23 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29571

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İsdemir Gümrük Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Devlet Personel Başkanlığından:

Diyanet İşleri Başkanlığından:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555824 YİBF nolu (C Blok) inşaatın denetimini üstlenen 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Ragıp ÇETİN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 18.11.2015 tarihli ve E.2015/565-K.2015/2366 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Makine Mühendisi Ragıp ÇETİN (Denetçi No: 12212, Oda Sicil No: 18993) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 15.12.2015 tarihli ve 33468 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11584/1/1-1

—————

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 37746 ada, 19 parsel üzerindeki 803042 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 35 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Modül Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 10.11.2015 tarih ve E.2015/926-K.2015/1576 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Modül Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 18.12.2015 tarih ve 33830 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11584/2/1-1


İsdemir Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce Görmüş Kereste ve Orman Ürünleri Değ. San. Tic. A.Ş. adına tescilli 16.08.1995/489 tarih/sayılı ve 29.07.1996/418 tarih/sayılı iki adet geçici kabul giriş beyannamesinden kaynaklı 10.07.1998 tarihli, 48 ve 49 sayılı para cezaları firmasından tahsil edilemediğinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun gereğince yönetim kurulu üyesi Hasan Sefa GÖRMÜŞ adına düzenlenen 21.08.2015 tarihli 10004671 sayılı Ödeme Emri bilinen adreslerine tebligatlarımızın iade edilmesi nedeniyle kadar tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle Hasan Sefa GÖRMÜŞ (T.C: 14155286844) adına düzenlenen 21.08.2015 tarihli, 10004671 sayılı 29.878,55-TL tutarlı Ödeme Emri'nin 7201 Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Söz konusu Ödeme Emri adı geçene ilanen tebliğ olunur.

11570/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/34 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

11572/1-1


Devlet Personel Başkanlığından:

DEVLET PERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

SINAV TARİHİ    : 12 Mart 2016 Cumartesi günü.

SINAV YERİ        : Ankara

ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI:

Devlet Personel Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 9 uncu ve 8 inci derecelerden boş bulunan (25) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 sonrası doğanlar),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından; 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucuna göre (KPSSP47 puan türünden) 80 ve daha yüksek puan almış olmak ve müracaat edenler arasından yapılacak puan sıralamasında ilk (300) aday içinde bulunmak, (300 üncü sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.)

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel hali bulunmamak,

SINAVA BAŞVURU:

Başvurular, 11-15 Ocak 2016 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığı İzmir Caddesi No: 41 Kızılay/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların Başkanlığa en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

a) Devlet Personel Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu (Doğrudan Başkanlıktan veya Başkanlığın www.dpb.gov.tr adresindeki resmi Web sitesinden temin edilebilir. Ayrıca 0 312 408 72 00, 408 72 17, 408 71 89 no’lu telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir.),

b) Mezun olunan Yükseköğretim Kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça veya ilgili kurumunca onaylı örneği (Yurtdışındaki okullar ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine denk sayılan yurtiçindeki fakülte veya yüksekokullardan mezun olunmuş ise denklik belgesi ile birlikte),

c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

ç) KPSS Sınav Sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Son altı ay içinde çekilmiş (4,5x6 cm.) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Devlet Personel Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca da onaylanabilecektir.

GİRİŞ SINAVINA ÇAĞRI VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Müracaat eden adaylardan giriş sınavına katılmaya hak kazananların isimleri Başkanlık ilan panosu ile Başkanlığın www.dpb.gov.tr adresindeki resmi Web sayfasında ilan edilecektir. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini 07-11 Mart 2016 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Devlet Personel Başkanlığından alacaklardır. Adaylar 12 Mart 2016 tarihindeki yazılı sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. İlk aşama olan yazılı sınavda adaylara;

1 - İKTİSAT GRUBU: Mikro ve makro iktisat, iktisat politikası, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.

2 - MALİYE GRUBU: Kamu maliyesi, bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi, Türk vergi sisteminin genel esasları, maliye politikası.

3 - HUKUK GRUBU: Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler).

4 - KAMU YÖNETİMİ GRUBU: Yönetim bilimleri, personel yönetimi.

alanlarından yazılı sınav yapılacaktır.

