28 Aralık 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29576

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İHTİYAÇ FAZLASI MUHTELİF TEZGAHLARIN SATIŞI YAPILACAKTIR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketinden:


1 KALEM DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT BOJİLERİN DEMONTE VE TEMİZLİK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


4 KALEM LOKOMOTİF MOTOR KRANK MİLLERİNİN TAŞLAMA, SALGI KONTROLÜ VE SALGI GİDERME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ENERJİ ETÜDÜ VE UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLAMA İŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


MALZEME KARAVANI ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


YURT BİNASI VE ARSASI SATILACAKTIR

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İHTİYAÇ FAZLASI MUHTELİF TEZGAHLARIN SATIŞI YAPILACAKTIR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketinden:

Şirketimiz envanterine kayıtlı bulunan ve detayları ihale dokümanlarında yer alan ihtiyaç fazlası muhtelif tezgâhların satışı yapılacaktır.

MADDE 1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. İdarenin;

a) Adı                                                  :  TEMSAN Türkiye Elektromekanik A.Ş.

b) Adresi                                             :  Çamlıca Mah. 145. Sok. No: 16 (06200) Yenimahalle/ ANKARA

c) Telefon numarası                            :  0 312 397 55 75

ç) Faks numarası                                 :  0 312 397 42 60

d) Elektronik posta adresi                   :  temsan@temsan.gov.tr

e) Tezgahların görülebileceği adres     :  TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.

                                                               Çamlıca Mah. 145. Sok. No: 16 (06200) Yenimahalle/ ANKARA

                                                               Tel: 0312 397 55 75 (8 Hat)  Faks: 0312 397 42 60

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin diğer bilgileri ihale dokümanları içerisinde yer alan Satış Şartnamesinde isimleri yazılı görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

MADDE 2 - İHALE KONUSU:

Detayları ihale dokümanlarında yazılı bulunan ihtiyaç fazlası muhtelif tezgahların satılması işidir.

MADDE 3 - İHALEYE KONUSU İŞE AİT BİLGİLER:

İhale usulü: TEMSAN (Ceza ve yasaklamamalarla ilgili hususlar hariç) 2886, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla, bunları tadil eden Kanunlara tabi olmayıp, İhale TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Satış Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca “Açık Teklif” usulü ile yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

Tekliflerin sunulacağı adres: TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.

Çamlıca Mah. 145. sok. No: 16 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Genel Evrak Servisi

İhalenin yapılacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.

Çamlıca Mah. 145. Sok. No: 16 Yenimahalle/ANKARA

İhale tarihi: 14 Ocak 2016 Perşembe günü

İhale saati: 14.30

Son teklif verme tarih ve saati: 14 Ocak 2016 Perşembe günü, saat; 14.00

İhale komisyonunun toplantı yeri: TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Zemin Kat toplantı odası

İhale Dokümanının Görülmesi, Temini ve Bedeli: İhaleye ilişkin şartname bedeli 200,00 TL (ikiyüz) olup, şartname ve ekleri İdarenin belirtilen adresindeki Ankara merkez hizmet binası Pazarlama Dairesi Başkanlığında veya http://www.temsan.gov.tr/ihale_ilanlari.aspx linkinden görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini satın almaları zorunludur. Satış şartnamesi bedeli bankaya yatırılacak olup, dekonta tezgah ihalesine ait şartname bedeli açıklaması yaptırılacaktır.

11670/1-1


1 KALEM DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT BOJİLERİN DEMONTE VE TEMİZLİK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/180604

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 1 Kalem (40 Adet (20 Loko)  DE 22000 ve DE 33000 Tipi Lokomotiflere Ait Bojilerin Demonte ve Temizlik İşi teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  13/01/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 13/01/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11674/1-1


4 KALEM LOKOMOTİF MOTOR KRANK MİLLERİNİN TAŞLAMA, SALGI KONTROLÜ VE SALGI GİDERME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/180601

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 4 Kalem (10 Adet GM22000-33000, 10 Adet TLM16V185, 3 Adet MTU ve 3 Adet Cummins) Lokomotif Krank Millerinin Taşlama, Salgı Kontrolü ve Salgı Giderme İşi teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  12/01/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 12/01/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11673/1-1


ENERJİ ETÜDÜ VE UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLAMA İŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası           :  Tel: 0 372.259 47 78/Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  satinalma@taskomuru.gov. tr.

 

2 - İhale Konusu İşin Adı

Birimi

Miktarı

Enerji Etüdü ve Uygulama Projeleri Hazırlama İşi

TL

1 Adet

 

d) İşin Başlama ve Bitiş Tarihi         :  Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                              :  18.01.2016 Pazartesi - Saat 15:00

c) Dosya No                                    :  1513829

d) İhale Kayıt No                             :  2015/181094

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1 - Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

ı) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5.1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

5.1.1. İstenmiyor.

5.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.2.1. Teklif verecek firmalar, Sanayi sektöründe (Taş, toprak ve madencilik alt sektöründe) Yetki Belgesi sahibi Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri arasında bulunduklarını belgelendireceklerdir. Bu bilgilerin Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü internet adresinden doğrulatılabilmesi halinde internet sayfası çıktısı geçerli belge sayılacaktır.

6.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.2. İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

6.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

7 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 18.01.2016 Pazartesi Günü -  Saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

14.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

11701/1-1


MALZEME KARAVANI ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Malzeme Karavanı Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015 /180115

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya /Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  0312 201 20 55 – 0312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi          :  ---

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  ---

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal Alımı, 15 Adet Malzeme Karavanı

b) Teslim yeri/yerleri                 :  MTA Genel Müdürlüğü Sondaj Dairesi Merkez Ambarı

c) Teslim tarihi/tarihleri              :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                        :  13/01/2016 – 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İdaremizce benzer iş olarak kabul edilecek işlere ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %5 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine ikmal Daire Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11595/1-1


YURT BİNASI VE ARSASI SATILACAKTIR

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

1 - Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kültür mahallesinde bulunan, 4909 ada, 4 nolu parselde kayıtlı, 555,00 m² arsa üzerinde, 6 katlı betonarme yurt binası ve arsası vasıflı taşınmazın, hazırlanan ihale şartnamesi ve muhammen bedeli doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle 13/01/2016 Çarşamba günü saat 13:30’da satış ihalesi yapılacaktır.

2 - Taşınmazın satış ihalesi Çorum İl Genel Meclis Binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. (Adres: Gazi Cad. No: 68 Çorum )

3 - Taşınmaz satışı ile ilgili şartnameler Çorum İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alınabilir.

4 - İhaleye Katılabilmek İçin:

Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;

a) İkametgah Belgesi.

b) Geçici ihale teminatı.

c) Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslını,

d) T.C. Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;

a) Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti.

b) Geçici İhale teminatı.

c) Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslını,

d) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.

5 - Aşağıda yer alan değerler teminat olarak kabul edilecektir;

Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen kesin ve süresiz teminat mektubu,

Muhammen bedelin %10’luk kısmının Türk parası cinsinden teminat olarak İdarenin banka hesabına nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu.

6 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

7 - İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

 

Cinsi

Arsa Alanı Binanın Konumu

Binanın Toplam m²’si

Muhammen Bedeli (TL)

(K.D.V. Hariç)

Geçici Teminat (TL) %10

İhale Tarihi

İhale Saati

6 katlı Betonarme Yurt Binası ve Arsası

555,00 m² Arsa

Bodrum+Zemin+4 Katlı Bina

1.539,00 m²

3.500.000,00

350.000,00

13/01/2016

13:30

11580/1-1