20 Aralık 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29568

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Kadir Has Üniversitesinden:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Erhan YÜZBAŞIOĞLU’na Oda Disiplin Kurulu’nun 30.03.2015 gün ve 740-888 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 03.10.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 03.04.2016 tarihinde son bulacaktır.

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Hülya GİRGİN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 30.03.2015 gün ve 714-812 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 03.10.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 03.04.2016 tarihinde son bulacaktır.

3 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ali Fatih ÜMEKKAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 14.04.2015 gün, 019 sayılı ve 26.05.2015 gün ve 021 sayılı kararları ile iki ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 03.11.2015 tarihinde başlanmıştır.

4 - Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Mehmet Atilla ÇABUK’a sekiz ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezaları verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 15.11.2015 tarihinde balanmış olup, 22.11.2023 tarihinde son bulacaktır.

5 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Yılmaz ÇINAR’a Oda Disiplin Kurulu’nun 27.05.2015 gün, 21-94-06 ve 22-94-05 sayılı kararları ile iki ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 17.10.2015 tarihinde başlanmıştır.

6 - Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kamil GÖKDEMİR’e Oda Disiplin Kurulu’nun 05.06.2015 gün, 250 sayılı kararı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 14.11.2015 tarihinde başlanmıştır.

7 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ferhat YAVAŞ’a Oda Disiplin Kurulu’nun 25.11.2014 gün ve 600-703 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 26.10.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 26.04.2016 tarihinde son bulacaktır.

8 - Düzeltme: 17.07.2014 tarih ve 29063 sayılı Resmi Gazete’de yer alan ilanımızın 6 numaralı bölümünde Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhsin Ersungur’a verilen 12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma cezasının uygulanmasının 22.06.2016 tarihinde son bulacağı sehven belirtilmiş olup, meslek mensubuna daha önceden uygulanan tedbir niteliğinde geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma işlemi dikkate alınarak, adı geçenin cezası 18.11.2015 tarihinde son bulmuştur.

İlan olunur.

11550/1-1


Kadir Has Üniversitesinden:

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümünün Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar

1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde Profesör atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2. Doktorasının Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi alanında olması ve alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermiş olmak.

Profesör adayları, başvuru dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.

Adayların KHÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun olarak hazırlanmış 6 takım bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1. Dilekçe,

2. Özgeçmiş,

3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/egitim/atanma-yukseltme-kriterleri.html) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun düzenlenmiş yayın listesi ve dokümanları ile bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetlerin listesi

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Profesör

1

Uzmanlık alanının ve yaptığı yayınların Türk Dış Politikası, Dış Politika Analizi, Siyasal Coğrafya, Eleştirel Jeopolitik konularında olması.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083-Cibali /İSTANBUL

11510/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11'nci maddesinin 1'nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20'nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

COĞRAFİ İŞARETİN

Başvuru Tarihi                        :  03.07.2012

Başvuru No                            :  C2012/081

Coğrafi İşaretin Türü              :  Mahreç İşareti

Başvuru Sahibi                       :  Taşköprü Belediye Başkanlığı

Başvuru Sahibinin Adresi      :  Harmancık Mah. Muzafferettin Gazi Cad. No: 2 Taşköprü/ KASTAMONU

Ürünün Adı                            :  Kebap

Coğrafi İşaretin Adı                :  Taşköprü Kuyu Kebabı

Kullanım Biçimi                      :  Markalama

Üretim Alanı                           :  Taşköprü İlçe Sınırları

Üretim Alanında Gerçekleşmesi

 Zorunlu Bulunan Özellikler : Taşköprü Kuyu Kebabı’nın ünü Taşköprü ilçesinden kaynaklanmakta olup, üretim tekniği ilk defa bu ilçede kullanılmıştır. Kuyuların örme işinde harç olarak çimento yerine Taşköprü yöresindeki sarı toprak ile hazırlanan harcın kullanılması gerekmekte olup, kum fraksiyonu yüksek, kil ve silt fraksiyonları ise düşük olan bu toprağın ısıya dayanımı ve izolasyon kabiliyeti yüksektir. Taşköprü Kuyu Kebabı, belirtilen özelliklere bağlı kalmak şartı ile Türkiye sınırları içerisinde üretilebilir.

