22 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29570

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsü Nevşehir Temsilciliğinden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince Profesör alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğe başvurmaları ve Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi (İlköğretim)

Profesör

1

 

11559/1-1


İçişleri Bakanlığından:

MAHALLİ İDARELER STAJYER KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 10 adet Stajyer Kontrolör kadrosuna 24 - 25 Şubat 2016 tarihlerinde Ankara’da yapılacak Giriş (Sözlü) sınavı ile personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2 - Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3 - Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 tarihinden sonra doğanlar),

4 - ÖSYM tarafından 05 - 06 Temmuz 2014 veya 04 - 05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP 45” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 60 kişi içerisinde bulunmak (60 ıncı aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1 - Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan “2015-2016 yılı Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörlüğü Giriş (Sözlü) sınavı İş Talep Formuna” 04-08 Ocak 2016 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.

2 - Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3 - Adayların başvurularını tamamlayabilmesi için İş Talep formunu doldurduktan sonra “Başvuru Formunu Onayla” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

4 - Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş Talep Formu üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan adayların, İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.

5 - “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim Dilekçesi” ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 64) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 08 Ocak 2016 tarihi saat 16:00’a kadar talep edebilecektir.

6 - İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara 08 Ocak 2016 tarihi saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme imkanı verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona erecektir.

7 - KPSSP45 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş (Sözlü) sınavına katılacak adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 11 Ocak 2016 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

8 - KPSSP45 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç listesine itirazlar 11-12 Ocak 2016 tarihlerinde (09:30 - 17:30) saatleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 12 Ocak 2016 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

9 - Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

10 - KPSSP45 başarı puan sıralamasına göre Giriş (Sözlü) sınavına katılacak adaylara ait kesin sonuç listesi, 18 Ocak 2016 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

11 - Adaylar, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet sitesinde ilan edilerek istenilecek diğer belgeler ile birlikte İş Talep Formunun çıktısını imzalayıp, resim yapıştırılmış olarak 01-05 Şubat 2016 tarihleri arasında (09:00-12:00/13:30-17:30) saatleri arasında ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

12 - İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş (Sözlü) sınavına çağrılacaktır. Bu adaylara, Giriş (Sözlü) sınavının günü, saati ve yeri 09 Şubat 2016 tarihinden itibaren Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek ve ayrıca İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak bildirilecektir.

13 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörlüğü Giriş (Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

14 - Müracaatlar; elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından, posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği’nin “Sınav Konuları” başlıklı 8 inci maddesinde yer alan konu gruplarındaki bilgi düzeyi ile genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bilgileri yanında genel kültürü, ifade kabiliyeti, temsil yeteneği vasıfları da göz önünde bulundurularak değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanarak giriş sınavı kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır.

Söz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten itibaren beş iş günü içinde hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucunda giriş sınavı kesinleşmiş başarı listesi oluşturulur ve sınav kurul kararı itirazda bulunan adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

Kesin olmayan ve kesinleşmiş başarı listeleri Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet sitesinden ilan edilerek duyurulur.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş (Sözlü) sınavı sonucu; kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır. Asil ve yedek listesi Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet sitesinden ilan edilerek duyurulur.

11556/1-1


Maliye Bakanlığından:

MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında çalıştırılmak üzere sınavla 25 Maliye Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından KPSSP54, KPSSP56, KPSSP71, KPSSP72 ve KPSSP105 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için aldıkları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır.

Atama yapılacak kadro sayısının, en fazla yirmi katı kadar aday giriş sınavının yazılı bölümüne; en fazla dört katı kadar aday ise sözlü bölümüne çağrılacaktır. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenecektir.

Bunlardan son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

a) Giriş sınavının yazılı bölümü 7/2/2016 tarihinde (Pazar günü) Ankara’da yapılacaktır.

b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri ve saati; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Personel Genel Müdürlüğü Sınav Bilgi Sistemi üzerinden sınava giriş belgesi alınabilecektir. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

c) Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden yirmi gün önce gönderilecek ve yazılı sınavda başarılı olanların listesi Maliye Bakanlığı ve Personel Genel Müdürlüğü internet sayfalarında duyurulacaktır.

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi (15/1/2016) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’den, bu duyurunun “I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER” bölümünde belirtilen puan türlerine göre yeterli puanı almış olmak,

ç) 2016 Yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak (1/1/1981 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Ancak, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında, lisans öğrenimlerini 2/8/2013 tarihinden önce bitirenlerden otuzbeş yaş şartı aranmayacaktır. Bu kapsamda başvuruda bulunmak isteyenler, durumlarını belgelendirmek kaydıyla, başvurularını elden veya posta yoluyla yapacaklardır.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular 04/1/2016 tarihinde başlayıp 15/1/2016 tarihinde saat 17.30'da sona erecektir.

b) Giriş sınavına başvuru, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) veya Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Ancak, istenmesi halinde belirtilen internet sayfalarında yayımlanacak olan Başvuru Formu doldurularak elden veya posta yoluyla da başvuru yapılabilir.

c) Bakanlık veya Personel Genel Müdürlüğü internet sayfası üzerinden elektronik başvuru yapanların, Başvuru Formunun imzalı bir örneğini bu duyuruda yer alan “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese veya sınav günü, sınav başlamadan önce sınav salon yetkilisine teslim etmeleri zorunludur.

