26 Aralık 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29574

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 30.11.2015 gün ve 2015/154 sayılı ceza kararı

Hasan ÖSKEN- Özel Etkin ve Farklı Sistem Dil Kursu Eski Müdürü

2014-2015 öğretim yılına ait ücret ilanının kurumca verilmediği,

Kurum tarafından 2014-2015 öğretim yılında 7.00 TL üzerinde kursiyerlerden ücret talep etmemeniz gerekirken, denetim kapsamına giren 19.11.2013-15.05.2015 tarihleri arasında kurumda 04.03.2014 başlama ve 05.06.2014 bitiş tarihli olarak açılan tek kurs dönemimde kayıtlı kursiyerlerden kurum tarafından ilan edilen 7.00 TL ders saati kurs ücretinin üzerinde ücret aldığınız İddiaları sübut bulmuştur.

Bu eyleminizin karşılığı olarak 657 sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince TEVHİDEN "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz.

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

11621/1/1-1

—————

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 30.11.2015 gün ve 2015/155 sayılı ceza kararı

Mehmet ARLI- Özel Selim Anafen Dershanesi Eski Müdürü

"Kurumun yerleşim planlarında yapılan kontenjanı etkilemeyen değişiklikler için mercie bilgi vermediğiniz"

Bu eyleminizin karşılığı olarak 657 sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz.

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

11621/2/1-1

—————

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 30.11.2015 gün ve 2015/152 sayılı ceza kararı

Nuh KARİP- Özel Yaprak Maltepe Dershanesi Damla Şubesi Eski Müdürü

1 - Özel Yaprak Maltepe Dershanesi Damla Şubesi Müdürlüğünün 21.08.2014 tarih ve 50 sayılı yazısı ile kurum binasının 1,5 ve 6. Katlarında yerleşim planında değişiklik yapılması istendiği, yeni yerleşim planında dershane olarak izinsiz kullanılmakta olan 2,3 ve 4. Katların yerleşim planları yazı ekinde sunulduğu halde bu katlara ilişkin yerleşim planı değişiklik talebinde bulunmadığı ve müracaatı kurucu temsilcisi yerine kendiniz yaptığınız.

2 - Özel Yaprak Maltepe Dershanesi Damla Şubesi 2014-2015 öğretim yılında ücretsiz okuması gereken %3' lük orana göre 21 öğrenciye ait ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyer formları ile ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyer başvuruları değerlendirme formunu, (Değişik; RG-5/7/2014-29051 yayımlanan) MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ücretsiz veya burslu okuyacak öğrenci ve kursiyer başlığı altında 58/3 ve 59/3 maddelerinde belirtilen (Ek-7) ile (Ek-8) e göre komisyonda değerlendirilmesini sağlamadığınız' İddiaları sübut bulmuştur.

Bu eyleminizin karşılığı olarak 657 sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince TEVHİDEN "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz.

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

11621/3/1-1

—————

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 30.11.2015 gün ve 2015/155 sayılı ceza kararı

Mustafa Ali İNOĞLU- Özel Eymir Maltepe Dershanesi Bakanlıklar Eski Müdürü

"2014-2015 öğretim yılında kurumda ücretsiz okuyacak, öğrencilerle ilgili işlemlerin yerine getirilmesinde yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmediğiniz"

Bu eyleminizin karşılığı olarak 657 sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz.

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

11621/4/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Halime ÖZMEN - İbrahim ÖZMEN

ADRESİ          : Seyrantepe Mah. Üzümcü Sok. No, 199 Çankaya/ANKARA

Seyrantepe Mah. Üzümcü Sok, No: 199 İmarın 26590 Ada 2 Parsel güneyi park alanı içerisinde, 23.06.2015 gün ve 621 sayılı komisyon raporuna istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 39, maddesi gereğince adınıza 14.649,00 TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 03.09.2015 tarih ve 4643. 26 sayılı kararı Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 03.09.2015 gün ve 4643. 26 sayılı karar 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