Ürünün Tarihçesi, Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Tarihçesi:

Taşköprü Kuyu Kebabı 160-170 yıllık bir tarihe sahip olup, 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşından sonra Kırım-Bahçesaray’dan Taşköprü’ye yerleşen göçmenler tarafından ilk kez yapıldığı, kuyu kebabının tekniğinin Anadolu’ya, askerlik için Taşköprü’ye gelen veya Taşköprü’den giden kişiler tarafından yayıldığı bilinmektedir. Taşköprü Kuyu Kebabı yöreye ün bağı ile bağlıdır.

Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Taşköprü yemek kültürü bakımından da zengin bir mutfağa sahiptir. Bu zenginliğin başlıca sebebi; ormanları, bitki örtüsündeki çeşitliliği ve buna bağlı olarak yetiştirilen hayvanların varlığıdır. Taşköprü’de hayvan varlığının ve kalitesinin yüksek olması İlçe’de kuyu kebabının ünlenmesini sağlamıştır. Taşköprü Kuyu Kebabının yapımında 6-10 aylık ve ortalama canlı ağırlıkları 25-35 kg civarında olan, yörede kekik otu vb. aromatik bitkilerle beslenen süt kuzularının kullanılması, kebabın yapımında kullanılan kuyuların sahip olduğu özel tasarımın ısının dönerek eşit şekilde ve homojen yayılmasını sağlaması ve kebabın tamamen tuğlaların ısısı ile pişmesi, kuyunun ağzının yöreye özgü sarı toprak ile kapatılmasının hava ve ısıyı izole ederek pişme ısısının korunmasını ve etin kurumamasını sağlaması, kuyuların yakılmasında kullanılan çam kökü çırasının sahip olduğu reçinenin kebabın lezzetini artırması ayırt edici özellikleridir. Pişirilme esnasında herhangi bir baharat veya sebze kullanılmayan Taşköprü Kuyu Kebabı, esasen üretim yöntemi ve kuyunun hazırlanma şekli ile diğer kebaplardan ayrılmaktadır.

Taşköprü Kuyu Kebabının Yapımı:

1 - Kebabın pişirildiği kuyu: Taşköprü Kuyu Kebabı yapımında kullanılan kuyular 180 cm derinliğinde ve 100 cm çapında fıçı (silindir) şeklinde hazırlanmaktadır. Ancak derinliği 2 metre, çapı ise 1,5 metreden daha az olamaz. Kuyunun fıçı (silindir) şeklinde olması, ısının dönerek eşit şekilde ve homojen yayılmasını sağlamakta, aynı zamanda kuzuların duvara yapışmasını da önlemektedir. Kuyu örülürken orta kısmına bombe verilir ve bakınca yukarı doğru daralıyor şeklinde görünür. Bu bombe, yanma esnasında ateşin yukarı gitmeyip döne döne yanmasını sağlar. Kuyunun duvarları daha iyi ısı tutması için iyice kurumuş olan eski enkaz tuğlaları ile örülmektedir. Kuyunun çevresinde, tuğla ile toprak arasında 2-2,5 metreyi bulan doldu maddesinin doldurulduğu kısım bulunur. Bu dolgu maddeleri arasında kum, çakıl, saman, tuğla, cam ve şişe kırıkları bulunmakta olup, bunlar kuyunun tavını korurlar. Örme işinde harç olarak çimento yerine sarı toprak ile hazırlanan harç kullanılmaktadır. Bu toprağın özelliği, kuyunun ısı soğurmasını artırması ve daha uzun süre sıcak kalmasını sağlamasıdır. Bu topraktan yapılan harcın yüksek sıcaklık karşısında kuruyup çatlamaması ve dağılmaması sebebiyle sıcaklık karşısındaki dayanıklılık artmıştır. Böylece sarı toprak Taşköprü Kuyu Kebabının kuyu yapılında hem harç malzemesi hem de yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalarda, sarı toprağın yörede bulunan topraklardan kolaylıkla ayırt edildiği ve dar bir alanda yayılım gösterdiği, kum fraksiyonunun yüksek, kil ve silt fraksiyonlarının ise düşük olmasının toprağa özelliğini kazandırdığı belirtilmiştir. Kum fraksiyonunun ağırlıklı olarak ince taneli kum ve orta taneli kumdan oluşmasının harç malzemesinde, hava ile dolu boşlukların artmasını sağladığı ve sonuçta dışarı doğru ısı iletiminin azaldığı, böylece kuyunun ısı soğurmasının arttığı ve daha uzun süre sıcak kaldığı tespit edilmiştir. Sarı toprağın kil fraksiyonu miktarının düşük olması ise bu toprağın plastik özellik göstermesine ve harcın yüksek sıcaklık karşısında kuruyup çatlamasının ve dağılmasının önlenmesine sebebiyet vermektedir. Toprağın orta düzeyde (%5-15) kireç içermesi ise kum ve silt fraksiyonları için çimentolayıcı özellik göstermesine, bu taneciklerin bir araya gelip sıkıca tutunmalarına, dolayısıyla yüksek sıcaklık karşısında dağılmamalarına olanak sağlamaktadır. Kuyunun ağzını kapatmak için paslanmaz çelik levhalardan yapılmış ve üzeri ahşap malzeme ile kaplanmış kapaklar kullanılmaktadır. Kuyular genelde işletme içerisinde yer almakta ve çıkan duman ile buhar, baca sistemiyle dışarıya atılmaktadır.

