28 Aralık 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29576

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre boş bulunan 1 (bir) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

I - ATAMA YAPILACAK KADRO VE SAYISI

SAYISI

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

1

AH

Avukat

6

II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

III - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Sınav başvuru formu http://www.amasya.edu.tr/idari/daire-baskanliklari/personel-dairesi/formlar.aspx adresinden temin edilecek.

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS(B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Özgeçmiş,

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

IV - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, BAŞVURU ŞARTLARI, YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Başvurusu kabul edilen adayların listesi, sınav yeri ve tarihi son başvuru gününü takip eden beş iş günü içerisinde, üniversitemizin internet sitesinde yayınlanacaktır.

Başvurular, 28/12/ 2015 tarihinden başlamak üzere 11/01/2016 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle diğer başvuru belgeleri ile birlikte, Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağırılır. Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavdan başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sıralamaya giren adaylar üniversitemizin internet sitesinde duyurulacaktır.

Yazılı sınav 28/01/2016 tarihinde saat 10:00’da Amasya Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 28/01/2016 tarihinde saat 14:00 de aynı adreste sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Aynı gün sınavın bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. Sınav Sonucu 29/01/2016 tarihinde üniversitemizin internet sitesinde duyurulacaktır.

V - SINAV KONULARI

Yazılı sınav

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Sözlü Sınav

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZ

Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan liste atamaya yetkili amirin onayına sunulur. Onaylanan başarı listesi kurumun internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre ilgili kadrolara atanırlar. Asıl listeden atanmaya hak kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. Ataması yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

İrtibat:  Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Merkez/AMASYA

             Tel: 0358 212 09 98    Fax: 0358 212 77 44

11638/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

6 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

UNVANI

PROFESÖR

DOÇENT

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

DRC. ADET

DRC. ADET

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Eğitimi

1-1

Matematik mantık ilişkisi konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Programları ve Öğretim

1-1

Fen öğretimi ve fizik öğretim programları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1-1

Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikası sahibi olmak. Over rezervleri konusunda çalışmaları olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1-1

Çocuk endokrinolojisi yan dal uzmanı olup aynı alanda doçent olmak.

Psikiyatri

1-1

Alkol-Madde bağımlılığı merkezlerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

Göğüs Cerrahisi

1-1

Travma cerrahisi ve trakea onarımı alternatifleri konularında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

3-1

Çocuk Diş Hekimliği alanında doktora yapmış olmak.

Endodonti

1-1

Endodonti alanında uzmanlık yapmış olmak.

3-1

Endodonti alanında uzmanlık yapmış olmak.

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

4-1

Restoratif diş tedavisi alanında doktora yapmış olmak.

Protetik Diş Tedavisi

4-1

Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak.

Sivrice MYO

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

1-1

Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları alanında doçent olmak.

TOPLAM

2

2

8

11700/1-1


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye web sitemizin http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Katıhal Fiziği ABD

Profesör (*)

1

-

 

NOT: (*): 04/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.   11683/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  :  28.12.2015

Son Başvuru Tarihi    :  11.01.2016

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 7/3’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 6 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

                                    BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

                                 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

                                 Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR

                              Sağlık Bilimleri Fakültesi: (232) 4888311

                                        Tıp Fakültesi: (232) 4888311

                                               Fax: (232) 2792626

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör Doçent

Yard. Doç.

1

Beslenme ve Diyetetik

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Yard. Doç.

1

Klinik/Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Yard. Doç.

1

Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve Teknolojisi)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör Doçent

Yard. Doç.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yard. Doç.

1

Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yard. Doç.

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Profesör Doçent

Yard. Doç.

3

Çocuk Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarında doktora eğitimini tamamlamış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Profesör

1

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Yard. Doç.

1

Dahili Hastalıklar Hemşireliği

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Profesör Doçent

Yard. Doç.

1

Anatomi

(Anatomi alanında doktora veya uzmanlığını almış olmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Yard. Doç.

