2016

DENİZLİ İLİ, PAMUKKALE İLÇESİ, PINARKENT MAHALLESİ, 621 ADA, 2 NO.LU PARSELDE BULUNAN 4.711,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

30.000,00.-

100,00.-

08/03/2016

ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SÜRSÜRÜ MAHALLESİ 4668 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 3.908,15 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

100.000,00.-

100,00.-

08/03/2016

ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SÜRSÜRÜ MAHALLESİ 4668 ADA, 2 NO.LU PARSELDE BULUNAN 10.526,64 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

300.000,00.-

100,00.-

08/03/2016

ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SÜRSÜRÜ MAHALLESİ 4667 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 5.057,80 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

100.000,00.-

100,00.-

08/03/2016

ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SÜRSÜRÜ MAHALLESİ 4667 ADA, 2 NO.LU PARSELDE BULUNAN 5.040,22 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

100.000,00.-

100,00.-

08/03/2016

KIRIKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BAĞLARBAŞI MAHALLESİ 5479 ADA, 13 NO.LU PARSELDE BULUNAN 45.728,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSADAKİ 39.950,00 M2 ORANINDAKI HİSSE

400.000,00.

100,00.-

15/03/2016

BOLU İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KARAKÖY MAHALLESİ,  243, 249, 250, 251, 985, 1404, 1406 NO.LU PARSELLERDE BULUNAN TOPLAM 42.446,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSALAR

200.000,00.

100,00.-

15/03/2016

DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HAMİDİYE MAHALLESİ, 52 ADA, 41 NO.LU PARSELDE BULUNAN 6.512,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

300.000,00.

100,00.-

15/03/2016

KASTAMONU İLİ, HANÖNÜ İLÇESİ,

HANÖNÜ MAHALLESİ 438 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 2.171,49 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

10.000,00.-

100,00.-

15/03/2016

KOCAELİ İLİ, BAŞİSKELE İLÇESİ, YENİKÖY MAHALLESİ 2100 NO.LU PARSELDE BULUNAN 6.332,00 M2  YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

60.000,00.-

100,00.-

15/03/2016

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- Halkbank A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun ŞARTNAME ve Tanıtım dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %20 (yüzdeyirmi)’si Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %11 (onbir) oranında basit faiz uygulanacaktır.

7 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

9 - Ayrıca 0 312 585 84 52-53-54 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

11765/1-1