25 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29573

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Turizm Destekleme ve Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Fatma ŞAHİN, Eyüp BARTIK, Fikret Murat TURAL, Abdulkadir ÇIKMAZ, Gaziantep Sanayi Odası, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Gaziantep Ticaret Borsası

VAKFIN İKAMETGAHI: GAZİANTEP

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gaziantep 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.11.2015 tarihli ve E: 2015/336, K: 2015/892 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yasal izinleri alarak Gaziantep ve çevresindeki illerin turizm potansiyelini arttırmak, turistik ve kültürel değerlerini korumak, geliştirmek, Gaziantep ve çevresindeki illeri ulusal ve uluslararası düzeyde turistik, kültürel, gastronomik açılardan tanıtmak, kentlerin tanıtımına ilişkin politikalar oluşturmak, uygulamak, kongre turizmini geliştirmek, bu konularda başarıyı sağlayacak turizm eğitiminin oluşması için kısa ve uzun vadeli turizm eğitiminin politikasının tespit ve planlanmasının yapılmasını sağlamak, bu plana uygun programların tespitini ve her kesim ve kademede uygulanmasını gerçekleştirmek, kamuoyu eğitiminden hizmet personeli, yönetici ve eğitici eğitimine kadar bir bütün olan turizm eğitimini geçerli her yöntem ve vasıta ile yapmak ve yapılmasını sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000.00. TL. (YetmişbinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Fatma ŞAHİN, TÜRSAB, Eyüp BARTIK, Fikret Murat TURAL, Abdulkadir ÇIKMAZ, Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep Sanayi Odası

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın mal varlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11649/1-1

—————

Karadenizliler Eğitim Kültür Sağlık ve Çevre Vakfı, İzmir 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/11/2015 tarihinde kesinleşen 02/09/2015 tarihli ve E: 2014/366, K: 2015/284 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11650/1-1


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

43500 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11653/1-1

—————

1/1000 ölçekli 7064 ada 1, 2, 3 ve 8 parsele ilişkin uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11654/1-1


Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

TŞFAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 8. Derece Kadroya 6 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Özelleştirme Programında bulunan Teşekkülümüzün Özelleştirilmesi halinde 08.10.2007 tarihinden önce Teşekkülde memur ve sözleşmeli personel olarak intisap eden ve kesintisiz olarak görevlerine devam eden adaylar dışındakilerin 4046 Sayılı Kanunun 22. Maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmamaktadır. Bu sebeple sınavı kazanarak Müfettiş Yardımcılığına atanan kişilerin de Teşekkülün özelleştirilmesi halinde diğer kurumlara nakil hakkı bulunmayacak olup, adayların bu hususa dikkate almaları gerekmektedir.

Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A) Sınav Tarihi ve Saati: Yazılı sınav 30 Ocak 2016 tarihinde 09:30 - 16:30 saatleri arasında yapılacaktır.

B) Sınav Yeri: TŞFAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ankara Şeker Fabrikası Etimesgut Tesisleri Sinema Salonu

C) Sınava Katılma Şartları:

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,

2) Sınavın yapıldığı (30 Ocak 2016) tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

3) İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, Siyasal, Hukuk Fakülteleri veya muadili yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

4) ÖSYM tarafından 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının birinden A Grubu KPSSP 35 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 120 aday içerisinde bulunmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 120 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 120 aday giriş sınavına alınacak olup 120. aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),

5) Sağlık durumları her türlü iklimde görev yapmaya, çeşitli yolculuk şartlarında çalışmaya elverişli olmak,

D) Sınav Başvurusu ve Sınav Giriş Belgesi

Sınav başvuruları, sınav duyurusunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden günden başlayarak 20 Ocak 2016 günü mesai saati sonuna kadar TŞFAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ankara Şeker Fabrikası Tesisleri Etimesgut/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır. "TŞFAŞ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu" yukarıda belirtilen adresten alınmak veya www.turkseker.gov.tr adreslerinden indirilmek suretiyle doldurulacaktır. Zamanında yapılmayan ve eksik belge ve bilgi ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

E) Yazılı sınavın şekli ve konuları:

Sınavlar duyurulan yer, gün ve saatte başlatılır. Önceden saptanan sürede bitirilir.

Yazılı sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.

1) Ticari ve Sınai Muhasebe (Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bilanço Analiz ve Teknikleri, Ticari Hesap ve Rasyolar)

2) İktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat ve İşletme İktisadı)

3) Hukuk (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve İcra İflas Hukuku Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) ile Kamu İhale Mevzuatı.

4) Maliye (Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe ve Türk Vergi Mevzuatının Genel Esasları)

5) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri)

Yazılı sınavlar çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Ticari ve sınai muhasebe, iktisat, hukuk ve maliye için ayrı ayrı 40 ar soru sorulacak her soru 2.5 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yabancı dil için 20 şer (Almanca, Fransızca ve İngilizce için ayrı ayrı 20) soru sorulacak, her soru 5 puan üzerinden değerlendirilecektir.

