24 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29572

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


REKLAM İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ Belediye Başkanlığından:


ÇİFT HAT KATENER SİSTEMİ, FİDER HATTI, CUMAOVASI, ÇİĞLİ VE TORBALI DEPO YOLLARINA AİT BASİT KATENER SİSTEMLERİ VE MENEMEN, ÇİĞLİ, HİLAL VE SAĞLIK TRAFO MERKEZLERİ BAKIM, ONARIM, ÖLÇÜM VE TEST ÇALIŞMALARI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


YATIRIMCILARA DAVET

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:


EGZOST SÜBAPI VE EGZOST SÜBAP KILAVUZU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


KAMYON ARKASINA HİDROLİK LİFT SİSTEMİ VE SOĞUK HAVA KABİNİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


9 (DOKUZ) ADET JEOTERMAL ARAMA RUHSAT SAHALARI İLE 2 (İKİ) ADET JEOTERMAL İŞLETME RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


1 ADET ENDOBRONSIAL ULTRASONOGRAFİ (EBUS) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T. Ş. F. A. Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REKLAM İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ Belediye Başkanlığından:

1 - Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam ünitelerinin kaldırılması ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin temini, montajı, bakım ve onarımı karşılığında işletme hakkının 10 yıl müddetle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma suretiyle) ile ihale edilecektir.

2 - İhaleye konu reklam üniteleri teknik özellikleri ihale teknik şartnamesinde belirtilmiş olup; 300 (üçyüz) adet billboard, 100 (yüz) adet otobüs durağı, 100 (yüz) adet sabit Clp (Raket), 10 (on) adet sabit Megalight, 10 (on) adet totem ve 3 (üç) adet Led Ekran reklam ünitesidir.

3 - Reklam ünitelerin 10 (on) yıllık tahmini işletme kira muhammen bedeli KDV Hariç 8.980.000,00 (Sekizmilyondokuzyüzseksenbin) TL’dir. Geçici teminat bedeli ise 10 (on) yıllık tahmini işletme kira muhammen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) oranında 269.400 (İkiyüzaltmışdokuzbindörtyüz) TL’ dir

4 - İhalesi 05.01.2016 Salı Günü saat:14.00’de Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

5 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden 250,00 TL (İkiyüzelli) bedel karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden veya 0424 248 47 00 (dahili 1233 veya 1228) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

6.1 - İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

6.2 - Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren Tasdikli nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi,

6.3 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya. Meslek Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

6.4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

6.5 - Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

6.6 a)İsteklinin ihale tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde tek bir sözleşme kapsamında Büyükşehir veya il belediyelerinde anılan işi en az 2 (iki) ayrı ilde ve 2 (iki) yıl kesintisiz yapmış veya halen yapıyor olduğuna dair belge, (Sunulan belge ekinde, bu belgeye ait sözleşmenin sunulması zorunludur. Aksi takdirde değerlendirme dışı bırakılır)

b) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından “6.6.a.” da istenilen belgeyi sunacaktır.

6.7 - 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair beyan,

6.8 - Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair ilk ilan veya ihale tarihindeki ay içerisinde alınmış,

6.9 - Elazığ ilinde irtibat bürosu açacağına ilişkin taahhütname vermek.

6.10 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

6.11 - İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir.

7 - İhaleye katılacak olan isteklilerin 6.maddede istenilen belgeleri 05.01.2016 Salı günü (ihale günü) saat 14.00’e kadar kapalı bir zarf içerisinde İhale Komisyon başkanlığına (Encümene) sıra numaralı alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - Telgraf veya faxla yapılacak müracaat ve Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, kiralamada idari ve teknik şartnamelerinin hükümleri geçerlidir.