ç) Elden veya posta yoluyla başvuruda bulunmak isteyenler doldurdukları Başvuru Formunu başvuru süresi içerisinde, en geç 15/1/2016 tarihi mesai saati sonuna kadar (Saat 17.30), bu duyuruda yer alan “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese teslim etmek veya Bakanlık Genel Evrakına ulaştırmak zorundadırlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde tek oturumda gerçekleştirilecektir.

Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

1) Yazılı sınav konuları;

a) İktisat Grubu:

1) Mikro ve makro iktisat,

2) İktisat politikası,

3) İşletme iktisadı,

4) Uluslararası iktisat.

b) Maliye Grubu:

1) Maliye teorisi,

2) Kamu harcamaları ve bütçe,

3) Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi,

4) Maliye politikası.

c) Hukuk Grubu:

1) Anayasa hukuku,

2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),

3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,

4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),

5) Ticaret hukuku (Başlangıç-ticari işletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak),

6) Ceza hukuku (Genel hükümler).

ç) Muhasebe Grubu:

1) Genel muhasebe,

2) Şirketler muhasebesi.

Yukarıda belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

2) Sözlü sınav konuları:

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.

VI - DEĞERLENDİRME:

a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi:

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.

b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:

Adaylar bu duyurunun, “V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI” başlıklı bölümünün, sözlü sınav konularının (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturur.

En yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre 25 aday asıl, en fazla 12 aday yedek olarak belirlenerek ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl veya yedek olarak belirlenmeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII - YAZILI SINAV SORULARININ İLANI, YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

a) Sınav soruları ve cevap anahtarı Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet adresinde Sınavı takip eden üç iş günü içinde ilan edilecektir.

b) Sorulara, ilanı takip eden yedi gün içinde Maliye Bakanlığında olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

c) Sınav sonuçları, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

ç) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içinde Maliye Bakanlığında olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

VIII - GÖREV YERLERİ:

Giriş sınavında başarılı olup, Maliye Uzman Yardımcısı olarak ataması yapılan adayların görev yapacağı birim (Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıkları), mesleki temel eğitimin sonunda, hizmetin gereği ve birimlerin talebi dikkate alınarak ilgili komisyon tarafından belirlenecektir.

IX - DİĞER HUSUSLAR:

a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

b) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi asıllarının sözlü sınav öncesinde Personel Genel Müdürlüğüne ibrazı zorunlu olduğundan, bir örneği onaylanarak alınacak ve aslı ilgiliye iade edilecektir.

c) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

d) 15/1/2016 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Adres:

Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No: 308

Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA

Tel    : 0 (312) 415 20 54- 415 20 55 - 415 21 14

Faks  : 0 (312) 425 04 43 - 424 06 39

11471/2/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_19.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_27.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk\yassak_Sayfa_28.jpg


Türk Standardları Enstitüsü Nevşehir Temsilciliğinden:

Aşağıda unvanı, belge numarası ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden mevcut TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet yeriyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilemeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH NEDENİ

GENÇLER MOBİLYA - RAHMİ ÖZ

TS 12487

50-HYB-232

06.01.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

PAZARCIK TİCARET - HASAN ŞAFAKLI

TS 12047

50-HYB-7

06.01.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

TEKNOBİS BİLİŞİM BİLGİSAYAR GÜV. SİS. ELN. KIRT. EĞT. DAN. YAYIN DAĞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12713, TS 12498, TS 10956, TS 12134, TS 13560

50-HYB-231

06.01.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

ALPAY MOTOR - ADNAN AY

TS 11921, TS 12559

50-HYB-127

09.02.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

MEHAY OTOMOTİV NAK. VE İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047

50-HYB-72

07.04.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

ÜNAL ELEKTRONİK-MUSTAFA ÜNAL

TS 10956

50-HYB-239

07.04.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

CEM ELEKTRONİK - CEMAL İLHAN

TS 12850, TS 12749, TS 12713, TS 12498, TS 10079, TS 10956, TS 12134, TS 12739, TS 12355

50-HYB-240

07.04.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

ALFİNA MOTORLU ARAÇLAR TUR. VE OTEL. İNŞ. GIDA MOB. LTD. ŞTİ.