6) Türkçe kompozisyon: Sınav adaylara komisyonunca verilecek konu hakkında metin yazılması şeklinde olacak ve 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

F) Değerlendirme:

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınamazlar.

Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür.

Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60'dan ve ortalamasınında 65'den aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınavda başarı gösterenler bir yazı ile sözlü sınava davet edilir. Sözlü sınavda, adayların branşları ile ilgili konulardaki bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulur.

Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavda da alman notun 65'den aşağıda olmaması gerekir.

Müfettiş yardımcılığı sınavını başarmış sayılabilmek için giriş sınav notu 65'den az olmamalıdır. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday Öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara Genel Müdürlük tarafından tebligat yapılır.

Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına tayinleri sınavdaki başarı derecesine göre yapılır.

Yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava çağırılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihi ve yeri www.turkseker.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.

Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi www.turkseker.gov.tr adresinden ilan edilecek ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından adayların mail adreslerine tebligat yapılacaktır.

G) Sınav için istenen belgeler, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuru formu ile diğer ayrıntılı bilgiler www.turkseker.gov.tr adresinden T.Ş.F.A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığının 0312 244 29 25 ile 0312 293 44 00/2951 ve 2954 nolu telefonlarından temin edilebilir.

İlan olunur.

11658/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

AVUKATLIK SINAVI DUYURUSU

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan ve aşağıdaki tabloda görev yeri, adedi ve kadro derecesi yazılı toplam 5 adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere Yarışma Sınavı yapılacaktır.

 

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

Merkez Teşkilatı

Avukat

AH

7

3

 

 

BÖLGE

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

Taşra Teşkilatı

1. Bölge Müdürlüğü (İstanbul)

Avukat

AH

7

1

Taşra Teşkilatı

9. Bölge Müdürlüğü (Ankara)

Avukat

AH

7

1

 

1 - YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerince, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2014 veya 2015 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS), KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak kaydıyla; yapılacak sıralamada en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere merkez teşkilatı ve bölge müdürlükleri itibarıyla ayrılan kontenjanın 5’er (beş) katı aday arasına girmek (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.),

3) En az dört yıllık eğitim veren hukuk fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

4) Avukatlık ruhsatnamesi sahibi olmak,

5) Erkek adaylar için sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

şartları aranır.

2 - BAŞVURU TARİHLERİ, ŞEKLİ VE YERİ:

Bakanlığımızın Alpaslan Türkeş Caddesi No: 71 Beştepe/ANKARA adresindeki Hukuk Müşavirliğinden veya www.ormansu.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 11/01/2016 tarihinden 25/01/2016 tarihi mesai saati bitimine kadar elden (şahsen veya bir yakını tarafından) teslim edilir veya posta yoluyla en geç son başvuru tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde ulaştırılır. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Bakanlık kayıtlarına giren başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, mesai saatleri (9:00 - 18:00) içerisinde ve en geç sınav saatine kadar aynı adresten, fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş Belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ormansu.gov.tr internet adresinden ve Alpaslan Türkeş Caddesi No: 71 Beştepe/ANKARA adresindeki B Blok Giriş kapısında ilan ile duyurulacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru sırasında sadece merkezi veya bir bölge müdürlüğünü tercih edebilecektir. Birden fazla tercih yapan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınava usulüne uygun başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; ayrı ayrı merkez ve bölge müdürlüğü bazında kadro sayısının 5 (beş) katından fazla başvuru olması halinde, tercih ettikleri merkez teşkilatı veya bölge müdürlüğü dikkate alınarak (KPSS P3) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 5’er (beş) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

3 - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

a) Başvuru Formu,

b) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça yahut noter onaylı örneği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça yahut noter onaylı örneği,

ç) 4.5x6 cm ebadında üç adet vesikalık fotoğraf,

d) El yazısı ile yazılmış özgeçmiş,

e) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya Bakanlıkça ya da noter onaylı örneği (avukatlık ruhsatnamesinin aslının ibrazı halinde örneği başvuru sırasında onaylanacaktır.).

4 - SINAVIN ŞEKLİ:

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Usul Hukuku ve İdari Yargılama Usulü Hukuku konularındaki bilgi düzeyleri,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

e) Bakanlığın görev alanı ile ilgili bilgi düzeyleri,

değerlendirilmek üzere Sınav Kurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır.

Adaylar, yukarıda belirtilen (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

5 - SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü Sınav, 11/02/2016 tarihinde saat 9:30’da Alpaslan Türkeş Caddesi No: 71 Beştepe/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

6 - DEĞERLENDİRME:

Değerlendirme Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Giriş sınavı başarı puanı; KPSS P3 puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasından oluşur. Giriş sınavı başarı puanı en az yetmiştir.