1

Histoloji ve Embriyoloji

(Histoloji-Embriyoloji doktorası almış olmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Profesör Doçent

Yard. Doç.

1

Tıbbi Biyokimya

(Tıbbi Biyokimya alanında doktora veya uzmanlığını almış olmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Yard. Doç.

1

Tıbbi Biyoloji

(Tıbbi Biyoloji alanında doktora veya uzmanlığını almış olmak)

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Profesör Doçent

Yard. Doç.

1

Tıbbi Patoloji

(Patoloji uzmanı olmak)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Profesör Doçent

Yard. Doç.

1

Tıbbi Farmakoloji

(Tıbbi Farmakoloji alanında doktora veya uzmanlığını almış olmak)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Profesör Doçent

Yard. Doç.

1

İç Hastalıkları

(İç Hastalıkları uzmanı olmak)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak)

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Yard. Doç.

1

Genel Cerrahi

(Genel Cerrahi uzmanı olmak ve Hepatobilier cerrahi konusunda çalışmaları olması)

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Profesör Doçent

Yard. Doç.

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

(Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak)

11693/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Eğitim Fakültesi

Unvanı

Derece

Açıklama

Bölüm

Anabilim Dalı

Profesör Adet

Doçent Adet

Yardımcı Doçent Adet

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

1

 

 

1

 

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

 

1

 

3

 

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

1

 

3

 

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

 

1

 

1

 

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değ.

 

1

 

1

 

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psik. Dan.

1

 

 

1

 

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili ve Eğitimi

 

1

 

3

 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

 

 

1

4

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik

Geometri

 

1

 

2

 

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

 

 

1

4

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

 

 

1

5

 

Kürt Dili ve Edebiyatı

 

 

 

1

4

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıklar Hem.

1

 

 

1

 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Elektrik ve Enerji

Elektrik

 

 

1

4

 

Bitkisel ve Hay. Üretim

Organik Tarım

 

 

1

4

 

11687/1-1


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasının “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir” adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili %100 İngilizce olan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 7/3 maddesi hükümleri uygulanacaktır. Başvurularda, Bölüm-Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMASÖTİK KİMYA

DOÇENT

1

-

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ

BİYOKİMYA

DOÇENT

1

-

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

RUS DİLİ VE EDEBİYATI

-

PROFESÖR

1

-

TARİH

YENİÇAĞ TARİHİ

PROFESÖR

1

-

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

DOÇENT

1

-

ÖZEL EĞİTİM

ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ

DOÇENT

1

-

FEN FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK

İSTATİSTİK TEORİSİ

DOÇENT

1

-

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

PİLOTAJ

-

DOÇENT

1

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

-

PROFESÖR

1

-

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

REKREASYON

-

DOÇENT

1

-

TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

-

DOÇENT

1

-

DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK

ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR

DOÇENT

1

-

YAYLI ÇALIGILAR

DOÇENT

1

-

ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU

İDARİ MESLEKLER

-

PROFESÖR

1

-

PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ

MAKİNE, RESİM VE KONSTRÜKSİYON

PROFESÖR

1

-

11714/1-1


Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrolarına başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserini belirtecek), Doçent kadrolarına başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİMDALI

KADRO ÜNVANI

KADRO DERECESİ

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

PEDODONTİ

PROFESÖR

1

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

ORTODONTİ

DOÇENT

1

1

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZOOTEKNİ

BİYOMETRİ VE GENETİK

PROFESÖR

1

1

Biyometri konusunda çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri ve Gıdalarda Elektriksel İşlem Uygulamaları konusunda yayınları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

ULAŞTIRMA

PROFESÖR

1

1

İnşaat Mühendisliği Bilim Alanında Doçent unvanını almış olmak, bitümlü sıcak karışım özelliklerini deneysel çalışmalarla belirlemek konusunda yayınları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Tekstil Mühendisliği ve Bilimleri temel alanında doçent unvanına sahip olmak, konfeksiyon teknolojisi bilim dalında uzmanlaşmış olmak ve bilgisayar destekli giysi tasarımı, konusunda çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK MAKİNELERİ