Konu gruplarının her birinden ayrı ayrı 100 üzerinden 50 puandan az olmamak üzere ve ortalama en az 70 puan alan adaylar arasında, ortalama puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre, azami atama yapılacak kadro sayısının dört katı tutarındaki 100 aday yazılı sınavda başarılı sayılacaktır. (100 üncü sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılırlar.) Yazılı sınavda 100’ün altında adayın başarılı olması halinde başarılı olanların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınav sonuçları Başkanlıkta liste halinde uygun yerlere asılarak ve www.dpb.gov.tr internet adresindeki resmi Web sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca, sınav sonucu başarılı olan adayların adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar daha sonra belirlenecek tarihlerde Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara sözlü sınavdan önce istenecek belgeler ile sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilecektir. İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar. Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar sözlü sınavda başarılı sayılırlar.

Sözlü sınavda da başarılı bulunanların yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalaması alınarak giriş sınavı notu belirlenecektir. Giriş sınavı notu en yüksek olan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre azami (25) adaydan oluşacak liste Başkanlıkta uygun yerlere asılarak ve www.dpb.gov.tr internet adresindeki resmi Web sayfasında duyurulacaktır. Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilecek ve listede yer alan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenecektir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

11583/1-1


Diyanet İşleri Başkanlığından:

2015 - II DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan ve aşağıda sınıfı, unvanı, kadro adedi belirtilen Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı kadrolarına atama yapmak için iki aşamalı (yazılı ve sözlü) yarışma sınavı yapılacaktır.

 

I. KADROLARA AİT BİLGİLER

SINIF

UNVAN

BULUND. YER

TAHSİL DURUMU

PUAN TÜRÜ

KADRO ADEDİ

G.İ.H.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı

Merkez Teşkilatı

En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak.

KPSSP -1,2,3,4,5,6,7,8

12

 

II. BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2 - En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

3 - Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

4 - Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5 - 2014 veya 2015 Lisans (A) grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP-1, KPSSP-2, KPSSP-3, KPSSP-4, KPSSP-5, KPSSP-6, KPSSP-7, KPSSP-8 puan türlerinin birinden en az altmış (60) puan almış olmak.

6 - Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olmamak.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1 - Sınava başvuru yapmak isteyenler herhangi bir İl Müftülüğüne 21/12/2015 - 31/12/2015 tarihleri mesai günleri 08:30 - 16:30 saatleri arasında istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir. Ayrıca, hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine, Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimler aracılığıyla başvurularını yapabilecektir.

2 - Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

3 - Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4 - Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

IV. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

2 - En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduğunu gösterir diploma, diplomanın tasdikli sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3 - 2014 veya 2015 yılına ait KPSS sonuç belgesi,

4 - Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,

ü Adayların başvuru için gerekli belgeleri, başvuru esnasında müracaatı gerçekleştiren personele ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

ü Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

ü Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

V. SINAVIN ŞEKLİ ve KONULARI

1 - Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

2 - 2014 veya 2015 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınav sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının on katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır.

3 - Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

4 - Yazılı Sınav Konuları

a) Kur'an-ı Kerim (20 puan)

b) Arapça (20 puan)

c) Fıkıh (10 puan)

d) Tefsir (10 puan)

e) Hadis (10 puan)

f) Akaid-Kelam (10 puan)

g) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı (20 puan)

5 - Sözlü Sınav Konuları

a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi (50 puan)

b) Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan)

e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan)

f) Bilimsel ve teknoloji gelişmelere açıklığı (10 puan)

6 - Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

VI. SINAV YERİ ve TARİHİ

1 - Yazılı sınav 31.01.2016 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

2 - Sınav merkezleri ve sınav salonları sınav giriş belgelerinde yer alacaktır.

3 - Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

VII. SINAV GİRİŞ BELGESİ

1 - Adaylar; sınav için “sınav giriş belgesi” alma işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

2 - Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini

(Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

VIII. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

1 - Yazılı ve sözlü sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

2 - Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

3 - Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.

4. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

5. Puanların eşitliği halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana, bu puanın eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.

IX. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

1 - Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

2 - Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3 - İtirazlar, en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir.

4 - Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılma yan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

X. ATAMA İŞLEMLERİ

1 - Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2 - Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

XI. DİĞER HUSUSLAR

1 - Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2 - Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki             adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

3 - Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

4 - Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5 - Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.