11711/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Murat BİRLİKBAŞ

ADRESİ          : Seyrantepe Mah. Üzümcü Sok. Bila No Çankaya/ANKARA

Seyrantepe Mah. Üzümcü Sok. Bila No İmarın 26584 Ada 5 Parsel arkasındaki park alanı içerisinde, 23.06.2015 gün ve 608 sayılı komisyon raporuna istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi gereğince adınıza 14.649,00 TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 03.09.2015 tarih ve 4644. 26 sayılı kararı Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 03.09.2015 gün ve 4644. 26 sayılı karar 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

11711/2/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle 42341/1, 42343/1 ve 42344/1 ada/parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11688/1-1

—————

Turgut Özal Mahallesi 43008 adanın kuzeyindeki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11689/1-1

—————

Yenimahalle 7585 ada ve çevresine ait imar planında yer alan Cami Alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11690/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Vakfı İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 7/12/2015 tarihinde kesinleşen, 16/4/2015 tarihli ve E: 2014/81, K: 2015/141 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

11686/1-1


 


 


 


 


 


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren en az 15 gündür. Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi, yayın listelerini ve Üniversitemiz Atama ve Yükseltme kriterlerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) halinde yayın listelerini ve Üniversitemiz Atama ve Yükseltme kriterlerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:

* Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.

* Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

* Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler.

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

* Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI

Profesör

Doçent

AÇIKLAMA

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ

1

 

Tasarım ve imalat optimizasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KLASİK ARKEOLOJİ

1

 

Ortaçağ arkeolojisi ve Türk İslam Sanatları alanlarında çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK

1

 

Süper iletkenler ve yarı iletkenler konusunda çalışma yapmış olmak.

HİDROLİK

 

1

Hidroloji, hidrojeoloji konusunda çalışma yapmış olmak.

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA

 

1

Böceklerle biyolojik mücadele konusunda çalışma yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

KARDİYOLOJİ

1

 

Kardiyak cerrahi sonrası kalıcı pacemaker ihtiyacı ve atrial fibrilasyon konusunda çalışma yapmış olmak.

ÜROLOJİ

1

 

Montelukast sodyum ve N-asetil sisteinin böbrek koruyucu etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

1

 

Omurga kırıklarında Z-plak uygulamaları konusunda çalışma yapmış olmak

AİLE HEKİMLİĞİ

 

1

Akupunkturun postmenapozal semptomlar ve hormonlar üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM REHBERLİĞİ

1

 

İlgili alanda çalışma yapmış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ

1

 

Taşlama ve talaşlı üretim alanında çalışma yapmış olmak

11668/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

 

S.NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD/PROG.

UNVAN

DER.

ADET

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İSLAM HUKUKU

DOÇENT

1

1

2

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

FELSEFE TARİHİ

YRD. DOÇ.

3

1

3

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI

İSLAM TARİHİ

YRD. DOÇ.

3

1

4

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

YRD. DOÇ.

1

1

5

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

YRD. DOÇ.

3

1

6

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

ANATOMİ

YRD. DOÇ.

3

1

7

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

YRD. DOÇ.

3

1

8

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

YRD. DOÇ.

3

1

9

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

YÖNETİM BİLİMLERİ

YRD. DOÇ.

3

1

10

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ.

3

1

11

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ.

3

1

12

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ.

5

1

13

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

YRD. DOÇ.

2

1

14

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

YRD. DOÇ.

3

1

15

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

SOSYAL HİZMET

YRD. DOÇ.

3

1

16

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

YRD. DOÇ.

4

1

17

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

YRD. DOÇ.

4

1

18

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

YRD. DOÇ.

5

1

19

ALACA AVNİ ÇELİK MYO

GIDA İŞLEME

GIDA TEKNOLOJİSİ PR.

YRD. DOÇ.

3

1

20

TEKNİK BİLİMLER MYO

ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL PR.

YRD. DOÇ.

3

1

11637/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Yrd. Doç. Dr.