TS 11939, TS 12820

50-HYB-241

07.04.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

OFİS BÜRO VE İLETİŞİM MAKİNALARI - SEDAT DOĞAN

TS 12498

50-HYB-81

04.05.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

ATIF OTOMOTİV PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047

50-HYB-135

11.05.2015

ARA KONTROL

OLUMSUZ FESİH

NİV AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 11939, TS 12820

50-HYB-233

28.05.2015

ARA KONTROL

OLUMSUZ FESİH

NİV AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİC. LTD. ŞTİ. NEVŞEHİR ŞUBESİ

TS 11939, TS 12820

50-HYB-216

28.05.2015

ARA KONTROL

OLUMSUZ FESİH

ŞENSOY MADENİ YAĞ SAT. VE PETROL İŞL. HACIBEKTAŞ ŞB.-İSMAİL ŞENSOY

TS 12820

50-HYB-248

17.06.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

ULUER HAVACILIK TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 1446, TS 1449

50-HYB-212

17.06.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

ULUYOL BOZCA AKAR. TUR. İNŞ. İTH. İHR. GIDA VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939, TS 12820

50-HYB-124

07.07.2015

FİRMA EL DEĞİŞTİRDİĞİNDEN,

KENDİ İSTEĞİ İLE FESİH.

ÜÇLER BOBİNAJ ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA - MUSTAFA BAYKAPLAN

TS 12711, TS 12873, TS 12870

50-HYB-250

07.07.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

PELİKAN HAVACILIK ORG. TUR. REK. TAŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 1446, TS 1449

50-HYB-215

07.07.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

GÖREME MOTOSİKLET - AHMET ŞENEL

TS 11921

50-HYB-85

07.07.2015

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI

İÇİN FESİH

ORHAS MAKİNE TEKNİK TASARIM İMAL. PAZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 12533

50-HYB-188

07.07.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

ERDOĞANLAR TURİZM NAK. HAY. GIDA SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

TS 7282

50-HYB-62

06.08.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

VAROL TEKNİK - TAHİR VAROL

TS 12355

50-HYB-217

06.08.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

HOCAOĞLU TİCARET - SİNAN PARMAK

TS 11939, TS 12820

50-HYB-253

06.08.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

EREN SOĞUTMA - FATİH OLGUN

TS 10079

50-HYB-256

06.08.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

YILMAZ TEKNİK - ESAT YILMAZ

TS 12873, TS 10079, TS 12355

50-HYB-193

12.08.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

YİĞİTSAN TARIM MAK. İNŞ. TAAH. TUR. MOB. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12533, TS 12534

50-HYB-91

05.09.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

MOPET PETROL - ALPASLAN SÖNMEZ

TS 11939

50-HYB-265

10.09.2015

FİRMA EL DEĞİŞTİRDİĞİNDEN,

KENDİ İSTEĞİ İLE FESİH.

KAAN AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 12820

50-HYB-262

05.10.2015

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

VEZİROĞLU ELEKTRONİK - MEHMET VEZİROĞLU

TS 12134, TS 10956, TS 12713

50-HYB-75

05.10.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

SULTAN KELEBEK TURİZM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 1446, TS 1449

50-HYB-277

29.10.2015

ARA KONTROL

OLUMSUZ FESİH

ERKAN TESİSAT DOĞALGAZ SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAHHÜT PLAN PROJE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 10079, TS 12355

50-HYB-269

13.11.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

ALFA BİLGİSAYAR HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

TS 12498, TS 13004, TS 12739

50-HYB-55

04.12.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

AYYILDIZ TEKNİK - YASİN SÜNGÜ

TS 10079

50-HYB-275

04.12.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

BİLİŞİM BİLGİSAYAR - MUSTAFA MELİH TARLACI

TS 12134, TS 10956

50-HYB-158

04.12.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

BORLAND BİLGİSAYAR - SÜLEYMAN YAVRUŞAHİN

TS 12498, TS 10956

50-HYB-274

04.12.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

KAMER ELEKTRONİK - ALİ ÖZTÜRK

TS 10956, TS 12713, TS 12739

50-HYB-271

04.12.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

DÜNDARLAR CEP SHOP VE TEKNİK SERVİS - ORHAN YAVUZ

TS 12134, TS 12498, TS 12739

50-HYB-273

04.12.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

NUR TEKNİK SERVİS - ARİF SEVİÇ

TS 10079

50-HYB-227

04.12.2015

YILLIK VİZESİNİ

YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

YALÇINKAYALAR PAZARLAMA DAĞ. PET. ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALABA ŞUBESİ

TS 11939

50-HYB-166

15.12.2015

FİRMA EL DEĞİŞTİRDİĞİNDEN,

KENDİ İSTEĞİ İLE FESİH.

11531/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Yazı ekinde Unvanı, Adresi, Belge Kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, Hizmet Belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki soruşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\1.jpg

11538/1-1