6 - Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

XII. İLETİŞİM

Yazışma Adresi   :  Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800   Çankaya / ANKARA

e-mail                   :  persis@diyanet.gov.tr

Telefon                :  (0312) 295 70 00

Fax                      :  (0312) 285 85 72

11582/1-1


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

İşletmecinin Unvanı

Vergi Kimlik Numarası

İşletmecinin Bilinen Adresi

İdari Ücret Dayanağı

Borç Türü

Borç Miktarı (TL)

SYSNET İLETİŞİM Hizmetleri LTD. ŞTİ.

7880415150

Koza Sokak No:60/7 Gaziosmanpaşa/ ANKARA

EHSİYY’nin 14’üncü ve 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01-15/11/2015 dönemine ait net satışların

% 0,35’i (onbinde otuzbeş)

 

28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği (EHSİYY)’nin; “Kullanım hakkı süresi” başlıklı 14’üncü maddesi ile “İdari ücret” başlıklı 16’ncı maddesi uyarınca, SYSNET İLETİŞİM Hizmetleri LTD. ŞTİ.’nin yetkilendirilmesi 15/11/2015 tarihinde iptal edilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin “İdari ücret” başlıklı 16’ncı maddesinin 4’üncü bendinde yer alan; “(4) Tüm yetkilendirmeleri iptal edilen/devredilen işletmeci ise, iptal/devir tarihinden itibaren bir ay içerisinde, ödenmeyen bir önceki yıl net satışları ile yetkilendirmenin iptal/devir edildiği tarihe kadar geçen döneme ait net satışları üzerinden birinci fıkrada belirtilen oran esas alınmak suretiyle idari ücret öder.” hüküm ile 6’ncı bendinde yer alan “(6) (Değişik: RG-23/9/2011-28063) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda öngörülen son ödeme tarihine kadar, idari ücretin işletmeci tarafından ödenmemesi halinde, bu tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre hesaplanacak gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır.” hükmü gereği, anılan İşletmecinin 01/01/2015 - 15/11/2015 dönemine ait Gelir Tablosunun net satışlar kaleminde yer alan meblağın %0,35 (onbinde otuzbeş)’ine tekabül eden tutarda idari ücret borcu bulunmakta olup söz konusu tutarın son ödeme günü 15/12/2015 tarihi olmasına rağmen, bu tarihe kadar ödenmemiştir.

Bu itibarla, bahsi geçen idari ücret tutarı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 16 0001 2009 4110 0005 0000 54 numaralı hesaba, gecikme zammı oranı kadar faizi ile birlikte yatırılması aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairesi aracılığıyla tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11569/1/1-1

—————

İşletmeci Adı

Vergi No

İşletmecinin Bilinen Adresi

Kanuni Dayanağı

Borç Türü

Borç Tutarı (TL)

T.O.T Telekomünikasyon ve İletişim Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

8150471400

Eski Kuyumcular Mah. Yeşilyol Sok. No: 4/1 Merkez/ BALIKESİR

EHK’nın 11 ve 60’ncı; EHSYY’nin 16’ncı; İYY’nin 6,7,32 ve 34’üncü maddesi

İdari Para Cezası

6.108,56

 

Yukarıda yer alan T.O.T Telekomünikasyon ve İletişim Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti hakkında 05/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun "Yetkilendirme ücreti" başlıklı 11'inci maddesi ile "Kurumun yetkisi ve idari yaptırımlar" başlıklı 60'ıncı maddesi, 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin "İdari ücret" başlıklı 16'ncı maddesi, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin "Bilgi ve belgelerin Süresi İçinde Verilmemesi" başlıklı 6'ncı maddesi ve aynı Yönetmeliğin 7'nci, 32'nci, 34'üncü maddeleri ile diğer ilgili mevzuata istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 05/02/2014 tarihli ve 2014/DK-MİD/96 sayılı Kurul Kararı'nın 1'inci maddesi gereği idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 16 0001 2009 4110 0005 0000 54 no'lu hesabına yatırılabileceği ve söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde ¼ oranında indirimden yararlanılacağı veya biri peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle ödemenin kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre Kararın yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde, Karar aleyhine iptal davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı sürece ve ayrıca tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11569/2/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkuller, Yapracık Mahallesi 48357/1 ila 48473/1 saılı ada parselleri kapsayan alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine istinaden, 3194 sayılı imara Kanunun 18, 5006 sayılı Kanunun 1 ve 2, 2981/3290 sayılı Kanunun Ek–1 maddesi gereğince tanzim ve tasdik edilen 852253/2 Nolu parselasyon planı 23.12.2015 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

İlanen duyurulur.