Adayların Avukatlık kadrolarına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

7 - YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Yarışma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr) ve Alpaslan Türkeş Caddesi No:71 Beştepe/ANKARA adresindeki merkez binasında ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Yarışma Sınavı kazanan Avukat adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Duyuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve her halde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Sınav ve başvuru konularında daha fazla bilgi için irtibat: 0 312 207 51 41

İlanen duyurulur.

11643/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_3.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_4.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_5.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_6.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_7.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\Yeni klasör\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_8.jpg


Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim - öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVAN

ADET

AÇIKLAMALAR

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAK.

 

Deneysel Psikoloji ABD

Profesör

1

 

Sosyal Psikoloji ABD

Yrd. Doç.

1

 

Klasik Arkeoloji ABD

Yrd. Doç.

1

Antik dönemde cam alanında çalışmaları olmak.

Genel Dilbilim ABD

Profesör

1

Eski Türk Edebiyatı ABD

Doçent

1

FEN FAKÜLTESİ

 

Uygulamalı İstatistik ABD

Yrd. Doç.

1

 

Biyoteknoloji ABD

Doçent

1

Siyanobakteriyel biyoyakıt üretimi ve mikrobiyel biyoremediasyon konularında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Doçent

1

Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı için alınacak olup, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Romatolojisi uzmanı olmak.

Fizyoloji ABD

Yrd. Doç.

1

Nörofizyoloji alanında deneyimli olmak.

İç Hastalıkları ABD

Profesör

1

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı için alınacaktır.

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

Eğitim Psikolojisi ABD

Doçent

1

Eğitim Psikolojisi alanında doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Yönetimi ABD

Yrd. Doç.

1

Doktora eğitimini Eğitim Yönetimi ve Teftişi alanında yapmış olmak.

Eğitim Felsefesi ABD

Profesör

1

Felsefe alanında doçent unvanı almış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

Farmasötik Kimya ABD

Doçent

1

Farmasötik Kimya Anabilim Dalında doktorasını yapmış ve aynı alanda doçent unvanını almış olmak.

Farmakoloji ABD

Yrd. Doç.

1

Kardiyovasküler, Gastrointestinal ve Endokrin Sistem Farmakolojisi ile ilgili çalışmaları olmak.

Farmasötik Teknoloji ABD

Yrd. Doç.

1

Polimerik miseller, veziküler sistemler ve bunların  uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

 

Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD

Doçent

1

Türk Siyasal Hayatı alanı için alınacaktır.

İktisat Teorisi ABD

Yrd. Doç.

1

 

Yönetim ve Organizasyon ABD

Yrd. Doç.

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

Hadis ABD

Yrd. Doç.

1

 

İslam Felsefesi ABD

Yrd. Doç.

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

Radyo -TV ABD

Profesör

1

Doçentlik unvanını İletişim Bilimleri alanında almış olmak.

Halkla İlişkiler ABD

Doçent

1

Doçentliğini Halkla İlişkiler alanında almış olmak ve Kamu yönetiminde Halkla İlişkiler alanında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç.

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Biyomedikal Mühendisliği lisans mezunu olmak, doktorasını biyomedikal cihazlar alanında yapmış olmak, doktora sonrası yurt dışı araştırma deneyimine sahip olmak, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verme koşulunu sağlamak.

Devreler ve Sistemler ABD

Yrd. Doç.

1

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Kontrol veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca yabancı dilde ders verme koşulunu sağlamak ve İngilizce ders verebiliyor olmak, yabancı dil belgesinin İngilizce dilinden olması.

Matematiksel Fizik ABD

Doçent

1

Hamiltonsal sistemler konusunda çalışmaları olmak.

Yüksek Enerji ve Plz. Fiziği ABD

Doçent

1

Süpersimetrik Modellerin Fenomenolojisi üzerine çalışmaları olmak.

Enerji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

Manyetik malzemelerin kalorik uygulamaları ve manyetik şekil hafıza üzerine çalışmaları olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER FAK.

 

Gayrimenkul ve Varlık Eko.ve Değ. ABD

Doçent

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu, kentsel çalışmalar alanında doktora yapmış ve bu alanda çalışmaları olmak.

Gayrimenkul ve Varlık Eko.ve Değ. ABD

Yrd. Doç.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü lisans mezunu, İşletme veya Tarım Ekonomisi alanında doktora yapmış ve İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi dalında çalışmaları olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER FAK.

 

 

 

Gayrimenkul ve Varlık Eko. ve Değ. ABD

Yrd. Doç.

1

Tarım Ekonomisi Bölümü lisans mezunu, taşınmaz geliştirme alanında lisansüstü eğitim yapmış ve gayrimenkul değerleme teorisi ve uygulamaları alanında çalışmaları olmak.

Aktüerya Bilimleri ABD

Profesör

1

Yöneylem araştırması alanında doçent unvanı almış, portföy analizi, bulanık programlama, aktüeryal modelleme ve modellemede robust optimizasyon konularında çalışmaları olmak.