11567/1-1


ÇİFT HAT KATENER SİSTEMİ, FİDER HATTI, CUMAOVASI, ÇİĞLİ VE TORBALI DEPO YOLLARINA AİT BASİT KATENER SİSTEMLERİ VE MENEMEN, ÇİĞLİ, HİLAL VE SAĞLIK TRAFO MERKEZLERİ BAKIM, ONARIM, ÖLÇÜM VE TEST ÇALIŞMALARI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2015/176891

1 - İdarenin                                   :

a) Adresi                                       :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A 35220   ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi            :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının

   Görülebileceği İnternet Adresi   :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Çift Hat Katener Sistemi, Fider Hattı, Cumaovası, Çiğli ve Torbalı Depo Yollarına Ait Basit Katener Sistemleri ve Menemen, Çiğli, Hilal ve Sağlık Trafo Merkezleri Bakım, Onarım, Ölçüm ve Test Çalışmaları işi 11 ay süre ile Alsancak - Cumaovası (0+00-23+210), Basmane - Menemen (0+00 - 31+630), Menemen-Aliağa (0+00-25+330) Arası 120 Km/H + %10 Hıza Uygun Çift Hat Katener Sisteminin ve Cumaovası - Tepeköy (22+950 - 52+200) Arası 160 Km/H + %10 Hıza Uygun Çift Hat Katener ve Tepeköy - Sağlık (52+200 - 63+600) Arası Fider Hattı, Bunlarla Birlikte Cumaovası, Çiğli ve Torbalı Depo Yollarına Ait Basit Katener Sistemleri ve Menemen, Çiğli, Hilal ve Sağlık Trafo Merkezleri Bakım, Onarım, Ölçüm ve Test Çalışmaları Hizmet Alımı şeklinde götürü bedel olarak gerçekleştirilecektir.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 05/01/2016 Tarihinde Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 400 ¨ (Dört Yüz Türk Lirası) Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11485/1-1


YATIRIMCILARA DAVET

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (İdare)’ye ait;

a) İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi 170 pafta, 3117 ada, 94 parseldeki 11 no.lu daire,

b) Kastamonu İli, Cide İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Liman Bucağı 303 ada, 4 parsel de yer alan 587,74 m2 üzerindeki kagir eski yolcu salonu,

4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

Geçici Teminat Bedeli (TL)

Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartları Belgesi Bedeli (TL)

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası)

50 TL (Elli Türk Lirası)

 

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık arttırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Teklifler TL (Türk lirası) olarak alınacaktır.

3 - Teminat olarak kabul edilecek değerler;

- Türk Lirası veya,

- Hazine Müsteşarlığı'nca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalardan veya yetkili finans kurumlardan alınacak, İdare'ce kabul edilecek, İdare lehine, Türk Lirası bazında, konusu da belirtilerek düzenlenmiş (Ortak Girişim Grubu'nun alacağı teminat mektubu, Ortak Girişim Grubu temsilcisi veya temsilcileri adına düzenlenecektir) gayrikabili rücu, kayıtsız, şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz geçici teminat mektubu kabul edilecektir.

4 - Taşınmaz hakkında hazırlanan İhale şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı, İdarenin T.Vakıflar Bankası A.Ş. Salıpazarı Şubesi / İstanbul nezdindeki TR 080001500158007261917602 no.lu (IBAN NO.LU) (TL) hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak,

a) “İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi, A Blok 3. Kattaki 11 No.lu taşınmaza ilişkin İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli”,

b) “Kastamonu İli, Cide İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Liman Bucağı Mevkii, 303 Ada, 4 Parsel de yer alan 587,74 m² yüzölçümlü taşınmaza ilişkin İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli"

ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdarenin aşağıda belirtilen adresinden 25/12/2015 Cuma Gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin edilebilecektir.

5 - İhaleye katılabilecekler için İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. Her ne surette olursa olsun İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez.

6 - Teklifler, İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp;

a) İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi, A Blok 3. Kattaki 11 No.lu Taşınmaza ilişkin İhalenin son teklif verme tarihi olan 26/01/2016 Salı günü saat 14:00’e kadar,

b) Kastamonu İli, Cide İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Liman Bucağı Mevkii, 303 Ada,  4 Parsel de yer alan 587,74 m² yüzölçümlü taşınmaza ilişkin İhalenin son teklif verme tarihi olan 29/01/2016 Cuma günü saat 14:00’e kadar,

İdarenin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

8 - Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 12’nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.