85253/2 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Yapracık Mahallesi 48357/1, 2-48358/1, 2- 48359/1- 48360/1- 48361/1, 2- 48362/1- 48363/1, 2, 3- 48364/1, 2, 3- 48365/1, 2, 3- 48366/1- 48367/1- 48368/1, 2- 48369/1, 2- 48370/1, 2- 48371/1, 2, 3- 48372/1, 2, 3- 48373/1- 48374/1, 2- 48375/1, 2- 48376/1, 2- 48377/1- 48378/1, 2, 3- 48379/1- 48380/1- 48381/1- 48382/1- 48383/1, 2- 48384/1, 2, 3- 48385/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-48386/1-48387/1-48388/1- 48389/1- 48390/1- 48391/1, 2, 3- 48392/1, 2- 48393/1, 2, 3- 48394/1- 48395/1, 2- 48396/1, 2- 48397/1, 2- 48398/1, 2- 48399/1- 48400/1, 2- 48401/1, 2- 48402/1, 2, 3- 48403/1, 48404/1, 48405/1, 2- 48406/1, 2, 3- 48407/1- 48408/1- 48409/1, 2- 48410/1, 2- 48411/1- 48412/1, 2, 3- 48413/1, 2, 3, 4, 5- 48414/1, 2- 48415/1- 48416/1- 48417/1, 2- 48418/1, 2- 48419/1- 48420/1, 2- 48421/1, 2- 48422/1-48423/1- 48424/1- 48425/1, 2- 48426/1- 48427/1, 2, 3, 4- 48428/1, 2, 3, 4, 5- 48429/1, 2, 3- 48430/1- 48431/1, 2, 3- 48432/1, 2, 3- 48433/1, 2, 3, 4- 48434/1, 2- 48435/1, 2, 3- 48436/1, 2- 48437/1, 2, 3- 48438/1- 48439/1, 2- 48440/1, 2, 3- 48441/1, 2, 3, 4- 48442/1, 2, 3- 48443/1, 2- 48444/1, 2, 3, 4- 48445/1- 48446/1- 48447/1, 2, 3, 4, 5- 48448/1, 2, 3- 48449/1, 2, 3, 4- 48450/1, 2, 3, 4- 48451/1- 48452/1- 48453/1- 48454/1, 2- 48455/1- 48456/1- 48457/1- 48458/1, 2, 3, 4- 48459/1, 2, 3- 48460/1, 2, 3, 4, 5- 48461/1, 2- 48462/1, 2, 3, 4, 5- 48463/1, 2, 3- 48464/1, 2- 48465/1, 2, 3- 48466/1, 2, 3- 48467/1, 2- 48468/1- 48469/1- 48470/1- 48471/1- 48472/1, 2- 48473/1- 48493/1- 48494/1-  48495/1- 48496/1- 48497/1- 48498/1- 48499/1- DOP' tan ihdas, yol ve park'ın uygulamaya alındığı,

48493/1, 48494/1, 48495/1, 48496/1, 48497/1, 48498/1 ve 48499/1'nolu parseller 85253'nolu planla irtifak hakkı için oluşturulduğundan yürürlüğünün aynen devamına;

11508/1-1


Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE / MYO

BÖLÜM

UZMANLIK ALANI

KADRO UNVAN

KADRO SAYISI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Fizyoloji Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olmak. Sinirbilimleri ve Deneysel Epilepsi konuları üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

Profesör

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi Mezunu olmak.

Doçent

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Nöroloji Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi mezunu olmak. Nöroloji Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak.

Doçent

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi mezunu olmak. Erişkin Psikiyatri Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak.

Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak.

Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Tıp Fakültesi mezunu olmak, uzmanlık eğitimini Halk Sağlığı Anabilim Dalında yapmış olmak, Halk Sağlığı Bilim alanında Doçentliğini almış olmak.

Profesör

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Patoloji

Tıp Fakültesi mezunu olup, Patoloji alanında ihtisasını tamamlamış olmak.

Profesör

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Patoloji

Tıp Fakültesi mezunu olup, Patoloji alanında ihtisasını tamamlamış olmak.