Aktüerya Bilimleri ABD

Profesör

1

Hasar büyüklükleri sıralaması, bağımlı riskler ve homojen olmayan hasarların dağılımları konularında çalışmaları olmak.

Aktüerya Bilimleri ABD

Yrd. Doç.

1

İstatistik Anabilim Dalında doktora yapmış, risk yönetimi-bulanık modelleme, bulanık destek vektör makineleri ve aktüeryal modelleme konularında çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

Ebelik ABD

Yrd. Doç.

1

Ebelik ve Hemşirelik ya da Hemşireliğin herhangi bir alanında doktora yapmış olmak.

Hemşirelik ABD

Doçent

1

Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Hemşirelik-Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Hemşirelik ABD

Yrd. Doç.

1

Hemşireliğin herhangi bir alanında doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmet ABD

Yrd. Doç.

1

Lisans, yükseklisans ve doktorasını Sosyal Hizmet Anabilim Dalında yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

Spor Yönetim Bilimleri ABD

Yrd. Doç.

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu lisans mezunu ve Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak.

Spor Yönetim Bilimleri ABD

Doçent

1

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış ve Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak.

VETERİNER FAK.

 

Cerrahi ABD

Doçent

1

Doktorasını hayvanlarda oftalmoloji alanında yapmış ve göz hastalıklarının tedavisinde kök hücre uygulamaları üzerine çalışmaları olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

Tarım İşletmeciliği ABD

Doçent

1

Ekonometri konusunda yükseklisans, Tarım ekonomisi konusunda doktora yapmış olmak ve doçentliğini Tarım Ekonomisi bilim alanında almış olmak.

Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD

Profesör

1

Tarımsal yapılar alanında çalışmaları olmak.

Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD

Doçent

1

Su kalitesi alanında çalışmaları olmak.

Tarla Bitkileri ABD

Profesör

1

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri konusunda çalışmaları olmak.

Entomoloji ABD

Doçent

1

Moleküler Böcek Fizyolojisi ve Entomopatojenler konusunda uzmanlaşmış olmak veya doktorasını ve çalışmalarını Moleküler Böcek Fizyolojisi ve Entomopatojenler konularında yapmış olmak.

Entomoloji ABD

Doçent

1

Moleküler Böcek Fizyolojisi ve Endosimbiyontlar konusunda uzmanlaşmış olmak veya doktorasını ve çalışmalarını Moleküler Böcek Fizyolojisi ve Endosimbiyontlar konularında yapmış olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

 

Çalgı ASD

Doçent

1

Piyano Anasanat Dalı için alınacak olup, piyano yorumculuk alanında doçent unvanı almış olmak.

Opera ASD

Profesör

1

Opera Anasanat Dalı için alınacak olup, doçentliğini şan yorumculuk alanından almış olmak.

ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Bilgisayar Programcılığı Programı

Yrd. Doç.

1

Eğitim Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak ve uzaktan eğitimde proje yönetimi konusunda ve mobil cihazlar için güvenlik önlemleri konularında çalışmaları olmak.

11634/1-1


Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ’NE TAM ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince; aşağıdaki tabloda belirtilen şartlarda tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

TABLO: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO İLANI

 

FAKÜLTE

BÖLÜM PROGRAM

KADRO ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Doçent

1

Mimarlık alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Mimarlık alanında bilimsel yayınları ve çalışmaları olmak.

 

Başvuruların söz konusu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mesai saatleri arasında, Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Koşulları sağlayamayan adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme www.bou.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Öğretim üyelerinin atamaları 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda ilan edilen kadrolara kriterleri uygun bulunanların atanması yapılacaktır.

Başvuru Belgeleri:

1 - Başvuru formu (Başvuru formu için tıklayınız),

2 - YÖK formatında Özgeçmiş (Formu için tıklayınız),

3 - Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (Yönerge ve form için tıklayınız),

4 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5 - 2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

6 - Noter onaylı Diploma fotokopileri (veya asıllarını göstermek şartı ile başvuru anında fotokopiler onaylanabilecektir),

7 - Daha önce başka bir üniversitede aynı kadroya atanmış ise atama yazısı fotokopisi,

8 - Yurt dışından alınan diplomalar ve unvanlar için Üniversitelerarası Kuruldan alınmış Denklik Belgesi,

9 - Bilimsel çalışma ve yayınları da kapsayan dört takım dosya

10 - KPDS / ÜDS / YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi,

11 - Erkek adaylar için onaylı askerlik durum belgesi.