Kemankeş Mah. Karamustafapaşa Kemankeş Cad. No: 47   34425   Karaköy/İSTANBUL

Tel: (0212) 251 62 22 / Faks: (0212) 251 59 85

www.tdi.gov.tr

11593/1-1


EGZOST SÜBAPI VE EGZOST SÜBAP KILAVUZU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/178676

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                     :  2 kalem egzost sübapı ve egzost sübap kılavuzu satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  08/01/2016 - Saat: 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 08/01/2016 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11535/1-1


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Bentonit, İşlem Görmemiş Bentonit ve Kromsuz Lignosülfonat Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                                   :  2015/171418

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya/ Ankara

b) Telefon ve faks numarası                         :  0 312 201 20 53 - 0 312 285 58 14 - 285 42 70

c) Elektronik posta adresi                             :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)                              :

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin

    tarih ve sayısı (yayımlanmış ise)               :

b) Gazetenin adı ve tarihi

    (yayımlanmış ise)                                     :  Resmi Gazete - 09 Aralık 2015

3 - Düzeltilen [madde/maddeler] şunlardır    :

İdari Şartnamenin;

“ Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlığı

3.1 inci maddesinin alt bendi

d) İhale (son teklif verme) tarihi                   :  05/01/2016 olarak,

  “Madde 26 - Geçici teminat” başlığı

   26.3 üncü maddesi

“Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 03/04/2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir” şeklinde değiştirilmiştir.

11605/1-1


KAMYON ARKASINA HİDROLİK LİFT SİSTEMİ VE SOĞUK HAVA KABİNİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda kullanılan kamyonlarda kullanılmak üzere 1 adet kamyon arkası hidrolik lift sistemi ve 1 adet kamyon arkası soğuk hava kabini, teklif alma yoluyla yaptırılacaktır.

2 - Teknik Şartname fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 04.01.2016 Pazartesi günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Adres   :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74

11588/1-1


9 (DOKUZ) ADET JEOTERMAL ARAMA RUHSAT SAHALARI İLE 2 (İKİ) ADET JEOTERMAL İŞLETME RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 9 (Dokuz) adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahaları ile 2 (iki) adet Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahaları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre “Açık Teklif Artırma Usulü” ile ihale edilmek üzere aramaya açılacaktır.

1 - Aşağıda ili, ilçesi, ruhsat numarası, alanı, paftası, muhammen bedeli (KDV hariç), geçici teminatı, ihale tarihi ve saatleri yazılı jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahalarının ihalesi yapılacaktır.

1 - 2012/21 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3289126

 

İli                   : AYDIN             İlçesi       : Söke                         Mevkii : Tuzburgazı

Ruhsat Alanı : 1803,7Ha           Pafta No  : M18d2,M18d3

Muhammen Bedel: 50.000,00 TL                                  Geçici Teminat: 1.500,00 TL

 

Ruhsat Koordinatları                                      İhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 10:00

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

SAĞA (Y)

515 613

521 000

519 000

519 362

513 600

519 500

YUKARI (X)

4 165 051

4 165 500

4 164 000

4 163 276

4 164 250

4 160 000

 

7. NOKTA

8. NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

SAĞA (Y)

518 873

511 196

516 267

---

---

---

YUKARI (X)

4 159 665

4 165 596

4 166 064

---

---

---

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

SAĞA (Y)

522 000

522 000

521 882

520 945

521 013

---

YUKARI (X)

4 162 815

4 160 985

4 160 925

4 162 830

4 162 829

---

 

2 - 2012/22 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3289752

İli                   : AYDIN             İlçesi       : Yenipazar                 Mevkii : Alhan

Ruhsat Alanı : 505,81Ha           Pafta No  : M20a3

Muhammen Bedel: 50.000,00 TL                                  Geçici Teminat: 1.500,00 TL

