20 Aralık 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29568

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Safranbolu Belediye Başkanlığından:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Safranbolu Belediye Başkanlığından:

İlçemiz Musalla Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait tapuda 320 Ada 2 Parselde kayıtlı 3.939,00 m2 arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

1 - İhale Tarihi ve saati              :  06/01/2016 Çarşamba günü saat 15:00

2 - İhale Yeri                             :  İhale Sadri ARTUNÇ Cad. Belediye İş Merkezi Belediye Hizmet Binası Kat:1 Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - Tekliflerin Verilme Yeri       :  Sadri ARTUNÇ Cad. Belediye İş Merkezi Kat: 4 Destek Hizmetleri Müdürlüğü İsteklilerce,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerinin 06/01/2016 Çarşamba günü saat:15:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ulaşması şarttır.

4 - İhalenin Muhammen Bedeli :  Satışa konu taşınmazın ihaleye esas muhammen bedeli 2.067.975,00.- TL’dir.

5 - İhalenin Geçici Teminatı       :  İhaleye katılacak isteklilerin geçici teminatlarını, 2886 sayılı Kanun‘da belirtilen değerler üzerinden (%3) ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine nakit veya mevzuatına uygun banka teminat mektubu olarak vermeleri gerekmektedir. Geçici teminatı muhammen bedelin %3 üzerinden 62.039,25- TL dir.

6 - Şartname Bedeli                   :  Şartname bedeli 500,00- TL.dir. İhaleye katılacakların ihale şartnamesini satın alması zorunludur.

İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar:

İSTENİLEN BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VERİLECEKTİR.

A) GERÇEK KİŞİLER

1) Kanuni ikametgâh belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)

2) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)

3) İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ihale yasaklısı olmadığına dair belge, kayıtlı olmadığında ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname

4) Tebligat için adres beyanı

5) Noter tasdikli İmza sirküleri

6) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,

7) Şartname alındı makbuzu

8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname

10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,

11) İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge

B) TÜZEL KİŞİLER

1) Tebligat için adres beyanı

2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri

3) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve ihale yasaklısı olmadığına dair belge

4) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi (Değişiklik ekleri ile birlikte)

5) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

6) Şartname alındı makbuzu

7) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

8) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,

9) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,

10) İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görebileceği ve ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti karşılığı temin edebilecekleri

İlan olunur.

11484/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:

DOSYA NO: 2002/2

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlularından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında haczedilen gayrimenkuller ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 23.10.2014 tarih ve 2014/260 sayılı kararı ile oluşturulan “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLULAR

1 - EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

2 - Güç Yapı İnşaat Turizm Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Kurul”un 23.10.2014 tarih ve 2014/260 sayılı kararı ile oluşturulan “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; borçlulara ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkuller ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 80.000.000.- (Seksenmilyon) ABD Doları’dır.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN:TR730001000753062864386243 no.lu ABD Doları hesabına 8.000.000.- (Sekizmilyon) ABD Doları teminatın “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 18/01/2016 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 19/01/2016 tarihinde, saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1 - Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar.

2 - Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.

3 - “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN:TR950001000753062864386235 no.lu ABD Doları hesabına 3.000.- (üçbin) ABD Dolarını “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 22/01/2016 tarihinde saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde “Şartname”nin 8.1. maddesinde belirtilen şekilde ABD Doları cinsinden ödenecektir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar,

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - "Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 15/01/2016 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No: 143

34394 Esentepe - İstanbul

Tel    :  0 212 340 20 57

             0 212 340 23 58

             0 212 340 24 29

Fax   :  0 212 288 49 63

11547/1-1