Müracaat Adresi:

Bursa Orhangazi Üniversitesi, Yıldırım Yerleşkesi, Personel Daire Başkanlığı

Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Bulvarı, No: 177

16310 Yıldırım / BURSA

Tel    :  + 90 (224) 400 00 00 - 211 44 07

             + 90 444 8 268

Faks  :  + 90 (224) 211 44 06

www.bou.edu.tr

11685/1-1


Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Profesör kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir) ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya ve yayın listesi

DOÇENTLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Doçent kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi

GENEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden, "Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu" na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Birim

Anabilim Dalı / Program

Unvan

Derece

Adet

İlan Açıklaması

Fen Edebiyat Fakültesi

Anorganik Kimya

Profesör

1

1

Cp ( Meƽ) Ligandını İçeren Oksomolibden ve Tungsten Bileşikleriyle Polioksometalatlarının Sulu Ortamda Sentezi Üzerine Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Psikiyatrisi Alanında Mikro RNA'ları İnceleyen Genetik Çalışmaları Olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Araç Rotalama Problemlerinin Kısıt Programlama İle Çözümü Üzerine Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Centri-Voltametri, Metal Oksit Katalitik Yüzeyler ve Elektroanalitik Konularında Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Organik Kimya

Doçent

1

1

Kloraloz Türevlerinin Sentezleri Üzerine Çalışmaları Olmak.

11560/1-1


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük   :  0 322 338 62 85        - dahili 105

                      0 322 338 60 84, 85 - dahili 2331-2333/105

                      0 322 338 60 84, 85 - dahili 2944

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ PROGRAM

ÜNVANI

DERECE

SAYISI

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Profesör

1

1

 

Müh.-Mim. Fakültesi

Bilgisayar Bilimleri

(Elekt.-Elektro. Müh. Böl.)

Profesör

1

1

Tıbbi görüntüleme ve endoskopik ameliyat simulasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

11561/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Doçent kadroları için 4 (dört) takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüklerine teslim edilecektir.

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd. Doç.

2

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yrd. Doç.

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik

Yrd. Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

Mimarlık

 

Yrd. Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

Harita Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Doçent

1

 

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Yrd. Doç.

1

 

Batı Dilleri ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

 

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

Yrd. Doç.

1

Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama konusunda çalışmaları olmak

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım Politikası ve Yayım

Doçent

1

Tarımsal yayım ve haberleşme konusunda çalışmaları olmak

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Yrd. Doç.

1

Bitki virüs hastalıkları konusunda çalışmaları olmak

Bahçe Bitkileri

Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Yrd. Doç.

1

Dış mekan süs bitkileri konusunda çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

 

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doç.

1

Bilimsel tartışmalar ve bilimin doğası konusunda çalışmaları olmak

İlköğretim

Okulöncesi Eğitimi

Yrd. Doç.

1

Üstün yetenekliliği derecelendirme ölçekleri konusunda çalışmaları olmak

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Yrd. Doç.

1

Eğitim ekonomisi politiği konusunda çalışmaları olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yrd. Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

Erbaa Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

 

Yrd. Doç.

1

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini ilgili alanda yapmış olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi Öğretmenliği

 

Yrd. Doç.

1

Beden eğitimi ve spor alanında eğitim kalitesi konusunda çalışmaları olmak.

Tokat Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

 

Yrd. Doç.

1

İç hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak

11660/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na,

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını ve 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek,

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/ PROGRAMI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Zihin Engelliler Eğitimi

Profesör

1

Özel Eğitim anabilim dalında doktora yapmış ve erken çocukluk özel eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İlköğretim Matematik Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (İlköğretim Matematik Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak, geometride akıl yürütme becerilerine, geometri eğitimine ilişkin çalışma yapmış olmak.

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Türkçe Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Yaratıcı yazma, masallarla değerler eğitimi alanlarında çalışmaları bulunmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 

Denizcilik Eğitimi

Doçent

1

Yönetim ve Strateji bilim alanında doçentliğini almış olmak, Denizcilik eğitiminde en az 15 yıl "lisans" eğitimi tecrübesine sahip olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Bilgisayar Bilimleri

Yard. Doç.

1

İstatistik alanında doktora yapmış olmak, Bidon Paketleme ve Akıllı toplu taşıma problemleri konularında çalışmaları ve yayınları olmak.

Fizikokimya

Yard. Doç.

1

Polimer Kimyası alanında çalışmaları ve yayınları olmak. İngilizce yabancı dil puanı YDS sınavından 80 ve üzeri veya eşderliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Anorganik Kimya

Yard. Doç.

1

Bor'un nişasta kompleksleri konusunda çalışmaları ve yayınları olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Müzik Bilimleri

Doçent

1

Müzik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Müzikoloji alanında çalışmalar ve hesaplamalı müzikoloji alanında yayınlar yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Milletlerarası Özel Hukuk

Profesör

1

Avrupa Birliği Özel Hukuku ve Usul Hukuku alanında çalışmaları olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Psikiyatri Hemşireliği

Doçent

1

Hemşirelik (Psikiyatri Hemşireliği) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Psikoonkoloji ve hemşirelikte kavramsal modeller alanında çalışmaları bulunmak.

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

1

Hemşirelik (Halk Sağlığı Hemşireliği) bilim alanında doçentliğini almış olmak, (okul çocuğu ve) okul hemşireliği alanlarında çalışmaları bulunmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yard. Doç.