PROFESÖR

1

1

Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Tabanlı Sistemlerin Modelleme, Tasarım ve Kontrolü konularında yayınlanmış araştırmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA

BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA

PROFESÖR

1

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK DİLİ

PROFESÖR

1

1

Eski Türk Dili alanında çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

UYGULAMALI SOSYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Sanat Sosyolojisi ve İnternet Sosyolojisi alanında çalışma yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRCİLİĞİ

HASTALIKLAR

PROFESÖR

1

1

Su Ürünleri Bilim alanında doçent olmak, Paraziter Balık Hastalıkları ve tedavisi konusunda çalışmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

AVLAMA TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Avlama Teknoloji Anabilim Dalında almış olmak, Kaptanlık yeterliliğine sahip olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

AVLAMA TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Avlama Teknoloji Anabilim Dalında almış olmak, balıkçılık mekanizasyonu konusunda çalışmalara sahip olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER

DENİZ BİYOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Deniz Biyolojisi Anabilim Dalında almış olmak. Denizel Arthropoda konusunda araştırmalar yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER

DENİZ BİYOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Deniz Biyolojisi Anabilim Dalında almış olmak, Su kirliliği ve Çevresel Etki Değerlendirme konularında çalışmalar yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRCİLİĞİ

YETİŞTİRCİLİK

DOÇENT

1

1

Su Ürünleri Bilim alanında doçent olmak, Balık Besleme ve Yem Teknolojisi ile Uluslararası Proje Yönetimi konusunda çalışmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRCİLİĞİ

YETİŞTİRCİLİK

DOÇENT

1

1

Su Ürünleri Bilim alanında doçent olmak, Balık yetiştiriciliği ve iş sağlığı güvenliği konusunda uzman olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

HALK SAĞLIĞI

PROFESÖR

1

1

Halk sağlığı ve toplum ağız-diş sağlığı alanlarında doktora yapmış, doktora düzeyinde epidemiyoloji eğitimi konusunda deneyim sahibi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

HALK SAĞLIĞI

DOÇENT

1

1

"Kronik hastalıkların toplum temelli önlenmesi", "Elektromanyetik alanların sağlık etkileri", "Kalıcı organik kirleticilerin sağlık etkileri" konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ACİL TIP

PROFESÖR

1

1

Acil Tıp Doçenti olmak. Temel Eğitici Eğitim Gelişimi, Yanık ve yara iyileşmesi konularında deneyimli, Travma, İleri ve Temel Yaşam desteği sertifikası (Uluslararası) olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI

DOÇENT

1

1

Konsültasyon Liyezon ve Otizm alanında deneyimi ve yayınları olmak. En az 2 (iki) yıl yataklı servis süpervizyon deneyimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIP TARİHİ VE ETİK

PROFESÖR

1

1

Temel Eğitici Gelişimi sertifikasına sahip olmak. Hastane Etik Kurulları konusunda deneyimli olmak. Hospiz, Ötanazi, Kürtaj. Sosyal yaşamda ve etik konusunda araştırmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Tıpta uzmanlık mevzuatına göre Histoloji ve Embriyoloji uzmanı olmak. ÜYTE ve Kordon kanı işleme ve saklama konularında tecrübeli, akreditasyon ve kalite yönetim sistemleri sertifikasyonu bulunmak. Temel Eğitici Eğitimi ve hayvan deneyleri eğitici sertifikasyonuna sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

FİZYOLOJİ

DOÇENT

1

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Fizyoloji doktorası yapmış olmak. Sinir sistemi fizyolojisi alanında deneyimli olmak. En az 6 (altı) ay yurt dışı deneyimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

BİYOFİZİK

DOÇENT

1

1

Psikofizik yöntemler konusunda deneyimli, motor nöronlar konusunda çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIP EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