2 - Yakıt ve kuyunun yakılması: Kuyuyu yakmak için has çıra (kesilmiş çam ağaçlarının kökleri) kullanılmaktadır. Çıra, tutuşması kolay ve ısı kalorisi yüksek bir yakıttır. Bir kuyu için 75-80 cm uzunluğunda 10 cm çapında yaklaşık 25 adet çıra kopağı atılarak kuyu yakılır. Bunun yanma süresi yaklaşık 1,5 saattir. Odunlar tamamen yandıktan sonra geriye kalan yanmamış bir kaç parça olursa onlarda uzun makaslarla dışarı alınarak kuyu hazırlanmış olur. Bu aşamaların sonunda kuyu içerisindeki tuğlalar tamamen ısınmış olur ve kebabın pişmesi de bu tuğlaların ısısıyla olmaktadır. Yapılan ölçümlere göre kuyunun sıcaklığı yanma esnasında 950-1050 dereceye kadar çıkmaktadır. Ancak kebapların pişmesi esnasındaki kuyu sıcaklığı 350-400 derece civarında ölçülmüştür.

3 - Kuzu Seçimi: Taşköprü Kuyu Kebabının yapımında 6-10 aylık ve ortalama canlı ağırlıkları 25-35 kg civarında olan süt kuzuları kullanılmaktadır. Bu kuzular yetiştiği bölgelerde kekik otu vb. aromatik bitkilerle beslendiklerinden söz konusu durum kebaba özel lezzetini vermektedir. Kuzu seçiminin ardından alınan kebaplık kuzular sabah erken saatlerde (sabah 5-6 gibi) veteriner kontrolünde yetkilendirilmiş mezbahanelerde kesilmekte ve muayene sonucu uygun görülen kuzular bekletilmeden soğutuculu dağıtım aracı ile sabah saat 8 itibariyle kebabın yapılacağı işletmelere götürülmektedir.