1

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında ya da Hemşirelik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında çalışmalar yapmış olmak.

Hemşirelik Esasları

Yard. Doç.

1

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında ya da Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında ya da Hemşirelik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Hemşirelik Esasları ya da Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi

Yard. Doç.

1

İktisat alanında doktora yapmış olmak, iktisat tarihi alanında Osmanlı devletinin lojistik kapasite ve donanımı üzerine yayınlar yapmış olmak.

Yöneylem

Yard. Doç.

1

Ekonometri alanında doktora yapmış olmak, çok amaçlı optimizasyon ve simülasyon üzerine yayınlar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Üretim Metalurjisi

Profesör

1

Malzemelerin yüksek sıcaklık korozyonu ve korunumu konularında çalışmalar yapmış olmak.

Maden İşletmesi

Profesör

1

Maden Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak; tünel inşaatında risk analizi konusunda yayınlar yapmış olmak.

Maden İşletmesi

Doçent

1

Maden Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Doğal taşlar konusunda yayınlar yapmış olmak.

Yöneylem Araştırması

Doçent

1

Endüstri Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak, Montaj Hattı Dengeleme, Petri Ağları, Üretim Sistemlerinin Modellenmesi ve Analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Devreler ve Sistemler (*)

Doçent

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak, Tıbbi görüntü işleme ve üç boyutlu görüntüleme konusunda çalışmaları olmak.

Enerji

Doçent

1

Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Nanoakışkanlar ve polimernanokompozitler konularında yayınları olmak.

Maden Yatakları ve Jeokimya

Yard. Doç.

1

Jeoloji Mühendisliği bölümü Ekonomik Jeoloji programında doktora yapmış olmak. Uranyum yatakları ve zeolit oluşumları konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.

Maden Yatakları ve Jeokimya

Yard. Doç.

1

Jeoloji Mühendisliği bölümü Ekonomik Jeoloji Programında doktora yapmış olmak ve Bor İzotop Jeokimyası konusunda bilimsel çalışmalarda bulunmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bina Bilgisi

Doçent

1

Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak, Erken Cumhuriyet Dönemi konut mimarisi üzerine çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Acil Tıp

Profesör

1

Genel Cerrahi uzmanı olmak, Lokal hemostatik ajanlar konusunda deneysel çalışmaları olmak.

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

Tıbbi Biyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Nöroblastik Tümör Genetiği; Kanser Genetiği ve Sitogenetiği deneyimi olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak. Çocuklarda hematopoetik kök hücre nakli konusunda en az 10 yıllık deneyimi olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

En az 4 yıllık Çocuk Genetik Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Klinik genetik, moleküler ve moleküler sitogenetikte 15 yıllık deneyimi olmak.

Tıbbi Genetik

Doçent

1

Tıp doktoru olmak. Kistik fibrozis genetiği ve ailesel akdeniz ateşi genetiği konularında özel çalışmalar yapmış olmak.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

Kulak, Burun ve Boğaz bilim alanında doçentliğini almış olmak. Baş Boyun kanser cerrahisinde deneyimli olmak.

Kardiyoloji

Doçent

1

Kardiyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Avrupa Kalp Ritm Birliği (EHRA) Elektrofizyoloji Uzmanlık Sertifikası sahibi olmak.

Radyoloji

Doçent

1

Radyodiagnostik bilim alanında doçentliğini almış olmak, Nöroradyoloji deneyimi ve periferik sinir ultrasonografisi konusunda yayınları bulunmak.

Fizyoloji

Yard. Doç.

1

Genel Cerrahi uzmanı olmak, Fizyoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak. Matriks metalloproteinazlar konusunda çalışma yapmış olmak.

Biyofizik

Yard. Doç.

1

Fizik bölümü lisans mezunu olmak, Biyofizik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Elektrofizyoloji alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yard. Doç.

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Sosyal Pediatri alanında en az     5 yıl çalışmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yard. Doç.

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak ve Multifrekans biyoelektrik empedans analizi konusunda deneyimli olmak.

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Yard. Doç.

1

Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı olmak. Dermatoskopi, lazeroterapi ve fototerapi konularında deneyimli olmak.

EFES MESLEK YÜKSEKOKULU

Kültürel Miras ve Turizm Programı

Yard. Doç.

1

Arkeoloji lisans mezunu ve Arkeoloji doktorası olmak, Efes Arkeolojisi üzerine çalışmalara ve yayınlara sahip olmak.

Kültürel Miras ve Turizm Programı

Yard. Doç.

1

Sanat Tarihi lisans mezunu ve Sanat Tarihi doktorası olmak, Ege Bölgesi antik uygarlıkları üzerine çalışmalara ve yayınlara sahip olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

Ortopedik Fizyoterapi

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış, Şok Dalga Tedavisi konusunda (ortopedi) deneyimli olmak.

SEFERİHİSAR FEVZİYE HEPKON UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Doçent

1

Turizm bilim alanında doçentliğini almış olmak, Turizmde liderlik, otantik liderlik ve özyeterlilik ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.