 

Ruhsat Koordinatları                                      İhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 10:10

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

SAĞA (Y)

602 685

605 000

605 000

605 750

607 000

607 000

YUKARI (X)

4 185 000

4 185 000

4 186 019

4 186 350

4 186 907

4 184 000

 

7. NOKTA

8. NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

SAĞA (Y)

605 901

605 838

601 309

---

---

---

YUKARI (X)

4 184 000

4 184 979

4 184 394

---

---

---

3 - 2010/179 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3241647

İli                   : AYDIN             İlçesi       : Söke                         Mevkii : Caferli

Ruhsat Alanı : 247,06Ha           Pafta No  : M18 b4,M18c1

Muhammen Bedel: 50.000,00 TL                                  Geçici Teminat: 1.500,00 TL

 

Ruhsat Koordinatları                                      İhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 10:20

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

527 950

526 690

526 484

527 000

YUKARI (X)

4 178 770

4 178 070

4 178 483

4 179 000

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

SAĞA (Y)

526 225

526 150

527 803

---

YUKARI (X)

4 179 000

4 179 150

4 180 803

---

 

4 - 2010/174 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3235546

İli                   : AYDIN             İlçesi       : Germencik               Mevkii :

Ruhsat Alanı : 2809,64 Ha        Pafta No  : M19a1,M19a2

Muhammen Bedel: 75.000,00 TL                                  Geçici Teminat: 2.250,00 TL

 

Ruhsat Koordinatları                                      İhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 10:30

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

549 534

555 199

555 925

552 565

YUKARI (X)

4 205 837

4 205 878

4 201 197

4 201 178

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

SAĞA (Y)

552 565

549 698

549 900

549 530

YUKARI (X)

4 201 210

4 201 171

4 201 400

4 201 441

 

5 - 2009/127 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3200589

İli                   : AYDIN             İlçesi       : Bozdoğan                 Mevkii :

Ruhsat Alanı : 4764,57 Ha        Pafta No  : M20c1,M20c2

Muhammen Bedel: 50.000,00 TL                                  Geçici Teminat: 1.500,00 TL

 

Ruhsat Koordinatları                                      İhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 10:40

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

616 000

620 105

622 000

625 000

YUKARI (X)

4 175 032

4 174 790

4 171 000

4 168 000

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

SAĞA (Y)

625 000

621 000

616 000

---

YUKARI (X)

4 166 000

4 166 000

4 171 000

---

6 - 2015-A/1 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3325154

İli                   : AYDIN             İlçesi       : Söke                         Mevkii : Batıköy

Ruhsat Alanı : 1240,42Ha         Pafta No  : M18c4,M18d3

Muhammen Bedel: 50.000,00 TL                                  Geçici Teminat: 1.500,00 TL

 

Ruhsat Koordinatları                                      İhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 10:50

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

SAĞA (Y)

525 691

525 394

524 590

521 700

521 240

522 138

YUKARI (X)

4 154 312

4 153 870

4 153 914

4 154 199

4 159 966

4 160 405

 

7. NOKTA

8. NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

SAĞA (Y)

522 500

522 500

525 720

---

---

---

YUKARI (X)

4 159 668

4 157 000

4 154 852

---

---

---

 

7 - 41 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3187094

İli                   : AYDIN             İlçesi       : Söke                         Mevkii : Akçakaya

Ruhsat Alanı : 1873,33Ha         Pafta No  : M18 c2, M19d1

Muhammen Bedel: 50.000,00TL                                   Geçici Teminat: 1.500,00 TL

 

Ruhsat Koordinatları                                      İhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 11:00

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

540 000

540 000

546 000

545 164

YUKARI (X)

4 165 173

4 170 000

4 170 000

4 167 910

 

8 - 2013/7 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3297849

İli                   : AYDIN             İlçesi       : Söke                         Mevkii : Yaman

Ruhsat Alanı : 4885,69 Ha        Pafta No  : M18b3, M18b4, M18c1,M18c2

Muhammen Bedel: 100.000,00 TL                                Geçici Teminat: 3.000,00 TL