4 - Kuzuların Hazırlanması ve Kuyulara Yerleştirilmesi: Taşköprü Kuyu Kebabı yeni kesilmiş ve ölüm sertliğinden (rigor motris) çıkmamış kuzu etlerinden yapılmakta olup, önceden kesilmiş ve dinlendirilmiş etlerden kebap yapılmamaktadır. Bu nedenle aynı günün sabahı kesilmiş olan karkaslar sabah işletmeye alınarak hazırlığa başlanır. Burada karkasların iç organları çıkarılır. Bacaklardaki incik kemikleri alınır. Karkas boyundan başlanmak üzere sırt omurlarından kalça kemiğine kadar yarılır. Fakat ikiye ayrılmaz. Buradaki amaç kebapların daha iyi pişmesini sağlamaktır. Kebap tuzsuz olarak pişirilir. Hazırlanmış ve ısıtılmış olan kuyunun tabanına büyük bir tava yerleştirilir ve içerisinde 2 litre kadar su konulur. Bunun amacı kuyuda buhar oluşturarak kebapların daha iyi pişmesini sağlamak, ayrıca kebaptan damlayan yağların ateşe düşerek yanmasını ve oluşacak kokuyu önlemektir. Daha kuyu ağzına çift sıra olarak yerleştirilmiş olan demir çubuklara karkaslar, çengeller vasıtasıyla asılarak pişmeye hazır hale getirilir. Kullanılan kancaların paslanmaz çelik ya da krom-nikel olması gerekir. Ayrıca kuzular kuyunun merkezine asılmalı ve herhangi bir yerle temas etmemelidir. Kullanılan tüm malzemelerin ve kebap kuyularının “Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği” ile gerekli hijyen koşulları açısından “Türk Gıda Kodeksi Gıda Hijyeni Yönetmeliğine” uygunluğunun sağlanması gereklidir. Bundan sonra kuyunun ağzı özel olarak hazırlanan kapak ile kapatılır ve etrafındaki açık yerler sarı topraktan hazırlanmış olan harç ile hava almayacak şekilde tamamen kapatılır. Yapılan bilimsel çalışmalarda; kuyu sıcaklığının yaklaşık 3 saatlik zaman diliminde asılan kuzu sayısına göre 900-1050°C’ye kadar çıktığı, kuzu karkaslarının kuyuya asıldığında 20-26°C olduğu, pişmesi için bekletilen yaklaşık 3 saatlik zaman diliminde kuzu sayısına göre merkez sıcaklığının 90-111°C’lere kadar çıktığı belirlenmiş olup, et ürünleri için pastörizasyon sıcaklığına (70 ila 100°C - 30 dakika) tabi tutulmuş olacağından 5596 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu kanuna bağlı çıkan yönetmelik ve talimatlara göre güvenli gıda olarak kabul edilmektedir. Kebaplar bu vaziyette 2,5-3 saat kadar piştikten sonra, kuyunun ağzı açılarak buharın dışarı çıkması sağlanır ve kapak tekrar kapatılarak yarım saat daha kızarması için beklenir, Sunuma hazır hale getirilen kebaplar servis edilmek üzere mutfağa alınır.

5 - Kebapların Porsiyonlanması ve Servis: Bu kebap genel olarak öğlen 11:00 ve 12:30 saatleri arasında tüketime sunulmakta ve bu saatler dışında yapılmamakta ve satılmamaktadır. Taşköprü Kuyu Kebabı kuyudan çıktığı andaki sıcaklığıyla servis edilmekte ve ikinci kez kesinlikle ısıtılmamaktadır. Pişmiş olan kebaplar satırlar vasıtasıyla parçalanır. Kilo ile müşterilerinin isteğine bağlı olarak kemikli, kemiksiz, yağlı ve az yağlı olmak üzere tabaklara konularak, yanına garnitür olarak herhangi bir işleme tabu tutulmamış ve çeşni maddesi katılmamış küçük küpler şeklinde doğranmış kuru soğan ve maydanoz oluşan söğüşle birlikte servis edilir.

Denetleme:

Taşköprü Kuyu Kebabının üretim metodunda açıklanan özelliklere uygun olarak üretim yapılıp yapılmadığına dair kontroller Taşköprü Belediye Başkanlığı koordinatörlüğünde; Kastamonu Valiliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Taşköprü Kaymakamlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oluşturulan konusunda uzman en az üç kişilik komisyon tarafından, üretim, pazarlama ve satış dahil olmak üzere sürecin tüm evrelerine yönelik yılda 2 kez ve ihtiyaç duyulduğunda ve şikayet halinde her zaman yapılır.

Taşköprü Belediye Başkanlığı tarafından, Taşköprü Belediye Mezbahanesinde Taşköprü Kuyu Kebabı yapımında kullanılan kuzuların veteriner hekim kontrolünde 25-30 kg ağırlığı aralığına sahip 6-10 aylık kuzu olmaları ve sabah saat 6’da kesime başlanıp, sabah saat 8’de kesimin tamamlanarak soğutucu araçla kebap esnaflarına dağıtılması kontrol edilecektir. Taşköprü Kaymakamlığı İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan denetim raporuna ilişkin Resmi Yetkilendirilmiş veteriner hekimce Düzenlenen Hayvansal Ürünlere ait kesim raporlarının ve Koyun ve Keçi Kayıt Sistemi ile örnek İşletme Kayıt Belgesine ilişin yazıların varlığı denetlenecektir.

Söz konusu denetimler bir ön denetim niteliğinde olup, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu “Gıda Kodeksi” başlıklı 23 üncü maddesi çerçevesinde, Taşköprü Kuyu Kebabı’nın denetimini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gerçekleştirecektir.

11486/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