Uluslararası Ticaret Bölümü

Yard. Doç.

1

Doktorasını İşletme Yönetimi bilim dalında yapmış olmak, Lojistik Köylerde Hizmet Tasarımı ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda çalışmalar yapmış olmak. İngilizce yabancı dil puanı YDS sınavından 80 ve üzeri veya eşderliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü

Yard. Doç.

1

Doktorasını Turizm İşletmeciliği anabilim dalında yapmış olmak, Yöresel Doğal ve Sosyo-Kültürel Varlıkların Sürdürülebilir Turizm bakımından değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU

Endüstriyel Seramik Programı

Doçent

1

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak, bor içerikli seramiklerin yüksek sıcaklık korozyonu konusunda çalışmaları olmak.

İZMİR ULUSLARARASI BİYOTIP VE GENOM ENSTİTÜSÜ

Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji

Doçent

1

Biyoloji lisans mezunu olmak, Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak, Biyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak, bir organizmanın tüm genom analizleri konusunda deneyimi olmak.

Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji

Yard. Doç.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi veya Fen Fakültesi mezunu olmak, doktora diploması olmak, biyoinformatik alanında deneyimi olmak.

11681/1-1


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe; Yardımcı Doçentlerin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23,25. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

5 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

6 - Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

7 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞ.

İŞ HUKUKU VE SOS. GÜV. HUK.

-

1

1

İş sözleşmesinin devri hakkında çalışma yapmış olmak.

MALİYE

MALİ İKTİSAT

-

1

1

Mali kriz, vergi politikası ve dışsallık alanında çalışmış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANASANATDALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİM.

DENİZ BİYOLOJİSİ

1

-

-

Denizel fitoplankton ve zararlı Algurmeler (HABS) konusunda çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

İLKÖĞRETİM

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

-

1

1

Çevre okur yazarlılığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İLKÖĞRETİM

İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİT.

-

1

1

Öğretmen adaylarının matematik inançları ve matematik kaygıları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İLKÖĞRETİM

SINIF EĞİTİMİ

-

1

1

Bilişsel stiller ve sosyal bilgiler öğretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

TÜRKÇE EĞİTİMİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

-

1

1

Çağdaş Türk lehçeleri ve yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

-

1

1

İngilizce öğretmen eğitiminde öğretmen yeterlik algısı, motivasyon ve değerler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ARKEOLOJİ

PROTOHİSTORYA ÖN ASYA A.

-

1

1

Anadolu-Doğu Akdeniz ilişkileri, Anadolu-Kıbrıs ilişkileri, Kilikya bölgesi Arkeolojisi üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

SANAT TARİHİ

TÜRK VE İSLAM SANATLARI

-

1

1

Selçuklu Cam Sanatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

SOSYOLOJİ

SOSYOLOJİ

-

1

1

Edebiyat Sosyolojisi, dezavantaj gruplar sosyolojisi ve sosyal gerontoloji üzerine çalışmalar yapmış olmak.

SOSYOLOJİ

SOSYOLOJİ

-

1

3

Suç sosyolojisi, toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet ve sosyal gerontoloji üzerine çalışmalar yapmış olmak.

TARİH

YAKINÇAĞ TARİHİ

-

1

1

Osmanlı Devletinde iç güvenlik ve eski eser politikaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

1

-

-

Aile işletmelerinde kurumsallaşma, stratejik yönetim stratejilerinin uygulanması ve sinizm konusunda çalışmaları bulunmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

PEYZAJ MİMARLIĞI

PEYZAJ MİMARLIĞI

-

1

2

Çim bitkisinde suyun etkin kullanımı üzerinde çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

MADEN YATAKLARI JEOKİMYA

1

-

-

Kömür, kömür jeolojisi, kömür jeokimyası ve kömür petragrafisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

-

1

1

Asimetrik yapıların titreşimi üzerine çalışmaları olmak.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

-

1

1

Endüstriyel atık suların angerobik arıtılması ve ultrases ön arıtımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REAN.

1

-

-

Yoğunbakım yandal uzmanı olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REAN.

-

1

1

Hava yolu yönetimi üzerine deneysel çalışmalar yapmış olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

-

1

1

Oküloplastik cerrahi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

PSİKİYATRİ

-

1

1

Bipolar depresyon alanında çalışması olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

-

1

1

Mitral stenoz ve sol ventrikül fonksiyonları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

SUALTI HEKİM. VE HİP. TIP.

-

1

1

Hiperbarik oksijenin beyindeki oksidatif etkileri üzerine deneysel çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

BİTKİ KORUMA

ENTOMOLOJİ

1

-

-

Bitki paraziti ve entromopatojen konusunda çalışmalar yapmış olmak.

BİGA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ULUS.TİC., LOJ.VE İŞLET.