 

Ruhsat Koordinatları                                      İhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 11:10

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

538 950

534 060

535 465

531 400

YUKARI (X)

4 186 370

 4 179 500

4 176 375

4 176 460

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

SAĞA (Y)

530 650

 538 045

---

---

YUKARI (X)

4 186 300

4 186 362

----

---

 

9 - 2015/A-10 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3277307

İli                   : AYDIN             İlçesi       : Söke                         Mevkii : Sazlı

Ruhsat Alanı : 1452,25 Ha        Pafta No  : M19a4,M19d1

Muhammen Bedel: 75.000,00 TL                                  Geçici Teminat: 2.250,00 TL

 

Ruhsat Koordinatları                                      İhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 11:20

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

SAĞA (Y)

549 500

552 279

548 100

546 930

546 939

546 816

YUKARI (X)

4 179 499

4 179 500

4 173 000

4 173 414

4 173 437

4 173 455

 

7. NOKTA

8. NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

SAĞA (Y)

546 528

546 750

545 716

546 750

549 251

---

YUKARI (X)

4 173 557

4 173 999

4 173 999

4 173 999

4 179 000

---

10 - 2012/30 No’lu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahası: ER:3290482

İli                   : AYDIN             İlçesi       : Kuşadası                  Mevkii :

Ruhsat Alanı : 4028,51Ha         Pafta No  : M18 b3, M18b4

802 m Kuyu                               Kuyu başı sıcaklığı: 34°C          Debi: 45 lt/sn

Muhammen Bedel: 600.000,00 TL                              Geçici Teminat: 18.000,00 TL

 

Ruhsat Koordinatları                                      İhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 11:30

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

SAĞA (Y)

531 000

531 571

531 566

534 000

534 638

535 747

YUKARI (X)

4 190 098

4 190 098

4 191 487

4 192 000

4 191 840

4 188 763

 

7. NOKTA

8. NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

SAĞA (Y)

536 750

537 500

537 600

528 116

528 160

528 125

YUKARI (X)

4 190 099

4 190 100

4 187 100

4 186 761

4 187 030

4 190 098

 

13. NOKTA

14. NOKTA

15.NOKTA

16.NOKTA

 

 

SAĞA (Y)

528 500

528 500

530 320

531 000

---

---

YUKARI (X)

4 190 098

4 187 000

4 186 927

4 186 900

---

---

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

 

SAĞA (Y)

528 500

531 000

531 000

530 320

528 500

---

YUKARI (X)

4 190 841

4 191 367

4 186 935

4 186 927

4 187 000

---

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

SAĞA (Y)

524 196

526 690

526 549

523 500

---

---

YUKARI (X)

4 188 224

4 187 310

4 186 706

4 186 600

---

---

 

11 - 2009/136 No’lu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahası: ER: 3200604

İli                   : AYDIN             İlçesi       : Söke                         Mevkii :

Ruhsat Alanı : 4787,76Ha         Pafta No  : M18 d3

2.200 m kuyu                            Kuyu başı Sıcaklığı :44°C         Debi:10 lt/sn

Muhammen Bedel: 2.500.000,00 TL                           Geçici Teminat: 75.000,00 TL

 

Ruhsat Koordinatları                                      İhale Tarihi ve Saati: 07/01/2016 11:40

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

SAĞA (Y)

520 945

521 025

521 800

517 450

517 100

515 000

YUKARI (X)

4 162 830

4 162 667

4 152 500

4 152 900

4 155 500

4 154 500

 

7. NOKTA

8. NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

SAĞA (Y)

517 250

519 500

513 600

521 000

521 013

---

YUKARI (X)

4 158 800

4 160 000

4 164 250

4 163 000

4 162 829

---

 

2 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatlerde, Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Binası (Efeler Kaymakamlık Binası)’nın (1.Kat) toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Konu ile ilgili şartname ve diğer evraklar Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye katılacakların ihale dosyasını, 150.00 (yüzelli) TL. karşılığında idareden almaları gerekmektedir.

