27 Aralık 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29575

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 16,00 TL ile en çok 101.643,14 TL arasında değişen; 13/01/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 10.165,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 45 grup eşya (cep telefonu ve aparatları, anahtar takımı, filtreli sigara kağıdı, tüp, alüminyum rekor vb.); açık artırma ve pazarlık usulü ile, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 14/01/2016 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0 432) (223 40 26-46) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

11676/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

1 - İdarenin Adresi                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111 45500 Soma/MANİSA

a) Telefon ve Faks Numarası     :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax 612 20 13 - 613 20 13

b) Elektronik Posta Adresi        :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

K.İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

E.L.İ Müessese Müdürlüğüne ait Dereköy mevkiinde bulunan Dereköy Torbalama tesisinde 450.000 ton kömürün torbalanması ve kamyonlara yüklenmesi hizmet alımı işi

2015/181600

2015-2502

19/01/2016 Saat: 14:00

300 gün

 

b) Yapılacağı Yer                      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin Süresi                             :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale Usulü                            :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

11702/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Madde 1 - Karaman İli Merkez İlçesi Urgan Mahallesi Kocadüz Mevkii 5031 ada 1 parsel, 5032 ada 1 parsel, 5033 ada 1 parsel, 5034 ada 1 parsel, 5035 ada 1 parsel ve 5036 ada 2 parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Madde 2 - İhale edilecek taşınmaz malların nitelikleri:

 

Sıra

No

İl/İlçe/Mahalle

Ada/Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Tarihi

İhale

Saati

1

Karaman Merkez/Urgan

5031/1

58.269,53

Arsa

Küçük Sanayi

Sitesi Alanı

Emsal: 0.50

Hmax: 7.50

3.286.401,49

98.592,04

12/01/2016

14:00

2

Karaman Merkez/Urgan

5032/1

56.888,63

Arsa

3.157.887,85

94.736,63

12/01/2016

14:15

3

Karaman Merkez/Urgan

5033/1

41.859,41

Arsa

2.295.151,45

68.854,54

12/01/2016

14:30

4

Karaman Merkez/Urgan

5034/1

47.693,03

Arsa

2.580.669,85

77.420,10

12/01/2016

14:45

5

Karaman Merkez/Urgan

5035/1

48.844,12

Arsa

2.611.695,09

78.350,85

12/01/2016

15:00

6

Karaman Merkez/Urgan

5036/2

33.923,63

Arsa

1.811.521,84

54.345,66

12/01/2016

15:30

 

Madde 3 - İhale 12 Ocak 2016 Salı günü saat 14.00’de Karaman İl Genel Meclisi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince birinci sıradan başlanarak sıraya göre yapılacaktır. (1. İstasyon Cad. Ali Şahane Mahallesi No: 19/d Karaman)

Madde 4 - İhaleye Katılabilme Şartları:

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

b) Kanuni ikametgâh belgesi

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Vergi No, telefon numarası, mail adresi)

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

B - Vekaleten gireceklerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

b) Noter tasdikli vekaletname

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

e) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Vergi No, telefon numarası, mail adresi)

C - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Vergi No, telefon numarası, mail adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan son 1 (bir) ay içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya beyannameleri

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve ( B ) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.

b) Ortaklık Durum Belgesi (noter tasdikli)

c) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

Madde 5 - İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatleri dâhilin de Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. Şartname bedeli 1.500,00 TL olarak belirlenmiş olup, her parsel için şartname alınacaktır. Şartname bedeli ve geçici teminat bedelleri Karaman İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası 35684603-5002 nolu hesabına yatırılacaktır. (IBAN: TR0001000177356846035002)

Madde 6 - İhaleye katılmak isteyenlerin 4. maddede istenilen belgeleri ihale günü saat 12:00’a kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. ve 38. maddelerine göre hazırlanarak İl Özel İdaresine teslim edeceklerdir.

Madde 7 - İl Encümeninin 15.12.2015 tarihli 264 sayılı kararlarına istinaden İhale bedelinin %15’i peşin, %5’i 10. taksit ile birlikte, geri kalan kısmı ise 30 (otuz) eşit taksitle ödenecek olup tapu devri ihale bedeli yatırıldıktan sonra yapılacaktır.

Madde 8 - Taşınmazların tapu devir işlemleri için gerekli her türlü harç, deprem sigortası ve diğer doğabilecek bütün masraflar alıcıya aittir.

Madde 9 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre Katma Değer Vergisinden (KDV) istisnadır.

Madde 10 - İhale evraklarını posta ile gönderecekler için postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

İlan olunur.

11672/1-1