-

-

1

2

İnsan Kaynakları Yönetimi bilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Prososyal insan kaynakları alanında çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ

-

-

1

1

Su kalitesi ve kirliliğin karayosunlarıyla arıtılması üzerine çalışma yapmış olmak.

GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

MUHASEBE VE VERGİ

-

-

1

1

Sermaye piyasası alanında çalışmaları bulunmak.

ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKAR.

-

-

1

1

Yer altı radarı (GPR) yöntemiyle aktif tektonik, arkeojeofizik ve maden aramaları konusunda çalışmaları olmak.

11639/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

a) Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayıp; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte (Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.),

b) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diploması, doktora tezi, yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayıp; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla - İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI / BÖLÜM

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Profesör

1

1

Kimya Mühendisliğinde doçentlik almış olmak. Biyokütlelerden/yağlardan, biyo-yakıt ve/veya biyoalkollerden hidrojen gazı üretimi ve sol-jel metoduyla katalitik veya katalitik olmayan malzemelerin sentezi alanlarında akademik çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fotonik

Profesör

1

1

Kimya alanında doçentliğini almış olmak; ve organik fotonik ve elektronik malzemeler sentezlemiş ve karakterize etmiş olmak; ve organik yarıiletken-ışık etkileşimleri, organik ışık yayan diyot, ultra-viole fotodetektör ve yeni nesil fotovoltaik teknolojiler üzerine çalışmaları ve uluslararası yayınları olmak; ve doktora ve yüksek lisans öğrencileri mezun etmiş olmak.

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Profesör

1

1

Binalarda enerji performansı, jeotermal santrallerin ve gaz alma sistemlerinin ısıl analizi konularından ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve yayınları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

3

Rüzgar enerjisi, rüzgar atlası modelleri geliştirme, kara ve açık deniz rüzgar atlası hesaplama, geleneksel (ör: ölçüm direkleri) ve yeni (ör. uydu, lidar, sodar) ölçüm teknikleri konularında uluslararası yayın ve araştırma deneyimi sahibi olmak.

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

4

Bor bazlı bileşikler, Li-iyon pillerde katot malzemeleri, camsı elektrot malzemeler, enerji depolama teknolojileri, nano TiO2 ve benzer katalizör taşıyıcı bileşikler, azit ve nitrit türü bileşikler üzerine uluslararası yayın ve araştırma deneyimi sahibi olmak.

11619/1-1


Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği,  lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 5 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar  (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde doçent ve profesör kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DER.

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Teknolojisi ABD

Profesör

1

1

Organik Hayvansal Ürünler alanında çalışmalar yapmış olmak.

Gümüşhane MYO

Ormancılık Bölümü

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Profesör

1

1

Orman Amenajmanı alanında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikleriyle çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Psikolojisi ABD

Doçent

1

1

Din Psikolojisi alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

11594/1-1


Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerine ” uygun olmaları gerekmektedir.

Söz konusu şartların sağlandığını gösterir bir yazının Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığından alınması için gerekli belgeler hazırlanmalı ve başvuru dosyasına konulmalıdır. Söz konusu belgelerle ilgili bilgiler http://www.apry.yildiz.edu.tr/page/19 linkinde bulunmaktadır.

Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, varsa yabancı dil başarı belgesini, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına;

Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROFESÖR

DOÇENT

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

MAKİNE FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ

TERMODİNAMİK VE ISI TEK.

1

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

MATEMATİK MÜH.BÖLÜMÜ

SİSTEM ANALİZİ

1 (*)

Matematik alanında doçentlik belgesine sahip olmak ve görüntü işleme konusunda çalışmaları olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK VE HAB.MÜH.BÖL

TELEKOMÜNİKASYON

1 (*)

Sayısal görüntü ve video işlemi, video bölütleme, insan bilgisayar etkileşimine yönelik video ve çoklu ortam analizi, ses ve yüz ifadesinde duygu tanıma konularında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI BÖL.

FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI

1 (*)

"Çeviribilim" alanından doçentlik unvanını almış olmak.

MAKİNE FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ

OTOMOTİV

1

MAKİNE FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

MEKATRONİK

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

TOPOLOJİ

1 (*)

İNŞAAT FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

1

İNŞAAT FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ

ÇEVRE BİLİMLERİ

1

İNŞAAT FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

JEODEZİ

1

İNŞAAT FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

ÖLÇME TEKNİĞİ

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İŞLETME BÖLÜMÜ

KOOPERATİFCİLİK

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

1

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.

1

Biyo-kimyasal ön işlemler, biyoproses ve gıda biyoteknolojisi konuları üzerinde çalışmaları olmak.

MAKİNE FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

MEKATRONİK

1 (*)

Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora sahibi olmak, Haberleşme Teknolojileri, Sinyal İşleme konuları üzerinde çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İŞLETME BÖLÜMÜ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

1 (*)

Sosyal Sermaye ve Organizasyonel Kimlik Karmaşası konuları üzerinde çalışmaları olmak.

 

(*): 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

11608/1-1