4 - İhaleye katılmak için, isteklilerce 2886 sayılı kanunun 5. ve bu Kanunun 74üncü maddesine dayanılarak çıkarılan ilgili maddelerince usulüne göre hazırlanmış teklif mektubunu diğer kapalı zarfla istenilen belgelerle 06/01/2016 tarihinde saat 17.00’a (mesai bitimine) kadar Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;

İhaleye katılabilmek için 08/09/2003 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde usulüne uygun hazırlanmış teklif için;

A - Gerçek Kişiler ;

1) Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e- posta adresi,

2) T.C. Kimlik Numarası ile onaylı Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği (fotokopisi),

3) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,

4) Vekaleten iştirak edenlerin, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin Noter’den imza sirküsünü içeren Vekaletnameyi ibraz etmesi,

5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

6) Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

7) Bağlı olduğu Vergi Dairesi ve vergi nosunu gösteren belge

8) İhale dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz

B - Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4üncü maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri,

3) Tüzel kişi adına vekaleten ihaleye katılacak olanlar için şirket yetkililerine verilmiş noter onaylı vekaletname

4 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan imza sirkülerini ihale saatine kadar İdareye sunmaları gerekmektedir.

5 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

6 - Geçici teminata ilişkin banka teminat mektubu veya geçici teminatın ilgili saymanlığın hesabına nakit yatırıldığına dair banka dekontu,

7 - Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ve vergi numarasını gösterir belge.

8 - İrtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi,

9 - Her sayfası imzalanmış olan şartname (ekleri ile birlikte),

10 - İhale dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz

ilişkin belgeleri eksiksiz olarak vereceklerdir.

6 - Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular ile ilgili olarak, 2886 Sayılı Kanununun 46ncı maddesi hükümleri uygulanacaktır.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

11633/1-1


1 ADET ENDOBRONSIAL ULTRASONOGRAFİ (EBUS) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

1 ADET ENDOBRONSIAL ULTRASONOGRAFİ (EBUS) SİSTEMİ alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca, Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2015/178881

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi İzmir Yolu 21.Km. Görükle Kampusü Nilüfer/BURSA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 224 2940258 - 0 224 2940255

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  metinozturk@uludag.edu.tr

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  1 ADET ENDOBRONSIAL ULTRASONOGRAFİ (EBUS) SİSTEMİ

b) Teslim Yeri                                  :  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD Nilüfer/BURSA

c) Teslim Tarihi                                :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip; malzemenin tamamı 120 (yüzyirmi) takvim günü içinde Tek parti olarak teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odası Görükle Kampüsü Nilüfer/Bursa

b) Tarihi ve Saati                              :  07.01.2016-11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartnamede ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların U. Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

h) İstekliler, TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB' da Sağlık Bakanlığına kayıtlı olduğuna dair belgeyi ihale dosyası ile birlikte vereceklerdir.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır

4.3. Satış sonrası servis bakım ve onarıma ilişkin belgeler

İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Sanayi Bakanlığından alınan söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)

4.5. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İsteklinin kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre alınmak suretiyle belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan; yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminde ücretsiz olarak görülebilir ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin T.C. Halk Bankası Uludağ Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR26 0001 2001 3290 0006 0000 02 no.lu hesaba 50,00-TL bedeli yatırarak, ibraz edilen makbuz karşılığı aynı adresten idarece onaylı ihale dokümanını temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal-kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda teklif edilen para birimi cinsinden geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

11604/1-1


MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T. Ş. F. A. Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/179237

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T. Ş. F. A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                   :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve Faks Numarası     :  0 272 248 34 80   Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale Konusu Malların

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.