Tıp Eğitimi Doçenti olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Anaplastik beyin tümörlerinin moleküler analizlerinde ve sitotoksisite analizlerinde deneyimli olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMASÖTİK KİMYA

DOÇENT

1

1

Farmasötik Kimya alanında doktora ve doçentlik derecelerini almış olmak ve bu alanda en az üç yıllık ders verme deneyimine sahip olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK TEKNOLOJİSİ

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

DOÇENT

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış ve doçent unvanını almış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ

FARMASOTİK BOTANİK

DOÇENT

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, doktorasını Farmasötik Botanik anabilim dalında tamamlamış olmak, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik alanında doçent unvanını almış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış ve Farmasötik Mikrobiyoloji alanında en az üç yıl ders vermiş olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TARİHİ

DOÇENT

1

1

Endüstriyel İktisadi Gelişmeler ve Network İktisadının Gelişimi alanında çalışmaları olmak. Yabancı dil (İngilizce) puanının 85 ve üzeri olması.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

SAYISAL YÖNTEMLER

DOÇENT

1

1

Üretim Yönetimi alanında Sayısal Modeller ve Üretim Çizelgeleme konularında çalışmış olmak. Yabancı dil (İngilizce) puanının 80 ve üzeri olması.

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

NÜKLEER BİLİMLER

NÜKLEER UYGULAMALAR

PROFESÖR

1

2

Kimya doçenti unvanına sahip, Nükleer Uygulamalar ve Radyofarmasötik Kimya konusunda yayınları olan.

ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ENSTİTÜSÜ

ULUSLARARASI BİLGİSAYAR

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

DOÇENT

2

1

Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Çok Etmenli Sistemler ve Model Güdümlü Yazılım Geliştirme alanlarında bilimsel eserleri olmak.

11697/1-1


TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri (profesör, doçent,) alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesinin fotokopisi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalarını kapsayan altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, (erkekler için) askerlik durumunu gösteren belge örneği, doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora/Sanatta Yeterlilik diplomasının fotokopisi, yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını ve yönettiği doktora/sanatta yeterlilik çalışmalarını kapsayan dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’dan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No: 43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.etu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun, Yönetmelik ve TOBB ETÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

 

FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Profesör

1

Anatomi ders kitapları ve atlaslarında editörlük yapmış olmak; iç organların görüntüleme sonrası üç boyutlu rekonstrüksiyonu konusunda çalışmış olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

Tıp doktoru ve tıpta uzmanlık derecesi olmak; mantar, tüberküloz ve anaerobik bakteri idantifikasyonu konusunda deneyimli olmak; anabilim dalı kuruculuk deneyimi olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

Tıp doktoru olmak; ilaç ve aşı araştırmaları konusunda deneyimli;  farmakovijilans alanında Sağlık Bakanlığı eğitim programını tamamlamış ve Eudravigilance sertifikası almış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme Bölümü

Doçent

1

Doktora ünvanını Genel İşletme / Pazarlama alanında almış olmak, pazarlama prensipleri, araştırma yöntemleri, tüketici davranışları, uluslararası pazarlama ve markalama konularında uzmanlaşmış olmak, uzmanlık alanlarında lisans ve lisansüstü dersler vermiş olmak ve bu alanlarda lisansüstü düzeyde tez yönetmiş olmak.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Profesör

1

Doçentlik unvanını Uluslararası İlişkiler alanında almış, Balkanlar’da güvenlik, Türk dış politikası, Alman dış politikası, Uluslararası İlişkiler teorileri konularında uzmanlaşmış, uzmanlık alanlarında lisans ve lisansüstü dersler vermiş ve bu alanlarda lisansüstü düzeyde tez yönetmiş olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Makine Mühendisliği

Doçent

1

Malzemelerin Mikro-/Makro-mekaniği, Kırılma Mekaniği, Sonlu Elemanlar Analizi ve Yapısal Tasarım konularında uzmanlaşmış ve bu alanlarda projeler yürütmüş/yürütüyor olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Özel Hukuk

(Ticaret Hukuku)

Profesör

1

Doktorasını ve doçentlik unvanını Ticaret Hukuku dalında almış olmak Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Sigorta Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku alanında yayınları bulunmak.

