22 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29570

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ICP-MS CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DİZEL MOTORUN GENEL BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ AÇIK OCAK SAHASINDA KULLANILMAK ÜZERE PVC MUFLU BORU TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE (KAPALI ZARF) USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


FABRİKA (MAKİNE FABRİKASI) MEYDAN HİZMETLERİ YÜKLEME, BOŞALTMA, İSTİF VE TANZİM HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ELEKTRONİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


SOĞUTMA RADYATÖRÜ (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Edirne Belediye Başkanlığından:


CAF VE SIEMENS YHT SETLERİNDE BİR YIL İÇERİSİNDE MEYDANA GELEBİLECEK KAPORTA HASARLARI İÇİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE TAMİR BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:


ÇAY OCAĞI KİRALAMA İŞİ YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ICP-MS CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Icp-Ms Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07.01.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

11557/1-1


DİZEL MOTORUN GENEL BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                           :  2015/175711

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 322 457 53 54 / 45311 95

c) Elektronik Posta Adresi         :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: 3 Adet 24.000 lik Dizel Motorun genel bakımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 14/01/2016 günü saat 10.00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11469/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda belirtilen 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111 45500   Soma/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik Posta Adresi         :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

İşin Süresi

1-

Eynez Yer altı Kontrol Şube Müdürlüğü’ne bağlı Stok sahalarından 150.000 ton kömürün İstasyon Vagon yükleme tesisine, istasyon torbalama tesisine veya G noktası stok alanına taşınması ve boşaltılması işi.

2015/178918

2015-2461

05.01.2016 14:00

150 gün

 

b) Yapılacağı Yer                      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin Süresi                             :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale Usulü                            :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111 45500 Soma/ MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

11511/1-1


İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ AÇIK OCAK SAHASINDA KULLANILMAK ÜZERE PVC MUFLU BORU TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE (KAPALI ZARF) USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2015/179000

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0 286-416 20 01 Faks: 0 286-416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüz açık ocak sahasında kullanılmak üzere PVC muflu boru temini işi.

b) Teslim yeri                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin:

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  07/01/2016 Perşembe günü saat 15:00

d) Dosya no                            :  108-KÇLİ/20150793

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan'da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve "Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 07/01/2016 Perşembe günü saat 15.00'e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili alarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11554/1-1


FABRİKA (MAKİNE FABRİKASI) MEYDAN HİZMETLERİ YÜKLEME, BOŞALTMA, İSTİF VE TANZİM HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2015/177012

İşin Adı                                        :  Fabrika (Makine Fabrikası) Meydan Hizmetleri Yükleme, Boşaltma, İstif Ve Tanzim İşleri Hizmet Alımı Yevmiye 6240 %20 Toleranslı

İhale Türü – Usulü                       :  Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  MİMARSİNAN MAHALLESİ TALİP KABAN BULVARI  27    24159

b) Telefon ve faks numarası         :  446 223 95 00 - 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi             :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale/Ön Yeterlik dokümanının

    görülebileceği internet adresi    :  turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrika (Makine Fabrikası) Meydan Hizmetleri Yükleme, Boşaltma, İstif ve Tanzim İşleri Hizmet Alımı İşi İhalesi.

b) Yapılacağı Yer                         :  Erzincan Şeker (Makine) Fabrikası ve Malzeme Ambarı, Atölyeler ve Fabrika Sahasında

c) Süresi                                       :  İmalat Süresince 24 Kişi İle 210 Gün, Kampanya Süresince 10 Kişi İle 120 Gün

3 - İhalenin / Ön Yeterlik/Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                           :  Erzincan Şeker (Makine) Fabrikası ve Malzeme Ambarı, Atölyeler ve Fabrika Sahasında

b) Tarihi ve saati                           :  07/01/2016 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi.

4.1.a. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.b. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.2.a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2.b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.4. Bu Şartname ekinde yer alan geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu

4.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.8. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.8.a. İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı şarttır.

5 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - İstekliler tekliflerini, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü hizmet alımı işleri benzer iş sayılacaktır.

10 - Teklifler 07/01/2016 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11 - Tekliflerin kabul edilmeyecek düzeyde olması halinde, Açık Eksiltme veya Pazarlık yapılabileceğinden ihale gün ve saatinde firma yetkililerinin hazır bulunmaları gerekmektedir.

12 - Bu ihale (ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11581/1-1


ELEKTRONİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/177542

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435–4436)/ 225 50 60 – 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  8 kalem elektronik (6 kalem elektronik kart, 1 kalem micro computer unit, 1 kalem control circuit unit) malzemeleri teknik şartnameler ve resimlerine göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  06/01/2016 - 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 06/01/2016 günü saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11451/1-1


SOĞUTMA RADYATÖRÜ (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/177548

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435–4436)/ 225 50 60 – 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  1500 Adet Soğutma Radyatörü-Komple teknik şartname ve resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  07/01/2016 - 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 07/01/2016 günü saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11450/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Edirne Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılan taşınmaz, 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.

 

İli

İlçesi

Mahallesi/

Mevkii

KTK. Sayfa No

Pafta

No

Ada

No

Parsel

No

Cinsi

Miktarı

(M2)

Hisse

Miktarı

Tahmini

Satış Bedeli

Geçici

Teminatı

Edirne

Merkez

Kirişhane

6740

49 M-I-c

2243

2

Arsa

6.263,33 m2

Tam

4.810.000,00 TL

144.300,00 TL

 

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a) Kişilerden; ikametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti.

b) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi" ve imza sirküleri (2015 yılı vizeli)

c) Demek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge,

d) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2015 yılında düzenlenmiş vekâletname.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (2015 yılı onaylı)

f) İsteklilerin 2886 sayılı Yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde görülebilir. İmar plan örneği, plan notu ve tapu kaydı şartnamenin ekidir.

2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İsteklilerin Geçici Teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 07.01.2016 Perşembe günü saat 14.00'de Belediye Encümenine başvurmaları gerekmektedir. Teklifler 07.01.2016 Perşembe günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale 07.01.2016 Perşembe günü saat 14.00'de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

11455/1-1


CAF VE SIEMENS YHT SETLERİNDE BİR YIL İÇERİSİNDE MEYDANA GELEBİLECEK KAPORTA HASARLARI İÇİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE TAMİR BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/178151

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 309 05 15 / 1735  Fax: 0312 309 05 75

c) Elektronik Posta Adresi         :  hasanhuseyingoren@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 1 adet HT80000 tipi SIEMENS tren seti ve 12 Adet 65000 tipi CAF tren setlerinde Bir Yıl İçerisinde Meydana Gelebilecek Kaporta Hasarları İçin Teknik Şartnameye Göre Tamir Bakım Hizmeti alımı işi

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 13/01/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11502/1-1


ÇAY OCAĞI KİRALAMA İŞİ YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın çay ocakları (2 Adet) kapalı zarf ile teklif alma yoluyla kiraya verilecektir.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Nihai teklifler en geç 29.12.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Adres: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA

Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74

11553/1-1