MUHTELİF MALZEME ALIMI

SIRA NO

MALZEMENİN EVSAFI

ÖLÇÜSÜ

MİKTARI

1

Küspe presi kafes sacı 2,5x500x1390 (CrNi) 1 Şt 111 Nolu teknik şartname ve 05.085-2 Nolu Teknik resime göre

Adet

74

2

Küspe presi kafes sacı 2,5x580x1390 (CrNi) 1 Şt 111 Nolu teknik şartname ve 05.085-1 Nolu Teknik resime göre

Adet

36

3

Kalibreli yuvarlak çelik çubuk Ø72x6000 mm h11 Ç1020 DIN 668 (1 şt 49 Nolu Teknik Şartnameye göre)

Kg

20000

4

Kalibreli yuvarlak çelik çubuk Ø22x6000 mm h11 Ç1020 DIN 668 (1 şt 49 Nolu Teknik Şartnameye göre)

Kg

8000

5

Kalibreli yuvarlak çelik çubuk Ø24x6000 mm h11 Ç1040 DIN 671 (1 şt 39 Nolu teknik şartnameye göre)

Kg

1000

6

Kalibreli yuvarlak çelik çubuk Ø30x6000 mm h11 Ç1040 DIN 671 (1 şt 39 Nolu teknik şartnameye göre)

Kg

14000

7

Kalibreli yuvarlak çelik çubuk Ø42x6000 mm h11 Ç1040 DIN 671 (1 şt 39 Nolu teknik şartnameye göre)

Kg

9000

8

Kalibreli yuvarlak çelik çubuk Ø105x6000 mm h11 Ç1040 DIN 671 (1 şt 39 Nolu teknik şartnameye göre)

Kg

28000

9

Kare çelik çubuk 30x30x6200 mm Ç1020 DIN 1014 (1 şt 13 Nolu Tek. Şart. Göre)

Kg

5213

10

Kare çelik çubuk 40x40x6200 mm Ç1020 DIN 1014 (1 şt 13 Nolu Tek. Şart. Göre)

Kg

1557

11

Dikişli boru Ø42,4x3,24x6000 mm St 37 DIN 2458 (1 şt 8 Nolu Tekn. Şart. Göre)

Metre

60

12

Dikişli boru Ø76,1x3,6x6000 mm St 37 DIN 2458 (1 şt 8 Nolu Tekn. Şart. Göre)

Metre

5000

13

Köşebent 60x60x6x6000 (100 boy) 1 şt 22 Nolu teknik şartnameye göre

Kg

3252

14

Lama 10x25x6000 St-37 DIN 1017 (1 şt 4 nolu teknik şartnameye göre)

Kg

1493

15

Lama 6x50x6000 St-37 DIN 1017 (1 şt 4 nolu teknik şartnameye göre)

Kg

1992

16

Lama 6x80x6000 St-37 DIN 1017 (1 şt 4 nolu teknik şartnameye göre)

Kg

1808

17

Lama 8x50x6000 mm Ç 1030 DIN 1017 (1 şt 38 Nolu Teknik Şartnameye göre)

Kg

15000

18

Lama 8x60x6000 mm Ç 1030 DIN 1017 (1 şt 38 Nolu Teknik Şartnameye göre)

Kg

17000

19

Lama 12x70x6000 mm Ç 1030 DIN 1017 (1 şt 38 Nolu Teknik Şartnameye göre)

Kg

50000

20

Pnomatik silindir Ø80x75 AB (Ayak Bağlantılı) 1 şt 113 Nolu Teknik Şart. Göre

Adet

10

21

Pnomatik silindir Ø160x3100 AB (Flanş bağlantılı) 1 şt 113 Nolu teknik şartnameye göre (değerleri D2=Ø65 mm / L5=140 mm) piston yataklama flanşlarının ölçüleri ekli resimdeki gibi olacaktır. Ürün kodu pemaks kataloğundan seçilmiştir.

Adet

30

22

Sac Malzeme 2x2000x6000 mm Rst 37-2 (6 Plaka) 1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

Kg

1130

 

b) Teslim Yeri                           :  Afyon Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı ve İmalat Birimi Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  T. Ş. F. A. Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  06.01.2016 Çarşamba günü saat 14:00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 06.01.2016 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

10 -İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

11641/1-1