Kamu Hukuku

(Ceza Hukuku)

Doçent

1

Doktorasını doçentlik unvanını Ceza Hukuku dalında almış olmak, Uluslararası Ceza Hukuku, Bilişim Suçları ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerinin Aklama Suçu konularında yayınları bulunmak. 

Özel Hukuk

(Roma Hukuku)

Doçent

1

Doktora ve Doçentlik unvanını Roma Hukuku alanında almış olmak, Roma Sorumluluk Hukuku konusunda yayınları bulunmak.

11651/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan başvuru tarihi            : 28.12.2015

İlan son başvuru tarihi      : 11.01.2016

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER:

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini,  nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

1 - Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

NOT:

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 28.12.2015 – 11.01.2016 tarihlerinde; Profesör kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

UNVANI

DER.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

AÇIKLAMA

PROFESÖR

1

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

BİYOFİZİK

 

PROFESÖR

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK PSİKİYATRİSİ

 

YARDIMCI DOÇENT

3

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

Fonksiyonel nöroşirurji ve gamma knife alanında çalışmış olmak.

YARDIMCI DOÇENT

3

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

DERMATOLOJİ

 

YARDIMCI DOÇENT

3

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Çocuk nefrolojisi yandal uzmanı olmak

YARDIMCI DOÇENT

3

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

ENDODONTİ

 

YARDIMCI DOÇENT

1

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

İNSAN HAKLARI

 

YARDIMCI DOÇENT

3

SİVİL HAVACILIK YO

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

 

 

11606/1-1


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik Belgesi, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

4 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası kulunca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD / PROGRAMI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

 

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini plastik sanatlar bilim alanında almış olup, Çağdaş sanat alanında çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Nanoteknolojik yöntemlerle manyetik nano-sorbent sentezi ve nano-solbentlerle borun manyetik ayırma ile geri kazandırılması hk. doktora yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Biyoloji alanında doktora yapmış olup, siklofosfamid nedenli kardiyotoksisitede karvakrolün koruyucu etkisi hk. çalışmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Van gölünde yaşayan inci kefali balığının fosfolipit ve fosfolipit alt sınıflarının yağ asitleri analizi ile ilgili çalışmış olmak.

TURİZM İŞL. VE OTELCİLİK Y.OKULU

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

 

YARDIMCI DOÇENT

3

1

İşletme alanında doktora yapmış olup, talep tahmin yöntemleri konusunda çalışmaları bulunmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

 

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Sol Jel yöntemi ile Tİ02 kaplı malzemelerin korozyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK HALK EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Türk dili ve Edb. Bölümünde Doktora yapmış olup, Halk Bilimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FARS DİLİ VE EDEBİYATI

 

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Karşılaştırmalı dinler tarihi araştırmaları yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SÜRYANİ DİLİ VE EDEBİYATI

 

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Süryani tarihi ve tarih yazımı alanında çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Engellilerin eğitsel ve sosyal gelişimi ile Öğrenme güçlüğü alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

YENİÇAĞ

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Yeniçağ alanında doktora yapmış olup, Balkan tarihi hk. çalışma yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

UYGULAMALI SOSYOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Aşiret-Kent ilişkileri konusunda çalışmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

YARDIMCI DOÇENT

2

1

20. Yüzyıl hadis eksenli oksidentalizm hakkında çalışma yapmış olmak.

MÜH.-MİMARLIK FAK.

MİMARLIK

BİNA BİLGİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Doktorasını Matematik alanında yapmış olup, Lineer kompleks diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri üzerine çalışmış olmak.

11640/1-1