1

Adayların doktorasını, Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında almış olması, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika Teorileri, Uluslararası Ekonomi-Politik ve Türk Dış Politikası konularında araştırma birikimine ve ders tecrübesine sahip olması tercih edilmektedir.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

11671/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               17.01.1219

Toplantı Tarihi ve No    : 26.10.2015 / 130                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.10.2015/ 2630                                Bozcaada/ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gülpınar Köyü sınırları içerisinde yer alan, Kurulumuzun 27.05.2015 tarih ve 2381 sayılı kararı ile Roma Köprüsü ve Yolunun, 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. Maddesindeki tescil kriterlerini taşıdığı anlaşıldığından ilgili yönetmelik uyarınca tespit-tescil işlemlerinin başlatılmasına, bu doğrultuda hazırlanacak bilgi ve belgelerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verilen, özel mülkiyete kayıtlı, 1020 ve 1025 parsellerde yer alan Roma Köprüsü ve Yolunun tesciline ilişkin; Çanakkale Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 26/08/2015 tarih 3456 sayılı yazısı ve ekleri ile uzman raporu okundu ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gülpınar Köyü sınırları içerisinde yer alan, özel mülkiyete kayıtlı, 1020 ve 1025 parsellere oturan, Roma Köprüsü ve Yolunun  2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. Maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliklerini taşıması sebebiyle anıtsal yapı olarak tescil edilmesine; koruma grubunun 1.grup olarak belirlenmesine; hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna; korunma alanının (Roma Köprüsü ve Yolunun bulunduğu alana paralel 20 metre) 1/2000 ölçekli haritada belirtildiği şekliyle uygun olduğuna; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanacak röleve-restitüsyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\KÜLTÜR RESİM\11622-1.jpg

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\KÜLTÜR RESİM\11622-2.jpg

11622/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 11.12.2015 -148                                       TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 11.12.2015 - 2595                                             SİVAS

Dosya No                     : 60.11.07

Tokat İli, Yeşilyurt İlçesi, Bahçebaşı Köyü, Balkız Mevkii’nde, mülkiyeti özel mülkiyet ve Maliye Hazinesi’ne ait tapunun 106 ada, 32, 36 ve 57 parsellerinde kayıtlı, sit alanı dışında bulunan, Balkız Höyüğü’nün tescili konusunun değerlendirilmesi isteminde bulunan Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 29.05.2015 tarihli ve 1353 sayılı yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Tokat Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 30.11.2015 tarihli ve 2649/4035 sayılı yazısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 05.11.2015 tarihli ve 4733 sayılı yazısı, Yeşilyurt Kaymakamlığı, Malmüdürlüğü’ nün 27.11.2015 tarihli ve 455 sayılı yazısı, konu hakkında Raportörün hazırlamış olduğu 01.12.2015 tarihli ve 934 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Yeşilyurt İlçesi, Bahçebaşı Köyü, Balkız Mevkii’nde, mülkiyeti özel mülkiyet ve Maliye Hazinesi’ne ait tapunun 106 ada, 32, 36 ve 57 parsellerinde kayıtlı, sit alanı dışında bulunan, Balkız Höyüğü’nün, 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral haritada belirlendiği şekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına karar verildi.

 

11623/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 11.12.2015 - 148                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 11.12.2015 - 2592                                             SİVAS

Dosya No                     : 60.04.251

Tokat İli, Niksar İlçesi, Arıpınarı Köyü, Köyiçi Mevkii’nde, özel mülkiyete ait 641 parselde, sit dışında bulunan Arıpınarı Yerleşim alanının tescili ile ilgili Koruma Bölge Kurulumuzun 30.04.2015 tarihli ve 2141 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan belgelerin gönderildiğini belirten ve tescil konusunun değerlendirilmesi isteminde bulunan Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 11.08.2015 tarihli ve 2127 sayılı yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Tokat Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 17.11.2015 tarihli ve 2648/3883 sayılı yazısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 05.11.2015 tarihli ve 4734 sayılı yazısı,  konu hakkında Raportörün hazırlamış olduğu 01.12.2015 tarihli ve 933 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Niksar İlçesi, Arıpınarı Köyü, Köyiçi Mevkii’nde, özel mülkiyete ait 641 parselde, sit dışında bulunan Arıpınarı Yerleşim alanının, 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral haritada belirlendiği şekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına karar verildi

 

11624/1-1