Doçent

2

 

Adayların başvurdukları bölüm ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6) ve Doçent için dört (4) takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Başvuru Adresi:

Üsküdar Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi (İnsan Kaynakları Direktörlüğü)

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok. No: 14   Üsküdar - İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22

11586/1-1


Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin hükümleri dahilinde Tam Zamanlı Statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

UNVAN

ADET

UZMANLIK ALANI

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

PROF../DOÇ./YRD.DOÇ.

3

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi Alanında Doktorasını Tamamlamış Olmak. (Fizyoterapi alanı tercih sebebidir.)

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

YRD. DOÇ. DR.

1

Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans,  Çocuk Beslenme Bilim Dalı alanında Yüksek Lisans,  Beslenme Bilim Dalında doktora mezunu olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

PROF../DOÇ./YRD.DOÇ.

3

Beslenme ve Diyetetik, Endokrin ve Metobolizma alanında uzmanlaşmış olmak. (Beslenme ve Diyetetik alanı tercih sebebidir.)

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

EBELİK

PROF../DOÇ./YRD.DOÇ.

3

Ebelik, Kadın Hastalıkları ve Doğum Alanında Doktorasını Tamamlamış Olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

PROF.DR.

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı veya İç Mimarlık alanında uzmanlaşmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

DOÇ./YRD. DOÇ.

2

Endüstri Ürünleri Tasarımı veya İç Mimarlık alanında uzmanlaşmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

DOÇ/YRD. DOÇ. DR.

2

Mimarlık alanında uzmanlaşmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME (TÜRKÇE)

PROF./DOÇ./YRD.DOÇ.

1

Muhasebe Alanında uzmanlaşmış olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME (TÜRKÇE)

PROF./DOÇ./YRD.DOÇ.

1

Finans Alanında uzmanlaşmış olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME (TÜRKÇE)

PROF./DOÇ./YRD.DOÇ.

1

Pazarlama Alanında uzmanlaşmış olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME (TÜRKÇE)

YRD.DOÇ.DR.

1

İşletme-İstatistik, İktisat alanlarında uzmanlaşmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE)

PROF./DOÇ./YRD.DOÇ.

1

Muhasebe (Accounting) Alanında uzmanlaşmış olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE)

PROF./DOÇ./YRD.DOÇ.

1

Finans (Finance) Alanında uzmanlaşmış olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE)

PROF./DOÇ./YRD.DOÇ.

1

Pazarlama (Marketing) Alanında uzmanlaşmış olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

PROF./DOÇ./YRD.DOÇ.

3

Turizm İşletmeciliği alanında uzmanlaşmış olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

PROF../DOÇ./YRD.DOÇ.

3

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Alanında uzmanlaşmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME ENFORMATİĞİ

PROF../DOÇ./YRD.DOÇ.

2

İşletme Enformatiği, İstatistik Alanlarından birinden  uzmanlaşmış olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME ENFORMATİĞİ

DOÇ.

1

Sayısal Yöntemleri alanında doktora, Nicel Karar Yöntemleri alanında doçentliğini almış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

PROF../DOÇ./YRD.DOÇ.

3

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sosyoloji, Yönetim ve Organizasyon alanlarından birinden uzmanlaşmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

SİYASE BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

PROF../DOÇ./YRD.DOÇ.

3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanında uzmanlaşmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

SERMAYE PİYASALARI VE PORTFÖY YÖNETİMİ

PROF../DOÇ./YRD.DOÇ.

3

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, İstatistik, İktisat-Yönetim Ekonomisi Alanlarından birinden uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

PROF.

2

Bilgisayar Mühendisliği Alanında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ.

2

Bilgisayar Mühendisliği Alanında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ. DR.

2

Bilgisayar Mühendisliği Alanında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

PROF./DOÇ.

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği alanlarında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ. DR.

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında uzmanlaşmış olmak..

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜH.

PROF./DOÇ.

2

Endüstri Müh. alanında uzmanlaşmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

PROF.

1

Makine Mühendisliği alanında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ.

1

Makine Mühendisliği alanında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

YRD.DOÇ.

1

Makine Mühendisliği alanında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YRD.DOÇ.DR

1

İnşaat Mühendisliği /Mekanik -Mukavemet A.B.D. doktorasını tamamlamış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

PROF./DOÇ

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik Alanında uzmanlaşmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

PROF./DOÇ.

2

Psikoloji Alanında uzmanlaşmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

AMERİKAN KÜLTÜR VE EDEBİYATI

PROF./DOÇ

1

Amerikan Kültür ve Edebiyatı Alanında uzmanlaşmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

PROF/DOÇ/YRD.DOÇ

2

Tarih alanında uzmanlaşmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIM

PROF/DOÇ./YRD.DOÇ.DR.

3

Grafik Tasarım Alanında uzmanlaşmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TEKSTİL VE MODA TASARIMI

PROF./DOÇ.

1

Moda Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarım alanında uzmanlaşmış olmak

KONSERVATUVAR

TÜRK MÜZİĞİ

DOÇ./YRD.DOÇ.

2

Türk Sanat Müziği Alanında sanatta yeterliliğini tamamlamış olmak. Bu alanda akademik ve sanatsal çalışmalar yapmış olmak.

KONSERVATUVAR

TÜRK MÜZİĞİ

PROF.DR.

1

Türk Sanat Müziği Alanında sanatta yeterliliğini tamamlamış olmak. Bu alanda akademik ve sanatsal çalışmalar yapmış olmak.

KONSERVATUVAR

TÜRK MÜZİĞİ

PROF.DR.

1

Müzikoloji Alanında Doktorasını tamamlamış olmak. Bu alanda akademik ve sanatsal çalışmalar yapmış olmak.

HEMŞİRELİK Y.O.

HEMŞİRELİK

PROF./DOÇ.

2

Hemşirelik alanında doktorasını tamamlamış olmak.

HEMŞİRELİK Y.O.

HEMŞİRELİK

YRD.DOÇ.

1

Hemşirelik alanında doktorasını tamamlamış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anatomi A.B.D.

PROF/DOÇ./YRD.DOÇ.DR.

1

Anatomi alanında uzmanlaşmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Biyofizik A.B.D.

PROF/DOÇ./YRD.DOÇ.DR.

1

Biyofizik alanında uzmanlaşmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

PROF/DOÇ./YRD.DOÇ.DR.

1

Biyoistatistik alanında uzmanlaşmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Hastalıkları A:B.D.

PROF/DOÇ./YRD.DOÇ.DR.

1

Çocuk Hastalıkları alanında uzmanlaşmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Farmakoloji A.B.D.

PROF/DOÇ./YRD.DOÇ.DR.

1

Farmakoloji alanında uzmanlaşmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Fizyoloji A.B.D.

PROF/DOÇ./YRD.DOÇ.DR.

1

Fizyoloji alanında uzmanlaşmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Genel Cerrahi A.B.D.

PROF/DOÇ./YRD.DOÇ.DR.

1

Genel Cerrahi alanında uzmanlaşmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Histoloji ve Embriyoloji A.B.D.

PROF/DOÇ./YRD.DOÇ.DR.

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlaşmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları A.B.D.

PROF/DOÇ./YRD.DOÇ.DR.

1

İç Hastalıkları alanında uzmanlaşmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.

PROF/DOÇ./YRD.DOÇ.DR.

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlaşmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Patoloji

PROF/DOÇ./YRD.DOÇ.DR.

1

Patoloji alanında uzmanlaşmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Psikiyatri A.B.D.

PROF/DOÇ./YRD.DOÇ.DR.

1

Psikiyatri alanında uzmanlaşmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Biyokimya

PROF/DOÇ./YRD.DOÇ.DR.

1

Tıbbi Biyokimya alanında uzmanlaşmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Biyoloji

PROF/DOÇ./YRD.DOÇ.DR.

1

Tıbbi Biyoloji alanında uzmanlaşmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Mikrobiyoloji

PROF/DOÇ./YRD.DOÇ.DR.

1

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında uzmanlaşmış olmak.

 

Öğretim elemanları için İstenen Belgeler

Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapıla ilan tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

Yök Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve Yayın Listeleri ile Birlikte)

Diploma Örnekleri

Lisans ve Yükseklisans Trancript Belgeleri,

Yabancı Dil Sonuç Belgesi

Ales Sınav Sonuç Belgesi

Nüfus Cüzdan Sureti Fotokopisi

1 Adet Fotoğraf

Öğretim Üyeleri için İstenen Belgeler

İstenilen Belgeler:

Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)

Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)

1 Adet Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Sureti

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuru için:

Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adres: T.C. Haliç Üniversitesi – İnsan Kaynakları Direktörlüğü

Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:11 Kâğıthane / İSTANBUL

Telefon: 0212 924 24 44 – Dahili (1459-1482)

11589/1-1